2020

 1. MALIK K., JASIŃSKA-BILICZAK A.: Measuring the Integrated Effectiveness of Regional Development: Directions for Regional Government [W:] European Research Studies Journal; ISSN 1108-2976; Volume XXIII, Issue 1/2020
 2. MALIK K., MACH Ł., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., BĘBENEK P.: Specialization Integrated Strategy of Innovations: Effective Model for Emerging Regional Economy Development? [W:] European Research Studies Journal, vol. 23, nr 2, 2020, ss. 78-97, DOI:10.35808/ersj/1581
 3. MALIK K., MUSIALIK W
 4. MALIK K.: Skuteczność polityki rozwoju regionu dofinansowanej funduszamiUE. Studium województwa opolskiego w okresie 2004-2020, w: Województwoopolskie 1989-2019. Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne orazwyzwania rozwojowe / Solga Brygida ( ), Studia i Monografie / Politechnikared.Opolska, nr 535, 2020, ISBN 978-83-66033-75-7, ss. 31-48.: The Analysis of Cultural Heritage Assets as a Potential for Local Development: Study of the Academic Environment, w: European Research Studies Journal, vol. 23, nr 3, 2020, ss. 172-184, DOI:10.35808/ersj/1631

2019

 1. MALIK K, MIKOŁAJCZAK E. Senior Housing Universal Design as a Development Factor of Sustainable-Oriented Economy [W:] Sustainability. 2019; Wyd. MDPI Basel; No 11(24):7093. EISSN 2071-1050; https://doi.org/10.3390/su11247093

2018

 1. MALIK K., JASIŃSKA-BILICZAK A.: Innovations and Other Processes as Identifiers of Contemporary Trends in the Sustainable Development of SMEs: The Case of Emerging Regional Economies [w:] Sustainability 2018; Wyd. MDPI Basel; No 10(5)/2018 str. 001-17 ISSN 2071-1050 Politechnika Opolska 1 20
 2. MALIK K., BĘTKOWSKA-CELA B, DORNFELD-KMAK A.: Czy warto skonsolidować systemy zarządzania? Analiza dokonana w oparciu o systemy zarządzania w Krajowej Administracji Skarbowej [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; M. Rząsa (RED.); Nr 19/2018; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 27-36 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska
 3. MALIK K., BĘTKOWSKA-CELA B, DORNFELD-KMAK A.: Model współpracy Izby Administracji Skarbowej w Opolu z Politechniką Opolską [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; M. Rząsa (RED.); Nr 19/2018; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 17-26 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska
 4. MALIK K., JASIŃSKA-BILICZAK A., GROCHOWSKI M.: Internal and External Costs in Sustainable Development of the Healthcare System in Poland. Case Study of the John Paul II Specialist Hospital in Głuchołazy [W:] Barometr regionalny; Tom 16; Nr 4; Zamość 2018 str. 107-114 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska

2017

 1. MALIK K.: Ocena efektywności strategicznej i alokacyjnej [w:] Ekonomia : przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych, K. Malik (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 125-130/ 0,33 a.w ISBN 978-83-65235-58-10
 2. MALIK K. (RED. NUMERU): Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy; Tom 15, Nr 4, Zamość 2017 str. 180 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska 1 0
 3. MALIK M., BEDRUNKA K.: Projekty zdrowotne w województwie opolskim. Metody realizacji [w:] Barometr Regionalny; Tom 15, Nr 4/2017Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zamość 2017 str. 125-132 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska 1 14

2016

 1. MALIK K. (RED.): Ekonomia : przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 308/ 20 a. w. "ISBN 978-83-65235-58-9
 2. MALIK K., TKOCZ A.: Analiza potencjału nakładów prywatnych na sferę B+R w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 4 (14)/2016 str. 89-98 ISSN 1641-3467
 3. MALIK K.: Miejsce, istota i klasyfikacje ekonomii jako dyscypliny nauki [w:] Ekonomia : przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych, K. Malik (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 11-20/ 0,6 a.w ISBN 978-83-65235-58-9

2015

[1] MALIK K. (Redaktor Numeru): Barometr regionalny. Analizy i Prognozy; Tom 13, Nr 4; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2015 str. 184 1644-9398
[2] MALIK K., BEDRUNKA K.: Efektywność strategiczna i alokacyjna polityki rozwoju regionu [w:] Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, M. Markowska, D. Głuszczyk, A. Sztando (RED.), Nr 393, Wrocław 2015" str. 45-52 1899-3192; e-ISSN 2392-0041
[3] MALIK K., DYMEK Ł. (EDIT.): Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation; Wyd. Difin, Warszawa 2015 str. 229/ 13 ark. Wyd. 978-83-7930-785-2

2014

[1] MALIK K., BEDRUNKA K.: Multi-dimensional Effectiveness of Regional Development Policy. Implementation: Evaluation Scheme for the Opole Voivodeship [w:] “Studia Regionalia”, Vol. 40. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2014, pp.169/całość 13 a. w., ISBN 978-83-63563-73-8 , ISSN 0860-3375
[2] MALIK K., BEDRUNKA K.: Sustainable development jako współczesna koncepcja i strategia rozwoju regionalnego, [w:] Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności, Potocki J., Ładysz J. (RED.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , nr 339, Wrocław 2014, s. 11-22, ISSN 1899-3192
[3] MALIK K., DYMEK Ł.: Inteligentne specjalizacje jako efekt transferu wiedzy w regionie, [w:], Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, Klasik A. (RED. NAUK.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, Str. 15-25 (0,5 a. w.)/ całość 10 a. w., ISBN 978-83-7875-187-8
[4] MALIK K.: (RED. NUMERU), Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, Tom 12 nr 2, Zamość 2014, Str. 173, ISSN 1644-9398
[5] MALIK K.: Smart Specialisation and Key Enabling Technologies in the New Regional Development Policy [w:] Research Papers of Wroclaw University of Economics, nr 334: Local and Regional Economy in Theory and Practice, M. Markowska, D. Głuszczyk, B. Bal-Domańska (EDIT.), Wrocław 2014, s. 118-127 ISSN 1899-3192

2013

 1. MALIK K. (RED.): Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych, Studia KPZK PAN, tom CLV, Warszawa 2013 s. 140/ark. wyd. 11 ISSN 1644-9398
 2. MALIK K. (REDAKTOR NUMERU): Baromert Regionalny. Analizy i Prognozy, 2013, tom 11 nr 3 s. 155/ark. wyd. 12 ISSN 1644-9398
 3. MALIK K., BEDRUNKA K.: Inteligentne specjalizacje – metodologia i najlepsze praktyki, w Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych, K. Malik (RED.), Studia KPZK PAN, tom CLV, Warszawa 2013, s. 71-83 12 stron, 0,6 ark. Wyd. ISSN 0079-3507
 4. MALIK K.: Specjalizacje inteligentne w rozwoju regionu – doświadczenia opolskiej RIS3, [w:] Badania miejskie i regionalne – doświadczenia i perspektywy, F. Kuźnik (RED.), Studia KPZK PAN, t. CLIII, Warszawa 2013, s. 129-149 21 stron, 1 ark. Wyd. ISSN 0079-3507

2012

[1] MALIK K. (EDIT.): Towards Structuring Regional Economy: Policy & Practice, Faculty of Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, ss. 169, Opole 2012 - 978-83-62736-94-2
[2] MALIK K., BEDRUNKA K.: Zintegrowana efektywność polityki rozwoju regionalnego w okresie programowania 2014-2020, [w:] Handel wewnętrzny, lipiec-sierpień 2012, Tom II, Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, str. 7-18, Warszawa 2012 - ISSN 0438-5403
[3] MALIK K., DYMEK Ł. (RED.): Know how – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Diagnoza i wprowadzenie do badań, Instytut Trwałego Rozwoju, str. 241, Opole 2012 - ISBN 978-83-63023-01-0
[4] MALIK K., RAUZIŃSKI R., ZAGÓROWSKA A.: Demograficzne uwarunkowania rynku pracy kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku Opolskim do 2035,[ w:] Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego pod red. A. Rączaszka, Studia Ekonomiczne, Wyd. UE w Katowicach, str. 233-244, Katowice 2012 - ISSN 2083-8611
[5] MALIK K.: Konteksty oceny efektywności polityki rozwoju regionu, [w:] U. Zagóra-Jonkszta, A. Skórska (RED.), Problemy współczesnej ekonomii. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab. Dorocie Kotlorz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, str. 149-158, Katowice 2012 - ISBN 978-83-7875-011-6
[6] MALIK K.: The Effectiveness and Efficiency of Regional Development Policy [w:] Günter Hofbauer & Hauke Haensel (Hrsg.), Challenges, Research and Perspectives – Herausforderungen, Forschung und Perspektiven. European Research and Working Group. Berlin: uni-edition GmbH, s. 287-300, Berlin 2012 - ISBN 978-3-942171-86-1
[7] MALIK K.: Uwarunkowania społeczne i gospodarcze projektów rozwoju – przykład foresightu regionalnego, [w:] H. Brandenburg (RED.), Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne i gospodarcze, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, str. 17-33, Katowice 2012 - ISBN 978-83-7246-778-2
[8] MALIK K.: Wybrane metody oceny polityki rozwoju regionu, [w:] E. Sobczak, A. Raszkowski (RED.), Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 244, Wyd. UE we Wrocławiu, str. 374-394, 2012 - ISSN 1899-3192

Recenzje:
[1] MALIK K.: Recenzent Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu: znaczenie, ewaluacja, przykłady, praca zbiorowa pod red. K. Bedrunki. Zarząd Województwa Opolskiego, Opole 2012, s. 98
[2] MALIK K.: Recenzent Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Studia tom CXLV Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2012, s. 308. ISSN 0079-3493
[3] MALIK K.: Recenzent wydawniczy Wpływ wybranych instrumentów finansowania rozwoju na rynek pracy województwa opolskiego
[4] MALIK K.: Recenzent wydawniczy...Dymek Ł., Szewczuk-Stepień M.(red.), Identyfikacja szans, barier i ograniczeń współpracy gospodarczej polskich i czeskich przedsiębiorstw. Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2012
[5] MALIK K.: Recenzje wydawnicze 3 artykułów w czasopiśmie Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, Opole 2012

2011

[1] MALIK K., CIESIELSKA M.: Sustainability within the region: the role of institutional governance, Economic and Environmental Studies, Vol. 12, No. 2, (18/2011), July 2011, s. 167-188, 1, ISSN 2081-8319
[2] MALIK K. (AUT.): Ewaluacja polityki rozwoju regionu: metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. Studia KPZK PAN Tom CXXXV, Warszawa 2011, str.  187, ISBN 978-83-89693-67-9
[3] MALIK K. (RED. Numeru): Wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. Nr 4(26), Zamość 2011, str. 155. ISSN 1644-9398
[4] MALIK K., ROMANIUK U.: Ulgi podatkowe jako pomoc de minimis wspierająca rozwój regionu [w:] Uwarunkowania instytucjonalno-polityczne i ekonomiczne rozwoju regionalnego w Polsce, Karina Bedrunka, Łukasz Dymek (RED.), Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, Opole 2011, str. 129-150. ISBN 978-83-62736-46-1
[5] MALIK K. (EDIT.): Regional and local development: Capitals and drivers, Krzysztof Malik  (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, s. 228. ISBN 978-83-62736-49-2
[6] MALIK K., BOHDAN A.: Z badań ekonomicznych, humanistycznych i społecznych pracowników Wydziału Zarządzania. 45 lat Politechniki Opolskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011, str. 114. ISBN 978-83-62736-10-2

2010

[1] MALIK K., BEDRUNKA K.: Monitoring of Operational Programmes as the Basis for Evaluating the Impact of EU Funds on the Region’s Development (The case of Opolskie Voivodship), [in:] P. Churski, W. Ratajczak (Eds.), Regional Development and Regional Policy in Poland: First Experiences and New Challenges of the European Union Membership. Studia Regionalia Vol. 27 Part I, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2010, p. 277-290. ISSN 0860-3375
[2] MALIK K.: Monitoring and evaluation of implementation of the Regional Innovation Strategy for Opolskie Voivodship: New concept project analysis, [in:] Evaluation in Regional Development Policy. Eds. K. Heffner, K. Malik, Studia Regionalia, ed. of the series: T .Markowski, Vol. 26, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2010, pp. 10-30. ISSN 0860-3375
[3] MALIK K., ADAMSKA M.: Przedsiębiorstwa kluczowe dla rozwoju województwa opolskiego – ocena z wykorzystaniem analizy przesunięć udziałów oraz kryteriów ważności i pilności [w:] Kierunki rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego. Podsumowanie wyników badań pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Opole 2010, str. 25-48. Pro Media Sp. z o.o. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-905654-6-0, 3
[4] MALIK K., ADAMSKA M.: Shift-share Analysis of Industrial Branches of the Opolskie Voivodship [w:] Paths of Regional Development: the Policy and Infrastructure, Edit by Krzysztof Malik, Opole 2010, ss. 19-42.    Faculty of Management of the Opole University of Technology Self-government of the Opole Voivodeship Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences Committee of Labor and Social Policy Sciences of the Polish Academy of Sciences – Regional Social Policy Department, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-75-9, 7
[5] MALIK K., ADAMSKA M.: Z badań nad metodami identyfikacji przedsiębiorstw kluczowych dla rozwoju województwa opolskiego [w:] Zarządzanie rozwojem regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Opole 2010, str. 251-268. Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-74-2, 3
[6] MALIK K., ADAMSKA M.: Analiza przesunięć udziałów według typów przedsiębiorstw kluczowych dla rozwoju województwa opolskiego. Konferencja Programowanie rozwoju regionalnego. Opole 2010, str.???+ksero, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Politechnika Opolska, 3
[7] MALIK K., DYMEK Ł.: Wymiar społeczny foresightu regionalnego [w:] Międzynarodowa polityka społeczna. Aspekty porównawcze. Redakcja naukowa Bożena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek, Warszawa-Katowice 2010, str. 391-398. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-61125-24-2, 3
[8] MALIK K.: (EDIT.) Paths of Regional Development: the Policy and Infrastructure, Opole 2010, s. 202 Faculty of Management of the Opole University of Technology, Self-government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee of Labor and Social Policy Sciences of the Polish Academy of Sciences – Regional Social Policy Department, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-75-9, 5
[9] MALIK K.: (RED.) Kierunki rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego. Podsumowanie wyników badań pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Opole 2010, str. 155. Pro Media Sp. z o.o., Politechnika Opolska, ISBN 978-83-905654-6-0, 3
[10] MALIK K.: (RED.) Polityka rozwoju regionu. Koncepcja. Procedury administracyjne. Finansowanie. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Opole 2010, str. 262. Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-70-4, 3
[11] MALIK K.: (RED.) Wdrażanie polityki rozwoju regionu. Wybrane programy i projekty. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Opole 2010, str. 232. Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-73-5, 3
[12] MALIK K.: (RED.) Zarządzanie rozwojem regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Opole 2010, str. 445. Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-74-2, 3
[13] MALIK K.: Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w województwie opolskim [w:] Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy. Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz, Katowice 2010, str. 399-410. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-7246-575-7, 3

2009

[1] MALIK K., CIESIELSKA M.: Sustainable balanced scorecard as a Tool of  Financially Integrated Enterprise’s Managemen  [w:] Invention – Innovation – Investment: From Recession to Prosperity. Ed. Radim Lenort and Iveta Voznakova, Technical University of  Ostrava, Ostrava 2009, s. 125-130   

[2] MALIK K., DYMEK Ł.: Wpływ wyników foresightu regionalnego na restrukturyzację województwa opolskiego [w:] Nowoczesność przemysłu i usług.  Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. Praca zbiorowa pod red. Jana Pyki, TNOiK Katowice, Katowice 2009, str. 507-515   

[3] MALIK K.: Edukacja poprzez ewaluację wdrażania rozwoju zrównoważonego, Problemy Ekologii, vol. 13, nr 5, wrzesień-październik 2009, s. 267-268   

[4] MALIK K.: Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. 10 lat Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2009, str. 455 

[5]  MALIK K.: Ewaluacja systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 [w:] Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Pod redakacją naukową Krzysztofa Malika. 10 lat Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Wydawnictwo Instytut Śląski, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Opole 2009,  str. 66-73   

[6] MALIK K.: Foresight rozwoju zrównoważonego jako narzędzie wpływu na politykę regionu, w: Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Tom 2. Problemy regionalne i lokalne. Monografia naukowa pod red. Kazimierza Michałowskiego. Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, s. 21-30   

[7] MALIK K.: Prolegomena do 10-lecia Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, „Wiadomości Uczelniane” Wydanie specjalne Nr 4(92), grudzień 2009, s. 6-11   

[8] MALIK K.: Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze pod red. Krzysztofa Malika, Opole 2009, Politechnika Opolska, Pro Media Sp. z o. o., str. 311   

[9] MALIK K.: Struktura gospodarcza województwa opolskiego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw jutra koncepcja i założenia badawcze [w:] Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze pod red. Krzysztofa Malika, Pro Media Sp. z o. o., Opole 2009, str. 123-134

[10]  MALIK K.: Sustainable development project effectiveness and efficiency at the regional level [w:] The Prospects of Scientific and Economic Collaboration European Union and China in XXI Century: Multi-Aspects Cooperation, ed. M. Dytczak. Studia i Monografie, z.249, Politechnika Opolska, Opole 2009, s. 75-83 

[11]  MALIK K., ADAMSKA M.: Analiza przesunięć udziałów branż gospodarki województwa opolskiego (Shift-share analisis) [w:] Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze pod red. Krzysztofa Malika, Pro Media Sp. z o. o., Opole 2009, str. 135-156. Politechnika Opolska

[12] DYMEK Ł., MALIK K.: Wpływ wyników foresightu regionalnego na restrukturyzację województwa opolskiego [w:] Pyka J. (red.) Nowoczesność przemysłu i usług.  Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług, TNOiK, Katowice 2009, s.507-515

[13] SZCZYGIELSKI  K., SOŁDRA-GWIŻDŻ T., MALIK K., SZEWCZYK .M., WIDERA K..: Narzędzie badań społecznych nad czynnikami rozwoju przedsiębiorstw jutra [w:] Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze pod red. Krzysztofa Malika, Wyd. Pro Media Sp z o.o, Opole 2009, str. 255-294

2008

[1]    MALIK K. [recenzja pracy]: P. Bębenek, Bohdan Kamiński, System monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego. Politechnika Opolska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Opole 2008, ss. 222.
[2]    MALIK K., BEDRUNKA K.: Monitoring wskaźnikowy dokumentów programowania rozwoju regionu (na przykładzie województwa opolskiego) [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom. I. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 19-31.
[3]    MALIK K., BEDRUNKA K.: Zintegrowana efektywność strategiczna wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom. I. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 53-62.
[4]    MALIK K., DYMEK Ł., HEFFNER K., MACH Ł.: Harmonogram prac Panelu Ekspertów i metodologia badawcza [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu.  Opole 2008. Str. 73-79.
[5]    MALIK K., DYMEK Ł., MACH Ł.: Metodologia badań foresightowych [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 29-47.
[6]    MALIK K., DYMEK Ł.: Operacjonalizacja foresightów regionalnych (na przykładzie województwa opolskiego) [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 61-64.
[7]    MALIK K., DYMEK Ł.: Wpływ foresightu na rozwój regionu [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 56-60. Politechnika Opolska.
[8]    MALIK K., DYTCZAK M., GINDA G., ZAGÓROWSKA A.: Modelowanie wpływu czynników niemierzalnych na rozwój regionalny za pomocą AHP/ANP – podejście foresightowe [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Pod redakcją Ryszarda Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Tom I. Str. 267-276.
[9]    MALIK K., MACH Ł.: Wyniki badań eksperckich według kluczowych obszarów rozwoju  [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Kluczowe obszary badawcze i opisy scenariuszowe. Pod red. nauk. Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 81-123.
[10]    MALIK K.: Analiza i ekspertyza części analitycznej projektu systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego pod kątem możliwości rozwijania monitoringu wskaźników ilościowych diagnozujących realizację wybranych celów strategicznych [w:] System monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego.  Red. P. Bębenek, Bohdan Kamiński. Politechnika Opolska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Opole 2008. Str. 110-125. P
[11]    MALIK K.: Analiza i ekspertyza części projektowej systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego pod kątem możliwości rozwijania monitoringu wskaźników ilościowych diagnozujących realizację wybranych celów strategicznych, w: P. Bębenek, Bohdan Kamiński, System monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego. Politechnika Opolska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Opole 2008, s. 196-214.
[12]    MALIK K.: Analiza trendów krajowych i globalnych [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Kluczowe obszary badawcze i opisy scenariuszowe. Pod red. nauk. Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 19-57.
[13]    MALIK K.: Komputerowo zintegrowane zarządzanie tom I, pod red. Ryszarda Knosali [recenzje wybranych prac], Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2009, s. 552.
[14]    MALIK K.: Komputerowo zintegrowane zarządzanie tom II, pod red. Ryszarda Knosali [recenzje wybranych prac], Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2009, s. 545.
[15]    MALIK K.: Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom. I. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 408.
[16]    MALIK K.: Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom. II. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 408.
[17]    MALIK K.: Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 [współautor] Ewaluacja ekspercka na zlecenie Samorządu Województwa Opolskiego, Opole 2008.
[18]    MALIK K.: Opinia w zakresie podejścia do liczenia efektywności kosztowej w ramach poszczególnych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Ekspertyza na zamówienie Marszałka Województwa Opolskiego, Opole, marzec 2008 r.
[19]    MALIK K.: Rozwój regionu integrowany poprzez kryteria zrównoważenia i trwałości [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 51-55.
[20]    MALIK K.: Rozwój regionu: podejście konkurencyjne i zrównoważone [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 48-50.
[21]    MALIK K.: Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 222.
[22]    MALIK K.: Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Kluczowe obszary badawcze i opisy scenariuszowe. Pod red. nauk. Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 260.
[23]    MALIK K.: Wprowadzenie [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Kluczowe obszary badawcze i opisy scenariuszowe. Pod red. nauk. Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 13-18.
[24]    MALIK K.: Wprowadzenie [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 9-10.

[25]    MALIK K., CIESIELSKA M.: Implementacja celów środowiskowych w Balanced Scorecard  [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom II. Opole 2008. Str. 354-365.
[26]    MALIK K., DYMEK Ł., MACH Ł.: Istota foresightu  [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 15-25.
[27]    MALIK K., MACH Ł., DYMEK Ł., HEFFNER K.: Etapy badań foresightowych [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 73-96.

2007

 [1]    MALIK K., DYMEK Ł.: Programowanie i monitorowanie rozwoju województwa opolskiego w aspekcie foresightu rozwoju zrównoważonego [w:] Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 214-223.
[2]    MALIK K., HEFFNER K.: Uwarunkowania implementacji sustainable development na poziomie regionalnym z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej [w:] Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju. Monografia naukowa pod red. B. Poskrobki, G. Dobrzańskiego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007. Str. 223-246.
[3]    MALIK K., LESZCZYŃSKA B.: Energetyka w procesie zrównoważonego regionu według kryterium konkurencyjności na rynku UE [w:] Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 112-123.
[4]    MALIK K., TUKIENDORF A.: Programowanie alokacji nakładów na projekty rozwoju regionu przy wykorzystaniu sztucznej sieci neuronowej [w:] Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 137-148.
[5]    MALIK K.: Analiza kosztów i korzyści w ocenie polityk i programów publicznych jako wyzwanie współczesnego rozwoju. VIII Kongres Ekonomistów Polskich. Wersja elektroniczna. Str. 1-13.
[6]    MALIK K.: Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 367.
[7]    MALIK K.: Regionalny program operacyjny i plan inwestycyjny jako narzędzia efektywnej implementacji „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego” [w:] Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera i Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Regional Studies Association, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Opole 2007. Str. 21-31.
[8]    MALIK K.: Zrównoważony rozwój regionu: aspekty teoretyczne i implikacje praktyczne [w:] Śląsk 2020. Czynniki i strategie rozwoju. Redakcja naukowa Zenona M. Nowak i Robert Rauziński. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole 2007. Str. 129-139.
[9]    MALIK K., HEFFNER K.: Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Regional Studies Association, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Opole 2007. Str. 471.

2006

[1]    MALIK K.: Handel uprawnieniami emisyjnymi jako instrument polityki zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, Ekonomia i Środowisko, 2006, Nr 1(29), str. 84-98.
[2]    MALIK K.: Human capital sustainable development: regional level [w:] Human Capital as Development Factor of the Region: Macro- and Microeconomic Approach, Editors: Krystian Heffner, Krzysztof Malik, Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2006, Str. 70-77.
[3]    MALIK K.: Trwały i zrównoważony rozwój regionu – wybrane aspekty realizacji i ewaluacji strategii [w:] Sytuacja społeczno-gospodarcza Śląska, Szanse i zagrożenia, Red. Naukowa: Robert Rauziński, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Kazimierz Szczygielski. PIN-Instytut Śląski w Opolu, Komiet Nauk o Pracy I Polityce Społecznej PAN, Komisja Regionalna Polityki Społecznej, Politechnika Opolska, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Opole 2006, Str. 9-20.
[4]    MALIK K., HEFFNER K.: Human Capital as Development Factor of the Region: Macro- and Microeconomic Approach, Studia Regionalia vol. 16, Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2006, Str. 231.
[5]    MALIK K., HEFFNER K.: Introduction [w:] Human Capital as Development Factor of the Region: Macro- and Microeconomic Approach, Editors: Krystian Heffner, Krzysztof Malik, .: Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2006, Str. 7-8.

2005

[1]    MALIK K.: Rozwój kapitału ludzkiego poprzez realizację koncepcji sustainable development w wymiarze regionalnym, [w:] Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, pod red. nauk. K. Heffnera i K. Malika, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2005, s. 87-97
[2]    MALIK K., HEFFNER K.: Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne. Pod red. nauk. K. Heffnera i K. Malika. Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2005. Str. 314
[3]    MALIK K., ZAGÓROWSKA A., MISZEWSKI M. (red.): Procesy transformacji i integracji z Unią Europejską a zachowania podmiotów gospodarujących. Wydawca: Politechnika Opolska w Opolu. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Bytom 2005. Str. 233

2004

[1]    Malik Krzysztof: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, (Red. Krystian Heffner), Monitorowanie efektywności zrównoważonego i trwałego rozwoju regionu, [w:] Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym i integracji europejskiej, z. 212, Warszawa 2004, s. 225-240.
[2]    Malik Krzysztof: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. Z o. o., Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym. Opole 2004. str. 237.
[3]    Malik Krzysztof, Kania Maria, Niedzielski Romuald, Bogdanov D.: Opolskie Centrum Kształcenia w Opolu, Foreign direct investment in Poland, [w:] Studia i rozprawy, red. naukowa Józef Podgórecki, Opole 2004, s. 191-200.

MALIK K., BĘTKOWSKA-CELA B, DORNFELD-KMAK A.: Czy warto skonsolidować systemy zarządzania? Analiza dokonana w oparciu o systemy zarządzania w Krajowej Administracji Skarbowej [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; M. Rząsa (RED.); Nr 19/2018; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 27-36 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska
MALIK K., BĘTKOWSKA-CELA B, DORNFELD-KMAK A.: Model współpracy Izby Administracji Skarbowej w Opolu z Politechniką Opolską [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; M. Rząsa (RED.); Nr 19/2018; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 17-26 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska