ZUSPO


Administracja I stopnia o profilu praktycznym
● specjalność e-administracja
» Program studiów rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019
» Program studiów rozpoczętych w roku akademickim 2019/2020

Administracja I stopnia o profilu praktycznym
● specjalność administrowanie przedsiębiorstwem
Studia licencjackie przygotowujące do pracy m.in. w urzędach i przedsiębiorstwach, w szczególności do prowadzenia spraw prawnych i organizacyjnych.
» Program studiów rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019
» Program studiów rozpoczętych w roku akademickim 2019/2020

Ekonomia II stopnia o profilu ogólnoakademickim
● specjalność prawo w biznesie
Studia magisterskie przygotowujące m.in. do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do pracy w urzędach i przedsiębiorstwach, w szczególności do prowadzenia spraw prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.
» Program studiów rozpoczętych w roku akademickim 2019/2020

Studia pierwszego stopnia (licencjackie): administracja

Kierunek administracja o profilu praktycznym jest prowadzony na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Jest to jedyny taki kierunek w województwie opolskim. Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
Administracja łączy w sobie przede wszystkim wiedzę o prawie, a pomocniczo również o ekonomii i zarządzaniu. Przygotowuje do pracy na stanowiskach związanych ze stosowaniem procedur prawnych, w szczególności w urzędach, organizacjach i przedsiębiorstwach. Absolwent administracji może założyć własną działalność gospodarczą specjalizując się w jakiejś dziedzinie prawa, np. w ubezpieczeniach komercyjnych, prowadzeniu dokumentacji kadrowej czy doradztwie podatkowym. Po zdobyciu potrzebnego doświadczenia może również kierować zespołem ludzi, np. jako kierownik działu a nawet dyrektor urzędu.

Studenci administracji na Politechnice Opolskiej mają do wyboru dwie specjalności:

  • e-administracja – obejmuje przedmioty związane z wykorzystaniem technologii informatycznych w administracji publicznej i zakładowej,
  • administrowanie przedsiębiorstwem – obejmuje przedmioty związane z administracją przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych.

 

admprCzym jest profil praktyczny?

Profil praktyczny wyróżnia:

  • nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności zawodowych,
  • prowadzenie zajęć przez osoby posiadające praktyczne doświadczenie w danej dziedzinie,
  • większa ilość praktyk zawodowych, dzięki którym student może nabyć doświadczenie zawodowe i nauczyć się wykonywania pracy.

Praktyki zawodowe trwają 6 miesięcy, w tym 2 miesiące realizowane są przez studenta w czasie wolnym (np. w wakacje) a 4 miesiące na ostatnim semestrze studiów.Praktyki organizuje Uczelnia. Studenci odbywają praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w miarę możliwości w pobliżu miejsca zamieszkania. Podczas praktyki student zapoznaje się z organizacją pracy, przepisami prawnymi i zasadami rozwiązywania problemów administracyjnych.
Dzięki praktycznej tematyce zajęć i zwiększonej liczbie praktyk, w szczególności na ostatnim semestrze, student jest gotowy do podjęcia pracy zawodowej jako osoba kompetentna, doświadczona i przygotowana do dalszego kształcenia na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Studia drugiego stopnia (magisterskie): prawo w biznesie

Politechnika Opolska zaprasza absolwentów administracji do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku ekonomia, specjalność prawo w biznesie. Studia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwenci prawa w biznesie są przygotowani m.in. do pracy w obsłudze administracyjnej przedsiębiorstw oraz w urzędach administracji publicznej obsługujących przedsiębiorców i zakłady pracy.

Jak uczymy i przygotowujemy do podjęcia pracy?

  1. Jesteśmy uczelnią techniczną i staramy się uczyć w sposób praktyczny. Uczymy rozumieć prawo, wypełniać wnioski, redagować pisma i korzystać z systemów elektronicznych dedykowanych administracji publicznej. Mamy nawet własną salę sądową na potrzeby zajęć o sądownictwie.
  2. Studenci biorą udział w wizytach studyjnych w instytucjach, które zajmują się szeroko rozumianym administrowaniem. Zachęcamy również, aby praca dyplomowa była związana z odbytymi praktykami.
  3. Na zajęciach gościmy pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców i ekspertów, którzy zaznajamiają studentów z praktycznymi problemami administrowania w podmiotach publicznych i przedsiębiorstwach.
  4. Studenci mogą działać w organach samorządu studenckiego i w kołach naukowych poszerzając swoją wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach oraz ucząc się praktycznej działalności organizacyjnej.
  5. Plan zajęć umożliwia podejmowanie pracy w ograniczonym zakresie czasowym.

Koło Naukowe Ekonomii Prawa „Ius publicum”
Studenci mogą uczestniczyć w różnych organizacjach studenckich (kołach naukowych, organach samorządu studenckiego, duszpasterstwach, stowarzyszeniach, zespołach artystycznych). Studenci administracji o profilu praktycznym mogą działać w Kole Naukowym Ekonomii Prawa „Ius publicum”, którego celem jest rozwijanie wiedzy i umiejętności przez organizację wizyt studyjnych, spotkań, warsztatów i innych formy kształcenia. Zapraszamy na stronę https://www.facebook.com/kolonaukoweiuspublicum

Rada dydaktyczna kierunku administracja
Rada dydaktyczna sprawuje opiekę na kierunkiem studiów oraz odpowiada za jakość kształcenia. W kadencki 2019-2020 w skład Rady dydaktycznej wchodzą: dr Said Edaich, dr Monika Haczkowska, dr hab. Marcin Łuszczyk, dr Monika Szymura, dr Filip Tereszkiewicz, dr Piotr Zamelski (przewodniczący) oraz Paulina Kołcan (przedstawiciel studentów).