Ekonomia

Kierunek ekonomia prowadzony na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej stanowi doskonałe połączenie wielu obszarów i zakresów jakie daje kształcenie na uczelni technicznej. Głównym walorem rozwojowym kierunku jest właśnie umiejętne łączenie różnych dyscyplin poczynając od zarządzania, poprzez administrację po aspekty praktyczne stosowane w przedsiębiorstwach. Dodatkowe walory jakie daje kierunkowi osadzenie w realiach uczelni technicznej pozwala umiejętnie przygotować studentów do właściwego odnalezienia się na turbulentnym rynku pracy. Absolwent kierunku nie będzie się bał wyzwań stawianych przed nim w związku z koniecznością prowadzenia działalności gospodarczej, bądź pracą najemną w różnego typu podmiotach gospodarczych i administracyjnych.

 

„To co sprawia, że ekonomia jest tak fascynująca, jest to, że jej fundamentalne zasady są tak proste, że każdy jest w stanie je zrozumieć, jednak niewielu je rozumie" – Milton Friedman

Naszym zadaniem jest wykształcenie osób posiadających szeroką wiedzę ekonomiczną, pozwalającą odpowiedzieć na trudne i nurtujące pytania. Zdobyta w trakcie studiów na kierunku ekonomia wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwia wykonywanie zawodu ekonomisty, jako specjalisty w swej dziedzinie.

W trakcie studiów studenci uczestnicząc w ciekawych i nietuzinkowych zajęciach prowadzonych głównie przez młodą kadrę nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych, m.in. ARAFIN (Analiza-Rachunkowość-Finanse), Maestros de la economia, IUS Publicum, WIR (Współpraca i rozwój), Pracownia Badań nad Kulturą.

Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku ekonomia ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Mówiąc o perspektywach rozwoju kierunku należy wskazać konieczność wykorzystywania realiów otoczenia bliższego i dalszego w kontekście globalnych rynków pracy. Mając tego świadomość prowadzony kierunek oferuje pięć perspektywicznych specjalności:

 • ekonomię i finanse w przedsiębiorstwie – łączy umiejętność zastosowania finansów w praktyce gospodarczej;
 • ekonomię menadżerską - pozwala łączyć w sobie umiejętności analitycznego myślenia z wiedzą w zakresie podejmowania decyzji;
 • ekonomię społeczną – łączy w sobie umiejętności badawcze z wiedzą w zakresie uwarunkowań rozwoju społecznego;
 • prawo w biznesie – łączy umiejętności menadżerskie z wiedzą na temat uwarunkowań prawnych funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw;
 • zarządzanie i ekonomia regionu – łączy umiejętności menadżerskie z wiedzą na temat uwarunkowań rozwoju regionalnego.

Każda ze specjalności stanowi uniwersalną płaszczyznę do dalszego pogłębiania kompetencji w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy ekonomicznej. Osoby studiujące na kierunku nabywają szereg umiejętności niezbędnych przy podejmowaniu wyzwań zawodowych w obecnej rzeczywistości gospodarczej.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
INFORMACJE PODSTAWOWE

Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Studia kończą się nadaniem tytułu magistra.

Pełne informacje o przedmiotach realizowanych w ramach kierunku studiów zawarte są w programach studiów.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • ekonomia menedżerska,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • analiza rynków finansowych i kapitałowych,
 • ekonomia międzynarodowa.

Specjalności:

 • ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie (S, NS)
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: analiza finansowa, rachunkowość finansowa, podatki w przedsiębiorstwie, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa;
  • przykładowe przedmioty obieralne: finanse korporacji, planowanie i ocena projektów inwestycyjnych, kadry i płace, ryzyko w działalności gospodarczej, systemy informatyczne w finansach;
 • ekonomia menedżerska (S, NS)
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: psychologia w pracy menedżera, controlling w zarządzaniu;
  • przykładowe przedmioty obieralne: wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, zarządzanie wizerunkiem i marką, marketing międzynarodowy, techniki kreatywnego myślenia, biznesplan;
 • ekonomia społeczna (S, NS)
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: biznesplan w podmiotach społecznych, ekonomia społeczna, polityka społeczna;przykładowe przedmioty obieralne: metody badań społecznych, projekty
  • społeczne, marketing społeczny, przedsiębiorczość społeczna,
 • prawo w biznesie (S, NS)
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: prawo administracyjne i postępowanie administracyjne, prawo zobowiązań i umów handlowych, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • przykładowe przedmioty obieralne: prawo bankowe i dewizowe, prawo mediów i reklamy, mediacje, negocjacje i arbitraż;
 • zarządzanie i ekonomia regionu (S, NS)
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: zarządzanie strategiczne, koncepcje zrównoważonego rozwoju, opracowywanie projektów rozwoju regionalnego;
  • przykładowe przedmioty obieralne: innowacyjna gospodarka regionalna, fundusze Unii Europejskiej, przetargi i zamówienia publiczne, zarządzanie ryzykiem

Z uwagi na nabycie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii Absolwentów cechuje znaczna elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb wynikających z zajmowanego stanowiska pracy.

Posiadają również umiejętność zarządzania i pracy w zespole, a także współpracy z przedstawicielami różnych grup społecznych i zawodowych.
Studia magisterskie II stopnia dają również podstawę do dalszej edukacji na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich (III stopnia), umożliwiają podejmowanie pracy naukowej i/lub edukacyjnej.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.


PREDYSPOZYCJE

Ciekawość, otwartość, dociekliwość, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i poszukiwania rozwiązań, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, chęć stałego doskonalenia się, praca w zespole, umiejętność komunikacji społecznej, otwartość na zmiany.

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać mogą się absolwenci następujących kierunków studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich):

 • administracja
 • ekonomia
 • europeistyka
 • finanse i rachunkowość/ finanse i bankowość
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyka i ekonometria
 • logistyka
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • politologia
 • polityka społeczna
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • towaroznawstwo
 • turystyka i rekreacja
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i marketing
 • zarządzanie i inżynieria produkcji


Sylwetka Absolwenta kierunku Ekonomia II-go stopnia

Wiedza
Absolwent kierunku Ekonomia II stopnia posiada pogłębioną wiedzę ekonomiczną na temat miejsca ekonomii w systemie nauk, terminologii, teorii i praktyki w obrębie różnych subdyscyplin ekonomii oraz nauk pokrewnych. Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur gospodarczych i instytucjach życia społeczno-gospodarczego i zachodzących między nimi związkach. Ma pogłębioną wiedzę o mechanizmach społecznych i gospodarczych oraz prawnych i rządzących nimi regułach. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych właściwych dla ekonomii i nauk pokrewnych. Zna na poziomie pogłębionym możliwości zastosowania narzędzi technologii informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji gospodarczych. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych, organizacyjnych i prawnych. Ma świadomość zmian cywilizacyjnych i ich wpływu na te zasady i normy. Ma pogłębioną wiedzę na temat terminologii, teorii i praktyki w obrębie różnych subdyscyplin ekonomii oraz nauk pokrewnych. Zna zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz rozumie najważniejsze pojęcia odnoszące się do prawa gospodarczego na poziomie rozszerzonym. Docenia rolę kultury i jej wpływ na życie człowieka. Ma pogłębioną wiedzę związaną z procesami komunikowania interpersonalnego, społecznego i gospodarczego w zmieniającym się otoczeniu prawno-gospodarczym. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i terminologię z zakresu języka obcego właściwą dla studiowanego kierunku, umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Umiejętności
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ekonomia potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk ekonomicznych, a także pozyskiwać dane niezbędne do analizowania procesów i zjawisk z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin. Posiada pogłębione umiejętności obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce oraz oceny racjonalności decyzji konsumentów i podmiotów gospodarczych. Potrafi dokonać wyboru i zastosować adekwatny sposób postępowania. Ma rozwinięte umiejętności badawcze, rozróżnia orientacje w metodologii badań ekonomicznych; definiuje problemy badawcze; dobiera właściwe metody, techniki; konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań; wyciąga wnioski; wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny ekonomii. Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii; posiada umiejętności popierania ich rozbudowaną argumentacją dotyczącą poglądów różnych autorów, przy jednoczesnym kierowaniu się przy tym zasadami etycznymi. Potrafi samodzielnie kreować oryginalne scenariusze rozwiązań dla złożonych problemów ekonomicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych. Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi i dokonywać analizy podejmowanych działań w praktyce gospodarczej. Posiada pogłębioną umiejętność wypowiadania się w mowie i na piśmie, w sposób precyzyjny i spójny, na tematy związane z wybranymi zagadnieniami ekonomicznymi z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, przy wykorzystaniu dorobku ekonomii oraz dyscyplin pokrewnych. Potrafi kierować zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań. Potrafi samodzielnie planować, realizować oraz ukierunkowywać innych w procesie uczenia się przez całe życie. Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii.

Kompetencje
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ekonomia jest świadomy konieczności nieustannego uczenia się i rozwoju kompetencji osobistych oraz interpersonalnych. Jest przeświadczony o znaczeniu samodzielnego i krytycznego uzupełniania oraz doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, również o wymiarze interdyscyplinarnym. Wyróżnia się rozwagą, dojrzałością oraz zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu, a także realizowaniu działań w obszarze ekonomii. Jest przekonany o znaczeniu zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, podejmuje samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych, np. konfliktu. Jest zdolny do określania i zarządzania priorytetami w realizowanych indywidualnie bądź grupowo zadaniach. Jest gotowy do myślenia i działania w sposób kreatywny, zaangażowany i przedsiębiorczy. Jest kompetentny do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących zadania z obszaru ekonomii.

Ukończenie kierunku Ekonomia studiów II stopnia daje gruntowne podstawy do dalszego kształcenia m.in. na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich, umożliwia również podejmowanie pracy naukowej czy edukacyjnej. Absolwent ma poczucie konieczności ciągłego zdobywania wiedzy i kształcenia przez całe życie.

Absolwent studiów II-go stopnia na kierunku ekonomia jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich. Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich przedsiębiorstw, banków, towarzystw ubezpieczeniowych;
 • strukturach rządowej i samorządowej administracji regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi agendach;
 • organizacjach gospodarczych, zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych (NGO's);
 • organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z organizacjami transnarodowymi;
 • absolwenci są także przygotowani do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Studenci kierunku Ekonomia II stopnia mają do wyboru pięć specjalności:

 • Ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie,
 • Ekonomia menedżerska,
 • Ekonomia społeczna,
 • Prawo w biznesie,
 • Zarządzanie i ekonomia regionu..


Archiwalne programy nauczania przed rokiem akademickim 2016/2017: 

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia studia II-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.