Zespół Katedry:

 • prof. dr hab. Krzysztof Malik – Kierownik Katedry
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • dr hab. inż. Vojtech Malatek, profesor uczelni
 • dr hab. Marcin Łuszczyk, profesor uczelni
 • dr inż. Łukasz Dymek
 • dr Agnieszka Janeta
 • dr Anna Jasińska- Biliczak
 • dr inż. Łukasz Mach
 • dr inż. Mirosława Szewczyk
 • dr inż. Katarzyna Widera
 • dr inż. Aleksandra Zygmunt
 • dr inż. Justyna Zygmunt
 • dr inż. Urszula Romaniuk
 • mgr Sabina Klosa
 • mgr Tomasz Zima

Cele naukowo - badawcze Katedry to prowadzenie badań naukowych w obszarze:

 • wymiaru gospodarczego równoważenia rozwoju regionalnego,
 • finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • ewaluacji polityk i programów publicznych,
 • inteligentnych specjalizacji jako narzędzi identyfikacji kierunków wsparcia podmiotów ze środków UE,
 • efektywności wydatkowania funduszy przeznaczonych na rozwój regionów,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw,
 • determinantów struktury kapitału polskich przedsiębiorstw,
 • efektywności instrumentów finansowania działalności gospodarczej,
 • finansowania działalności inwestycyjnej w warunkach ograniczeń finansowych,
 • funkcjonowania funduszy ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Cele dydaktyczne Katedry to:

 • przekazywanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu finansowania przedsiębiorstw i analizy finansowej, finansów samorządu terytorialnego i finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego, zrównoważonego rozwoju regionalnego, ewaluacji polityk i programów publicznych, inteligentnych specjalizacji rozwoju,
 • realizowanie prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zakresu w/w problematyki.

Oferta badawczo – wdrożeniowa:

 • ewaluacja ekonomiczna wydatkowania środków przeznaczonych na rozwój regionów,
 • finansowanie działalności w warunkach ograniczeń finansowych,
 • ewaluacja polityk i programów publicznych,
 • analiza efektywności inwestycji, ocena ryzyka inwestycyjnego,
 • systemy rachunkowości finansowej i menedżerskiej i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach.

Oferta usługowa:

 • opracowanie i wdrożenie systemów kontroli zarządczej,
 • opracowanie i wdrożenie narzędzi controllingu operacyjnego i strategicznego,
 • opracowanie i wdrożenie metod zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzenie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • wycena przedsiębiorstwa,
 • opracowanie/aktualizacja strategii/planu rozwoju jst, w tym rozwoju innowacji;
 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe w zakresie rachunkowości,
 • analiza dostępności i efektywności zewnętrznych źródeł finansowania projektów rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • statystyczna analiza danych zastanych,
 • tworzenie narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankiet i wywiadów) do badań sondażowych,
 • analiza i raportowanie wyników badań.