Wydziałowa Komisja Wyborcza
uprzejmie informuje, że zgodnie z kalendarzem wyborczym
od 5 do 11 kwietnia 2016 roku
elektorzy Wydziałowego Kolegium Elektorów
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
mogą zgłaszać kandydatów na Dziekana
Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

Na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Politechniki Opolskiej oraz § 23 ust. 1 w związku z § 18 Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej elektorzy Wydziałowego Kolegium Elektorów składają do Wydziałowej Komisji Wyborczej pisemne kandydatury na Dziekana wraz z pisemnym oświadczeniem kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska w razie wyboru.
Jednocześnie kandydaci na dziekana urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 roku są zobowiązani do złożenia Rektorowi Politechniki Opolskiej oświadczenia lustracyjnego lub informacji, ze takie oświadczenie zostało już przez nich złożone (zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów – Dz. U. z 2013 r. poz. 1388)


Wymogi co do kandydatów na stanowisko Dziekana spośród nauczycieli akademickich:
- posiadanie biernego prawa wyborczego
- posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
- zatrudnienie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
- zatrudnienie na Politechnice Opolskiej jako podstawowym miejscu pracy

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej