2020

 1. Szymura Monika: Wspólność patentu, w: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Aktualności badawcze / Tylżanowski Roman ( red. ), 2020, ISBN 978-83-7285-915-0, ss. 121-127

2019

 1. SZYMURA M.: Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów [w:] Prawo, biznes i zarządzanie w otoczeniu nauk społecznych i humanistycznych; L. Karczewski, H. Kretek (RED.), STR. 153-161; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; ISBN 978-83-66033-55-9; OPOLE 2019
 2. SZYMURA M.: Umowa franczyzy a umowy dotyczące praw własności intelektualnej [w:] Studia i Prace WNEIZ US, STR. 89-97; ISSN 2450-7733; Nr 55/2019; Szczecin 2019
 3. SZYMURA M.: Umowa o dokonanie lub wdrożenie innowacji skuteczną metodątransferu innowacji, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznejw Ostrołęce, nr 2, 2019, ss. 83-91

2018

 1. SZYMURA M.: Ochrona twórczości pracowniczej na gruncie prawa własności przemysłowej [W:] Studia i Prace WNEIZ US; Zarządzanie t.2; nr 52/2 2018; Szczecin 2018 str. 193-202 ISSN 2450-7733 Politechnika Opolska
 2. SZYMURA M.: System monitorowania drogowego przewozu towarów [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, K. Mazur-Kajta (RED.); Nr 18/2018    str. 101-108/ a. w. 0,8/ całość str. 108/a. w. 6,7 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska
 3. SZYMURA M.: Umowa licencyjna a umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce; Nr 1/2018(28); Ostrołęka 2018 str. 66-75 ISSN 2391-9167 Politechnika Opolska
 4. SZYMURA M.: Ochrona danych osobowych w Internecie [w:] Społeczeństwo Internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci. Cz. 2; M. Kalczyńska, A. Rajchel (RED.); Z. 497, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 107-118 ISBN 978-83-66033-27-6 Politechnika Opolska

 

2017

 1. SZYMURA M.: Upadłość konsumencka- wybrane zagadnienia [w:] Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarka i biznesem; L. Karczewski, H. Kretek (RED.), Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2017 str. 29-36/ a. w. 0,8 ISBN 978-83-947623-3-9 Politechnika Opolska 1 5
 2. SZYMURA M.: Zarządzanie utworem pracowniczym w przedsiębiorstwie [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Organizacja i Zarządzanie; Nr  113; Wyd. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; Gliwice 2017 str. 481-489 ISSN 1641-3466 Politechnika Opolska

2016

 1. M. Szymura, Innowacje w relacjach z otoczeniem-ochrona prawna innowacji, Organizacja i Zarządzanie Z.96, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s.181-192, ISSN 1641-3466, Gliwice 2016.
 2. SZYMURA M.: Klauzula abuzywna środkiem ochrony praw konsumenta  [w:] Społeczno-prawne wyzwania gospodarki, biznesu i zarządzania; L. Karczewski, K. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 448; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 45-52/ 0,7 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-60-2
 3. SZYMURA M.: Legal aspect of the functioning of e-commerce in Poland [w:] Information Systems In Management; Volo. 5, No 2; Wyd. Wydawnictwao SGGW str. 272-283 ISSN 2084-5537
 4. SZYMURA M.: Stosowanie europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym-przeglad orzecznictwa [w:] Europejska konwencja o ochronie praw człowieka- praktyka stosowania i funkcjonowania w przestrzenie europejskiej; M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 441; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 23-33; 0,8 ark. Wyd./ całość: str. 293, 18,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-43-5
 5. SZYMURA M.: Umowy prawnym instrumentem zarządzania innowacjami [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce;  WSES w Ostrołęce,  Nr 4/2016(23) str. 336-346 ISSN 2391 - 9167
 6. SZYMURA M.: Upadłość konsumencka- wybrane zagadnienia [w:] Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarka i biznesem; L. Karczewski, H. Kretek (RED.), Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2017 str. 29-36/ a. w. 0,8 ISBN 978-83-947623-3-9 Politechnika Opolska

 

2014

[1] SZYMURA M.: Ochrona prawnoautorska w gospodarce opartej na wiedzy, Gospodarka i przestrzeń, red. St. Koreluk, N. Derlukiewicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, nr 341/2014, 11 stron (0,7 arkusza), ISSN 1899-3192

[2] SZYMURA M.: Świadczenie usług drogą elektroniczną – co powinien wiedzieć młody użytkownik sieci, [w:] Społeczeństwo internautów a kultura globalna, M. Klaczyńska, A. Rajchel (RED.), Politechnika Opolska, Opole 2014 14 str (1,02arkusza)/całość, ISBN 978-83-64056-81-9

[3] SZYMURA M.: Sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego – samorząd rzeczników patentowych w:] Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, P. Zamelski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 105-112, Opole 2015, ISBN 978-83-65235-22-0.

 

 

[3] SZYMURA M.: Wybrane aspekty ochrony  konsumenta-uprawnienia konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej, Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania, L. Karczewski, H.A. Kretek (RED.), Politechnika Opolska, Opole 2014 10 str.(0,7 arkusza)/całość 29 a. w., ISBN 978-83-64056-79-6

2013

 1. SZYMURA M.: Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym [w:] Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Prawno-kulturowe aspekty funkcjonowania człowieka w wirtualnej rzeczywistości, M. Kalczyńska, M. Majos, P. Malinowski (RED.), Politechnika Opolska, str.41-54, Opole 2013 14 stron,  1 ark. wyd./całość 17,1 ark. wyd. ISBN 978-83-64056-06-2

2012

[1] SZYMURA M.: Ochrona praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie [w:] Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Wybrane Aspekty Zarządzania Nowoczesną Organizacją,  Nr VIII, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, str. 211-229 (1 arkusz wydawniczy), Łódź 2012 - ISSN 1897-7480
[2] SZYMURA M.: Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne- aspekty prawne, [w:] Logistyka, Nr 4/2012, Płyta CD Nr 2 (0,5 arkusza wydawniczego), Poznań 2012 - ISSN 1231- 5478

2011

[1] SZYMURA M., JAMROŻY R.: Kontradyktoryjność i prawda w procesie cywilnym, Palestra. Pismo polskiej adwokatur, maj-czerwiec Nr 5-6/2011, s.32-38

2010

[1]    SZYMURA M., JAMROŻY R.: Obywatelstwo Unii Europejskiej. Istota obywatelstwa Unii [w:] Transformacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Gospodarka-społeczeństwo-polityka red. nauk., K. Gomułka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2010, str. 23-30. Politechnika Opolska Wydział Zarządzania, ISBN 978-83-925213-7-2, 3
[2]    SZYMURA M.: Ochrona praw autorskich i pokrewnych jako praw wyłącznych  [w:] Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami, red. nauk. A. Pabian, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, str. 477-485. Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, ISBN 978-83-61118-61-9, 3
2009 

[1] SZYMURA M., JAMROŻY R.: Swoboda przepływu pracowników- jako jedna z podstawowych polityk Wspólnoty Europejskiej [w:] Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji gospodarka-przedsiębiorstwo, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 2009, s.107-121. Politechnika Opolska   

[2] SZYMURA M.: Instytucja konsula honorowego w Polsce po 1989 roku i jej znaczenie dla rozwoju regionu [w:] Wybrane aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN Opole 2009, str. 81-93. Politechnika Opolska  

[3] SZYMURA M.: Instytucja konsula honorowego w praktyce konsularnej Polski XX i XXI wieku.  Studia i Monografie. Z. 244. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2009, str. 204. (16 ark wydaw.). Politechnika Opolska.

2008
[1]    SZYMURA M., JAMROŻY R.: Działalność regulowana – nowa forma reglamentacji działalności gospodarczej [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom II. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 50-59.
[2]    SZYMURA M., JAMROŻY R.: Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom I. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 204-214.

2007

[1]    SZYMURA M.: Dyskryminacja w zakładzie pracy – nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy [w:] Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera i Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Regional Studies Association, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Opole. 2007. Str. 296-306.
2006

[1]    SZYMURA M.: Mobbing in the workplace – legal aspect [w:] Human Capital as Development Factor of the Region: Macro- and Microeconomic Approach, Editors: Krystian Heffner, Krzysztof Malik, Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2006, Str. 182-192.
[2]    SZYMURA M.: Ubezpieczenia społeczne w Unii Europejskiej, Studia Europejskie, Obywatel w Unii Europejskiej, Pod red. Stefana Marka Grochalskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 314/2006,  Z. 1, Opole 2006, str. 37-56.

2005

[1]    SZYMURA M.: Mobbing zagrożeniem dla pracownika jako kapitału ludzkiego w zakładzie pracy – środki ochrony prawnej [w:] Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne. Pod red. nauk. K. Heffnera i K. Malika. Opole 2005. Str. 251-265

[1]                       SZYMURA M., JAMROŻY R.: Kontradyktoryjność i prawda w procesie cywilnym, Palestra. Pismo polskiej adwokatur, maj-czerwiec Nr 5-6/2011, s.32-38