2020

 • WIDERA K., KUBICIEL-LODZIŃSKA S., MAJ J.: Costs and benefits resulting from employing foreigners as perceived from the labour market segments perspective (based on the data from Opolskie Voivodeship in Poland), w: Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, vol. 175, nr 1, 2020, ss. 7-28, DOI: 10.4467/25444972SMPP.20.001.11792
 • WIDERA K., KUBICIEL-LODZIŃSKA S., MAJ J.: The Willingness to Employ Immigrants in Polish Organizations, w: Journal of Intercultural Management, vol. 12, nr 2, 2020, ss. 106-133, DOI:10.2478/joim-2020-0040
 • WIDERA K.: A Spatial Analysis of The Concentration of Population and Income Potential Using the Example of The Opolskie Voivodeship In the Years 2000-2018, [w:] Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, s. 683-695. ISBN: 978-0-9998551-4-1

2018

 1. WIDERA K.: Badanie obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim - ograniczenia i wyzwania analizy danych dla nieadministracyjnych podziałów regionu [w:] Humanities and Social Sciences; HSS, vol. XXIII, 25(2/2018) str. 267-275 ISSN 2300-5327 Politechnika Opolska
 2. WIDERA K.: Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania [w:] Zintegrowane inwestycje terytorialne jako instrument polityki rozwoju obszarów funkcjonalnych na przykładzie województwa opolskiego; a. Klasik, F. Kuźnik (RED.), PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia Tom CLXXXIV, Warszawa 2018 str. 247-256 ISBN 978-83-63563-51-6 Politechnika Opolska

2017

 1. WIDERA K.: Ocena spójności terytorialnej pod względem społecznym i gospodarczym podregionów Polski [w:] OPTIMUM, Studia Ekonomiczne, Nr 4(88)/2017 str. 213-225 ISSN 1506-7637 Politechnika Opolska
 2. WIDERA K., KLOSA S.: Zróżnicowanie regionów pod względem poziomu innowacyjności i przedsiębiorczości [w:] Barometr Regionalny; Tom 15, Nr 4/2017Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zamość 2017 str. 77-83 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska
 3. WIDERA K., DYBOWSKA J.: Współczesna depopulacja a możliwości działania - Specjalna Strefa Demograficzna dla województwa opolskiego [w:] Determinanty rozwoju społeczno - gospodarczego miast. Miasto dla młodych. Młodzi dla miasta, J. Wróblewska-Jachna, P. Dzierza (RED.), Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2017 str. 13-35 ISBN 978-83-65182-76-0 Politechnika Opolska

2016

 1. WIDERA K., DYBOWSKA J.: Trudności w ocenie zmian zaludnienia Polski w związku z migracjami o charakterze czasowym [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Nr 290/2016 str. 61-71 ISSN 2083-8611
 2. WIDERA K., SZEWCZYK M., MACH Ł.: Ekonomia konsumenta [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków techniczych; K. Malik (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 205-226/ 1,36 ark. Wyd. ISBN 978-83-7695-576-6
 3. WIDERA K., SZEWCZYK M.: IV. Ekonomia przedsiębiorstwa.IV.2 Wybrane modele i zależności [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków techniczych; K. Malik (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 163-168/ 0,39 ark. Wyd. ISBN 978-83-7695-576-6

2015

[1] WIDERA K., DYBOWSKA J.: Demograficzne uwarunkowania i skutki depopulacji w województwie opolskim [w:] Zeszytu Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 223/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015str. 106-118Politechnika Opolska2083-8611

2013

 1. WIDERA K., MACH Ł,: Innowacyjność podmiotów województwa świętokrzyskiego jako element restrukturyzacji przedsiębiorstw – studium przypadku, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae", Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2/2012, s. 207-220 - wydanie nastąpiło w 2013 r. 13 stron 0,5 arkusza ISSN 2081-2345
 2. WIDERA K., MACH Ł: Określenie sprawczych czynników sukcesu dla polskich województw w wymiarze zrównoważonego rozwoju, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae", Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2/2012, s. 37-50 - wydanie nastąpiło w 2013 r. 13 stron 0,5 arkusza ISSN 2081-2345

2012

[1] WIDERA K, SZEWCZYK M.: Innowacyjność przedsiębiorstw warunkiem rozwoju, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 12(743) grudzień 2011, str. 41-48, Warszawa 2012    ISSN 0860-6846
[2] WIDERA K., KUCZUK A.: Dobra kultura rolna – charakterystyka wybranych efektów działań na przykładzie województwa opolskiego, [w:] M. Adamska, Ł. Dymek (RED.), Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, Tom II, Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, str. 69-80, Opole 2012 - ISBN 978-83-62736-93-5
[3] WIDERA K., WRÓBLEWSKA M.: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju regionalnego (na przykładzie wyborów uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa opolskiego w latach 1995 – 2010), [w:]  Handel wewnętrzny. Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing. Tom III. Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2012 - ISSN 0438-5403
[4] WIDERA K.: Analiza porównawcza poziomu innowacyjności regionów, [w:] E. Sobczak, A. Raszkowski (RED.), Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 244, str. 48-55, Wrocław 2012 - ISSN 1899-3192
[5] WIDERA K.: Techniczna i statystyczna analiza danych empirycznych, [w:] K. Malik, Ł. Dymek (RED.), KNOW HOW – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Diagnoza i wprowadzenie do badań, Instytut Trwałego Rozwoju, str. 135-202, Opole 2012 - ISBN 978-83-63023-01-0
[6] WIDERA K.: Uwarunkowania transferu wiedzy – analiza porównawcza regionów [w:] K. Malik, Ł. Dymek (RED.), KNOW HOW – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Diagnoza i wprowadzenie do badań, Instytut Trwałego Rozwoju, str. 35-42, Opole 2012 - ISBN 978-83-63023-01-0

2011

[1] WIDERA K. (20%), SZEWCZYK M. (80%).: Wybrane elementy analizy procesów rozwoju lokalnego i regionalnego. Studium przypadku – powiat Kędzierzyn – Koźle.  Seria: Studia i Monografie, Z 282, Oficyna Wydawnicza politechniki Opolskiej, Opole 2011r., str. 137, ISSN 1429-6063, ISBN 978–83–62736–17-1
[2] WIDERA K.:    Narzędzia ocen innowacyjności województw, jako elementu warunkującego rozwój regionalny [w:] Bariery i możliwości rozwoju regionów. Wybrane aspekty metodologiczne i praktyczne, Karina Bedrunka, Łukasz Dymek (RED.), Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, Opole 2011, str. 23-39. ISBN 978-83-62736-47-8
[3] WIDERA K., KUCZUK A.:    Dobre praktyki rolnicze jako jedno z uwarunkowań rozwoju regionalnego Opolszczyzny [w:] Bariery i możliwości rozwoju regionów. Wybrane aspekty metodologiczne i praktyczne, Karina Bedrunka, Łukasz Dymek (RED.), Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, Opole 2011, str. 225-238. ISBN 978-83-62736-47-8
[4] WIDERA K.: Jakość środowiska w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim [w:] Wybrane elementy analizy procesów rozwoju lokalnego i regionalnego. Studium przypadku – powiat Kedzierzyn-Koźle, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Opole 2011, str. 101-119.    ISSN 1429-6063, ISBN 978–83–62736–17-1

2010

[1]    WIDERA K., KUCZUK A.: Diagnoza stanu gospodarki odpadowo-ściekowej w powiatach Opolszczyzny – stan w roku 2009 [w:] Zarządzanie rozwojem regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Opole 2010, str. 411-426. Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-74-2, 3
[2]    WIDERA K.: Potencjał innowacyjny jako element profilu inwestycyjnego powiatów [w:] Badanie wybranych aspektów kapitału ludzkiego z terenu województwa opolskiego oraz analiza profilu inwestycyjnego samorządów lokalnych, pod red. A. Wiśniewskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole 2010, s. 58-65
2009

[1]  WIDERA K., KUCZUK A.: Rolnictwo ekologiczne – ocena działań prośrodowiskowych gospodarstw rolnych [w:] Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, Tom 1, Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Lorek, Wydaw. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Politechnika Opolska, Katowice 2009, str. 159-169.

[2] SZCZYGIELSKI  K., SOŁDRA-GWIŻDŻ T., MALIK K., SZEWCZYK .M., WIDERA K..: Narzędzie badań społecznych nad czynnikami rozwoju przedsiębiorstw jutra [w:] Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze pod red. Krzysztofa Malika, Wyd. Pro Media Sp z o.o, Opole 2009, str. 255-294.

2008
[1]    WIDERA K., KUCZUK A.: Ekologizacja rolnictwa jako czynnik rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom II. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 203-219. .
[2]    WIDERA K., SZEWCZYK M.: Zmiany jakości powietrza w województwie opolskim i śląskim w latach 2000-2006 [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom II. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 378-388.

2007

[1]    WIDERA K., KUCZUK A.: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem stopnia ekologizacji regionów [w:] Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 318-326.
[2]    WIDERA K., SZEWCZYK M.: Jakość środowiska w regionie opolskim w ujęciu przestrzenno-czasowym [w:] Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera i Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Regional Studies Association, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Opole. 2007. Str. 42-49.
[3]    WIDERA K., SZEWCZYK M.: Zmiany stanu środowiska w województwie opolskim w latach 1998-2005 [w:] Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 297-304.
[4]    WIDERA K., SZEWCZYK M.: Statystyka – materiały do wykładów i ćwiczeń. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Skrypt Nr 280. Str. 147. (udział autorów: M. Szewczyk – 70%, K. Widera – 30%).

2006

 [1]    WIDERA K.: Model ARIMA jako narzędzie służące predykcji jakości powietrza atmosferycznego,  Nauki społeczne, Finansowe, marketingowe i społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 313/2006, Z. 49, Opole 2006, str. 59-76.
[2]    WIDERA K., SZEWCZYK M.: Fait accompli – czyli jak zmierzono to, co prawie niemierzalne, Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny, Wyniki badań monitoringowych, Politechnika Opolska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Cz. I, Opole 2006, str. 91-98.