Zespół Katedry:

 • dr hab. inż. Janusz Wielki, profesor uczelni - Kierownik Katedry
 • dr hab. Marcin Komańda, profesor uczelni
 • dr hab. Artem Stopochkin, profesor uczelni
 • dr inż. Elżbieta Karaś
 • dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska
 • dr Dariusz Rajchel

Cele naukowo–badawcze Katedry to prowadzenie badań naukowych w obszarach obejmujących:

 • rozwój gospodarki elektronicznej w kontekście obecnych i przyszłych zmian zachodzących we współczesnej rzeczywistości gospodarczej;
 • procesy cyfrowej transformacji współczesnych przedsiębiorstw (wirtualizacja działalności organizacji, digitalizacja procesów biznesowych, nowe modele biznesowe, innowacyjne formy organizacji działalności, nowe modele współpracy między organizacyjnej), w tym procesy cyfrowej transformacji firm sektora MSP województwa opolskiego;
 • formy oddziaływania podmiotów funkcjonujących w przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze;
 • możliwości wpływu przedsiębiorstw na rozwój i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej;
 • usprawnianie procesów biznesowych przedsiębiorstw i organizacji poprzez zastosowanie technologii informacyjnych;
 • zagadnienia wizualizacji modeli biznesu i komunikowania o nich;
 • kształtowanie relacji przedsiębiorstwo-klient w kontekście zarządzania wiedzą w MŚP.

Cele dydaktyczne Katedry to:

 • przekazywanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu problematyki cyfrowej transformacji współczesnej gospodarki i funkcjonujących w niej organizacji, w kontekście rozwoju i wpływu na nie Internetu, rozwiązań mobilnych i innych nowoczesnych technologii informatycznych (cloud computing, Big Data, Internet Rzeczy, blockchain, sztuczna inteligencja);
 • realizowanie prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zakresu w/w problematyki.

Oferta badawczo–wdrożeniowa:

 • rola nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu,
 • wpływ przestrzeni elektronicznej na działalność organizacji gospodarczych,
 • istota procesów cyfrowej transformacji współczesnych przedsiębiorstw (wirtualizacja działalności, nowe modele biznesowe, nowe modele współpracy między organizacjami),
 • planowanie rozwoju systemów informacyjnych przedsiębiorstw i organizacji.

Oferta usługowa:

 • prowadzenie doradztwa z tematyki modeli biznesowych opartych na cyfrowej transformacji,
 • opracowanie koncepcji wirtualizacji działalności organizacji,
 • prowadzenie doradztwa z zakresu wykorzystania technologii informatycznych przez przedsiębiorstwa.