Ekonomia

Studia na kierunku ekonomia I stopnia kształcenia (licencjat) prowadzone są na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają 6 semestrów.

PREDYSPOZYCJE
Ciekawość, otwartość, dociekliwość, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i poszukiwania rozwiązań, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, chęć stałego doskonalenia się, praca w zespole, umiejętność komunikacji społecznej, otwartość na zmiany.

 

„To co sprawia, że ekonomia jest tak fascynująca, jest to, że jej fundamentalne zasady są tak proste, że każdy jest w stanie je zrozumieć, jednak niewielu je rozumie" – Milton Friedman

Naszym zadaniem jest wykształcenie osób posiadających szeroką wiedzę ekonomiczną, pozwalającą odpowiedzieć na trudne i nurtujące pytania. Zdobyta w trakcie studiów na kierunku ekonomia wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwia wykonywanie zawodu ekonomisty, jako specjalisty w swej dziedzinie.

W trakcie studiów studenci uczestnicząc w ciekawych i nietuzinkowych zajęciach prowadzonych głównie przez młodą kadrę nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych, m.in. ARAFIN (Analiza-Rachunkowość-Finanse), Maestros de la economia, IUS Publicum, WIR (Współpraca i rozwój), Pracownia Badań nad Kulturą.
Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku ekonomia ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
INFORMACJE PODSTAWOWE

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Pełne informacje o przedmiotach realizowanych w ramach kierunku studiów zawarte są w programach studiów.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:
• mikro- i makroekonomia,
• zarządzanie,
• prawo,
• rachunkowość.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:
• analizę ekonomiczną,
• integrację gospodarczą w Europie,
• wprowadzenie do e-biznesu.

Wybierając pakiet przedmiotów obieralnych studenci decydują się na jedną z dwóch specjalności:
• ekonomia i gospodarka finansowa (S i NS),
• ekonomia i przedsiębiorczość (S i NS).

Specjalność ekonomia i gospodarka finansowa obejmuje m.in. przedmioty:
• podstawy bankowości,
• rachunkowość menadżerską,
• podstawy finansów,
• finanse osobiste,
• finanse przedsiębiorstw

Specjalność ekonomia i przedsiębiorczość obejmuje m.in. przedmioty:
• marketing w teorii i praktyce,
• działalność gospodarczą w praktyce,
• techniki negocjacji i mediacji,
• zarządzanie projektami,
• przedsiębiorczość i gry biznesowe

Absolwenci kierunku ekonomia I stopnia wyposażeni są w podstawy wiedzy ekonomicznej, a także wiedzy z zakresu nauk społecznych.

Program studiów umożliwia studentom pogłębienie wiedzy oraz nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami służącymi do badania i prognozowania procesów gospodarczych, a także modelowania ich przebiegu w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Sylwetka Absolwenta kierunku Ekonomia I-go stopnia

Wiedza
Po odbyciu studiów na kierunku Ekonomia I stopnia Absolwent ma zaawansowaną wiedzę w zakresie nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w obrębie różnych subdyscyplin. Posiada wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk, a także jej metodologicznych i przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Zna terminologię stosowaną w ekonomii, rozumie jej zastosowania także w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. Ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach struktur gospodarczych i instytucjach życia społeczno-gospodarczego i zachodzących między nimi związkach. Ma wiedzę o przesłankach warunkujących gospodarczą działalność człowieka.
Zna i rozumie metody i narzędzia służące do pozyskiwania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych, wspomagające procesy podejmowania decyzji gospodarczych. Zna pojęcia i przykłady wykorzystywania metod ilościowych w teorii ekonomii. Ma wiedzę z zakresu integracji rynków oraz funkcjonowania instytucji finansowych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie.
Absolwent kierunku Ekonomia zna i rozumie pojęcia i zasady odnoszące się do prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. Ma również wiedzę w zakresie norm i zasad etycznych. Posiada także wiedzę o mechanizmach społecznych i rządzących nimi prawidłowościach oraz wiedzę związaną z procesami komunikowania interpersonalnego, społecznego i gospodarczego. Zna i rozumie teorie i terminologię z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Umiejętności
Absolwent kierunku Ekonomia I stopnia rozumie i potrafi realizować proces uczenia się przez całe życie. Posiada również umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną, a także pozyskiwać dane niezbędne do analizowania procesów i zjawisk z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin. Jest w stanie dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce, oceniać racjonalność decyzji konsumentów i podmiotów gospodarczych, wykorzystywać wyniki obserwacji i analiz w praktyce gospodarczej dla procesów podejmowania decyzji. Potrafi posługiwać się systemami prawnymi i normami etycznymi w podejmowanej działalności; dostrzega oraz analizuje dylematy etyczne i prawne; przewiduje skutki konkretnych działań. Potrafi identyfikować różnorodne źródła prawa i interpretować je. Rozumie przepisy prawne, w tym w szczególności odnoszących się do umów wykorzystywanych w obrocie handlowym.
Potrafi komunikować się wykorzystując odpowiednią terminologię i aktywnie uczestniczyć w dyskusjach z obszaru zagadnień ekonomicznych. Posiada również umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Posiada umiejętności badawcze pozwalające na konstruowanie i prowadzenie prostych badań ekonomicznych. Potrafi wykorzystać modele ekonometryczne do analizy i prognozy procesów i zjawisk ekonomicznych. Potrafi samodzielnie zaplanować i zorganizować pracę indywidualną jak również w zespole. Potrafi również wskazać na potencjalne możliwości rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych, dokonać ich analizy i zaproponować konkretne rozstrzygnięcie.
Zaproponowana ścieżka kształcenia umożliwia nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Kompetencje
Absolwent kierunku Ekonomia I stopnia jest zdolny by myśleć i działać w sposób zaangażowany i przedsiębiorczy. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach organizacjach i instytucjach, jak również do funkcjonowania na różnych szczeblach hierarchii wewnątrzgrupowej, zdolny do porozumiewania się z otoczeniem oraz przygotowany do realizacji zarówno indywidualnych, jak i zespołowych zadań. Jest zdolny do odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, samodzielnie inicjuje i podejmuje działania. Jest kompetentny by uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji projektów społeczno- gospodarczych uwzględniając kwestie prawne, społeczne i ekonomiczne. Jest świadomy wagi zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny. Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby nieustannego uczenia się i rozwoju kompetencji osobistych i interpersonalnych, dzięki czemu skutecznie wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia oraz kompetencji.

Absolwent kierunku Ekonomia I stopnia znajdzie zatrudnienie w:

  • w działach analiz przedsiębiorstw, banków, towarzystw ubezpieczeniowych;
  • strukturach rządowej i samorządowej administracji regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi agendach;
  • organizacjach gospodarczych, zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych (NGO's);
  • organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z organizacjami transnarodowymi;
  • Absolwenci są także przygotowani do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Studenci studiów I stopnia mają do wyboru dwie specjalności:

  • Ekonomia i gospodarka finansowa,
  • Ekonomia i przedsiębiorczość

Do roku akademickiego 2016/2017: 

Wydział Ekonomii i Zarządzania zgodnie ze zmianami związanymi z wprowadzaniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dostosował dokumentację programu kształcenia do wymagań wynikających z rozporządzeń MNiSW towarzyszących nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011r.

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

 Katalog Przedmiotów Humanistycznych

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.