Zarządzanie

Studenci kierunku zarządzanie uczestniczą w ciekawych i zróżnicowanych zajęciach prowadzonych przez doświadczoną kadrę naukową. Nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a przedsiębiorstwami regionu daje studentom kierunku zarządzanie możliwość realizacji interesujących praktyk i obiecujących staży studenckich.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych, m.in. WIR (Współpraca i Rozwój).
Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku zarządzanie ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
INFORMACJE PODSTAWOWE

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • podstawy zarządzania,
 • nauka o organizacji,
 • mikroekonomia,
 • prawo
 • finanse.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • zachowania organizacyjne,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • podstawy marketingu i badania marketingowe
 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa.

Bogata oferta przedmiotów obieralnych przygotowana przez pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania czyni kierunek bardzo atrakcyjnym dla studentów, którzy chcą samodzielnie decydować o profilu kształcenia.
Grupa treści obieralnych obejmuje m.in.:

 • innowacje w biznesie,
 • zarządzanie małą firmą,
 • metody i techniki zarządcze,
 • komunikację w zespole,
 • podstawy e-handlu.

KARIERA
Absolwent kierunku zarządzanie studiów I stopnia znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach (produkcyjnych, handlowych usługowych);
 • organizacjach pozarządowych (fundacje, zrzeszenia, związki, spółdzielnie socjalne, itp.);
 • organizacjach gospodarczych i społecznych;
 • administracji rządowej i samorządowej;
 • korporacjach globalnych;
 • organizacjach funkcjonujących w wirtualnej przestrzeni gospodarczej;
 • Absolwenci są również przygotowani do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Sylwetka Absolwenta kierunku Zarządzanie I-go stopnia

Wiedza
Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie I stopnia Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o zarządzaniu w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Ma wiedzę o głównych kierunkach rozwoju zarządzania i identyfikuje jego rolę we współczesnej nauce i gospodarce. Zna terminologię z zakresu nauk o zarządzaniu i jej zastosowanie. Ma uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę o teoriach oraz stosowanej metodologii w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. Dysponuje wiedzą w obszarze kategorii ekonomicznych, zasadach działania podmiotów w gospodarce rynkowej, mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce rynkowej oraz zasad tworzenia, działania i rozwoju podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem prawa autorskiego i wynalazczego.
Dodatkowo, Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony informacji gospodarczej, własności przemysłowej i praw autorskich. Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych. Absolwent kierunku Zarządzanie zna źródła, metody, techniki i narzędzia pozyskiwania danych z zakresu zarządzania wspomagające procesy podejmowania decyzji. Ma zaawansowaną wiedzę o człowieku konstytuującym funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz o formach organizacyjno-prawnych, procesach zmian i ich konsekwencjach. Ma również wiedzę związaną z procesami komunikowania, z uwzględnieniem aspektów kulturowych.
Absolwent zna i rozumie teorie i terminologię z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Umiejętności
Absolwent kierunku Zarządzanie potrafi prawidłowo stosować terminologię z obszaru nauk o zarządzaniu. Posiada także umiejętności w zakresie formułowania i analizy problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych, a także opracowywania i prezentacji wyników pozwalających na rozwiązywanie problemów w obrębie nauk o zarządzaniu i dziedzin pokrewnych. Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje z pochodzące z różnych źródeł, a na ich podstawie prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne, prawne i społeczne dotyczące funkcjonowania gospodarki rynkowej. W oparciu o zdobyte dane jakościowe i ilościowe potrafi również prognozować procesy i zjawiska społeczne.
Absolwent posiada umiejętność planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz samodzielnego zdobywania wiedzy, planowania i realizowania uczenia się przez całe życie. Potrafi posługiwać się normami i regułami etycznymi, prawnymi i gospodarczymi. Posiada umiejętność rozpoznania wytworów kultury właściwych dla zarządzania. Potrafi również ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi obszarami zarządzania.
Potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i form komunikacji, ma rozwinięte kompetencje interpersonalne, używa języka specjalistycznego. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i odwoływania się do poglądów innych autorów. Absolwent kierunku Zarządzanie potrafi także posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Kompetencje
Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty z zakresu zarządzania, kierownika/menedżera średniego szczebla oraz doradcy zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w instytucjach administracji państwowej i lokalnej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto, Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia.
Absolwent jest zdolny do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jest świadomy swojej wiedzy oraz umiejętności i potrzeby ciągłego dokształcania się i aktualizowania wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, doskonalenia zdobytych umiejętności oraz kompetencji, a także aktywnego wyznaczania ścieżki własnego rozwoju. Jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie.
Jest również przygotowany do czynnego uczestnictwa w projektach, grupach, organizacjach i instytucjach. Jest zdolny do samodzielnego inicjowania i podejmowania działania na rzecz interesu publicznego. Jest kompetentny by odpowiednio określać priorytety służące realizacji wskazanego przez siebie lub innych zadania. Jest otwarty na nowe rozwiązania i gotów do zmiany opinii i postępowania w świetle nowych osiągnięć praktyki gospodarczej i nauki o zarządzaniu. Jest zdolny do dostrzegania i formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych, jak również świadomy wagi zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny.
Jest zdolny do podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie zarządzania, a także myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Jest zdolny do założenia własnej działalności gospodarczej. Posiada teoretyczne i praktyczne przygotowanie pozwalające na czynne uczestnictwo w życiu ekonomicznym współczesnych jednostek gospodarczych. Jest świadomy wagi uczestniczenia w życiu kulturalnym i zdolnym do korzystania z niego.


 

 

Do roku akademickiego 2016/2017:

Wydział Ekonomii i Zarządzania zgodnie ze zmianami związanymi z wprowadzaniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dostosował dokumentację programu kształcenia do wymagań wynikających z rozporządzeń MNiSW towarzyszących nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011r.

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Katalog Przedmiotów Humanistycznych