2019

 1. PYKA I., PYKA J.: Security management of systemically import ant banking institutions inside the European Union financial market [w:] Zeszyty Naukowe Seria: Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466; No. 136; str. 495-510; Gliwice 2019

2016

 1. PYKA I., ŁUSZCZYK M., JASIŃSKA-BILICZAK A.: Ekonomia sektora publicznego [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych, K. Malik (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 241-269 ISBN 978-83-65235-58-9

 2009

Publikacje afiliowane na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 1. PYKA I.: Kapitał bankowy – dylematy terminologiczne, [w:] Finanse i Rachunkowość. Problemy, regulacje i instrumenty zarządzania pod red. I. Pyki, Wyd. WSZM i JO, Katowice 2009, ss.18
 2. PYKA I.: Regulatory polityki kredytowej w sytuacjach kryzysowych, [w:] Finanse 2009 –Teoria i praktyka. Bankowość, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 548, Ekonomiczne problemy usług nr 38, Szczecin 2009, ss. 10
 3. PYKA I.: Dylematy alokacji kapitału bankowego w warunkach międzynarodowego kryzysu finansowego, [w:] Rynek finansowy w erze zawirowań pod red. Karpuś P., Węcławski J., Wyd. UMCS, Lublin 2009, ss.12
 4. PYKA I.: Ewolucja struktury własności w polskim sektorze bankowym- przesłanki i perspektywy zmian, [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, pod. red. Bernaś B., Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, ss.14

2010

Publikacje afiliowane na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 1. PYKA I.: Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym. Dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ss. 268
 2. PYKA I.: Nadzwyczajne instrumenty banków centralnych w regulowaniu stabilności sektora bankowego w Unii Europejskiej, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, pod red. Janc A. Zeszyty Naukowe 140, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010, ss.13
 3. PYKA I., PYKA J.: The National Bank of Poland Monetary Policy Instruments at the Time of Global Financial Krisis, [w:] Globalnata finansowo- ikonomiczeska kriza I finansowijat control. Uniwersitecko Izdatielstwo "Stopanstwo" Sofia 2010,str. 22-36
 4. I. Pyka (red.): Rynek finansowy, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010, ss. 270
 5. PYKA I.: Funkcjonowanie i organizacja rynku finansowego, [w:] Rynek finansowy, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010, str. 8-27
 6. PYKA I.: Tendencje zmian na rynku finansowym, [w:] Rynek finansowy, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010, str. 59-71
 7. PYKA I.: Bankowość centralna wobec skutków kryzysu finansowego gospodarki globalnej, [w:] System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, pod. red. K. Znanieckiej, W. Gradonia, Studia Ekonomiczne nr 71, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010, str. 115-131
 8. PYKA I.: Rynkowe instrumenty finansowe w perspektywie nowych wyzwań rozwojowych sektora bankowego, [w:] Annales UMCS Sectio H Oeconomia, Wyd. UMSC w Lublinie, Lublin 2010, str. 597-609
 9. PYKA I.: O nowy paradygmat bankowości centralnej, [w:] Ekonomia i finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, CBiE, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010, str. 485-497

2011

Publikacje afiliowane na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 1. PYKA I.: Zaangażowanie banków w rynkowe instrument finansowe w okresie globalnego kryzysu finansowego- perspektywa wyjścia, [w:] Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, pod red. A. Gospodarowicz Bankowość., Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, str. 262-275
 2. PYKA I.: Czy nowe regulacje stabilizują sektor bankowy, [w:] Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, pod red. J. Szambelańczyk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, str. 47-65
 3. PYKA I., PYKA J.: Adaptation Processes in Polish Banking Sector in the Perspektive of Global Financial Crisis, [w:] Developmental Challenges of Contemporary Economies. Manangement, Finance, pod. red. R. Borowiecki, T. Rojek, Restrukturing, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2011, str. 531-543
 4. PYKA I.: Niezależność banku centralnego z perspektywy globalnego kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe nr 11, Wyd. PTE, Kraków 2011, str.125-139
 5. PYKA I.: Conditions for the development of the Polish banking sector inviewe of the exit from the global financial crisis, [w:] Aktualne problemy funkcjonowania bankowego sektora w Polsce i wschodniej Europy, Materiały konferencyjne pod red. I. A. Maksimcewa, A. Gospodarowicza, M. E. Lebedewa, wyd. St. Petersburskiego Uniwersytetu Ekonomii i Finansów, St. Petersburg-Kudowa 2011, str. 131-142

2012

Publikacje afiliowane na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 1. PYKA I.: Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego, Wyd. Difin, Warszawa 2012, ss. 253
 2. PYKA I.: Instrumenty polityki monetarnej NBP w kształtowaniu płynności polskiego sektora bankowego, [w:] Wyzwania współczesnej polityki pieniężne, red. nauk. W. Przybylska-Kapuścińska, M. Szyszko, Wyd. Difin, Warszawa 2012, str. 37-48
 3. PYKA I.: Instytucjonalizm banku centralnego we współczesnej gospodarce, [w]: Współczesna bankowość centralna, pod red. W. L. Jaworskiego, A. Szelągowskiej, Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa 2012, str. 63-84
 4. PYKA I.: Synteza wyników badań nad modelowaniem systemu pośrednictwa finansowego, [w:] Szkice o finansach, księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. K. Znanieckiej, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, str. 227-234
 5. PYKA I., CICHORSKA J.: (Redakcja). Finanse w niestabilnym otoczeniu. Dylematy i wyzwania, Tom "Bankowość", Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, UE Katowice 2012
 6. The Strategy of Banking and Real Sectors Interakction in Economy of Russia and Poland Under Modern Conditions .Kazanskij (Priwołżskij) Federalnyj Uniwesitet, Kazań 2012
 7. PYKA I., PUSZER B.: Analysis of the Credit Portfolio in the Polish Banking Sektor Trough the Years 2005 and 2011, str. 276-284 i 169-178.
 8. PYKA I.: Bank centralny a stabilność finansowa współczesnej gospodarki, [w]: Problemy współczesnej ekonomii, Księga Jubileuszowa prof. D. Kotlorz, red. nauk. U. Zagóra-Jonszta, A. Skórska, Wyd. UE Katowice, Katowice 2012, str. 99-112
 9. PYKA I.: Portfele aktywów bankowych - analiza teoretyczno-empiryczna, Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa 2012, str. 5-41
 10. PYKA I.: Konsekwencje polityki monetarnej EBC na rynkach finansowych z perspektywy „exit strategy", [w]: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro? Red. nauk. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, str. 129-138
 11. PYKA I., CICHORSKA J.: (red.): Finanse w niestabilnym otoczeniu: dylematy i wyzwania: Bankowość, Studia Ekonomiczne Nr 105 (2012), Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, ss. 515

 


 

2010

[1]    PYKA I.:  O nowy paradygmat bankowości centralnej. Ekonomia, Finanse; Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, UE w Katowicach, Katowice 2010, s.485-499
[2]    PYKA I.: Bankowość centralna wobec skutków kryzysu finansowego gospodarki globalnej. (w) System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego. red. K. Znaniecka W. Gradoń.  Zeszyty Naukowe Wydziałowe, UE w Katowicach s.115 –133
2007
[1]    PYKA I., ZYGMUNT A.: Struktura kapitału finansowego w przedsiębiorstwie [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Pyki. Seria: Studia i Monografie. Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 19-29. Politechnika Opolska.
[2]    PYKA I.: Determinanty zmian popytu przedsiębiorstw [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Pyki. Seria: Studia i Monografie. Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 115-121.
[3]    PYKA I.: Dostępność kapitału finansowego na polskim rynku publicznym [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Pyki. Seria: Studia i Monografie. Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str.110-114.
[4]    PYKA I.: Formy kapitału w systemie zasilania finansowego [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Pyki. Seria: Studia i Monografie. Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 11-18.
[5]    PYKA I.: Instrumenty rynku finansowego w Polsce [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Pyki. Seria: Studia i Monografie. Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 103-109.
[6]    PYKA I.: Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Pyki. Seria: Studia i Monografie. Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 297.
[7]    PYKA I.: Kapitał akcyjny w świetle regulacji prawnych [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Pyki. Seria: Studia i Monografie. Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 135-144.
[8]    PYKA I.: Model rynku finansowego w Polsce [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Pyki. Seria: Studia i Monografie. Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 99-102.
[9]    PYKA I.: Podwyższenie kapitału w spółkach akcyjnych [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Pyki. Seria: Studia i Monografie. Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 145-147.
[10]    PYKA I.: Przesłanki obniżenia kapitału akcyjnego  [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Pyki. Seria: Studia i Monografie. Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 148-149.
[11]    PYKA I.: Zewnętrzne metody pozyskiwania kapitału finansowego [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Pyki. Seria: Studia i Monografie. Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 37-46.

2005

[1]    PYKA I.: Rynek korporacyjnych papierów wartościowych w Polsce na tle celów SAP [w:] red. Dariusz Zarzecki, Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, Szczecin 2005, s. 175-184