Zespół katedry:

 • dr hab. Mariusz Zieliński, profesor uczelni – Kierownik Katedry
 • dr hab. Inessa Sytnik, profesor uczelni
 • dr inż. Małgorzata Adamska
 • dr inż. Piotr Bębenek
 • dr inż. Marzena Szewczuk- Stępień
 • dr Jolanta Maj
 • dr inż. Paweł Kazibudzki

Cele naukowo - badawcze Katedry to prowadzenie badań naukowych w obszarze:

 • zarządzania kapitałem ludzkim,
 • zarządzania marketingowego,
 • prowadzenia działalności B+R+I przez organizacje,
 • zasobów ludzkich i marketingowych organizacji (w tym kapitał relacyjny),
 • identyfikacji czynników społeczno-gospodarczych rozwoju,\\
 • zarządzania zmianą, w tym restrukturyzacja i związane z nią procesy outsourcingu, a zwłaszcza sprzężenie zwrotne między zmianą a szeroko rozumianymi innowacjami (produktowymi, procesowymi, organizacyjnymi i marketingowymi),
 • wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w tym propagowania rozwoju zrównoważonego,
 • identyfikacji możliwości i ograniczeń we wprowadzaniu rozwiązań biznesowych do sektora publicznego (efektywne funkcjonowanie administracji publicznej);
 • Pracownicy Katedry dążą do zwiększenia możliwości zastosowania współczesnych metod i koncepcji zarządzania w praktyce gospodarczej.

Cele dydaktyczne Katedry to:

 • przekazywanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu analizy kluczowych zasobów organizacji z perspektywy możliwości uzyskania przez nią przewagi konkurencyjnej;
 • realizowanie prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zakresu w/w problematyki.

Oferta badawczo – wdrożeniowa:

 • ocena sprawności rozwojowej firm – wdrażanie innowacji w sektorze MSP, ze szczególnym uwzględnieniem, innowacji marketingowych oraz organizacyjnych,
 • badania rynkowe i marketingowe,
 • analiza i usprawnianie technik sprzedaży i komunikacji z klientem,
 • analiza i ocena efektywności kapitału klienckiego,
 • analiza i ocena kapitału ludzkiego,
 • analiza potrzeb szkoleniowych, pomiar jakości usług, w tym: definiowanie oczekiwań i doświadczeń nabywców, jak i ich zmian, określenie poziomów jakości usługi, zarządzanie poziomem jakości wykonywanych usług,
 • możliwości i ograniczenia we wprowadzaniu rozwiązań biznesowych do sektora publicznego,
 • optymalizacja kosztów funkcjonowania organizacji poprzez zastosowanie outsourcingu,
 • badania i propagowanie w praktyce gospodarczej zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Oferta usługowa:

 • opracowanie/aktualizacja strategii rozwoju, strategii marketingowej/biznes planu,
 • przeprowadzenie analizy procesu świadczenia usług,
 • opracowanie programu restrukturyzacji organizacji i wsparcie przeprowadzenia procesu,
 • wsparcie przygotowania, wdrażania i rozliczania projektu współfinansowanego z funduszy europejskich,
 • doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (korekta strategii personalnej, pozyskiwanie personelu, motywacja, ocena pracownicza),
 • opracowanie opisów stanowisk pracy, profilów kompetencyjnych oraz wartościowanie stanowisk pracy,
 • prowadzenie szkoleń m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania czasem, motywacji, komunikacji biznesowej i negocjacji, zarządzania różnorodnością.