Administracja – profil praktyczny

Od roku akademickiego 2018/2019 uruchomiony został profil praktyczny na kierunku administracja

Studia na kierunku administracja obejmują I stopień kształcenia (licencjat), prowadzone są na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają 6 semestrów.

PREDYSPOZYCJE
Komunikatywność, rzetelność, zainteresowanie problematyką współczesnych społeczeństw.
W trakcie studiów studenci uczestnicząc w ciekawych zajęciach głównie o charakterze praktycznym, nabywając rzetelnej wiedzy i realnych umiejętności cenionych przez pracodawców.
Dla studentów organizowane są dodatkowe warsztaty i kursy oraz zajęcia praktyczne w siedzibach jednostek publicznych i prywatnych. Dzięki zaangażowaniu kadry dydaktycznej, studenci mają możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych i praktycznych.
W dyspozycji Wydziału pozostaje również w pełni wyposażona sala sądowa, wykorzystywana przez nauczycieli do zajęć symulacyjnych i praktycznych.
Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych, m.in.: IUS Publicum, ARAFIN (Analiza-Rachunkowość-Finanse), Maestros de la economia, WIR (Współpraca i rozwój), Pracownia Badań nad Kulturą. Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.
Student kierunku administracja ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
INFORMACJE PODSTAWOWE

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.
Pełne informacje o przedmiotach realizowanych w ramach kierunku studiów zawarte są w programach studiów.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • prawo administracyjne,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • postępowanie administracyjne,
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
 • podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń,
 • instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej,
 • prawo podatkowe,
 • techniki mediacji i negocjacji,
 • redagowanie pism,
 • zarządzanie projektami w administracji.

Wybierając pakiet przedmiotów obieralnych studenci decydują się na jedną z dwóch specjalności :

 • E-Administracja (S i NS),
 • Administrowanie przedsiębiorstwem (S i NS).

Specjalność E-Administracja obejmuje m.in. przedmioty:

 • ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w sieci,
 • elektroniczne bazy przepisów prawnych i orzeczeń,
 • przestępczość gospodarcza i cyberprzestępczość,
 • e-usługi w administracji samorządowej,
 • tworzenie elektronicznych aktów prawnych,
 • nowe technologie w administracji,
 • Excel w administracji,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • etykieta w administracji.

Specjalność Administrowanie przedsiębiorstwem obejmuje m.in. przedmioty:

 • prawo własności przemysłowej,
 • prawo mediów i reklamy,
 • przestępczość gospodarcza,
 • ubezpieczenia społeczne i gospodarcze,
 • standardy dobrej administracji
 • Excel w administracji i przedsiębiorstwie,
 • zarządzanie innowacjami – ujęcie prawne,
 • administrowanie zespołem,
 • etykieta w przedsiębiorstwie.

Zajęcia mają zdecydowany wymiar praktyczny i prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną, która posiada praktykę zawodową w tym kierunku.
Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a instytucjami samorządowymi regionu m.in.: Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz wieloma innymi instytucjami regionu, daje studentom kierunku administracja możliwość realizacji ciekawych praktyk i obiecujących staży studenckich.
Studenci kierunku administracja o profilu praktycznym odbywają 3-miesięczne praktyki zawodowe w trakcie trwania ostatniego semestru studiów.

KARIERA
Absolwent przygotowany jest do pracy w:

 • strukturach rządowej i samorządowej administracji regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi agendach;
 • w prywatnych przedsiębiorstwach i instytucjach Unii Europejskiej;
 • organizacjach gospodarczych i zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych (NGO's);
 • organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z organizacjami transnarodowymi;
 • itp.

Absolwent studiów I-go stopnia kierunku administracja o profilu praktycznym jest przygotowany do wykonywania zadań związanych ze stosowaniem prawa, tworzeniem prostych regulacji prawnych, interpretacją prawa oraz planowaniem i zarządzaniem zasobami organizacji. Absolwent jest przygotowany do pracy w zespole jako osoba odpowiedzialna za wykonywanie, definiowanie lub rozliczanie zadań związanych z administrowaniem. Absolwenta cechują umiejętności praktyczne nabyte i doskonalone w trakcie praktyk zawodowych i zajęć dydaktycznych (w znacznej części prowadzonych w formie ćwiczeń i laboratoriów). Jest przygotowany do pracy w warunkach informatyzacji zakładu, posługiwania się specjalistycznymi programami i bazami danych oraz korzystania z zasobów sieciowych w celu rozwiązywania problemów praktycznych.


Absolwent studiów I-go stopnia wyróżnia się następującymi efektami kształcenia:

WIEDZA
Absolwent kierunku administracja dysponuje wiedzą w zakresie nauk o prawie i administracji oraz innych nauk społecznych. Posiada wiedzę na temat instytucji publicznych, systemu organów władzy, ich struktury oraz wzajemnych relacji tak w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Dysponuje wiedzą na temat organizacji, powoływania i funkcjonowania instytucji prawnych, rządzących nimi prawidłowościach oraz zna zasady ich działania. Ma rozszerzoną wiedzę o kategoriach prawnych oraz zasadach działania podmiotów w sferze publicznej i obrocie gospodarczym. Zna metody, techniki i narzędzia interpretacji tekstów prawnych. Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady w zakresie ochrony informacji publicznej, własności intelektualnej oraz prawa autorskiego. Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie sposobów rozwiązywania konfliktów w sferze publicznej. Ma zaawansowaną wiedzę podstawową z zakresu organizacji, gospodarki i prawa Unii Europejskiej oraz praktyki administrowania instytucji unijnych. Rozumie mechanizmy funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce oraz ich praktyczny wpływ na administrację i przedsiębiorców. Wreszcie posiada wiedzę ekonomiczną oraz znajomość procesów społeczno-gospodarczych, a także zasad organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent kierunku administracja posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych i prawnych, zwłaszcza o prawie i administracji. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska prawne, społeczne i ekonomiczne dotyczące funkcjonowania administracji. Posiada umiejętność poprawnego stosowania poznanej terminologii. Posiada umiejętność prawniczego rozumowania ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania metod i zasad wykładni. Potrafi posługiwać się normami i regułami etycznymi, prawnymi i gospodarczymi oraz rozstrzygać dylematy z nich wynikające. Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenia w celu poprawnego wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w administracji publicznej i w przedsiębiorstwach oraz wykonywania zadań praktycznych w zakresie administrowania. Przewiduje skutki konkretnych działań w administracji. Posiada umiejętność skutecznej dyskusji, merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków odwołując się do poglądów innych autorów. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. Posiada umiejętność planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej. Posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizowania procesu uczenia się przez całe życie. Wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w bieżącej działalności i potrafi funkcjonować w modelu e-administracji.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent kierunku administracja jest zdolny do krytycznej oceny posiadanej wiedzy. Jest otwarty na nowe rozwiązania i gotów do zmiany opinii i postępowania w świetle nowych kierunków praktyki administrowania i nauki o administracji. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w projektach, grupach, organizacjach i instytucjach. Jest zdolny, by odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz samodzielnie inicjować i podejmować działania w sferze funkcjonowania organów administracji publicznej i przedsiębiorstw. Jest świadomy znaczenia organizowania, planowania, motywowania, kierowania i kontrolowania we współczesnej administracji. Jest świadomy wagi zachowania się w sposób profesjonalny, podejmowania refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym. Jest zdolny do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz do założenia działalności gospodarczej i administrowania podmiotem gospodarczym. Jest otwarty na nowe technologie w administracji i w obrocie gospodarczym.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika urzędu administracji publicznej lub administracji przedsiębiorstwa.

Administracja - profil ogólnoakademicki

Dotyczy naboru na rok akademicki 2017/2018

Studia na kierunku administracja obejmują I stopień kształcenia (licencjat), prowadzone są na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają 6 semestrów.

PREDYSPOZYCJE
Komunikatywność, rzetelność, zainteresowanie problematyką współczesnych społeczeństw.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
INFORMACJE PODSTAWOWE

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Pełne informacje o przedmiotach realizowanych w ramach kierunku studiów zawarte są w programach studiów.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • prawo administracyjne,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • postępowanie administracyjne,
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • socjologię i metody badań socjologicznych,
 • podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń,
 • instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej,
 • podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego oraz prawa podatkowego.

Wśród przedmiotów obieralnych znajdują się m.in.:

 • rozwiązywanie konfliktów,
 • międzynarodowa współpraca policyjna,
 • protokół dyplomatyczny w administracji,
 • odpowiedzialność administracji i funkcjonariuszy publicznych,
 • bezpieczeństwo dokumentów publicznych w administracji,
 • ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.

Zajęcia mają niejednokrotnie wymiar praktyczny i prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną, która posiada praktykę w tym kierunku.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a instytucjami samorządowymi regionu m.in.: Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz wieloma innymi instytucjami regionu, daje studentom kierunku administracja możliwość realizacji ciekawych praktyk i obiecujących staży studenckich.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych, m.in. IUS PUBLICUM. Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku administracja ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

KARIERA
Absolwent przygotowany jest do pracy w:

 • administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej: lokalnej i regionalnej oraz związanych z nimi agendach;
 • w prywatnych przedsiębiorstwach i instytucjach Unii Europejskiej;
 • organizacjach gospodarczych i zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych (NGO's);
 • organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z organizacjami transnarodowymi.


WIEDZA
Absolwent kierunku administracja dysponuje wiedzą w zakresie nauk o prawie i administracji oraz innych nauk społecznych. Posiada wiedzę na temat instytucji publicznych, systemu organów władzy, ich struktury oraz wzajemnych relacji tak w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Dysponuje wiedzą na temat organizacji, powoływania i funkcjonowania instytucji prawnych, rządzących nimi prawidłowościach oraz zna zasady ich działania. Ma rozszerzoną wiedzę o kategoriach prawnych oraz zasadach działania podmiotów w sferze publicznej i obrocie gospodarczym. Zna i rozumie zależności zachodzące pomiędzy prawem i nauką o administracji a zmianami w społeczeństwie. Ma zaawansowaną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju nauk o administracji i prawa. Zna metody, techniki i narzędzia interpretacji tekstów prawnych. Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady w zakresie ochrony informacji publicznej, własności intelektualnej oraz prawa autorskiego. Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie sposobów rozwiązywania konfliktów w sferze publicznej. Ma wiedzę z zakresu organizacji, gospodarki i prawa Unii Europejskiej. Wreszcie posiada wiedzę ekonomiczną oraz znajomość procesów społeczno-gospodarczych, a także zasad organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Zna i rozumie teorie i terminologię z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent kierunku administracja posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych i prawnych, zwłaszcza o prawie i administracji. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska prawne, społeczne i ekonomiczne dotyczące funkcjonowania administracji. Prawidłowo interpretuje procesy i zjawiska społeczne. Posiada umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie nauki o administracji i dyscyplin pokrewnych. Posiada umiejętność poprawnego stosowania poznanej terminologii. Posiada umiejętność prawniczego rozumowania ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania metod i zasad wykładni. Potrafi posługiwać się normami i regułami etycznymi, prawnymi i gospodarczymi oraz rozstrzygać dylematy z nich wynikające. Przewiduje skutki konkretnych działań w administracji. Posiada umiejętność skutecznej dyskusji, merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków odwołując się do poglądów innych autorów. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. Posiada umiejętność planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej. Posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizowania procesu uczenia się przez całe życie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent kierunku administracja jest zdolny do krytycznej oceny posiadanej wiedzy. Jest świadomy znaczenia organizowania, planowania, motywowania, kierowania i kontrolowania we współczesnej administracji. Jest otwarty na nowe rozwiązania i gotów do zmiany opinii i postępowania w świetle nowych kierunków praktyki administrowania i nauki o administracji. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w projektach, grupach, organizacjach i instytucjach. Identyfikuje korzyści płynące z pracy zespołowej i jest zdolny do realizacji indywidualnych oraz zespołowych zadań z zakresu administracji. Jest świadomy wagi zachowania się w sposób profesjonalny, podejmowania refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym. Jest zdolny do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz do założenia działalności gospodarczej i administrowania podmiotem gospodarczym. Jest zdolny do rozpoznania głównych potrzeb społecznych w środowisku lokalnym i regionalnym oraz inicjowania ich lepszego zaspokojenie we współpracy z administracją publiczną.


 

Do roku akademickiego 2016/2017:

Wydział Ekonomii i Zarządzania zgodnie ze zmianami związanymi z wprowadzaniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dostosował dokumentację programu kształcenia do wymagań wynikających z rozporządzeń MNiSW towarzyszących nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011r.

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Katalog Przedmiotów Humanistycznych