I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „WEiZ się sprawdź - Nobliści z Ekonomii”, zwanego dalej Konkursem jest Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej w Opolu (dalej Organizator).
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na łamach portalu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 3. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną oraz grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień Regulaminu Konkursu.
 5. Regulamin Konkursu będzie dostępny w czasie jego trwania na stronie internetowej www.weiz.po.opole.pl/regulaminFB.
 6. Osoba biorąca udział w Konkursie (dalej Uczestnik) wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w Regulaminie. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO) w celu realizacji Konkursu.
 7. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76.
 8. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 9. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez administratora danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim, bez zgody Uczestnika.
 10. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez 2 miesiące.
 11. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU

 1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Politechniki Opolskiej.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 18 maja do 14 czerwca 2021 r., w czterech etapach – każdy etap to jedno pytanie konkursowe. Aby wziąć udział w Konkursie, należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie konkursowe. Posty zawierające pytanie konkursowe będą pojawiać się cyklicznie - jeden post konkursowy raz w tygodniu na fanpage’u Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Ustala się następujące terminy umieszczania postów konkursowych:
  1) pierwszy post konkursowy: 18 maja 2021 r. (I etap – 18-24 maj 2021 r.);
  2) drugi post konkursowy: 25 maja 2021 r. (II etap – 25-31 maj 2021 r.);
  3) trzeci post konkursowy: 1 czerwca 2021 r. (III etap – 1-7 czerwiec 2021 r.);
  4) czwarty post konkursowy: 8 czerwca 2021 r. (IV etap – 8-14 czerwiec 2021 r.).
 3. Nagrody otrzymają trzej Uczestnicy, którzy w komentarzu pod postem konkursowym najszybciej udzielą prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, z tym, że komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę.
 4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 5. Ogłoszenie wyników dla każdego etapu Konkursu nastąpi odpowiednio:
  1) I etap – 25 maja 2021 r.;
  2) II etap – 1 czerwca 2021 r.;
  3) III etap – 8 czerwca 2021 r.;
  4) IV etap – 15 czerwca 2021 r.
 6. Wyniki ogłaszane będą w komentarzach pod postem konkursowym. Znajdą się tam także informacje o terminie i sposobie odbioru nagród. Niezastosowanie się do terminu i sposobu odbioru nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 7. Zwycięzcom nie przysługuje możliwość wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.


III. NAGRODY

 1. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu jest 12 kart prezentowych (elektronicznych bonów towarowych), o wartości 50 zł każdy do wykorzystania w internetowym sklepie Empik (3 karty prezentowe na każde z zadanych pytań konkursowych - jedna karta prezentowa za zajęcie pierwszego miejsca, jedna karta prezentowa za zajęcia drugiego miejsca oraz jedna karta prezentowa za zajęcie trzeciego miejsca).
 2. Odbiór kart prezentowych będzie polegał na wysłaniu elektronicznego bonu towarowego na adres mailowy wskazany przez zwycięzcę Konkursu.
 3. Komunikacja z Uczestnikami Konkursu będzie odbywała się poprzez prywatne wiadomości, w ramach postu na FB.
 4. Niewydane i nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.


IV. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane podczas czasu trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora (Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska, ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole, z dopiskiem: „Konkurs WEiZ się sprawdź - Nobliści z Ekonomii”).
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

V. INNE POSTANOWIENIA

Dla Regulaminu właściwie jest prawo polskie, a w sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.


Ostatnia zmiana regulaminu: 24.05.2021 (obowiązuje od 25.05.2021):

Było:

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU

1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

Jest:

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU

1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Politechniki Opolskiej.