Zarządzanie

Przedmiot badań zarządzania jest umiejscowiony w obszarze teorii i praktyki gospodarczej oraz w kontekście ewoluującej przestrzeni społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Zarządzanie zajmuje się rozumieniem procesów zachodzących w podmiotach współczesnej gospodarki. Analizuje i interpretuje przyczyny i konsekwencje decyzji w organizacjach. Umożliwia poznanie i zrozumienie czynników wpływających na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Analizuje powiązania występujące pomiędzy nimi a rynkiem w wymiarze mikro-, mezo-, i makroekonomicznym (również globalnym oraz wirtualnej przestrzeni gospodarczej).

Zarządzanie obejmuje funkcje planowania, organizowania, motywowania, kierowania i kontrolowania organizacjami w warunkach współczesnej gospodarki.

Studenci kierunku zarządzanie uczestniczą w ciekawych i zróżnicowanych zajęciach prowadzonych przez doświadczoną kadrę naukową. Nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

Poznają szczegółowo zagadnienia związane z zasadami rządzącymi współczesną gospodarką rynkową, metodami jakościowymi i ilościowymi zarządzania, rynkiem pieniężno-kapitałowym, finansami przedsiębiorstwa oraz społecznymi problemami zarządzania organizacją.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a przedsiębiorstwami regionu daje studentom kierunku zarządzanie możliwość realizacji interesujących praktyk i obiecujących staży studenckich.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych, m.in. WIR (Współpraca i Rozwój).
Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku zarządzanie ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Prowadzony kierunek oferuje trzy perspektywiczne specjalności:

 • marketing menedżerski (S, NS):
 • zarządzanie przedsiębiorstwem (S, NS):
 • zarządzanie kapitałem ludzkim (S, NS):

Każda ze specjalności stanowi uniwersalną płaszczyznę do dalszego pogłębiania kompetencji w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu zarządzania.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Pełne informacje o przedmiotach realizowanych w ramach kierunku studiów zawarte są w programach studiów.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • zarządzanie,
 • etyka w zarządzaniu,
 • makroekonomia.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie procesami,
 • marketing w biznesie,
 • rachunkowość zarządczą,
 • negocjacje w biznesie.

Specjalności:

 • marketing menedżerski (S, NS):
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: współczesne koncepcje marketingu, komunikacja z klientem, kreatywna strategia marketingowa, zarządzanie marką;
  • przykładowe przedmioty obieralne: wprowadzanie nowego produktu na rynek, marketing personalny, budowanie marki własnej, analiza rynku i informacji rynkowych, zarządzanie sprzedażą.
 • zarządzanie przedsiębiorstwem (S, NS):
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: zarządzanie przedsiębiorstwem a uwarunkowania rynku, rynek usług finansowych i kapitałowych, prognozowanie i symulacje
  • przykładowe przedmioty obieralne: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, korporacje międzynarodowe, zarządzanie relacjami z otoczeniem;
 • zarządzanie kapitałem ludzkim (S, NS):
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: wybrane aspekty psychologii międzykulturowej, trening kierowniczy, controlling personalny,
  • przykładowe przedmioty obieralne: jakość i ocena pracy, zarządzanie czasem i rozwojem osobistym, analiza kosztów pracy, psychologia zarządzania, marketing personalny.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

PREDYSPOZYCJE
Zdolności kierownicze, umiejętności interpersonalne, łatwość podejmowania decyzji, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać mogą się absolwenci następujących kierunków studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich):

 • administracja
 • ekonomia
 • europeistyka
 • finanse i rachunkowość/finanse i bankowość
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyka i ekonometria
 • logistyka
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • politologia
 • polityka społeczna
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • towaroznawstwo
 • transport
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie/zarządzanie i marketing
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Sylwetka Absolwenta kierunku Zarządzanie II-go stopnia

Sylwetka Absolwenta kierunku Zarządzanie II-go stopnia na specjalności Marketing menedżerski

Wiedza
Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie II-go stopnia Marketing menedżerski, Absolwent posiada pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o zarządzaniu w obszarze nauk społecznych i humanistycznych oraz o jej przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi. Zna definicje z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Zna i rozumie zarówno poglądy klasyczne w naukach o zarządzaniu jak i współczesne koncepcje, w szczególności w zakresie marketingu oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i przedsiębiorstwami. Dysponuje również wiedzą w obszarze specjalistycznego zastosowania metod statystycznych oraz narzędzi informatycznych do gromadzenia i analizy danych oraz prezentacji opracowanych na ich podstawie wyników i formułowaniu wniosków decyzyjnych.
Absolwent specjalności Marketing menedżerski zna i rozumie znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu i wskazuje na jej przejawy w praktyce, z uwzględnieniem wyzwań procesów globalizacji. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod i technik promocji, zarządzania sprzedażą oraz komunikacji z klientami.
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i terminologię z zakresu języka obcego, umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z obszaru zarządzania.

Umiejętności
Absolwent kierunku Zarządzanie II-go stopnia specjalność Marketing menedżerski stosuje pogłębioną i wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych. Samodzielnie dokonuje diagnozy sytuacji, dobierając odpowiednie metody i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z kreowaniem koncepcji marketingu.
Posiada pogłębione umiejętności prezentacji własnych opracowań i pomysłów w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście marketingu menedżerskiego, z poparciem ich argumentacją bazującą na zdobytej wiedzy.
W toku studiów Absolwent nabył umiejętności projektowania strategii marketingowej, wykorzystując umiejętności badawcze w zakresie obserwacji zjawisk i procesów zarządczych w organizacji. Ma pogłębioną umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia rozwiązywania problemów decyzyjnych z zakresu zarządzania wizerunkiem i marką. Ma umiejętność projektowania procesów i zmian w organizacji w obszarze działalności marketingowej. Posiada umiejętność modelowania i wdrażania nowoczesnych koncepcji marketingowych.
Potrafi samodzielnie podejmować aktywności w zakresie marketingu i powiązanych obszarów funkcjonalnych, z zastosowaniem powszechnie obowiązujących norm i reguł etycznych, prawnych i moralnych, przy wykorzystaniu różnorodnych zasobów organizacyjnych. Aktywnie kreuje swój rozwój osobisty oraz kształtuje potencjał intelektualny swoich współpracowników.
Potrafi posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii.

Kompetencje
Absolwent kierunku Zarządzanie II-go stopnia specjalność Marketing menedżerski rozumie potrzebę nieustannego dokształcania się i rozwoju kompetencji osobistych oraz interpersonalnych. Ma świadomość zmieniających się warunków rynkowych, rozumie konieczność inicjowania zmian usprawniających koncepcje marketingu, na rynkach lokalnych i globalnych. W tym kontekście rozumie i realizuję potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności marketingowej
Wyróżnia się komunikatywnością i zaangażowaniem oraz rozwagą i dojrzałością w projektowaniu, planowaniu, a także realizowaniu działań w obszarze zarządzania marketingowego.
Jest zdolny do samodzielnego określania priorytetów i podejmowania decyzji służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i do brania odpowiedzialności za stawiane zadania. Jest zdolny do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy a także przygotowany i zmotywowany do opracowywania, analizy i oceny pomysłów na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jest przygotowany do samodzielnego projektowania strategii marketingowej w sferze produkcyjnej i usługowej. Rozumie odpowiedzialność jaka spoczywa na osobie zarządzającej podmiotem gospodarczym, przewiduje społeczne i ekonomiczne skutki podejmowanych przez siebie decyzji. W życiu codziennym i zawodowym, wykorzystując swoje umiejętności komunikacji i pracy w zespole, przestrzega i propaguje wrażliwość społeczną i postawy etyczne. .


Absolwent studiów II-go stopnia na kierunku Zarządzanie specjalność Marketing menedżerski jest przygotowany do pracy na stanowiskach samodzielnych kierowniczych, doradczych czy eksperckich. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach (produkcyjnych, handlowych usługowych),
 • organizacjach pozarządowych (fundacje, zrzeszenia, związki, spółdzielnie socjalne, szpitale, itp.),
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • szeroko pojętej administracji rządowej czy samorządowej

Sylwetka Absolwenta kierunku Zarządzanie II-go stopnia na specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim

Wiedza
Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie II-go stopnia Zarządzanie kapitałem ludzkim, Absolwent posiada pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o zarządzaniu w obszarze nauk społecznych i humanistycznych oraz o jej przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi. Zna definicje z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Zna i rozumie zarówno poglądy klasyczne w naukach o zarządzaniu, jak i współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i przedsiębiorstwami. Dysponuje również wiedzą w obszarze specjalistycznego zastosowania metod statystycznych oraz narzędzi informatycznych do gromadzenia i analizy danych oraz prezentacji opracowanych na ich podstawie wyników i formułowaniu wniosków decyzyjnych. Definiuje i objaśnia czynniki ekonomiczne, prawne i społeczne warunkujące funkcjonowanie organizacji we współczesnej przestrzeni gospodarczej.
Absolwent specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim ma pogłębioną wiedzę o roli człowieka w organizacji oraz o zasadach i organizacji pracy zespołowej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu komunikacji. Zna i rozumie społecznej odpowiedzialności biznesu . Objaśnia znaczenie zasad i norm m.in. etycznych w życiu społeczno-gospodarczym. Zna i objaśnia strategie negocjacyjne w biznesie oraz ich znaczenie dla prowadzonej działalności gospodarczej.
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i terminologię z zakresu języka obcego właściwego dla zarządzania umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Umiejętności
Absolwent kierunku Zarządzanie II-go stopnia specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim stosuje pogłębioną i wyspecjalizowaną wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych charakterystyczną dla specjalności. Potrafi posługiwać się normami i regułami etycznymi, prawnymi i gospodarczymi w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli, przewidując skutki konkretnych działań w zarządzaniu.
Samodzielnie dokonuje diagnozy sytuacji, dobierając odpowiednie metody oraz narzędzia do analizy problemów i wskazanych obszarów działalności organizacji i jej otoczenia. Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim; posiada umiejętność popierania ich argumentacją dotyczącą poglądów różnych autorów, przy jednoczesnym kierowaniu się przy tym zasadami etycznymi.
W toku studiów Absolwent nabywa zdolności w obszarze zarządzania zasobami: ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi przedsiębiorstwa, w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań. Potrafi samodzielnie planować, realizować i ukierunkowywać innych w procesie uczenia się przez całe życie. Posiada umiejętności badawcze w zakresie obserwacji zjawisk i procesów zarządczych w organizacji, wykorzystując je do kreowania koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji i projektowania przestrzeni i warunków pracy, w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań, przy jednoczesnym kierowaniu się dobrymi praktykami zarządzania.
Potrafi posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii.

Kompetencje
Absolwent kierunku Zarządzanie II-go stopnia specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się poprzez poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu zarządzania i nauk pokrewnych. Jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestnictwa w projektach, grupach, organizacjach i jest gotowy do identyfikacji korzyści płynących z pracy zespołowej w środowisku pracy i poza nim. Jest zdolny do uwzględniania zasad etycznych, moralnych i prawnych w prowadzonej działalności.
Ma świadomość zmieniających się potrzeb i wymagań względem kapitału ludzkiego organizacji, rozumie konieczność i jest gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań z zakresu zarządzania personelem, jak również samodzielnego kierowania złożonymi projektami.
Jest zdolny do samodzielnego określania priorytetów i podejmowania decyzji służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i do brania odpowiedzialności za stawiane zadania. Jest zdolny do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Jest przygotowany i zmotywowany do założenia własnej działalności gospodarczej. Jest zdolny by opracować, analizować i oceniać pomysły na własną działalność gospodarczą.
Rozumie odpowiedzialność jaka spoczywa na osobie zarządzającej podmiotem gospodarczym, jest gotów, by przestrzegać i propagować etyczne postawy i wrażliwość społeczną w życiu codziennym i zawodowym.

Absolwent studiów II-go stopnia na kierunku Zarządzanie specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim jest przygotowany do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach (produkcyjnych, handlowych usługowych),
 • organizacjach pozarządowych (fundacje, zrzeszenia, związki, spółdzielnie socjalne, itp.),
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych.

Sylwetka Absolwenta kierunku Zarządzanie II-go stopnia na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem

Wiedza
Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie II-go stopnia specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem, Absolwent posiada pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o zarządzaniu w obszarze nauk społecznych i humanistycznych oraz o jej przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi.
Dysponuje również wiedzą w obszarze specjalistycznego zastosowania metod statystycznych oraz narzędzi informatycznych do gromadzenia i analizy danych oraz prezentacji opracowanych na ich podstawie wyników i formułowaniu wniosków decyzyjnych.
Absolwent specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem zna i charakteryzuje znaczenie myślenia strategicznego w aspekcie zmiennego otoczenia społeczno-gospodarczego, w kontekście kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i przedsiębiorstwami. Ma pogłębioną wiedzę o zasadach organizacji pracy zespołowej, w szczególności związanej z procesami komunikowania oraz zasadami dotyczącymi wykorzystania własności intelektualnej w prowadzonej działalności gospodarczej. Zna w pogłębionym stopniu mechanizmy funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce rynkowej i jego wpływ w zarządzanie organizacjami. Zna i charakteryzuje metody wspomagające procesy podejmowania decyzji w kontekście różnorodnych współczesnych koncepcji zarządzania.
Absolwent w szczególności ma pogłębioną wiedzę o przesłankach warunkujących rozwój indywidualnej przedsiębiorczości oraz zna zasady tworzenia i rozwoju działalności gospodarczych. Ma pogłębioną wiedzę o roli człowieka w organizacji a także o zasadach i organizacji pracy zespołowej oraz procesach komunikacji w zespole. Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i terminologię z zakresu języka obcego właściwego dla zarządzania, umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Umiejętności
Absolwent kierunku Zarządzanie II-go stopnia specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem stosuje pogłębioną i wyspecjalizowaną wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych. Ma pogłębioną umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia propozycji innowacyjnych rozwiązań, z uwzględnieniem pracy zespołowej oraz systemów komunikacji w otoczeniu.
Samodzielnie dokonuje diagnozy sytuacji, dobierając odpowiednie metody oraz narzędzia do analizy problemów i wskazanych obszarów działalności przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Posiada pogłębione umiejętności prezentacji własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, z argumentacją bazującą na zdobytej wiedzy. Potrafi samodzielnie podjąć działalność gospodarczą lub doradzać przy tworzeniu nowych podmiotów.
W toku studiów Absolwent nabywa zdolności w obszarze zarządzania zasobami: ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi przedsiębiorstwa, w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań, przy jednoczesnym kierowaniu się zasadami etycznymi i dobrymi praktykami zarządzania.
Posiada umiejętność modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów przy użyciu zaawansowanych metod ekonometryczno-statystycznych oraz narzędzi informatycznych. Potrafi posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem

Kompetencje
Absolwent kierunku Zarządzanie II-go stopnia specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się poprzez poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu zarządzania.
Jest przygotowany by inicjować i w aktywny sposób uczestniczyć w projektach, grupach, organizacjach identyfikując korzyści płynące z pracy zespołowej. Jest zdolny do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
Jest przygotowany i zmotywowany do założenia własnej działalności gospodarczej, jak również posiada zdolność opracowania, analizowania i oceniania pomysłów na własną działalność. Jest zdolny do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
Jest zdolny do samodzielnego określania priorytetów i podejmowania decyzji służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i do brania odpowiedzialności za stawiane zadania.
Jest zdolny do przestrzegania i propagowania etycznych postaw i wrażliwości społecznej w życiu codziennym i zawodowym, wykorzystując swoje umiejętności komunikacji i pracy w zespole.

Absolwent studiów II-go stopnia na kierunku Zarządzanie specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem jest przygotowany do pracy na stanowiskach samodzielnych kierowniczych, doradczych czy eksperckich. Jest przygotowany do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach (produkcyjnych, handlowych usługowych),
 • organizacjach pozarządowych (fundacje, zrzeszenia, związki, spółdzielnie socjalne, itp.),
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • korporacjach globalnych,
 • organizacjach funkcjonujących w wirtualnej przestrzeni gospodarczej.

 Archiwalne programy nauczania przed rokiem akademickim 2016/2017: 


Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie studia II-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Karty opisu przedmiotów – przedmioty obowiązkowe Zarządzanie II-go st. studia stacjonarne
Karty opisu przedmiotów – Zarządzanie II-go st. studia stacjonarne specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Karty opisu przedmiotów – Zarządzanie II-go st. studia stacjonarne specjalność Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Karty opisu przedmiotów – Zarządzanie II-go st. studia stacjonarne specjalność Logistyka menedżerska

Karty opisu przedmiotów – przedmioty obowiązkowe Zarządzanie II-go st. studia niestacjonarne
Karty opisu przedmiotów – Zarządzanie II-go st. studia niestacjonarne specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Karty opisu przedmiotów – Zarządzanie II-go st. studia niestacjonarne specjalność Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Karty opisu przedmiotów – Zarządzanie II-go st. studia niestacjonarne specjalność Logistyka menedżerska