2017

 1. BĘBENEK P.: [w:] 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. Conference Proceedings. Ecology, Economics, Education and Legislation; Wyd. STEF92 Technology, Albena, Bulgaria 2017
 2. BĘBENEK P., MAJ J.: The Impact of Gender Composition of Boards on Firms Financial Performance in Poland [w:] Working Papers from Institute of Economic Research, EconPapers; No 11/2017; Toruń 2017 str. 1-10 ISBN 978-619-7408-10-2 Politechnika Opolska

 3. BĘBENEK P.: Effective innovation management in a company - innovation assessment criteria socialsgem [w:] 4th International Multidisciplinary Scientific Conferences SGEM2017, Social Sciences&Arts Conference Procedings; Wyd. STEF92 Technology; Bułgaria 2017 str. 121-128/a.w. 0,5 ISBN 978-619-7408-16-4 Politechnika Opolska

 4. BĘBENEK P.: Outsourcing as a contemporary model of agricultural Corporation based on competencies [w:] 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. Conference Proceedings. Ecology, Economics, Education and Legislation; Wyd. STEF92 Technology, Albena, Bulgaria 2017 str. 587-594 ISBN 978-619-7408-10-2; ISSN 1314-2704 Politechnika Opolska

 5. BĘBENEK P., MAJ J., HAWRYSZ L.: Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure in Polish Organisations [w:] International Journal of Contemporary Management; Volume 17(2018), Number 1 str. 197–215 ISSN 1643-5494 Politechnika Opolska

 6. BĘBENEK P.: Models of Discriminant Analyses in Predicting Enterprise Bankruptcies – Forecasting Bankruptcy Based on Examples of Polish Enterprises [w:] Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA).Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020; K. S. Soliman (EDIT.); International Business Information Management Association (IBIMA); Milan, Italy 2018 str. 4569-4576/ 0,5 a. w. ISBN 978-0-9998551-0-2 Politechnika Opolska

2016

 1. BĘBENEK P.: The functioning of outsourcing in the Polish farms - success and failure in outsourcing Project, SOCIALSGEM, 3th International Multidisciplinary Scientific Conferences SGEM2016, Social Sciences&Arts Conference Procedings, Bulgaria 2016, str. 733-740, ISBN 978-619-7105-75-9 W DRUKU
 2. BĘBENEK P.: Analiza kosztów i korzyści [w:] EKONOMIA: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych; K. Malik (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 31-38/ 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-58-10
 3. BĘBENEK P.: Project and innovation management in agriculture - outsourcing and protection of the environment in Poland [w:] 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016. Book 5. Ecology, Economics, Education and Legislation, Conference Proceedings. Volume III. Environmental Economics, Education & Accreditation in Geoscience; Wyd. STEF92 Technology Ltd.; 2016 str. 461-468, 0,5 ark. Wyd. ISSN 978-619-7105-67-4
 4. BĘBENEK P.: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie - benchmarking kryteriów oceny innowacyjności w projektach finansowanych z funduszy unijnych [w:] Marketing i Rynek; Nr 10/2016 str. 16-32 ISSN 1231-7853
 5. BĘBENEK P.: Zarządzanie procesami i innowacjami w rolnictwie [w:] Organizacja i zarządzanie; Wyd. Politechniki Śląskiej, Z. 96/2016; Gliwice 2016 str. 15-27 ISSN 1641-3466

2015

[1] BĘBENEK P: Enterprise Innovation Management - Integration of the Process, Product, Marketing and Organization Changes [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation; Krzysztof Malik, Łukasz Dymek (EDIT.); Wyd. Difin, Warszawa 2015 str. 165-175; 0,5 ark. wyd. 978-83-7930-785-2

2014

[1] BĘBENEK P.: Nowe idee i wyzwania w odnowie wsi [w:] Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002-2012. Wybrane problemy na przykładzie województwa opolskiego, K. Polek-Duraj (RED.), Seria: Studia i Monografie, Z. 380, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, str. 147-160, ark. 1 wyd./całość 10,4 a. w. ISBN:978-83-64056-63-5