Wybory 2020

Komunikat
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WEIZ

W związku z wyborem Rektora przez Kolegium Elektorów,
które odbędzie się w dniu 31 marca 2020 r. na Politechnice Opolskiej
Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje:

 1. 'Zgodnie z Terminarzem wyborczym, stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej z dnia 22 stycznia 2020 r., od 10 do 13 marca 2020 roku uprawnione podmioty (Rada Uczelni, co najmniej 5 członków Senatu lub co najmniej 12 elektorów) mogą zgłaszać kandydatów na rektora w Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 2. Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 1) sylwetkę kandydata, 2) zgodę na kandydowanie oraz 3) oświadczenie lustracyjne albo informację, że takie oświadczenie zostało już przez kandydata złożone wcześniej (w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.)
 3. Zgłoszenie wraz pozostałymi dokumentami należy kierować do Uczelnianej Komisji Wyborczej w godz. 9.00 – 14.00, Biblioteka Główna, ul. Sosnkowskiego 31, I piętro, p. 118

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


OGŁOSZENIE

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WEIZ

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje
całą społeczność akademicką Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
że w wyniku przeprowadzonych w dniach 4 – 6 marca 2020 r. wyborów,
wyłoniony został skład Kolegium Elektorów
i Wydziałowego Kolegium Elektorów:

W grupie profesorów i profesorów Uczelni w dyscyplinie Ekonomia i Finanse do Kolegium Elektorów przysługiwały cztery mandaty. Wybrane zostały następujące osoby: dr hab. Maria Bernat, dr hab. inż. Marcin Łuszczyk, prof. dr hab. Krzysztof Malik oraz dr hab. Brygida Solga.

W grupie profesorów i profesorów uczelni w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów wchodzą: dr hab. Maria Bernat, dr hab. Maria Kalczyńska, dr hab. Marcin Komańda, dr hab. inż. Marcin Łuszczyk, dr hab. Vojtech Malatek, prof. dr hab. Krzysztof Malik, prof. dr hab. Wanda Musialik, dr hab. Brygida Solga, dr hab. Artem Stopochkin, dr hab. Inessa Sytnik oraz dr. hab. inż. Janusz Wielki

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci i asystenci) do Kolegium Elektorów przysługiwały trzy mandaty. Wybrane zostały następujące osoby: dr Anna Bohdan, dr inż. Brygida Klemens oraz dr Filip Tereszkiewicz.

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci i asystenci) do Wydziałowego Kolegium Elektorów przysługiwało pięć mandatów. Wybrane zostały następujące osoby: dr inż. Małgorzata Adamska, dr Diana Rokita-Poskart, dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień, dr Roman Śmietański oraz dr Filip Tereszkiewicz.

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Wydziałowego Kolegium Elektorów przysługiwał jeden mandat. Wybrany został inż. Rafał Nieświec.
W grupie studentów i doktorantów do Kolegium Elektorów przysługiwały dwa mandaty. Wybrane zostały następujące osoby: Marcin Kolman i Jakub Malij

W grupie studentów i doktorantów do Wydziałowego Kolegium Elektorów przysługiwało pięć mandatów. Wybrane zostały następujące osoby: Agata Jacheć, Marcin Kolman, Jakub Konicki, Jakub Malij oraz Kamil Mazur. 

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


Opole, 25 lutego 2020 r.

Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej nr 3/2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2020 r. podjęła uchwałę, zgodnie z którą Wydziałowe Kolegium Elektorów liczy 22 osoby.
Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi reprezentacji poszczególnych grup środowiska akademickiego (§ 37 Statutu Politechniki Opolskiej) ustalono następujący rozdział mandatów:

 • 11 – nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego,
 • 5 – pozostali nauczyciele akademiccy,
 • 5 – studenci,
 • 1 – pracownicy niebędący nauczycielami.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
adw. dr Monika Haczkowska


 

OGŁOSZENIE

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WEIZ

Zgodnie z kalendarzem wyborczym
Wydziałowa Komisja Wyborcza serdecznie zaprasza
całą społeczność akademicką Wydziału Ekonomii i Zarządzania
na zebranie wyborcze w dniu 4 marca 2020 r. (środa) do sali L-3,
podczas którego odbędą się wybory elektorów
do Kolegium Elektorów
i Wydziałowego Kolegium Elektorów,
w grupie:

 • o godz. 11.30 - profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie Ekonomia i finanse do Kolegium Elektorów (4 mandaty)
 • o godz. 12.30 – pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci, asystenci) do Kolegium Elektorów (3 mandaty)
 • o godz. 13.30 - pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci, asystenci) do Wydziałowego Kolegium Elektorów (5 mandatów)
 • o godz. 14.30 – pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Wydziałowego Kolegium Elektorów (1 mandat)

Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w przypadku nieobecności co najmniej połowy danej grupy wyborców zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum

Jednocześnie Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że:

 1. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci, asystenci) zarówno w dyscyplinach ewaluowanych, jak i nieewaluowanych wybory są przeprowadzane na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
 2. Osoby chcące kandydować do Kolegium Elektorów lub Wydziałowego Kolegium Elektorów, w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (adiunkci, asystenci) oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, proszone są o złożenie stosownego druku Oświadczenia lustracyjnego lub druku Informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w dniu zebrania wyborczego Wydziałowej Komisji Wyborczej po wyrażeniu zgody na kandydowanie (w zaklejonej kopercie).
 3. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora i profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych, traktowani są jak „pozostali nauczyciele akademiccy (adiunkci, asystenci)”, ponieważ nie są przypisani do żadnej dyscypliny naukowej. W takiej sytuacji uczestniczą w zebraniu wyborczym do Kolegium Elektorów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania,
 4. W dniu 4 marca 2020 r. o godz. 9.00 w Łączniku, w sali A, ul. Mikołajczyka 16, odbędą się wybory przedstawiciela do Kolegium Elektorów PO z grupy profesorów i profesorów uczelni dyscyplin nieewaluowanych.(1 mandat)
 5. Wybory do Kolegium Elektorów w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości, w grupie profesorów i profesorów uczelni, odbędą się w dniu 6 marca 2020 roku o godz. 11.30 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


Komunikat
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WEIZ

W związku z wyborami do Kolegium Elektorów i Wydziałowego Kolegium Elektorów, które odbędą się w dniu 4 marca 2020 r. (środa)
Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje:

 1. Zgodnie z § 37 ust. 2 pkt 1 Statutu Politechniki Opolskiej oraz uchwałą nr 3/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej osoby, które zamierzają kandydować do Wydziałowego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uczelni winny wyrazić pisemną zgodę na udział w kolegium. Zgoda może być wyrażona w formie pisemnej lub przesłana pocztą elektroniczną z uczelnianej skrzynki do Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej dr Moniki Haczkowskej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 21 lutego 2020 r.
 2. Osoby chcące kandydować do Kolegium Elektorów lub Wydziałowego Kolegium Elektorów, a urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, proszone są o złożenie stosownego Oświadczenia lustracyjnego do dnia 28 lutego 2020 roku do godz. 14.00 do Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej mgr Anny Jandziak (sekretariat dyrektora Biblioteki Politechniki Opolskiej, ul. Sosnkowskiego 31, Opole). Na stronie WEiZ (w zakładce Wybory 2020) dostępny jest załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2. Oba wypełnione dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie.

  Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7. Osoby kandydujące muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie były karane karą dyscyplinarną, nie ukończyły do dnia rozpoczęcia kadencji 67 roku życia oraz w okresie od dnia 22 lipca 194 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowały w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18.10 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.), nie pełnia w nich służby ani nie współpracowała z tymi służbami.

 3. Przeprowadzenie wyborów do Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie Ekonomia i finanse oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich Uczelniana Komisja Wyborcza zleciła Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomii i Zarządzania (§ 1 ust. 2 uchwały UKW nr 4/2020).
 4. Przeprowadzenie wyborów do Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich Uczelniana Komisja Wyborcza zleciła Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki (§ 1 ust. 4 uchwały UKW nr 4/2020).

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


 

Ogłoszenie 

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

W dniu 4 marca 2020 r. od godziny 10:30 w Sali L-3
rozpoczną się wybory elektorów do Kolegium Elektorów i Wydziałowego Kolegium Elektorów
w poszczególnych grupach społeczności akademickiej (szczegóły zostaną podane później)

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7. Osoby kandydujące muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie były karane karą dyscyplinarną, nie ukończyły do dnia rozpoczęcia kadencji 67 roku życia oraz w okresie od dnia 22 lipca 194 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowały w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18.10 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.), nie pełnia w nich służby ani nie współpracowała z tymi służbami.

Osoby chcące kandydować do Kolegium Elektorów lub Wydziałowego Kolegium Elektorów, a urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, proszone są o złożenie stosownego Oświadczenia lustracyjnego do dnia 28 lutego 2020 roku do Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej mgr Anny Jandziak (wzór dostępny na stronie WEiZ w zakładce Wybory 2020)

 

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wirtualna wycieczka