2020

 1. POLEK_DURAJ K.: Bezpieczeństwo pracy w województwie opolskim - wybrane aspekty, w: Województwo opolskie 1989-2019. Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne oraz wyzwania rozwojowe / Solga Brygida ( red. ), Studia i Monografie/ Politechnika Opolska, nr 535, 2020, ISBN 978-83-66033-75-7, ss. 211-224

2019

 1. POLEK-DURAJ K.: The Incentive System in the Teaching Profession - a Case Study [W:] Proceedings of the 34st International Business Information Management Association Conference (IBIMA) - Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage; ISBN: 978-0-9998551-3-3; STR. 3560-3566; 2019
 2. POLEK-DURAJ K.: Workplace safety in furniture industry (selected aspects) [w:] Annals of WULS, Forestry and Wood Technology; ISSN 1898-5912; STR. 134-140; No 106/2019
 3. POLEK-DURAJ K.: SYSTEM MOTYWACYJNY W ZAWODZIE NAUCZYCIELA – STUDIUM PRZYPADKU [W:] Przegląd Nauk Stosowanych, Nr 22 (1), M. Zieliński (RED.); ISSN 2353-8899; str. 19-30; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2019

2018

 1. POLEK-DURAJ K.: Humanization of Work and Working Conditions on Regional Basis (Case Study) [w:] Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA).Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020; K. S. Soliman (EDIT.); International Business Information Management Association (IBIMA); Milan, Italy 2018 str. 2966-2975 ISBN 978-0-9998551-0-2 Politechnika Opolska
 2. POLEK-DURAJ K.: Analysis od Working Conditions in the Furniture Industry Based On Selected Indicators - A Regional Scope [w:] Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference; S. Soliman (EDIT.); International Business Information Management Association (IBIMA); 2018 str. 3315-3324 ISBN 978-0-9998581-1-9 Politechnika Opolska

2017

 1. POLEK-DURAJ K.: Społeczna odpowiedzialność jako czynnik wzrostu konkurencyjności organizacji w ujęciu regionalnym na przykładzie przedsiębiorstwa tartacznego [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, B. Solga (RED.), Nr 12/2016 str. 54-63 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 2. POLEK-DURAJ K.: Factors affecting teachers work motivation on the example of the Opole Voivodeship [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Adamska (RED.), Nr 13/2016 tabela ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 3. POLEK-DURAJ K.: Jakość pracy determinantą jakości życia jednostki (studium przypadku) [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Nr 309/2017 tabela ISSN 2083-8611 Politechnika Opolska 1 10
 4. POLEK-DURAJ K.: Assessment of working conditions in rural areas in local approach on the example of medium company [w:] Annals of Warsow University of Life Sciences; No 97/2017 str. 54-61 ISSN 1898-5912 Politechnika Opolska
 5. POLEK-DURAJ K.: Effectiveness of Investment of the example selected Woodworing Plant [W:] Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, K. S. Soliman (EDIT.), IBIMA; 2017 str. 2840-2848 ISBN 978-0-9860419-9-0 Politechnika Opolska
 6. POLEK-DURAJ K.: Foreign direct investment inthe Opole region (case study) [w:] Annals of Warsow University of Life Sciences; No 100/2017 str. 163-169 ISSN 1898-5912 Politechnika Opolska
 7. POLEK-DURAJ K.: Jakość pracy determinantą jakości życia jednostki (studium przypadku) [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Nr 309/2017 STR. 133-142 ISSN 2083-8611 Politechnika Opolska 
 8. POLEK-DURAJ K.: Odpowiedzialność społeczna jako czynnik poprawy konkurencyjności organizacji (studium przypadku) [w:] OLSZTYN ECONOMIC JOURNAL; No 12(2/2017) ISSN 1897-2721 Politechnika Opolska
 9. POLEK-DURAJ K.: Organizational and technical working coditions as one of determinants of human capital – comparative study on the example oh wood processing industry [w:] Annals of Warsow University of Life Sciences; No 97/2017 str. 61-69 ISSN 1898-5912 Politechnika Opolska
 10. POLEK-DURAJ K.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle tartacznym na przykładzie zakładu przerobu drewna na Opolszczyźnie [w:] Studia Śląskie; Wyd. PIN - Instytut Śląski w Opolu; Tom LXXX, Opole 2017 str. 193-204 ISSN 0039-3355 Politechnika Opolska

2016

 1. K. Polek-Duraj, Assessment of working conditions in rural areas in local approach on the example of medium company (w:) Annals of WULS, Forestry and Wood Technology W DRUKU
 2. K. Polek-Duraj, Organizational and technical working conditions as one of determinants of human capital - comparative study on the example of wood processing industry (w:) ANNALS OF WULS, Forestry and Wood Technology W DRUKU
 3. POLEK-DURAJ K.: Ocena warunków pracy w przemyśle tartacznym Śląska Opolskiego (studium przypadku) [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Nr 258; Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016 str. 148-162 ISSN 2083-8611

2015

[1] POLEK-DURAJ K.: EXAMINING THE IMPACT OF WORK CONDITIONS ON HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT (selected examples from surveys made in woodworking industry companies) [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation; Krzysztof Malik, Łukasz Dymek (EDIT.); Wyd. Difin, Warszawa 2015 197-211/ 0,5 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-7930-785-2
[2] POLEK-DURAJ K.: JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRACY NA LOKALNYM RYNKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO [w:] ZMIANY DEMOGRAFICZNE I SPOŁECZNE W POLSCE I W EUROPIE WYZWANIEM DLA NAUKI I PRAKTYKI ZARZĄDZANIA; WYDAWNICTWO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ, 2015 str. 233-245/ 1 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-7464-770-0
[3] POLEK-DURAJ K.: QUALITY OF WORKING CONDITIONS IN RURAL AREAS ON THE EXAMPLE OF SMALL WOOD PROCESSING PLANTS - CHOSEN ASPECTS [w:] ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - SGGW, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, No 92/2015 str. 334-339 Politechnika Opolska 1898-5912
[4] POLEK-DURAJ K.: WORKING CONDITIONS IN THE SAWMILL INDUSTRY IN THE OPINION OF EMPLOYEES AND EMPLOYERS ON THE EXAMPLE OF A MEDIUM-SIZE PLANTS (CASE STUDY) [w:] ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - SGGW, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, No 90/2015 str. 150-157 Politechnika Opolska 1898-5912

2014

[1] POLEK-DURAJ K. (RED.): Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002-2012. Wybrane problemy na przykładzie województwa opolskiego. Seria: Studia i Monografie, Z. 380, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014 s. 161/ całość 10,4 a. w., ISSN 1429-6063, ISBN 978-64056-63-5
[2] POLEK-DURAJ K.: Badanie warunków pracy w branży meblarskiej na przykładzie województwa opolskiego [w:] Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy – wybrane problemy, D. Kotlorz (RED.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 197, Katowice 2014, 11 (s. 147-159), ISSN 2083-8611
[3] POLEK-DURAJ K.: Jakość pracy jako ważny aspekt rynku pracy na przykładzie wybranych branż przemysłu drzewnego województwa opolskiego [w:] Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, A. Zagórowska (RED.), Wydawnictwo KWANT, Opole 2014, s. 226-236/0,5 a. w./ całość 14 arkuszy wyd., ISBN 978-83-940936-0-0
[4] POLEK-DURAJ K.: Poziom jakości pracy polskich pracowników na przykładzie zakładów przerobu drewna usytuowanych na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, [w:] Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002-2012. Wybrane problemy na przykładzie województwa opolskiego, K. Polek-Duraj (RED.), Oficyna Wydawnicza PO, Opole 2014 , s. 67-82 (17)/0,5 a. w., ISSN 1429-6063, ISBN 978-64056-63-5
[5] POLEK-DURAJ K.: Warunki pracy polskich rolników na przykładzie gospodarstw rolnych usytuowanych na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, Humanizacja Pracy, 2 (276), 2014, 14 (s. 155-168), ISSN 1643-7446

2013

 1. POLEK-DURAJ K.: Level of working conditions In relation to employees’ productivity sawmills In Opole region” [w:] Annals of Warsaw University of Life Sciences (Agriculture) – SGGW – Forestry and Wood Technology. No 84, 2013 str. 42-48 (8) 1898-6730
 2. POLEK-DURAJ K.: Wpływ zmiany warunków pracy na wydajność pracowników na przykładzie wybranych zakładów produkcyjnych Śląska Opolskiego w zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy – ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe – Studia ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 160, Katowice 2013 str. 151-159 (14) 2083-8611

2012

[1] POLEK-DURAJ K.: Level of work accidents in the woodworking industry plants in the Opole Silesia region [w:] Nauka Przyroda Technologie, Tom 6, zeszyt 3, 2012, (tylko wydanie internetowe) - ISSN 1897-7820
[2] POLEK-DURAJ K.: Oczekiwania i postawy młodych ludzi wobec pracy w kontekście warunków pracy i jakości życia na podstawie badań wśród studentów opolskich uczelni [w:] A. Zagórowska (RED.), Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region-Polska-Europa-Świat, Część I. Młodzież a edukacja i rynek pracy, Seria: Studia i Monografie, z. 317, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 165-184, Opole 2012 - ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-62736-77-5
[3] POLEK-DURAJ K.: Psychosocial working environment (case study), [w:] Cociety Man Nature, No 2/2012, Vol. 33, Management Sustainable Development, University of Forestry, s. 43-48, Bulgaria 2012 - ISSN 1311-4506
[4] POLEK-DURAJ K.: The quality of life as a determinant of choices made by graduates from colleges of higher education (a case study), [w:] M. Rostropowicz-Miśko (EDIT.), The Problems and Career Prospects of the Young. Selected Social and Legal Issues, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012 - ISBN 978-83-7395-530-1

2011

[1] POLEK-DURAJ K.: Level of working conditions In the area of globalization on the basis of woodworking industry in Opole Silesia [w:] Journal of  Management and Sustainable Development 2011/2, Vol. 29, Society Man Nature, University of Forestry, Sofia, Bulgaria, s. 91-    , ISSN 1311-4506
[2] POLEK-DURAJ K., HAWRYSZ L., OLKO S.: Analiza możliwości rozwoju klastrów w województwie opolskim. Wyniki badań panelowych wśród ekspertów. Wojciech Duczmal, Witold Potwora (RED.), Seria: Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, Tom 4, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, str. 123 ISBN 978-83-62683-05-5, 978-83-62105-67-0
[3] POLEK-DURAJ K.: Working conditions in the woodworking industry in the area of globalization on the basis the Opole Region [w:] Annals of Warsow Uniersity of Life Sciences,  E. Dobrowolska, M. Zbieć (EDIT.),  Forestry and Wood Technology No 75, Warszawa 2011, Warsaw University of Life Sciences Press, s. 220 – 226, arkusz wyd. 1, ISSN 1898-5912
[4] POLEK-DURAJ K.: The meaning of work conditions over the aspects of quality of socjety life [w:] Relacje rodzinne i społeczne w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej, Dariusz Krok, Dariusz Klejnowski-Różycki (RED.), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, 174-184, ark. wyd. 1, ISBN 978-83-61756-58-3
[5] POLEK-DURAJ K.: Społeczna odpowiedzialność determinantą wzrostu konkurencyjności organizacji (studium przypadku) [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska (RED.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, 231-240, ark. wyd. 1, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-120-1

2010

[1]    POLEK-DURAJ K.: Enterpreneurship and corporate social responsibility (case study), Sofia 2010, Society Man Nature, no 2, volume 26, p. 37-44, Politechnika Opolska, 2
[2]    POLEK-DURAJ K.: Humanization of work as a determinant of quality of life [w:] CD Human Potential Development: Search for Opportunities in the NewEU States, Litwa 2010, Isleido Mykolo Romerio Universiteto Leidybos centras,  Politechnika Opolska, 978-9955-19-181-0, 7
[3]    POLEK-DURAJ K.: Motivation as a factor determining the effectiveness of teacher [w:] CD Human Potential Development: Search for Opportunities in the New EU States, Litwa 2010 (wersja elektroniczna), Isleido Mykolo Romerio Universiteto Leidybos centras, Politechnika Opolska, 978-9955-19-181-0, 7
[4]    POLEK-DURAJ K.: The meaning of humanization of work in the light of social responsibility of organization (case study) [w:] Some problems and methods of ergonomics and quality management pod red. A. Boruckiego, L. Pacholskiego, Publishing House of Poznań University of Techonology, Poznań 2010, str. 7-19. Politechnika Opolska, 978-7143-925-4, 7
[5]    POLEK-DURAJ K.: Warunki pracy determinantą kapitału ludzkiego. Badanie jakości warunków pracy w przemyśle drzewnym Śląska Opolskiego – analiza porównawcza [w:] Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.  Studia i Monografie, Z. 268, Redakcja naukowa Agata Zagórowska, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2010, str. 85-108
[6]    POLEK-DURAJ K.: Znaczenie humanizacji pracy w aspekcie jakości pracy i życia społeczeństwa [w:] Humanizacja w procesach zarządzania pod red. F. Bylok, J. Kołodziejczyk, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, str. 61-71

2009

[1] POLEK-DURAJ K.: Globalizacja, a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw za działania w zakresie kształtowania właściwych warunków pracy, Prońko J. (red.), pt. Ludzie-Jakość-Organizacja, Studia i materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Rok 13, nr 2/2009, Studia i materiały,  Kielce 2009, s. 255-262    

[2] POLEK-DURAJ K.: Management of industrial safety in wood processing companies – social and ecnomic aspects (w:) “Society Man Nature”, volume 23, no 2, 2009, Sofia, Bułgaria   

[3] POLEK-DURAJ K.: Motywacja i kompetencje nauczyciela w aspekcie skutecznego nauczania, Bylok F., Harciarek M. (red.), pt. Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, SERIA MONOGRAFIE nr 160, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, s. 144-151   

[4] POLEK-DURAJ K.: Ocena zarządzania bezpieczeństwem i  higieną pracy zakładach przerobu drewna w świetle badań ankietowych [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie Pod redakcją Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009, Tom II, str. 349-355. Politechnika Opolska   

[5] POLEK-DURAJ K.: Przedsiębiorczość w aspekcie społecznej odpowiedzialności biznesu, Skrzypek E. (red.), pt. Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu Activity 2009, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin 2009, s.261-569   

[6] POLEK-DURAJ K.: Śląski stereotyp starości (studium przypadku), Zagórowska A. (red.), pt. Wyzwania dla polityki społecznej Śląska w kontekście kryzysu i procesów demograficznych, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2009, s.139 -151   

[7] POLEK-DURAJ K.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw za zapewnienie właściwych warunków pracy w aspekcie globalizacji [w:] Wybrane aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Opole 2009, str. 250-257. Politechnika Opolska   

[8] POLEK-DURAJ K.: Zarządzanie bezpieczeństwem higieną pracy w świetle jakości warunków pracy w przemyśle drzewnym, Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), pt. Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009, s.467-481.

2008
[1]    POLEK–DURAJ K., BERNAT M.: Foreign direct investmentsin wood industry of Opole Regin [w:] Management and Sustainable Development. Sofia University of Forestry. Sofia 2008. vol. 20,2, pp. 37-41.
[2]    POLEK–DURAJ K., WRÓBLEWSKA M.: Kształcenie ustawiczne w opinii studentów uczelni opolskich [w:] Regionalna polityka edukacyjna.  Pod red. R. Rauzińskiego, T. Sołdry-Gwiżdż, Wydawnictwo Instytutu  Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 90-102.
[3]    POLEK–DURAJ K.: An examination of the quality of working conditions in the sawmill industry of Opole Silesia as revealed through to a survey questionnaire administered in chosen companies [w:] Annals of Warsaw Univeristy of Life Sciences – Forestry and Wood Technology. Warsaw University of Life Sciences Press. No 64, 2008. pp. 185-190.
[4]    POLEK-DURAJ K.: Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników przemysłu drzewnego (studium przypadku) [w:] Modelowanie i inżynieria produkcji w Ekorozwoju. Redakcja naukowa Stafan Szymura. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2008, s.138-149.
[5]    POLEK-DURAJ K.: Efektywność bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie opolskim (studium przypadku – przemysł tartaczny) [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu  Śląskiego w Opolu. Tom II. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 60-69.
[6]    POLEK–DURAJ K.: Sawmills operating in the face of foreign direct investments (case study) [w:] Annals of Warsaw Univeristy of Life Sciences – Forestry and Wood Technology. Warsaw University of Life Sciences Press. No 64, 2008. pp. 191-194.

2007

[1]    POLEK K.: Poziom jakości warunków pracy i ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach przemysłowych Śląska Opolskiego [w:] Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera i Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Regional Studies Association, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Opole 2007. Str. 307-321.
[2]    POLEK-DURAJ K.: Poziom jakości warunków pracy i narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w wybranych gałęziach przemysłu Śląska Opolskiego w świetle badań statystycznych [w:] Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 290-304.
[3]    POLEK-DURAJ K.: Upowszechnianie i wdrażanie systemu zarządzania środowiskiem w świetle integracji Polski z Unią Europejską (aspekty społeczne i ekologiczne – np. przemysłu drzewnego) [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. T. II. Pod redakcją  Ryszarda Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Opole 2007. Str. 221-228.
[4]    POLEK-DURAJ K.: Warunki pracy w przemyśle Śląska Opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu drzewnego i cementowego. Seria: Studia i Monografie. Z. 209. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 163.

2006

 [1]    POLEK K., KARCZEWSKI L.: Społeczna odpowiedzialność firm w kontekście integracji europejskiej [w:] Dylematy teorii i praktyki zarządzania, Tom II. Finansowo-społeczne problemy zarządzania w makro- i mikroskali. Pod red. naukową Mariana Duczmala i Tadeusza Pokusy.  Polska Akademia Nauk oddział w Katowicach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Opole 2006. Str. 177–188.
[2]    POLEK K.: Characteristics of health of professionally active population of Opole Silesia at the beginning of  system transformation [w:] The role of human resources in Śląsk Opolski competitiveness, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Studia i monografie, Z. 184, Redakcja naukowa Maria Bernat, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2006, Str. 73-92.
[3]    POLEK K.: Działania przedsiębiorstwa ukierunkowane na poprawę jakości warunków pracy i stanu zdrowia zatrudnionych w przemyśle (np. Śląska Opolskiego) [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Tom II, Zbiór referatów pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006,  Str. 398–407.
[4]    POLEK K.: Health status of professionally active population of Opole Silesia on the background of the country [w:] Human Capital as Development Factor of the Region:  Macro- and Microeconomic Approach, Editors: Krystian Heffner, Krzysztof Malik, Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2006, Str. 132-144.
[5]    POLEK K.: The influence of Safety and Health Managament System (SHMS) on the quality of work and health of the wood industry workers (reg. Opole Silesia), Forestry and Wood Technology, No 59.  Wyd.: Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW Warszawa 2006, str. 169–173.

2005

[1]    POLEK K.: Warunki pracy w przemyśle Śląska Opolskiego (np. przemysłu drzewnego) [w:] Ludność, zatrudnienie, rynek pracy na Śląsku w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. Red. nauk. Robert Rauziński. Kazimierz Szczygielski. Nr 3/2005. Str. 64 – 71
[2]    POLEK K.: Wpływ warunków pracy na humanizację pracy (np. przemysłu tartacznego) [w:] Humanizacja pracy wobec wyzwań transformacyjnych i cywilizacyjnych. Pod red. D. Walczak-Duraj. Wydawnictwo Naukowe Novum Płock - Łódź 2005. Str. 221- 230
[3]    POLEK K.: Wpływ zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na wypadkowość przy pracy [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Zbiór prac pod redakcją R. Knosali. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne w Warszawie Warszawa 2005. Tom II. Str. 297-303
[4]    POLEK K.: Zmiany stanu zdrowia ludności aktywnej zawodowo Śląska Opolskiego na tle kraju [w:] Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne. Pod red. nauk. K. Heffnera i K. Malika.: Wydawnictwo Instytut Śląski Opole 2005. Str. 189-206

2004 

[1]    Polek Kornelia: Forestry and Wood Technology Special number 2004, Changes and adjustments in Polish sawmill industry resulting from Poland’s accession to the European Union (on the example of wood industry plan in Murów) Wydawnictwo Annals of Warsaw Agricultural University. Warszawa 2004, s. 430–434.
[2]    Polek Kornelia: Śląsk Opolski, Czynniki kształtujące środowisko pracy, Opole 2004, s. 38-41.
[3]    Polek Kornelia: Współczesne problemy zarządzania i marketingu, Wpływ zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na warunki pracy w przemyśle drzewnym (studium przypadku), Zbiór referatów pod red. naukową Stanisława Pajączkowskiego i Haliny Węgrzyn, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica 2004, s. 253-257.
[4]    Polek Kornelia: Wydawnictwo Naukowo Techniczne w Warszawie, Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego [w]: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. II, Zbiór referatów pod red. R. Knosali. Warszawa 2004, s. 336-343.