2020

 1. SOLGA B. (RED. ): Województwo opolskie 1989-2019. Przemiany red. społecznogospodarcze i przestrzenne oraz wyzwania rozwojowe, Studia i Monografie / Politechnika Opolska, nr 535, 2020, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, ISBN 978-83-66033-75-7, 292 s.
 2. SOLGA B.: Migracje zagraniczne i ich wpływ na rozwój regionu opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy i sytuacji demograficznej, w: Województwo opolskie 1989-2019. Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne oraz wyzwania rozwojowe / Solga Brygida ( red. ), Studia i Monografie / Politechnika Opolska, nr 535, 2020, ISBN 978-83-66033-75-7, ss. 149-162

2019

 1. SOLGA B., KLEMENS B.: HEFFNER K.: Challenges of regional development in the context of population ageing. Analysis based on the example of Opolskie voivodeship [w:] Sustainablity; No 11,5207, str. 1-23; 2019
 2. SOLGA B., KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Transfer of Skills. How to integrate the competencies of elderly care migrants into the Polish labour market? [w:] Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), ISBN 978-0-9998551-3-3; str. 12005-12015; 13-14 November 2019 Madrid, Spain;

2018

 1. SOLGA B., KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Expensive as a foreigner. Additional costs incurred by companies employing foreigners [w:] Conference Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Vol. 5, Science and Humanities Issue 4.1 str. 327-333/ a. w. 0,5 ISBN 978-619-7408-59-1; ISSN 2367-5659 Politechnika Opolska
 2. SOLGA B., ŚLESZYŃSKI P., HEFFNER K., WIŚNIEWSKI R.: Perspektywa geografii i studiów regionalnych w badaniach nad migracjami [w:] Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku; A. Horolets, M. Lesińska, M. Okólski (RED.); Wyd. Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2018 str. 174-211 ISBN 978-83-940012-8-5 Politechnika Opolska

2017

 1. SOLGA B.: Znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym w Polsce [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Nr 309/2017 str. 122-130 ISSN 2083-8611 Politechnika Opolska 1 10
 2. SOLGA B., KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Poland: immigration instead of emigration. Transformation of the mobility model [w:] Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, K. Soliman (EDIT.), Wyd. International Business Information Management Association (IBIMA), Madryt 2017 str. 797-810/ a. w. / str. 4800/ a.w. 340 ISBN 978-0-9860419-9-0 Politechnika Opolska
 3. SOLGA B., HEFFNER K.: Perspektywy rozwoju demograficznego województwa opolskiego. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne [w:] Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, J. Hryniewicz, A. Potrykowska (RED.), Tom XIII, mRządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2017 STR. 136-150 ISBN 978-83-7027-657-7 Politechnika Opolska
 4. SOLGA B., RAUZIŃSKI R., SZCZYGIELSKI K. (AUT.): Kapitał ludzki Śląska Opolskiego. Prognoza ludności i zasobów pracy w województwie opolskim do 2050 roku; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 156/ a. w. 10 ISBN 978-83-65235-97-8
 5. SOLGA B. (RED.): Przegląd Nauk Stosowanych; Nr 12/2016 str. 126/ ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 0

2016

 1. SOLGA B., HEFFNER K.: Migracje zagraniczne jako czynnik sprawczy rozwoju regionów w Polsce [w:] Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny; Rok XLII, Zeszyt 3/2016, Warszawa 2016 str. 149-164 ISSN 2081-4488
 2. SOLGA B., HEFFNER K.: Reemigracja w wymiarze regionalnym [w:] Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce; A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (RED.); Wyd. Wydawnictwo Naukowe Scholar; Warszawa 2016 str. 217-225, 0,5 ark. Wyd./ całość: str. 355 ISBN 978-83-7383-818-5
 3. SOLGA B.: Ekonomia społeczna [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych; K. Malik (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 277-293/ 0,73 ark. Wyd. ISBN 978-83-7695-576-6
 4. SOLGA B.: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach przemian demograficznych. Wybrane aspekty [w:] Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego; Seria: Studia i Monografie, z. 451, A. Zygmunt, J. Zygmunt (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 31-46/ 0,7 a.w./str. 156/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-65235-63-3
 5. SOLGA B.: Polityka migracyjna Polski i jej regionalny wymiar [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Nr 290/2016 str. 51-61 ISSN 2083-8611
 6. SOLGA B.: Spójność strategii rozwoju gmin wiejskich województwa opolskiego ze strategią regionalną [w:] Studia Obszarów Wiejskich. I. Społeczne uwarunkowania rozwoju wsi i kapitał społeczny wsi; Wyd. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Nr 41 str. 135-153 ISSN 1642-4689

2015

[1] SOLGA B.: Einfluss der Auslandsmigration auf die Entwicklung der Regionen in Polen [w:] Grenzüberquerungen und Migrationsbewegungen. Fremdheits- und Integrationserfahrungen in der österreichischen, deutschen, schweizerischen und polnischen Literatur und Lebenswelt, G. Jelitto-Piechulik, M. Jokiel, M. Wójcik-Bednarz (RED.), LIT Verlag Wien, 2015 str. 47-59/ 0,66 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-3-643-50715-0
[2] SOLGA B.: Polityka migracyjna jako element polskiej polityki społecznej [w:] Wieś i Rolnictwo, Instytut Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Tom 3, nr 168, 2015 str. 133-147/ 0,9 ark. Wyd. Politechnika Opolska 0137-1673
[3] SOLGA B.: Regional Conditions Underlying the Creation of an Effective Transfer of Knowledge System in the Opolskie Voivodeship [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship Requirements for an Effective Cooperation, K. Malik, Ł. Dymek (EDIT.), Difin, Warszawa 2015 7 Politechnika Opolska

2014

[1] SOLGA B., CHAŁUPCZAK H., FIRLIT-FESNAK G., LESIŃSKA M.: Polityka migracyjna Polski wobec najnowszej emigracji Polaków po 2004 roku [w:] Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, M. Lesińska, M. Okólski, K. Slany, B. Solga (RED.), Ośrodek Badań nad Migracjami, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2014, s. 307-331, 21 stron, 1,2 a. w./ całość 16 a. w., ISBN 978-83-235-1611-8
[2] SOLGA B., FIHEL A.: Demograficzne konsekwencje emigracji poakcesyjnej [w:] Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, M. Lesińska, M. Okólski, K. Slany, B. Solga (RED.), Ośrodek Badań nad Migracjami, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2014, s. 71-109, 21 stron, 0,9 a. w. /całość 16 a. w., ISBN 978-83-235-1611-8
[3] SOLGA B., HEFFNER K.: Contemporary Challenges and Threats to the Development of Polish Regions in the Context of the Phenomena of Migration and Reemigration, “Central European Papers”, 2014/II/1, Silesian University in Opava Faculty of Public Policies, Kodolányi János University of Applied Sciences, pp. 189-203, 14 stron, 0,9 a. w., ISSN 2336-3312
[4] SOLGA B., HEFFNER K.: Zmieniająca się rola migracji zagranicznych w rozwoju regionów w Polsce [w:] Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, M. Lesińska, M. Okólski, K. Slany, B. Solga (RED.), Ośrodek Badań nad Migracjami, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2014, s. 213-233, 18 stron, 0,8 a. w. /całość 16 a. w., ISBN 978-83-235-1611-8
[5] SOLGA B., LESIŃSKA M., OKÓLSKI M., SLANY K. (RED.): Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, Ośrodek Badań nad Migracjami, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2014 , ss. 335/całość 16 a. w., ISBN 978-83-235-1611-8
[6] SOLGA B., LESIŃSKA M., OKÓLSKI M., SLANY K., Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 r. – rozważanie wstępne [w:] Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, M. Lesińska, M. Okólski, K. Slany, B. Solga (RED.), Ośrodek Badań nad Migracjami, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2014, s. 7-25, 16 stron, 1,1 a. w./ całość 16 a. w., ISBN 978-83-235-1611-8

2013

 1. SOLGA B. (AUT.): Miejsce i znaczenie migracji w rozwoju regionalnym, Politechnika Opolska, Opole 2013 ss. 409/ 26,50 ark. wyd. ISBN 978-83-7511-164-4
 2. SOLGA B., FIHEL A. : Demographic consequences of outflow from Poland [in:] Recent Trends in International Migration in Poland. The 2013 SOPEMI Report, Edited by P. Kaczmarczyk, Centre of Migration Research University of Warsaw, November 2013 (Raport niepublikowany) str. 47- 61
 3. SOLGA B., HEFFNER K.: Współczesne wyzwania i zagrożenia dla rozwoju regionów w kontekście zjawisk emigracji i reemigracji [w:] Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, A. Zagórowska (RED.), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2013 str. 58-70 0,868 ark. wyd./ całość 14,7 ark. wyd. całość ISBN 978-83-63793-08-1
 4. SOLGA B.: Migracje powrotne w województwie opolskim. Charakter zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju regionu [w:] Barometr Regionalny, Tom 11, Nr 3/2013 str. 99-109 0,617 ark. wyd. ISSN 1644-9398
 5. SOLGA B.: Migracje zagraniczne i powroty w województwie opolskim i ich znaczenie w kontekście tworzenia systemu wsparcia instytucjonalnego dla reemigrantów [w:] Raport ekspercki w ramach projektu pt. Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 str. 27-38 0,959 ark. wyd./całość ISBN 978-83-936664-7-8

2012

[1] SOLGA B.: Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym - założenia, cele i wstępne ustalenia projektu habilitacyjnego, [w:] „Studia Śląskie”, t. LXXI, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, str. 283–294, Opole 2012 - 0039-3355

2010

[1]    SOLGA B.: Migracje powrotne Polaków i ich ocena z punktu widzenia współczesnych tendencji migracyjnych [w:] Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, pod red. K. Malika, Politechnika Opolska, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Politechnika Opolska, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Opole 2009, str. 310 – 326.  nie ujęta w wykazie za 2009 r. Politechnika Opolska, 3

2009

[1] SOLGA B.: Śląsk Opolski jako region migracyjny  [w:] Otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji, pod red. A. Trzcielińskiej  - Polus, K. Heffnera, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Osteuropa – Instytut, Regensburg, Opole 2009, str. 28–46.

[2] HEFFNER K., SOLGA B.: Evolution of social, cultural and economic processes in border regions (using the example of Opole Silesia) [w:] Historical regions divided by the borders. General problems and regional issue, edited by M. Sobczyński, “Region and Regionalism”, No. 9, vol. 1,  University of Łódź, Silesian Institute Society, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Łódź – Opole 2009, s. 137 – 147.   

[3] HEFFNER K., SOLGA B.: Struktura społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w latach 1989-2008. Przegląd badań i analiz [w:] Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze pod red. Krzysztofa Malika, Politechnika Opolska, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2009, str. 9-38.   

[4] HEFFNER K., SOLGA B.: Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Śląska Opolskiego [w:] Wyzwania dla polityki społecznej Śląska w kontekście kryzysu i procesów demograficznych. Pod redakcją naukową Agaty Zagórowskiej. Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Opole 2009, str. 100-113.

2008
[1]    SOLGA B., HEFFNER K.: Foreign migration of Poles in scientific research at the turn of century. Toruń 2008. Bulletin of Geography. Socio – economic series. No. 10/2008. Str. 49–63.
[2]    SOLGA B.: Migracje zagraniczne jako czynnik hamujący rozwój przedsiębiorczości [w:] Opolskie atrakcyjne dla inwestorów – atuty regionu. Pod redakcją naukową Romualda Niedzielskiego. Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu. Opole 2008. Str. 130-138.
[3]    SOLGA B.: Władze lokalne w kreowaniu przedsiębiorczości a aktywność inwestycyjna migrantów [w:] Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r. Praca zbiorowa pod redakcją Agaty Zagórowskiej. Seria: Studia i Monografie. Z.223. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2008. Str. 201-210.
[4]    SOLGA B., HEFFNER K.: Polityka migracyjna jako narzędzie monitorowania i kreowania przepływów ludnościowych. Aspekt krajowej i wspólnotowej polityki migracyjnej [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Tom. I. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 215-226.

2007

 [1]    SOLGA B.: Sytuacja społeczno-etniczna jako czynnik programowania rozwoju regionalnego [w:] Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 311-320.
[2]    SOLGA B.: Szanse i zagrożenia rozwoju regionalnego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych (analiza na podstawie przeglądu prasy krajowej i zagranicznej)  [w:] Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera i Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Regional Studies Association, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Opole. 2007. Str. 252-261.
[3]    SOLGA B., HEFFNER K.: Podwójne obywatelstwo na Śląsku Opolskim  [w:] Obywatelstwo wielokrotnego wyboru. Pod red. A. Górny, P. Korysia. Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2007. Str. 66–90.

2006

[1]    SOLGA B., HEFFNER K.: Lokalne centra rozwoju obszarów wiejskich – znaczenie i powiązania małych miast [w:] Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, Pod red. E. Rydza. „Studia Obszarów Wiejskich”, T. 11, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2006, Str. 25–39.
[2]    SOLGA B., HEFFNER K.: Multiple citizenship as a specific form of social capital [w:] Human Capital as Development Factor of the Region: Macro- and Microeconomic Approach, Editors: Krystian Heffner, Krzysztof Malik, Studia Regionalia vol. 16, Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2006, Str. 41-47.
[3]    SOLGA B., HEFFNER K.: Small towns as local economic centres in rural areas, Bulletin of Geography. Socio-economic series, No 6/2006, str. 77-88.

2005

[1]    SOLGA B.: Środowisko geograficzno – przyrodnicze [w:] Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach 1993-2003. Pod red. Wiesława Drobka. Krystiana Heffnera. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, PIN – Instytut Śląski w Opolu. Opole 2005. Str. 9-19
[2]    SOLGA B.: Wokół współczesnych migracji zagranicznych. Przypadek regionalny [w:] Wyjazdy zarobkowe – szansa czy zagrożenie. Perspektywa społeczno – moralna. Red. K. Glombik i P. Morciniec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Seria: Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo. Nr 5/2005. Opole 2005. Str. 67-73

2004

[1]    Solga Brygida: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Migracje zagraniczne w regionie opolskim w świetle badań naukowych [w:] Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i integracji europejskiej, pod red. K. Heffnera, Warszawa 2004, s.181-195.
[2]    Solga Brygida: Śląsk Opolski, Nr 4(53)/2004, rok XIV, Migracje zagraniczne mieszkańców regionu opolskiego w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku [w:] Sytuacja demograficzna Śląska w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r., red. nauk. Kazimierz Szczygielski, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Opole 2004, s. 99-101.
[3]    Solga Brygida: Wieś Jutra, Emigracja wahadłowa jako przykład pozyskiwania środków finansowych, nr 7(72), Warszawa 2004 , s.15-16.
[4]    Solga Brygida, Heffner Krystian: Bulletin of Geography (socio-economic series),Factors shaping the economic migrations after accession of Poland to the European Union, No.3/2004, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004, p.115-123.