Wybory 2020

KOMUNIKAT

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WEIZ

Szanowni Państwo
Członkowie społeczności akademickiej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Politechniki Opolskiej,

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 25 maja 2020 roku
za pośrednictwem systemu USOS
na członków Senatu Politechniki Opolskiej
na kadencję trwającą od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
wybrane zostały następujące osoby:

 1. 1. w grupie profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie Ekonomia i finanse dr hab. Maria Bernat oraz dr hab. Brygida Solga
 2. 2. w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci, asystenci)  dr inż. Marzena Szewczuk - Stępień

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


KOMUNIKAT

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WEIZ

Szanowni Państwo
Członkowie społeczności akademickiej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Politechniki Opolskiej,

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że kandydatami na członków Senatu Politechniki Opolskiej
na kadencję trwającą od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku są:

 1. w grupie profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie Ekonomia i finanse – dr hab. Maria Bernat oraz dr hab. Brygida Solga (2 mandaty)
 2. w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci, asystenci) – dr inż. Marzena Szewczuk - Stępień (1 mandat)

Jednocześnie Wydziałowa Komisja Wyborcza serdecznie zaprasza całą społeczność akademicką Wydziału Ekonomii i Zarządzania na wybory członków Senatu Politechniki Opolskiej w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek)
od godz. 10.00 do godz. 11.00 (I tura)
i ewentualnie od godz. 11.30 do godz. 12.30 (II tura)
Głosowanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem systemu USOS w module „Wybory”

 

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


OGŁOSZENIE

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WEIZ

Zgodnie z kalendarzem wyborczym
Wydziałowa Komisja Wyborcza serdecznie zaprasza
całą społeczność akademicką Wydziału Ekonomii i Zarządzania
na wybory członków Senatu Politechniki Opolskiej
w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek)
od godz. 10.00 do godz. 11.00 (I tura)
i ewentualnie od godz. 11.30 do godz. 12.30 (II tura)
Głosowanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem systemu USOS
w module „Wybory”
Wybory członków Senatu PO na WEiZ odbędą się w dwóch grupach:

o godz. 10.00 – 11.00 profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie Ekonomia i finanse - 2 mandaty
o godz. 10.00 – 11.00 pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci, asystenci) - 1 mandat

Zgodnie z § 24e ust. 4 w zw. z § 24b ust. 3 Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że dla ważności głosowania elektronicznego przeprowadzenie wyborów członków Senatu może się odbyć bez wymaganego kworum.

Jednocześnie Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że:

 1. W dniu 25 maja 2020 roku, za pośrednictwem systemu USOS, odbędą się wybory członków Senatu Politechniki Opolskiej w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości, w grupie profesorów i profesorów uczelni (2 mandaty). Wybory przeprowadzone zostaną przez WKW Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki
 2. W dniu 21 maja 2020 r., za pośrednictwem systemu USOS, odbędą się wybory członków Senatu Politechniki Opolskiej z grupy profesorów i profesorów uczelni dyscyplin nieewaluowanych (1 mandat). Wybory przeprowadzone zostaną przez Uczelnianą Komisję Wyborczą
 3. W dniu 22 maja 2020 r., za pośrednictwem systemu USOS, odbędą się wybory członków Senatu Politechniki Opolskiej w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na wydziałach (2 mandaty). Wybory przeprowadzone zostaną przez Uczelnianą Komisję Wyborczą
 4. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci, asystenci) zarówno w dyscyplinach ewaluowanych, jak i nieewaluowanych wybory są przeprowadzane przez WKW Wydziału Ekonomii i Zarządzania
 5. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora i profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych, traktowani są jak „pozostali nauczyciele akademiccy (adiunkci, asystenci)”, ponieważ nie są przypisani do żadnej dyscypliny naukowej. W takiej sytuacji uczestniczą w wyborach przeprowadzanych przez WKW Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
 6. Osoby chcące kandydować na członka Senatu Politechniki Opolskiej, w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci, asystenci), a urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, proszone są o złożenie stosownego druku Oświadczenia lustracyjnego lub druku Informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego do przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej p. Anny Jandziak (w zaklejonej kopercie), najpóźniej do 22 maja 2020 r. do godz. 14.00. Jednocześnie proszę o powiadomienie o fakcie złożenia oświadczenia/informacji na adres poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Zgłaszanie kandydatów w wyborach i wyrażanie zgody na kandydowanie odbywa się za pomocą służbowej poczty elektronicznej Przewodniczącego WKW, zgodnie z właściwością określoną w § 1 ust. 2 uchwały WKW nr 5/2020 z dnia 14 maja 2020 r., tj. w sprawie wyborów przeprowadzanych przez WKW Wydziału Ekonomii i Zarządzania na adres poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Kandydata może zgłosić każda osoba uprawniona do głosowania w danej grupie społeczności akademickiej do dnia poprzedzającego dzień głosowania, tj. do 24 maja 2020 r. do godz. 10.00 (przykładowa treść zgłoszenia podana w załączniku nr 2 do uchwały UKW nr 14/2020 z dnia 4 maja 2020 r. – dostępna jest na stronie Politechniki Opolskiej w zakładce Wybory 2020 - 2024).
 9. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie i objęcie funkcji w formie zeskanowanego dokumentu z podpisem (zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały UKW nr 14/2020 z dnia 4 maja 2020 r.).

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


Opole, 14 maja 2020 r.

Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 5/2020
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie wdrożenia elektronicznej procedury wyborczej
w wyborach członków Senatu Politechniki Opolskiej na kadencje 2020 - 2024

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza w trybie obiegowym w dniu 14 maja 2020 r. podjęła uchwałę o następującej treści:

Na podstawie
§ 24a ust. 2 i § 24e ust. 1 Regulaminu wyborczego Politechniki Opolskiej (załącznik do uchwały nr 382 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 18 grudnia 2019 r. z późn. zm.), zwanego dalej „Regulaminem wyborczym”,

w związku z:
- wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491),

- wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 643),

uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Wybory członków Senatu Politechniki Opolskiej, zwane dalej „wyborami”, odbywają się w dniu 25 maja 2020 r. zgodnie z terminarzem wyborczym przyjętym uchwałą WKW nr 2/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., zmienionym na podstawie uchwały UKW nr 8/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wznowienia procedury wyboru organów i osób w Politechnice Opolskiej oraz zmiany terminarza wyborczego
 2. Odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów są uczelniana komisja wyborcza i wydziałowe komisje wyborcze według właściwości określonej w załączniku nr 1 do uchwały UKW nr 14/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wdrożenia elektronicznej procedury wyborczej w wyborach członków Senatu Politechniki Opolskiej na kadencje 2020 - 2024
 3. Organy samorządu studenckiego i samorządu doktorantów przeprowadzają wybory na podstawie odpowiednio Regulaminu Samorządu Studenckiego i Regulaminu Samorządu Doktorantów.
 4. Liczbę mandatów do obsadzenia w każdej z grup społeczności akademickiej określa uchwała UKW nr 13/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

§ 2.

1. Wybory odbywają w drodze elektronicznej procedury wyborczej.
2. W drodze elektronicznej procedury wyborczej przeprowadza się następujące czynności wyborcze:
1) poinformowanie członków społeczności akademickiej o zasadach zgłaszania kandydatów na członków Senatu, zwanych dalej „kandydatami”,
2) zgłaszanie kandydatów,
3) ogłoszenie listy kandydatów,
4) ogłoszenie daty i godziny głosowania w wyborach, zwanego dalej „głosowaniem”, 5) głosowanie poszczególnych grup społeczności akademickiej, w tym ponowne głosowanie, o którym mowa w § 5 ust. 9,
6) ogłoszenie wyników głosowania.
3. W odniesieniu do spraw dotyczących wyborów zawiesza się stosowanie § 3 ust. 5 pkt 2, § 3 ust. 9, § 6 ust. 2, 4 i 5, § 8, § 9 ust. 1-4, § 10 oraz § 14 ust. 1-5 i ust. 7 Regulaminu wyborczego.
5. Do wyborów stosuje się w szczególności przepisy § 14 ust. 6, § 24, § 24a, § 24b i § 24e Regulaminu wyborczego.

§ 3.

 1. Wymiana pism pomiędzy uczelnianą komisją wyborczą, wydziałowymi komisjami wyborczymi, organami Politechniki Opolskiej oraz członkami społeczności akademickiej odbywa się wyłącznie przy użyciu służbowej poczty elektronicznej, w przypadku studentów i doktorantów – poczty uczelnianej, oraz dokumentów w formie zeskanowanej.
 2. Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje społeczność akademicką o dacie, godzinie i sposobie głosowania. Informacje przekazuje się z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem w sposób określony w § 24b ust. 3 Regulaminu wyborczego.

§ 4.

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce członkiem Senatu może zostać osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nie była karana karą dyscyplinarną,
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,
6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (czyli przed dniem 1 września 2020 r.).
2. Zgodnie z Informacją w sprawie wyborów organów uczelni publicznych na kadencję 2020- 2024 wydaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 lutego 2020 r.:
1) osoba wybrana na członka Senatu w dwóch poprzednich kadencjach (2012-2016 i 2016- 2020) nie może kandydować na członka Senatu w kadencji 2020-2024 (dotyczy to również przypadków, kiedy członkostwo w senacie wynikało z pełnionej funkcji, oraz przypadków wygaśnięcia członkostwa w senacie przed upływem kadencji);
2) osoba będąca członkiem Senatu w kadencji 2012-2016 a następnie wybrana w trakcie trwania kadencji 2016-2020 może kandydować na członka Senatu w kadencji 2020- 2024.

§ 5.

1. Głosowanie i obliczanie wyniku głosowania odbywa się za pośrednictwem systemu USOS bez zwoływania zebrania wyborczego i bez wybierania komisji skrutacyjnej. Za obsługę techniczną wyborów odpowiada Wydziałowa Komisja Wyborcza we współpracy z Uczelnianym Ośrodkiem Informatycznym.
2. Zgłaszanie kandydatów w wyborach i wyrażanie zgody na kandydowanie odbywa się za pomocą służbowej poczty elektronicznej Przewodniczącego WKW, zgodnie z właściwością określoną w § 1 ust. 2, tj. w sprawie wyborów przeprowadzanych przez WKW Wydziału Ekonomii i Zarządzania na adres poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Kandydata może zgłosić każda osoba uprawniona do głosowania w danej grupie społeczności akademickiej do dnia poprzedzającego dzień głosowania do godz. 10.00 (przykładowa treść zgłoszenia podana w załączniku nr 2 do uchwały UKW nr 14/2020 z dnia 4 maja 2020 r. – dostępna jest na stronie Politechniki Opolskiej w zakładce Wybory 2020 - 2024).
4. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie i objęcie funkcji w formie zeskanowanego dokumentu z podpisem (zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały UKW nr 14/2020 z dnia 4 maja 2020 r.).
5. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej w dniu poprzedzającym dzień głosowania do godz. 15.00 przesyła na adresy służbowej poczty elektronicznej członków danej grupy społeczności akademickiej komunikat z nazwiskami kandydatów poprawnie zgłoszonych w tej grupie.
6. Wyrażenie zgody na kandydowanie, o którym mowa w ust. 5, jest równoznaczne z:
1) poświadczeniem spełnienia warunków, o których mowa w § 4,
2) zobowiązaniem się do niezwłocznego dostarczenia przewodniczącemu Wydziałowej Komisji Wyborczej oświadczenia lustracyjnego albo informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w celu potwierdzenia faktów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5.
7. Aktu głosowania dokonuje się przez zaznaczenie aktywnego pola wyboru obok nazwiska kandydata lub kandydatów, na których głos jest oddany.
8. Głos jest nieważny, jeżeli zaznaczono pola obok większej liczby kandydatów niż wynika z § 1 ust. 4, albo nie zaznaczono żadnego pola.
9. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwięcej ważnych głosów.
10. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów z powodu równego rozłożenia głosów przeprowadza się ponowne głosowanie w odniesieniu do tych mandatów po upływie 30 minut.
11. Informacja o możliwości przeprowadzenia wyborów bez wymaganego kworum, o której mowa w § 24e ust. 3, ma zastosowanie również do ponownego głosowania, o którym mowa w ust. 10.

§ 6.

W celu poprawnego przeprowadzenia wyborów przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej może samodzielnie:
1) wykonywać zadania, o których mowa w § 27 ust. 2 Regulaminu wyborczego,
2) wyrazić zgodę na zmianę terminów wynikających z § 1 ust. 1.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


KOMUNIKAT
Wybór Dziekana
Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Politechniki Opolskiej

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje społeczność akademicką, że w dniu 8 maja 2020 roku Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Dziekanem została


dr inż. Marzena Szewczuk - Stępień

 

 

Z poważaniem
adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


KOMUNIKAT
Wybory Dziekana

Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Politechniki Opolskiej

Wydziałowa Komisja Wyborcza serdecznie zaprasza elektorów
Wydziałowego Kolegium Elektorów
na wybory Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania
w dniu 8 maja 2020 roku (piątek)
od godz. 10.00 do godz. 11.30 (I tura)
i ewentualnie od godz. 12.00 do godz. 13.00 (II tura)
Głosowanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem systemu USOS
w module „Wybory”

W dniu 7 maja 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 11.00 zostanie przeprowadzona próba logowania się do systemu USOS wszystkich elektorów Wydziałowego Kolegium Elektorów.

W związku z nowelizacją Regulaminu wyborczego Politechniki Opolskiej nastąpiła zmiana co do wymaganego kworum podczas głosowania elektronicznego.
Zgodnie z § 24d ust. 4 Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że dla ważności głosowania elektronicznego wymagane jest oddanie głosu przez co najmniej połowę członków Wydziałowego Kolegium Elektorów.

Z poważaniem
adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


KOMUNIKAT
Wybory Dziekana

Wydziału Ekonomii i Zarządzania  Politechniki Opolskiej

Wydziałowa Komisja Wyborcza serdecznie zaprasza elektorów
Wydziałowego Kolegium Elektorów
na wybory Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania
w dniu 8 maja 2020 roku (piątek)
od godz. 10.00 do godz. 11.30 (I tura)
i ewentualnie od godz. 12.00 do godz. 13.00 (II tura)
Głosowanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem systemu USOS
w module „Wybory”

Jednocześnie Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w dniu 7 maja 2020 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 11.00 zostanie przeprowadzona próba logowania się do systemu USOS wszystkich elektorów Wydziałowego Kolegium Elektorów. Instrukcja logowania zostanie rozesłana do wszystkich elektorów WKE.

Zgodnie z § 9 ust. 2 w zw. z § 22 ust. 6 oraz w zw. z § 24a ust. 4 Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w przypadku nieobecności co najmniej połowy danej grupy wyborców zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum

Z poważaniem
adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje pracowników i studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, że w dniu 28 kwietnia 2020 roku w godz. 10.00 – 12.00 odbyło się spotkanie z kandydatami na funkcję dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej na kadencję trwającą od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku, w formie transmisji internetowej, na kanale YouTube.

Osoby, które nie mogły śledzić na bieżąco spotkania z kandydatami mogą odtworzyć jego przebieg pod adresem:

Jednocześnie zachęcam Państwa do zapoznania się z pytaniami do kandydatów, które zostały nadesłane przez pracowników i studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania (są dostępne na stronie WEiZ w zakładce Wybory 2020)

Z poważaniem,
adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Plik do pobrania:


 Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

lista kandydatów na dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Politechniki Opolskiej 

Szanowni Państwo
Członkowie społeczności akademickiej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej,

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że kandydatami na funkcję dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej na kadencję trwającą od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku są:

 1. dr inż. Marzena Szewczuk Stępień
 2. dr hab. inż. Janusz Wielki

Jednocześnie Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza pracowników i studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej na spotkanie z kandydatami na funkcję dziekana Politechniki Opolskiej, które rozpocznie się w dniu 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 10.00 do 12.200, w formie transmisji internetowej, na kanale YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCE-NKtrF0P6hIyKe2-Y9Rqg

Pytania do kandydatów można przesyłać do dnia 28 kwietnia 2020 r. do godziny 9.00 na adres poczty elektronicznej przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Pytania, które wpłyną na powyższy adres mailowy zostaną skierowane do kandydatów podczas spotkania.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu spotkania uprzejmie prosimy, aby pytania były formułowane w sposób rzeczowy oraz zostały opatrzone imieniem i nazwiskiem osoby przesyłającej. W tytule mail’a proszę napisać „PYTANIE DO KANDYDATA”. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że pytania należy wysyłać wyłącznie z adresów znajdujących się w domenie Politechniki Opolskiej, co jest podyktowane względami bezpieczeństwa (m.in. zapobieganie możliwości podszywania się pod inne osoby).

 

Z poważaniem,
adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W SPRAWIE PROCEDURY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
NA DZIEKANA WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że:

 • zgodnie z uchwałą UKW nr 8/2020, uchwałą UKW nr 10/2020 oraz uchwałą WKW nr 4/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. do czasu odwołania procedura wyborcza odbywać się będzie w formie elektronicznej.
 • zgodnie z § 22 ust. 3 Regulaminu wyborczego Politechniki Opolskiej prawo zgłaszania kandydatów na funkcję dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej przysługuje każdemu członkowi wydziałowego kolegium elektorów WEiZ.

Kandydatury należy zgłaszać w terminie 16-22 kwietnia 2020 roku, w formie pisemnej w postaci skanu dokumentów na adres Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej dr Moniki Haczkowskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z następującymi dokumentami:

 1. zgłoszeniem kandydata (wzór dostępny na stronie WEiZ w zakładce Wybory 2020),
 2. oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i przyjęcie funkcji w razie wyboru (wzór dostępny na stronie WEiZ w zakładce Wybory 2020),
 3. sylwetką kandydata.

Kandydaci na dziekana urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dodatkowo są zobowiązani do złożenia (zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.) oświadczenia lustracyjnego lub informacji, że takie oświadczenie zostało już przez nich złożone (wzory dostępne na stronie Uczelni w zakładce Wybory 2020-2024 oraz na stronie WEiZ w zakładce Wybory 2020).

W przypadku wcześniejszego złożenia Oświadczenia lustracyjnego do Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej, kandydaci na dziekana zobowiązani są złożyć pisemną informację w formie mail’owej na adres Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej dr Moniki Haczkowskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że spotkanie kandydatów na funkcję dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej ze społecznością akademicką Wydziału odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 roku w formie transmisji internetowej, które rozpocznie się o godz. 10.00 na wydziałowym profilu FB.

Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów w celu dokonania wyboru dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej odbędzie się w dniu 8 maja 2020 roku (piątek). O sposobie przeprowadzenia zebrania wyborczego Przewodnicząca WKW powiadomi w odrębnym komunikacie.

 

Z wyrazami szacunku,
adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Pliki do pobrania:

 

 

Załącznik 1 1*:

Terminarz Szczegółowych Czynności Wyborczych
Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Opracowany na podstawie kalendarium wyborczego organów kolegialnych i jednoosobowych
w Politechnice Opolskiej w roku 2020 (załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2020 Uczelnianej Komisji Wybiorczej Politechniki Opolskiej z dnia 22 stycznia 2020 r. i Regulaminu Wyborczego)

 

Data

 

Cel

do 7.02.2020

rozdział mandatów w Kolegium Elektorów i Wydziałowego Kolegium Elektorów

do 6.03.2020

wybory elektorów do Kolegium Elektorów i Wydziałowego Kolegium Elektorów

9.03.2020

ogłoszenie społeczności akademickiej składu

Kolegium Elektorów i Wydziałowego Kolegium Elektorów

2-3.04.2020

zgłaszanie przez uprawnione podmioty (Rada Uczelni, co najmniej 5 członków Senatu, co najmniej 12 elektorów) kandydatów na rektora w Uczelnianej Komisji Wyborczej, drogą mail’ową na adres Przewodniczącej UKW mgr Anny Jandziak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16-22.04.2020

zgłaszanie przez elektorów kandydatów na dziekana w Wydziałowej Komisji Wyborczej (albo drogą mail’ową na adres Przewodniczącej WKW dr Moniki Haczkowskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  

23-30.04.2020

spotkanie kandydatów na dziekana z pracownikami Wydziału i studentami

(albo spotkanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej)

4-8.05.2020

zebranie Wydziałowego Kolegium Elektorów – wybory dziekana

(albo głosowania elektroniczne na podstawie odrębnej uchwały UKW)

do 29.05.2020

wybory członków Senatu

(albo głosowania elektroniczne na podstawie odrębnej uchwały UKW)

1*.) Zmieniony na podstawie uchwały UKW nr 8/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie wznowienia procedury wyboru organów i osób w Politechnice Opolskiej oraz zmiany terminarza wyborczego

 

Komunikat
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WEIZ

W związku z wyborem Rektora przez Kolegium Elektorów,
które odbędzie się w dniu 31 marca 2020 r. na Politechnice Opolskiej
Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje:

 1. 'Zgodnie z Terminarzem wyborczym, stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej z dnia 22 stycznia 2020 r., od 10 do 13 marca 2020 roku uprawnione podmioty (Rada Uczelni, co najmniej 5 członków Senatu lub co najmniej 12 elektorów) mogą zgłaszać kandydatów na rektora w Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 2. Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 1) sylwetkę kandydata, 2) zgodę na kandydowanie oraz 3) oświadczenie lustracyjne albo informację, że takie oświadczenie zostało już przez kandydata złożone wcześniej (w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.)
 3. Zgłoszenie wraz pozostałymi dokumentami należy kierować do Uczelnianej Komisji Wyborczej w godz. 9.00 – 14.00, Biblioteka Główna, ul. Sosnkowskiego 31, I piętro, p. 118

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


OGŁOSZENIE

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WEIZ

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje
całą społeczność akademicką Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
że w wyniku przeprowadzonych w dniach 4 – 6 marca 2020 r. wyborów,
wyłoniony został skład Kolegium Elektorów
i Wydziałowego Kolegium Elektorów:

W grupie profesorów i profesorów Uczelni w dyscyplinie Ekonomia i Finanse do Kolegium Elektorów przysługiwały cztery mandaty. Wybrane zostały następujące osoby: dr hab. Maria Bernat, dr hab. inż. Marcin Łuszczyk, prof. dr hab. Krzysztof Malik oraz dr hab. Brygida Solga.

W grupie profesorów i profesorów uczelni w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów wchodzą: dr hab. Maria Bernat, dr hab. Maria Kalczyńska, dr hab. Marcin Komańda, dr hab. inż. Marcin Łuszczyk, dr hab. Vojtech Malatek, prof. dr hab. Krzysztof Malik, prof. dr hab. Wanda Musialik, dr hab. Brygida Solga, dr hab. Artem Stopochkin, dr hab. Inessa Sytnik oraz dr. hab. inż. Janusz Wielki

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci i asystenci) do Kolegium Elektorów przysługiwały trzy mandaty. Wybrane zostały następujące osoby: dr Anna Bohdan, dr inż. Brygida Klemens oraz dr Filip Tereszkiewicz.

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci i asystenci) do Wydziałowego Kolegium Elektorów przysługiwało pięć mandatów. Wybrane zostały następujące osoby: dr inż. Małgorzata Adamska, dr Diana Rokita-Poskart, dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień, dr Roman Śmietański oraz dr Filip Tereszkiewicz.

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Wydziałowego Kolegium Elektorów przysługiwał jeden mandat. Wybrany został inż. Rafał Nieświec.
W grupie studentów i doktorantów do Kolegium Elektorów przysługiwały dwa mandaty. Wybrane zostały następujące osoby: Marcin Kolman i Jakub Malij

W grupie studentów i doktorantów do Wydziałowego Kolegium Elektorów przysługiwało pięć mandatów. Wybrane zostały następujące osoby: Agata Jacheć, Marcin Kolman, Jakub Konicki, Jakub Malij oraz Kamil Mazur. 

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


Opole, 25 lutego 2020 r.

Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 3/2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2020 r. podjęła uchwałę, zgodnie z którą Wydziałowe Kolegium Elektorów liczy 22 osoby.
Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi reprezentacji poszczególnych grup środowiska akademickiego (§ 37 Statutu Politechniki Opolskiej) ustalono następujący rozdział mandatów:

 • 11 – nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego,
 • 5 – pozostali nauczyciele akademiccy,
 • 5 – studenci,
 • 1 – pracownicy niebędący nauczycielami.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
adw. dr Monika Haczkowska


 

OGŁOSZENIE

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WEIZ

Zgodnie z kalendarzem wyborczym
Wydziałowa Komisja Wyborcza serdecznie zaprasza
całą społeczność akademicką Wydziału Ekonomii i Zarządzania
na zebranie wyborcze w dniu 4 marca 2020 r. (środa) do sali L-3,
podczas którego odbędą się wybory elektorów
do Kolegium Elektorów
i Wydziałowego Kolegium Elektorów,
w grupie:

 • o godz. 11.30 - profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie Ekonomia i finanse do Kolegium Elektorów (4 mandaty)
 • o godz. 12.30 – pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci, asystenci) do Kolegium Elektorów (3 mandaty)
 • o godz. 13.30 - pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci, asystenci) do Wydziałowego Kolegium Elektorów (5 mandatów)
 • o godz. 14.30 – pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Wydziałowego Kolegium Elektorów (1 mandat)

Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w przypadku nieobecności co najmniej połowy danej grupy wyborców zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum

Jednocześnie Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że:

 1. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci, asystenci) zarówno w dyscyplinach ewaluowanych, jak i nieewaluowanych wybory są przeprowadzane na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
 2. Osoby chcące kandydować do Kolegium Elektorów lub Wydziałowego Kolegium Elektorów, w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci, asystenci) oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, proszone są o złożenie stosownego druku Oświadczenia lustracyjnego lub druku Informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w dniu zebrania wyborczego Wydziałowej Komisji Wyborczej po wyrażeniu zgody na kandydowanie (w zaklejonej kopercie).
 3. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora i profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych, traktowani są jak „pozostali nauczyciele akademiccy (adiunkci, asystenci)”, ponieważ nie są przypisani do żadnej dyscypliny naukowej. W takiej sytuacji uczestniczą w zebraniu wyborczym do Kolegium Elektorów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania,
 4. W dniu 4 marca 2020 r. o godz. 9.00 w Łączniku, w sali A, ul. Mikołajczyka 16, odbędą się wybory przedstawiciela do Kolegium Elektorów PO z grupy profesorów i profesorów uczelni dyscyplin nieewaluowanych.(1 mandat)
 5. Wybory do Kolegium Elektorów w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości, w grupie profesorów i profesorów uczelni, odbędą się w dniu 6 marca 2020 roku o godz. 11.30 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


Komunikat
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WEIZ

W związku z wyborami do Kolegium Elektorów i Wydziałowego Kolegium Elektorów, które odbędą się w dniu 4 marca 2020 r. (środa)
Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje:

 1. Zgodnie z § 37 ust. 2 pkt 1 Statutu Politechniki Opolskiej oraz uchwałą nr 3/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej osoby, które zamierzają kandydować do Wydziałowego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uczelni winny wyrazić pisemną zgodę na udział w kolegium. Zgoda może być wyrażona w formie pisemnej lub przesłana pocztą elektroniczną z uczelnianej skrzynki do Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej dr Moniki Haczkowskej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 21 lutego 2020 r.
 2. Osoby chcące kandydować do Kolegium Elektorów lub Wydziałowego Kolegium Elektorów, a urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, proszone są o złożenie stosownego Oświadczenia lustracyjnego do dnia 28 lutego 2020 roku do godz. 14.00 do Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej mgr Anny Jandziak (sekretariat dyrektora Biblioteki Politechniki Opolskiej, ul. Sosnkowskiego 31, Opole). Na stronie WEiZ (w zakładce Wybory 2020) dostępny jest załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2. Oba wypełnione dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie.

  Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7. Osoby kandydujące muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie były karane karą dyscyplinarną, nie ukończyły do dnia rozpoczęcia kadencji 67 roku życia oraz w okresie od dnia 22 lipca 194 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowały w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18.10 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.), nie pełnia w nich służby ani nie współpracowała z tymi służbami.

 3. Przeprowadzenie wyborów do Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie Ekonomia i finanse oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich Uczelniana Komisja Wyborcza zleciła Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomii i Zarządzania (§ 1 ust. 2 uchwały UKW nr 4/2020).
 4. Przeprowadzenie wyborów do Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich Uczelniana Komisja Wyborcza zleciła Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki (§ 1 ust. 4 uchwały UKW nr 4/2020).

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


 

Ogłoszenie 

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

W dniu 4 marca 2020 r. od godziny 10:30 w Sali L-3
rozpoczną się wybory elektorów do Kolegium Elektorów i Wydziałowego Kolegium Elektorów
w poszczególnych grupach społeczności akademickiej (szczegóły zostaną podane później)

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7. Osoby kandydujące muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie były karane karą dyscyplinarną, nie ukończyły do dnia rozpoczęcia kadencji 67 roku życia oraz w okresie od dnia 22 lipca 194 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowały w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18.10 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.), nie pełnia w nich służby ani nie współpracowała z tymi służbami.

Osoby chcące kandydować do Kolegium Elektorów lub Wydziałowego Kolegium Elektorów, a urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, proszone są o złożenie stosownego Oświadczenia lustracyjnego do dnia 28 lutego 2020 roku do Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej mgr Anny Jandziak (wzór dostępny na stronie WEiZ w zakładce Wybory 2020)

 

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

eweizpo