Zakończenie projektu


Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy kolejny etap zadania III „Transfer wiedzy z nauki do biznesu w 100 przedsiębiorstwach w obszarze nauk technicznych oraz o zarządzaniu" w ramach projektu „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim" w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, działanie 8.2 Transfer wiedzy, w priorytecie VIII Regionalne kadry Gospodarki, w którym realizowana była współpraca ze 100 mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami naszego regionu.

Wszystkim Uczestnikom zadania serdecznie dziękujemy za udział w projekcie oraz zaangażowanie we współpracę z pracownikami Politechniki Opolskiej.

Koordynator zadania III

Dr inż. Małgorzata Adamska

Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim


Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż dostępna jest już publikacja będąca efektem współpracy naukowców Politechniki Opolskiej z przedsiębiorstwami regionu w ramach projektu „Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim"

Efektywny-transfer-wiedzy ebook-1  e book Efektywny-transfer-wiedzy ang-1   e book Efektywny-transfer-wiedzy de-1

Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej


Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż Lider Projektu pt: Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim.

Zakończył ocenę formalną i merytoryczną złożonych przez Państwa formularzy rekrutacyjnych.

Wyniki naboru dostępne są na

http://etw.opolskie.pl/serwis/index.php?id=13236

Wszystkim zakwalifikowanym przedsiębiorstwom serdecznie gratulujemy licząc na udaną i owocną współpracę w nadchodzących miesiącach.

Przedsiębiorstwom, które nie uzyskały wystarczającej liczby punktów dziękujemy za zainteresowanie projektem i udział w procesie rekrutacyjnym – mamy nadzieję, że spotkamy się przy okazji innych interesujących projektów realizowanych w województwie opolskim.

Koordynator zadania III

Dr inż. Małgorzata Adamska


 

Procedura oceny formalnej

stopka

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż aktualnie trwa procedura oceny formalnej i merytorycznej złożonych przez Państwa formularzy rekrutacyjnych do projektu: Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji:

Komisja po dokonaniu oceny merytorycznej sporządza protokół z przeprowadzonej oceny oraz projekt Listy rankingowej zawierający wykaz ocenionych Formularzy uszeregowany w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów, ze wskazaniem Przedsiębiorstw zakwalifikowanych do projektu.

Do projektu zostaną zakwalifikowane Przedsiębiorstwa, których Formularze rekrutacyjne uzyskały największą liczbę punktów, biorąc pod uwagę zaplanowaną w projekcie liczbę i strukturę Przedsiębiorstw.

Projekty List rankingowych przekazywane są do akceptacji Grupie Sterującej powołanej w ramach projektu, składającej się z przedstawicieli Lidera oraz Partnerów projektu.

Zaakceptowane przez Grupę Sterującą Listy rankingowe zatwierdzane są przez Zarząd Województwa Opolskiego mocą uchwały.

Informacje o wynikach naboru zamieszczane zostaną na stronie internetowej projektu oraz na naszej stronie.

Pracownicy Politechniki Opolskiej, którzy kontaktowali się z Państwem na etapie rekrutacji do projektu będą informować Państwa o wynikach rekrutacji w sposób bezpośredni.

Koordynator zadania III

dr inż. Małgorzata Adamska

Przedłużenie rekrutacji do projektu.


Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rekrutacja do projektu Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

została przedłużona  do 10 lipca 2014r.


 

Przedłużenie rekrutacji do projektu ponadnarodowego systemowego pt. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Partnerami: Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu ponadnarodowego systemowego pt. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem projektu jest wzrost działalności innowacyjnej 200 przedsiębiorstw do końca czerwca 2015r., poprzez wypracowanie 200 propozycji innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych, dzięki wykorzystaniu modelu współpracy nauki z biznesem, opierającego się na wiedzy i doświadczeniach niemieckich.

 

W projekcie zostanie wspartych 200 przedsiębiorstw z branż kluczowych dla województwa opolskiego, których działalność wpisuje się odpowiednio:

 

w obszar nauk przyrodniczych w zakresie użytkowym dla przemysłu rolno-spożywczego dla którego zidentyfikowano następujące dziedziny: biologię, bioróżnorodność, rolnictwo, biotechnologię, chemię (w ramach zadania za które odpowiada Uniwersytet Opolski – 100 Przedsiębiorstw),w obszar nauk technicznych i nauk o zarządzaniu w zakresie użytkowym dla przedsiębiorców, w ramach których zidentyfikowano następujące obszary technologiczne: przetwórstwo metali, paliwa alternatywne, energia odnawialna, informatyczne systemy eksperckie i inne specjalizacje inteligentne (w ramach zadania, za które odpowiada Politechnika Opolska – 100 Przedsiębiorstw).

 

Rekrutacja do projektu została przedłużona
do 10 lipca 2014r.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie oraz rekrutacji do projektu określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz ogłoszenie o rekrutacji dostępne na stronie internetowej projektu:

 

www.etw.opolskie.pl