Zespół Katedry:

 • dr hab. Maria Bernat, profesor uczelni – Kierownik Katedry
 • prof. dr hab. Wanda Musialik
 • dr Roman Śmietański
 • dr inż. Katarzyna Mazur - Kajta
 • dr inż. Przemysław Misiurski

Cele naukowo - badawcze Katedry to prowadzenie badań naukowych w obszarze:

 • oceny atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz oddziaływania bezpośredniego inwestycji zagranicznych na gospodarkę,
 • wpływu dziedzictwa kulturowego na potencjał gospodarczy regionu,
 • uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych związanych z wysoką mobilnością towarów, kapitału i ludzi w skali międzynarodowej,
 • wpływu związków zawodowych na rozwój społeczny i gospodarczy regionu oraz uwarunkowań aktywizacji zawodowej kobiet,
 • partycypacji pracowników przedsiębiorstw działających w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • roli gospodarki chińskiej i jej relacji z Polską, w tym perspektyw związanych z odtworzeniem jedwabnego szlaku,
 • uwarunkowań i efektów współpracy transgranicznej na przykładzie polsko-czeskiego pogranicza,
 • oddziaływania transportu na otoczenie społeczne, gospodarcze oraz na środowisko naturalne w aspekcie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym,
 • efektywności inwestycji towarowych.

Cele dydaktyczne Katedry to:

 • przekazywanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych międzynarodowej migracji kapitału i ludzi, rozwoju społecznego i gospodarczego regionu, współpracy transgranicznej, gospodarki Chińskiej i jej relacji z Polską, procesów społeczno – ekonomicznych Chin,
 • realizowanie prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zakresu w/w problematyki.

Oferta badawczo – wdrożeniowa:

 • analiza uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych międzynarodowej działalności gospodarczej,
 • badanie procesów kulturowych i społecznych zachodzących w społeczeństwie wielokulturowym,
 • badanie kultury organizacji, tworzenie kultury zaufania, bezpieczeństwa, kreatywności, odpowiedzialności,
 • analiza i ocena oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
 • atrakcyjność inwestycyjna regionu.

Oferta usługowa:

 • analiza rynków zagranicznych, opracowanie strategii ekspansji,
 • doradztwo oraz prowadzenie szkoleń w zakresie komunikacji międzykulturowej,
 • analiza atrakcyjności inwestycyjnej gminy,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania stresem w organizacji,
 • zarządzanie projektem kultury i kształtowanie kompetencji z zakresu ochrony dóbr kultury,
 • współpraca przy ocenie wartości dziedzictwa kulturowego w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego,
 • przeprowadzenie kwerendy źródłowej dotyczącej jednostek materialnych i niematerialnych wchodzących w skład dziedzictwa kulturowego danego obszaru i udostępnienie tych materiałów w sposób możliwy do wykorzystania w systemie GIS,
 • opracowanie pełnej dokumentacji historycznej jednostki dla celów rewitalizacyjnych, archiwalnych i informacyjnych.