2020

 1. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K., THIER A.: Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw; [w:] Przedsiębiorczość społeczna - innowacje - środowisko; J. Pach, R. Śliwa, W. Maciejewski (RED.); Wyd. CeDeWu; ISBN 978-83-8102-226-2; str. 221-236; Warszawa 2020
 2. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K., THIER A.: Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji [w:] Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość. Innowacje – środowisko; M. Czyżewska, J. Pach, K. Sala (Red.); ISBN 978-83-8102-310-8; str. 403-415; Warszawa 2020

2019

 1. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K., THIER A.: Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw; [w:] Przedsiębiorczość społeczna - innowacje - środowisko; J. Pach, R. Śliwa, W. Maciejewski (RED.); Wyd. CeDeWu; ISBN 978-83-8102-226-2; str. 221-236; Warszawa 2019

2018

 1. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K., THIER A.: Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką [w:] Ekonomia społeczna – między rynkiem, państwem a obywatelem; J. Pach, D. Murzyn (RED.); Wyd. DIFIN; Warszawa 2018 str. 368-380/ 0,7 a. w./ całość str. 453/ 23 a. w. ISBN 978-83-8085-502-1 Politechnika Opolska
 2. ŁUSZCZYK M., THIER A.: Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej [w:] Internet a współczesna ekonomia-nowe wyzwania dla społeczeństwa; M. Kalczyńska, A. Rajchel, M. Łuszczyk (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z 498; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018; str. 157-169 ISBN 978-83-66033-28-3 Politechnika Opolska
  ŁUSZCZYK M.; KALCZYŃSKA M., RAJCHEL A.(RED.): Internet a współczesna ekonomia-nowe wyzwania dla społeczeństwa; Seria: Studia i Monografie, Z 498; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018; S. 169/11 a. w. ISBN 978-83-66033-28-3 Politechnika Opolska
 3. ŁUSZCZYK M., JANETA A.: An Impact of Business Cycles on Revenues and Expenditures of Communes in Poland [W:] Barometr regionalny; Tom 16; Nr 4; Zamość 2018 str. 53-60 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska
 4. ŁUSZCZYK M., ŁUSZCZYK M.: Fenomen walut wirtualnych - szanse i zagrożenia dla finansów międzynarodowych [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; Seria: Studia i Materiały; Nr 53/2/2018; Szczecin 2018 str. 239-249 ISSN 2300-4096 Politechnika Opolska
 5. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K., THIER A.: Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 521; Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2018 str. 57-68 ISSN 1899-3192 Politechnika Opolska
 6. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K., THIER A.: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 518; Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2019 str. 37-49 ISSN 1899-3192 Politechnika Opolska
 7. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K., THIER A.: Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 518; Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020 str. 50-62 ISSN 1899-3192 Politechnika Opolska
 8. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K., THIER A.: Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej [W:] Marketing i Rynek; str. 262-278, ISSN 1231-7853; Tom XXV, Nr 9/2018

2017

 1. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K., THIER A.: Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; Nr 47/1/2017 str. 21-33 ISSN 2080-4881 Politechnika Opolska 1 9
 2. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Kontrowersje wokół reindustrializacji gospodarki [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Szewczuk-Stępień (RED.), Nr 16/2017 str. 7-19 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 3. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Badania nad rozwojem trwałym w polskich ośrodkach naukowych [w:] Optimum. Studia ekonomiczne; Nr 1 (85)/2017 str. 20-36 ISSN 1506-7637 Politechnika Opolska 1 10
 4. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Europa dwóch prędkości – deklaracje polityczne czy fakty ekonomiczne [w:] Barometr Regionalny; Tom 15, Nr 4/2017Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zamość 2017 str. 23-30 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska 1 14
 5. ŁUSZCZYK M.: Kwestie socjalne we współczesnych doktrynach liberalnych [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 290/2016 str. 127-136 ISSN 2083-8611 Politechnika Opolska 1 10
 6. ŁUSZCZYK M.: Methodical problems of measuring the quality of life in the international scale [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Adamska (RED.), Nr 13/2016 str. 109-121 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 7. ŁUSZCZYK M.: Starożytne i średniowieczne rozumienie szczęścia [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 483/2017 str. 80-87 ISSN 1899-3192 Politechnika Opolska 1 10
 8. ŁUSZCZYK M.: Trwałość użytkowania zasobów naturalnych w świetle koncepcji rozwoju trwałego [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; Nr 47/2/2017 str. 99-108 ISSN 2080-4881 Politechnika Opolska 1 9
 9. ŁUSZCZYK M.: Uwagi do Planu rozwoju elektromobilności w Polsce [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 491/2017 str. 273-283 ISSN 1899-3192 Politechnika Opolska 1 10
 10. ŁUSZCZYK M.: Zasada sprawiedliwości w paradygmacie rozwoju trwałego a koncepcja Johna Rawlsa [w:] OPTIMUM, Studia Ekonomiczne, Nr 4(88)/2017 str. 26-38 ISSN 1506-7637 Politechnika Opolska 1 10

2016

 1. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K., THIER A.: Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Nr 453/2016 str. 25-37 ISSN 1899-3192
 2. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K., THIER A.: Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 46/2 2016 str. 219-230/ 0,7 a.w ISSN 2080-4881
 3. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K., THIER A.: Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru, rozdział w monografii naukowej [w:] Ekonomia umiaru realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko; J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja (RED.), Wyd. PWN, 2016 str. 51-56/ 0,7 ark. Wyd. ISBN 978-83-01-18556-5
 4. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K., THIER A.: Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 4 (14)/2016 str. 65-72 ISSN 1644-9398
 5. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Ekonomia umiaru – utopia czy realna możliwość? [w:] Ekonomia umiaru realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko; J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja (RED.), Wyd. PWN, 2016 str. 401-415/ 0,7 ark. Wyd. ISBN 978-83-01-18556-4
 6. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Gospodarka nieobserwowana w Polsce i na świecie [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; Nr 2; Tom 41; Wyd. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński; 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 219-232 ISSN 2080-4881 eISSN 2300-4096
 7. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Ile państwa w państwie [w:] Barometr Regionalny; Tom 13, Nr 4, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zamość 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 7-14 ISSN 1644-9398
 8. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Issues of the debt of Local Government Units in Poland [w:] Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych; K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra (RED.); Tom 2; Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Biała Podlaska 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 303-341/ 0,7 ark. Wyd./ całość: str. 464; 29 ark. Wyd. ISBN 978-83-64881-20-6
 9. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Wpływ osłabienia finansów publicznych na gospodarkę na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; Nr 2; Tom 41; Wyd. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński; 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 233-248 ISSN 2080-4881 eISSN 2300-4096
 10. ŁUSZCZYK M., JASIŃSKA-BILICZAK A., PYKA I.: Ekonomia sektora publicznego [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych, K. Malik (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 241-269 ISBN 978-83-65235-58-9
 11. ŁUSZCZYK M.: Błąd pomiaru dobrobytu społecznego i jego konsekwencje [w:] Zarządzanie i Edukacja; Nr 99; Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego; 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 111-130 ISSN 1428-474X
 12. ŁUSZCZYK M.: Kazimierza Górki niedźwiedź brunatny, czyli rzecz o terminologii rozwoju trwałego [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 46/2 2016 str. 345-358/ 0,8 a.w ISSN 2080-4882
 13. ŁUSZCZYK M.: Konkretyzacja kategorii gospodarczej rozwoju trwałego [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica; Nr 313; Wyd. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego; 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 5-19 ISSN 0208-6018 eISSN 2353-7663
 14. ŁUSZCZYK M.: Porządek gospodarczy w postkryzysowej rzeczywistości [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; Tom 1; Nr 40; Wyd. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński; 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 21-32 ISSN 2080-4881 eISSN 2300-4096
 15. ŁUSZCZYK M.: Relacje paradygmatu rozwoju trwałego z jakością życia [w:] Optimum. Studia ekonomiczne, Uniwersytet w Białymstoku, Nr 80/2016 str. 25-38 ISSN 1506-7637
 16. ŁUSZCZYK M.: Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; Uniwersytet Szczeciński; Nr 44, Tom 3, 2016 str. 11-126 ISSN 2080-4881
 17. ŁUSZCZYK M.: Z historii rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicnzych, K. Malik (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 21-42/ 1,2 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-58-9
 18. ŁUSZCZYK M.: Zapowiedź zmian i poszukiwania nowego porządku rynkowego - głos w dyskusji o książce pt. Ład gospodarczy a współczesna ekonomia [w:] Zarządzanie i Edukacja; Nr 98; Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego; 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 97-116 ISSN 1428-474X
 19. ŁUSZCZYK M.: Zmiany w funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych – implikacje dla finansów publicznych w Polsce [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Nr 223; Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 44-53 ISSN 2083-8611
  Łuszczyk M., Ekonomia narodowa i System Rachunków Narodowych jako baza danych o gospodarce narodowej, [w:] Ekonomia: przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych, pod red. K. Malika, Politechnika Opolska, Opole 2016, ss. 75-80
 20. ŁUSZCZYK M.: Kwestie socjalne we współczesnych doktrynach liberalnych [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 290/2016str. 127-136ISSN 2083-8611

2015

[1] ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Ile państwa w państwie? Podstawowy dylemat współczesnej polityki rozwoju [w:] Barometr Regionalny, Analizy i prognozy, Tom 13, Nr 4, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2015 str. 7-14 1644-9398
[2] ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Rozważania ekonomistów nad rolą Kościoła we współczesnym społeczeństwie [w:] Kościół w internecie - internet w Kościele. Społeczeństwo internautów a kultura globalna; Ks. K. Glombik, M. Kalczyńska (RED.); Seria: Opolska Biblioteka Teologiczna Nr 151; Uniwersytete Opolski. Wydzial Teologiczny, Opole 2015 95-110 / 0,7 ark. Wyd. 978-83-63950-59-0

2014

[1] ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Aspekty etyczne w doktrynie ordoliberalnej, w: Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania, L. Karczewski, H. Kretek (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, s. 285-293. 461 stron, 29 ark./ 8 stron, 0,5 ark., ISBN 978-83-64056-79-6
[2] ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Finansjalizacja przestrzeni wirtualnej, [w:] Gospodarka w sieciach relacji, R. Sobiecki (RED.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 37-44, 360 stron, 25 ark./ 7 stron, 0,5 ark., ISBN 978-83-7702-872-8
[3] ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Kontrowersje dotyczące działań państwa w zakresie długu publicznego – Przegląd Zachodniopomorski, Kwartalnik, Rocznik XXIX (LVIII), Zeszyt 3, Vol. 2, Szczecin 2014, s. 165-176 , ISSN 0552-4245
[4] ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Rozwój trwały i zrównoważony w przestrzeni wirtualnej, [w:] Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, S. Partycki (RED.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 25-32, 292 strony, 21 ark./ 7 stron, 0,5 ark., ISBN 978-83-7702-874-2
[5] ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Vox populi – czy teza Francisa Galtona jest współcześnie prawdziwa? – Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4(70)/2014 s. 21-31, ISSN 1506-7637
[6] ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Wybrane problemy rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce – Przegląd Zachodniopomorski, Kwartalnik, Rocznik XXIX (LVIII), Zeszyt 3, Vol. 1, Szczecin 2014, s. 19-44, ISSN 0552-4245
[7] ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Zielona gospodarka i gospodarka oparta na wiedzy a rozwój trwały – Optimum. Studia ekonomiczne , 2014, Nr 3(69), s. 22-31, ISSN 1506-767
[8] ŁUSZCZYK M., LECHOWICZ K.: Kierunki zmian systemu zabezpieczenia społecznego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 179, s. 186-195, 248 stron, 14 ark./ 9 stron, 0,5 ark., ISSN 2083-8611
[9] ŁUSZCZYK M.: Doktryna ordoliberalna jako koncepcja rozwoju społecznego, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 6, listopad-grudzień, s. 55-63 365 stron, 23 ark./ 8 stron, 0,5 ark., ISSN 0438-5403
[10] ŁUSZCZYK M.: Kontrowersje związane z wdrażaniem inteligentnych specjalizacji w regionach, w: Projekty lokalne i regionalne – najlepsze praktyki, H. Brandenburg, P. Sekuła (RED.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 24-35. 215 stron, 10 ark./ 11 stron, 0,5 ark., ISBN 978-83-7875-189-2
[11] ŁUSZCZYK M.: Rozwój zasobów kapitału ludzkiego szansą dla polskich regionów, „Barometr regionalny” 2014, nr 2, s. 49-53 178 stron, 22 ark./ 4 strony, 0,5 ark., ISSN 1644-9398
[12] ŁUSZCZYK M.: Społeczno-ekonomiczne skutki procesów globalizacyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług” 2013, nr 7 (787), s. 31-40, 199 stron, 11 ark./ 9 stron, 0,5 ark., ISSN 1640-6818
[13] ŁUSZCZYK M.: Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na pokolenie cyfrowych tubylców, w: Społeczeństwo internatów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci, M. Kalczyńska, A. Rajchel (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, s. 53-62. 188 stron, 12 ark./ 9 stron, 0,5 ark., ISBN 978-83-64056-81-9

2013

 1. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Inteligentna specjalizacja czy raczej sektor „wysokiej szansy” atutem w rozwoju regionów? w: Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych. red. K. Malik „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2013, t. CLIX, s. 52-60 140 stron, 5,5 ark./ 9 stron, 0,5 ark. ISSN 0079-3507
 2. ŁUSZCZYK M., GÓRKA K.: Współczesne tendencje rozwoju gospodarczego regionu w kontekście teorii cykli koniunkturalnych, w: Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych. red. K. Malik „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2013, t. CLIX, s. 84-94 140 stron, 5,5 ark./ 11 stron, 0,5 ark. ISSN 0079-3507
 3. ŁUSZCZYK M., LECHOWICZ K.: Zmiany standardów kształcenia w szkolnictwie zawodowym w zakresie usług w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 95 (722), s. 349-360 (nie wykazano wcześniej) 399 stron, 19 ark./ 12 stron, 0,5 ark. ISSN 1640-6818
 4. ŁUSZCZYK M.: Analiza funkcjonowania funduszy ubezpieczeń społecznych w Polsce [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, „Studia ekonomiczne” 2013, nr 129, s. 145-152. 264 strony, 16,5 ark./ 8 stron 0,5 ark. ISBN 978-83-7875-076-5, ISSN 2083-8611
 5. ŁUSZCZYK M.: Assumptions for Sustainable Development in the Assessment of Economics Students, [w:] Sustainable Development. Theory – Practice – Education, red. D. Pieńkowski, A. Makarewicz-Marcinkiewicz, J. Wiland-Szymańska, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Poznań-Białystok 2012, s. 259-278 303 strony, 15 ark./ 20 stron, 1 ark. ISBN 978-83-61643-25-8
 6. ŁUSZCZYK M.: Ausgewählte Fragen zur Entwicklung der nachhaltigen Ökonomie in Polen / Wybrane aspekty rozwoju zrównoważonej gospodarki w Polsce [in:] Gemeisame Wege? Transformation in Deutschland und Polen / Wspólne drogi? Transformacja w Polsce i w Niemczech, Hgg. E. Bojenko-Izdebska, K. Mazurek, W. Priesmeyer-Tkocz, OEZ Verlag, Berlin 2012, s. 158-171 683 strony, 46 ark./ 14 stron 1 ark. ISBN 978-3-942437-08-0
 7. ŁUSZCZYK M.: Bezpośrednie zagrożenia jakości życia społeczeństwa informacyjnego [w:] Społeczeństwo internautów a kultura globalna, M. Kalczyńska, P. Malinowski, M. Majos (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013, s. 145-153 262 strony, 17,1 ark./ 9 stron, 0,5 ark. ISBN 978-83-64056-06-2
 8. ŁUSZCZYK M.: Czy potrzebna jest edukacja na poziomie zawodowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług" 2012, nr 88 (703), tom. II, s. 165-174 (nie wykazano wcześniej) 852 strony, 48 ark./ 10 stron, 0,5 ark. ISSN 1640-6818
 9. ŁUSZCZYK M.: Doktryna ordoliberalna jako koncepcja rozwoju społecznego, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 6, listopad-grudzień, S. 55-63 0,5 ark. ISSN 0438-5403
 10. ŁUSZCZYK M.: Informacja w Internecie a poszukiwanie adekwatnego systemu wartości [w:] Zarządzanie i edukacja, 2013, nr 88, s. 285-302 378 stron, 18,9 ark./ 18 stron 1 ark. ISSN 1428-474X
 11. ŁUSZCZYK M.: Kształtowanie się popytu turystycznego w warunkach osłabienia światowej gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 82 (697), tom. I, s. 93-106 (nie wykazano wcześniej) 397 stron, 18,5 ark./ 14 stron, 0,5 ark. ISSN 1640-6818
 12. ŁUSZCZYK M.: Odpowiedzialność człowieka za środowisko przyrodnicze w umiarkowanym antropocentrycznym systemie wartości, „Handel Wewnętrzny” 2012, lipiec-sierpień, tom. III, s. 219-227 (nie wykazano wcześniej) 380 stron, 21 ark./ 9 stron 0,5 ark. ISSN 0438-5403
 13. ŁUSZCZYK M.: Ograniczenia do ubezpieczeń w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w warunkach osłabienia finansów publicznych w Polsce [w:] Polityki Europejskie Finanse i Marketing, 2013, nr 9, s. 288-298 668 stron, 33,4 ark./ 11 stron 0,5 ark. ISSN 2081-3430
 14. ŁUSZCZYK M.: Ograniczenia polityki fiskalnej państwa i ich konsekwencje dla jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 100 (727), s. 129-140 (nie wykazano wcześniej) 261 stron, 12,5 ark. 12 stron, 0,5 ark. ISSN 1640-6818
 15. ŁUSZCZYK M.: Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013 s.316/ 15,1 ark. wyd. ISBN 978-83-62511-62-4
 16. ŁUSZCZYK M.: Przemiany cywilizacyjne – szansa czy zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa? [w:] Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, red. Ł. Dymek, K. Bedrunka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2012, tom I, s. 207-222 (nie wykazano wcześniej) 224 strony, 12 ark./ 16 stron 0,5 ark. ISBN 978-83-62736-92-8
 17. ŁUSZCZYK M.: Znaczenie obiektywnych czynników w pomiarze warunków i jakości życia społeczeństwa [w:] Zarządzanie i edukacja, 2013, nr 86, s. 23-46 345 stron, 14 ark./ 24 strony 1 ark. ISSN 1428-474X

2012

[1] ŁUSZCZYK M.: Ausgewählte Fragen zur Entwicklung der nachhaltigen Ökonomie in Polen / Wybrane aspekty rozwoju zrównoważonej gospodarki w Polsce, in: Gemeisame Wege? Transformation in Deutschland und Polen / Wspólne drogi? Transformacja w Polsce i w Niemczech, Hgg. E. Bojenko-Izdebska, K. Mazurek, W. Priesmeyer-Tkocz, OEZ Verlag, Berlin 2012, ISBN 978-3-942437-08-0, s. 158-171.

[2] ŁUSZCZYK M.: Czy potrzebna jest edukacja na poziomie zawodowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług" 2012, nr 88 (703), ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X, tom. II, s. 165-174.

[3] ŁUSZCZYK M.: Kształtowanie się popytu turystycznego w warunkach osłabienia światowej gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług" 2012, nr 82 (697), ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X, tom. I, s. 165-174

[4] ŁUSZCZYK M.: Assumptions for Sustainable Development in the Assessment of Economics Students, w: Sustainable Development. Theory – Practice – Education, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Poznań-Białystok 2012, ISBN 978-83-61643-25-8, s. 259-278

[5] LECHOWICZ K., ŁUSZCZYK M.: Zmiany standardów kształcenia w szkolnictwie zawodowym w zakresie usług w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług" 2012, nr 95 (722), ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X, s. 349-360

[6] ŁUSZCZYK M.: Odpowiedzialność człowieka za środowisko przyrodnicze w umiarkowanym antropocentrycznym systemie wartości, „Handel wewnętrzny" 2012, lipiec-sierpień ISSN 0438-5403, tom. III, s. 219-227

[7] ŁUSZCZYK M.: Ograniczenia polityki fiskalnej państwa i ich konsekwencje dla jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług" 2012, nr 100 (727), ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X, s. 129-140

[8] ŁUSZCZYK M.: Przemiany cywilizacyjne – szansa czy zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa? w: Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym. red. Ł. Dymek, K. Bedrunka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2012, ISBN 978-83-62736-92-8, tom I, s. 207-222