2020

 1. Zieliński Mariusz: The impact of the unemployment level on non-standard employment forms in the Visegrad Group countries, w: Ekonomia i Prawo, vol. 19, nr 2, 2020, ss. 393-404, DOI:10.12775/EiP.2020.027

2019

 1. ZIELIŃSKI M.: Impact of the employment and unemployment level on the use of flexible forms of employment in EU countries [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; str. 127-138; ISSN 1899-3192; Vol. 63 nr 6/2019
 2. ZIELIŃSKI M.: Financial results of socially responsible companies listed on Warsaw Stock Exchange, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i arządzanie, nr 140, 2019, ss. 413-421, DOI:10.29119/1641-3466.2019.140.34

 3. ZIELIŃSKI M.: Zmiany wyników finansowych przedsiębiorstw w ujęciu według klas wielkości w Polsce w okresie 2006–2017, w: Przegląd Nauk Stosowanych, nr 22, 2019, ss. 37-47
 4. ZIELIŃSKI M.: Determinanty wzrostu płacy przeciętnej w Polsce po 2000 roku, w: Przegląd Nauk Stosowanych, nr 22, 2019, ss. 9-17
 5. ZIELIŃSKI M.: Możliwości wykorzystania teorii interesariuszy w praktyce zarządzania, w: Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój : interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne, nr 2, 2019, ss. 5-15

2018

 1. ZIELIŃSKI M., JONEK-KOWALSKA I., ŻABKA A. (AUT.): Finanse w cyklu koniunkturalnym w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2018 str. 192/ 9,5 a. w. ISBN 978-83-8102-050-3 Politechnika Opolska
 2. ZIELIŃSKI M.: Zmiany konkurencyjności zasobów pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; Nr 51/3/2018 str. 335-345 e-ISSN 2300-4096; ISSN 2450-7733 Politechnika Opolska
 3. ZIELIŃSKI M.: Effect of economics situation on employment and its structure in the Central and Eastern European countries [w:] Ekonomia i Prawo. Economics and Law; Wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Volume 17, Issue 3/2018 str. 329-337 ISSN 1898-2255 Politechnika Opolska
 4. ZIELIŃSKI M.: Zmiany struktury kosztów pracy w Polsce w ujęciu sektorów własności [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Nr 509/2018 str. 499-508 ISSN 1899-3192; e-ISSN 2392-0041 Politechnika Opolska
 5. ZIELIŃSKI M., I. JONEK-KOWALSKA: Social and economic aspects of in employment restructuring of the polish mining [w:] AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2018; S. Majtan (RED.); Wydawnictwo EKONOM; Bratislava 2018 str. 589-598 ISBN 978-80-225-4536-5 Politechnika Opolska
 6. ZIELIŃSKI M.: Employees as the stakeholders of the banking sector in Poland [w:] Book of Proceedings, ICoM 2018, 8th International Conference of Management, Leadership, Innovativeness and Enterpreneurship in a Sustainable Economy; F. Bylok, A. Albrychiewicz- Słocińska, L. Cichobłaziński (RED.), Politechnika Częstochowska; Częstochowa 2018 str. 700-705/ a. w. 0,5 ISBN 978-83-65951-28-1 Politechnika Opolska
 7. ZIELIŃSKI M.: Zmiany strategii personalnych organizacji pod wpływem "rynku pracownika" [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie; Wyd. Politechnika Śląska w Gliwicach; Nr 124/2018 str. 91-102 ISSN 1641-3466 Politechnika Opolska
 8. ZIELIŃSKI M.: Increased Employment Rates and the Nature of the Economic Growth in Poland’s Voivodships [W:] Barometr regionalny; Tom 16; Nr 4; Zamość 2018 str. 45-51 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska
 9. ZIELIŃSKI M.: Wycena spółek odpowiedzialnych społecznie na tle rynku GPW w Warszawie [w:] Etyka biznesu i zrównoważony rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne. Rozważania róznorodne; Nr 4; A. Kuzior (RED.); Zabrze 2017 str. 95-104 ISBN 978-83-61975-74-8; ISSN 2451-456X Politechnika Opolska
 10. ZIELIŃSKI M., GĄSIOR S.: Zróżnicowanie działań mobbingowych w zależności od płci i wykształcenia pracownika [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; J. Maj, F. Tereszkiewicz (RED.); ISSN 2353-8899; Nr 21, Opole 2018
 11. ZIELIŃSKI M., JONEK-KOWALSKA I.: The Advantage of Social Priorities over Economic in the Restructuring of Hard Coal Mining in the Countries of Central and Eastern Europe, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, vol. 18, 2018, STEF92 Technology Ltd., ISBN 978- 619-7408-64-5, ss. 731-738, DOI:10.5593/sgemsocial2018/1.4/S04.094

2017

 1. ZIELIŃSKI M., JONEK_KOWALSKA I.: ECONOMIC SITUATION AND FLEXIBLE EMPLOYMENT IN THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES (SYTUACJA EKONOMICZNA A ELASTYCZNE ZATRUDNIENIE W KRAJACH EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ) [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; M. Adamska (RED.); Nr 13/2016 str. 36-46 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska

 2. ZIELIŃSKI M.: Changes of the economic situation vs. the state of public finances in Poland in 2007-2015 [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Nr 2; Bielsko-Biała 2017 str. 117-128 ISSN 2543-411x (2084-1809) Politechnika Opolska

 3. ZIELIŃSKI M.: Działania CSR w sektorze górniczym w Polsce [w:] Etyka biznesu i zrównoważony rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne; Nr 2, Zabrze 2017 str. 111-121 ISSN 2451-456X Politechnika Opolska

 4. ZIELIŃSKI M.: Podaż pracy jako bariera wzrostu gospodarczego w Polsce [w:] Prace Naukowe Uniwesytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Z. 489, Wyd. Uniwersytetu Ekonomiocznego we Wrocławiu, Wrocław 2017 str. 504-513 ISSN-1899-3192 Politechnika Opolska

 5. ZIELIŃSKI M., JONEK-KOWALSKA I.: CSR activities in the banking sector in Poland [w:] Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth; Wyd. International Business Information Management Association; STR. 1294-1304 ISBN 978-0-9860419-7-6 Politechnika Opolska

 6. ZIELIŃSKI M.: Zmiany poziomu bezrobocia długookresowego w Polsce w ujęciu regionalnym [w:] Barometr Regionalny; Tom 15, Nr 4/2017Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zamość 2017 str. 85-92/ 0,5 a. w. ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska

 7. ZAMELSKI P.: Odpowiedzialność komercyjnych podmiotów leczniczych za dobro wspólne [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tom XII, numer 14 (2), Lublin 2017 str. 99-114 ISSN 1896-8406 Politechnika Opolska

2016

 1. ZIELIŃSKI M.: CSR in the polish companies on the mining industry [w:] Aktualne problemy podnikovej stefy 2016, Zbornik vedeckych prac; St. Majdan (EDIT.), Bratislava 2016 str. 1113-1119; 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-80-225-4245-6
 2. ZIELIŃSKI M.: Ekonomia rynku pracy - wybrane zagadnienia [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantó kierunków technicznych; K. Malik (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 229-239/ 0,7 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-58-9
 3. ZIELIŃSKI M.: Klienci i pracownicy jako beneficjenci działań CSR w sektorze bankowym w Polsce [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Nr 451/2016 str. 533-542 ISSN 1899-3192
 4. ZIELIŃSKI M.: Koncepcja CSR z perspektywy korzyści ekonomicznych [w:] Wartości etyczne, racjonalność i jakość jako wyzanczniki zrównoważonego rozwoju i społecznego zaangażowania organizacji; A. Kuzior (RED.); Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016 str. 123-132/ 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-61975-30-4
 5. ZIELIŃSKI M.: Zmiany dochodów podatkowych budżetu państwa w Polsce w latach 2008-2014 [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; Nr 8/2015; Gliwice 2015 str. 12-20 ISSN 2353-8899
 6. ZIELIŃSKI M.: Zmiany konkurencyjności województw w Polsce z perspektywy rynku pracy [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 4 (14)/2016 str. 81-87 ISSN 1644-9398
 7. ZIELIŃSKI M.: Znaczenie CSR w warunkach rynku pracownika [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie 2016, nr 95/2016 str. 567-576 ISSN 1641-3466