stopka

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż aktualnie trwa procedura oceny formalnej i merytorycznej złożonych przez Państwa formularzy rekrutacyjnych do projektu: Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji:

Komisja po dokonaniu oceny merytorycznej sporządza protokół z przeprowadzonej oceny oraz projekt Listy rankingowej zawierający wykaz ocenionych Formularzy uszeregowany w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów, ze wskazaniem Przedsiębiorstw zakwalifikowanych do projektu.

Do projektu zostaną zakwalifikowane Przedsiębiorstwa, których Formularze rekrutacyjne uzyskały największą liczbę punktów, biorąc pod uwagę zaplanowaną w projekcie liczbę i strukturę Przedsiębiorstw.

Projekty List rankingowych przekazywane są do akceptacji Grupie Sterującej powołanej w ramach projektu, składającej się z przedstawicieli Lidera oraz Partnerów projektu.

Zaakceptowane przez Grupę Sterującą Listy rankingowe zatwierdzane są przez Zarząd Województwa Opolskiego mocą uchwały.

Informacje o wynikach naboru zamieszczane zostaną na stronie internetowej projektu oraz na naszej stronie.

Pracownicy Politechniki Opolskiej, którzy kontaktowali się z Państwem na etapie rekrutacji do projektu będą informować Państwa o wynikach rekrutacji w sposób bezpośredni.

Koordynator zadania III

dr inż. Małgorzata Adamska