O imigracji na Opolszczyznę

kubiciel the-wage-earning-immigration-into-opole-province

Ukazała się nowa książka poświęcona migracjom pt.„The Wage-Earning Immigration Into Opole Province. The Scale, Conditions and Prospects" (Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego. Skala, warunki i perspektywy). Zawiera wyniki badań przeprowadzone wśród zagranicznych pracowników podejmujących pracę w województwie opolskim dotyczące m.in. powodów, które zadecydowały o wyborze przez nich pracy w Opolskiem, uzyskiwanych wynagrodzeń oraz perspektyw ich dalszego zatrudnienia w regionie i w kraju.

Wydanie publikacji wsparli: Fundacja „Aktywni w Regionie" Grupy Górażdże, Danuta Jazłowiecka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Instytut Trwałego Rozwoju.

 

itr-1 jazlowiecka-1logo-aktywni-r1 po-weiz2

Autorką książki jest dr Sabina Kubiciel – Lodzińska z Katedry Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej.


2020

 1. KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: The economic situation of Ukrainians in Poland on the example of the Opole Voivodeship, w: Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka., ISSN 1731-0725; 2020, ss. 1-18
 2. KUBICIEL-LODZIŃSKA S., WIDERA K., MAJ J.: Costs and benefits resulting from employing foreigners as perceived from the labour market segments perspective (based on the data from Opolskie Voivodeship in Poland), w: Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, vol. 175, nr 1, 2020, ss. 7-28, DOI: 10.4467/25444972SMPP.20.001.11792
 3. KUBICIEL-LODZIŃSKA S., WIDERA K., MAJ J.: The Willingness to Employ Immigrants in Polish Organizations, w: Journal of Intercultural Management, vol. 12, nr 2, 2020, ss. 106-133, DOI:10.2478/joim-2020-0040
 4. KUBICIEL-LODZIŃSKA S., Maj J., Bębenek P.: Przedsiębiorczośćimigrantów w Polsce. Podejścia i wyzwania w prowadzeniu badań, Studia iMonografie / Politechnika Opolska, nr 538, 2020, Oficyna WydawniczaPolitechniki Opolskiej, ISBN 978-83-66033-78-8, 182 s.
 5. KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Trzy dekady imigracji zarobkowej do województwa opolskiego. Zmiany skali i struktury napływu zagranicznej siły roboczej, w: Województwo opolskie 1989-2019. Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne oraz wyzwania rozwojowe / Solga Brygida ( red. ), Studia i Monografie / Politechnika Opolska, nr 535, 2020, ISBN 978-83-66033-75-7, ss. 163-176

2019

 1. KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: The role of immigrants in providing elderly care services for an ageing Polish population: complementary or substitutionary [W:] Problemy Polityki Społecznej (Problems of Social Policy); Nr 45(2)/2019; str. 87-104; ISSN 1640-1808
 2. KUBICIEL-LODZIŃSKA S., SOLGA B.: Transfer of Skills. How to integrate the competencies of elderly care migrants into the Polish labour market? [w:] Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), ISBN 978-0-9998551-3-3; str. 12005-12015; 13-14 November 2019 Madrid, Spain;

2018

 1. KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: The Influx of foreign workers in the context of the demographic Transformations in Poland. The employers’ perspective (Case study of Opole Voivodeship [w:] Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA).Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020; K. S. Soliman (EDIT.); International Business Information Management Association (IBIMA); Milan, Italy 2018 str. 231-243/ 0,5 a. w. ISBN 978-0-9998551-0-2 Politechnika Opolska
 2. KUBICIEL-LODZIŃSKA S., SOLGA B.: Expensive as a foreigner. Additional costs incurred by companies employing foreigners [w:] Conference Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Vol. 5, Science and Humanities Issue 4.1 str. 327-333 ISBN 978-619-7408-59-1; ISSN 2367-5659 Politechnika Opolska

 3. KUBICIEL-LODZIŃSKA S., RUSZCZAK B.: The attractivness of Poland for Economic Migrants. Assessment by employers: results of empirical studies [w:] Olsztyn Economic Journal; Wyd. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie; Nr 13(4/2018) str. 425-440 ISSN 1897-2721 Politechnika Opolska
 4. KUBICIEL-LODZIŃSKA S., RUSZCZAK B.: Labor Market Segmentation as an Important Factor in Research of Labor Immigration. Comparative Analysis Based on the Opolskie Voivodship Empirical Findings [W:] Barometr regionalny; Tom 16; Nr 4; Zamość 2018 str. 61-67 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska

2017

 1. KUBICIEL-LODZIŃSKA S., MAJ J.: The amount of remuneration offered to foreign employees taking up legal employment in Poland on the example of the Opole Voivodeship [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Adamska (RED.), Nr 13/2016 str. 63-75/ a. w. 0,5 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 2. KUBICIEL-LODZIŃSKA S., MAJ J.: The Tendency of Entrepreneurs to Employ Foreigners: Labour Immigrants in the Opinion of Employers [w:]; Vol 6, str. 176-191 ISSN 2300-1682 Politechnika Opolska 1 9
 3. KUBICIEL-LODZIŃSKA S., RUSZCZAK B.: Non-Salary employment conditions offered to foreigners legally employed in Poland (study based on the Opole Voivodeship data) (Pozapłacowe warunki zatrudnienia oferowane obcokrajowcom podejmujacym legalną pracę w Polsce (przykład województwa opolskiego) [w:] Central and Eastern European Journal of Management and Economics; Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Vol. 5, No 1/2017 str. 77-91 ISSN 2353-9119 Politechnika Opolska 1 8
 4. KUBICIEL-LODZIŃSKA S., SOLGA B.: Poland: immigration instead of emigration. Transformation of the mobility model [w:] Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, K. Soliman (EDIT.), Wyd. International Business Information Management Association (IBIMA), Madryt 2017 str. 797-810/ a. w. / str. 4800/ a.w. 340 ISBN 978-0-9860419-9-0 Politechnika Opolska 1 7,5
 5. KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Czynniki zatrudnienia cudzoziemców w przedsiębiorstwach. Popyt zrealizowany a popyt potencjalny. Przykład badań z woj. Opolskiego [w:] Polityka Społeczna; Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Nr 11-12/2017 str. 29-33 ISSN 0137-4729 Politechnika Opolska 1 12
 6. KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Employment of foreigners in Poland from the point of view of entrepreneurs – Opole Voivodeship study [w:] Innovation management, E+A53ntrepreneurship and sustainability 2017; Proceedings of the 5th International Conference; Prague 2017 str. 109 - 121/0,5 a. w. ISBN 978-80-245-2216-6 Politechnika Opolska 1 15
 7. KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Imigracja zarobkowa w świetle badań i zapisów w strategiach rozwoju społeczności lokalnych (ze szczegolnym uwzględnieniem województwa opolskiego) [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, B. Solga (RED.), Nr 12/2016 str. 77-88/ a.w. 0,5 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 8. KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Przemiany demograficzne w województwie opolskim a atrakcyjność regionu dla imigrantów zarobkowych w ocenie pracodawcow [w:] Studia Śląskie; Wyd. PIN - Instytut Śląski w Opolu; Tom LXXX, Opole 2017 str. 145-158 issn 0039-3355 Politechnika Opolska 1 11
 9. KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Skłonność cudzoziemców do podejmowania pracy i osiedlania się w województwie opolskim [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Nr 309/2017 str.109-121 ISSN 2083-8611 Politechnika Opolska 1 10
 10. KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: The determinants of employment of foreigners in Polish companies (based on empirocal findings) [w:] 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2017; Vol 1, Albena, Bułgaria 2017 str. 453-460 ISBN 978-619-7408-23-2; ISSN 2367-5659 Politechnika Opolska 1 15

2016

 1. KUBICIEL-LODZIŃSKA S. (AUT.): Zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwach. Determinanty i perspektywy (przykład województwa opolskiego); Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016 str. 161/ 9,2 ark. Wyd. ISBN 978-83-7875-318-6
 2. KUBICIEL-LODZIŃSKA S., MĄKOLSKA-FRANKOWSKA I.: Stabilizacja zasobów pracy w województwie opolskim w kontekście wyzwań demograficznych - podejmowane działania [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Nr 258; Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016 str. 121-134 ISSN 2083-8611
 3. KUBICIEL-LODZIŃSKA S., RUSZCZAK B.: The Determinants of Student Migration to Poland Based on the Opolskie Voivodeship Study [w:] International Migration; Wyd. Wiley, 2016 str. 1-13 eISSN 1468-2435 ISSN 0020-7985

2014

[1] KUBICIEL LODZIŃSKA S. (RED.): Adaptacja rozwiązań wypracowanych w warunkach systemu szkolenia dualnego w Niemczech do wymagań opolskich przedsiębiorców, Opole 2014, ss. 125, (8 a. w.), ISBN 978-83-937369-0-4
[2] KUBICIEL LODZIŃSKA S.: Edukacja zawodowa w województwie opolskim. Przygotowanie do wprowadzenia kształcenia dualnego, [w:] Adaptacja rozwiązań wypracowanych w warunkach systemu szkolenia dualnego w Niemczech do wymagań opolskich przedsiębiorców, S. Kubiciel–Lodzińska (RED.), Opole 2014 s.23-34/0,5 a. w./całość 8 a. w., ISBN 978-83-937369-0-4
[3] KUBICIEL LODZIŃSKA S.: Możliwości utworzenia Akademii Kształcenia Dualnego i propozycja prowadzenia systemu szkoleń w formie dualnej w województwie opolskim. Elementy edukacji łączącej teorie i praktykę już realizowane w regionie, [w:] Adaptacja rozwiązań wypracowanych w warunkach systemu szkolenia dualnego w Niemczech do wymagań opolskich przedsiębiorców, S. Kubiciel–Lodzińska S., Opole 2014 s. 97-110/0,5 a. w./całość 8 a. w., ISBN 978-83-937369-0-4
[4] KUBICIEL LODZIŃSKA S.: Rola instytucji zrzeszających pracodawców, przedsiębiorców oraz szkół w realizacji kształcenia dualnego. Perspektywy dla województwa opolskiego, [w:] Adaptacja rozwiązań wypracowanych w warunkach systemu szkolenia dualnego w Niemczech do wymagań opolskich przedsiębiorców, S. Kubiciel–Lodzińska (RED.), Opole 2014, s.45-56/0,5 a. w./całość 8 a. w., ISBN 978-83-937369-0-4
[5] KUBICIEL LODZIŃSKA S.: Studenci zagraniczni w Polsce – ich obecność na rynku pracy oraz wydatki (na przykładzie badań z województwa opolskiego) [w:] Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy – wybrane problemy, D. Kotlorz (RED.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 197, Katowice 2014, s. 135-146, ISSN 2083-8611
[6] KUBICIEL LODZIŃSKA S.: Zatrudnienie zagranicznej siły roboczej w rolnictwie w Polsce (w świetle wybranych danych statystycznych), [w:] Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002 – 2012. Wybrane problemy na przykładzie województwa opolskiego, prac. K. Polek–Duraj (RED.), Opole 2014 s. 41-52/ 0,5 a. w./całość 10,4 a. w. ISBN 987-83-64056-63-5, ISSN 1429-6063
[7] KUBICIEL LODZIŃSKA S.: Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce i w województwie opolskim w latach 2004-2013 (według wybranych danych statystycznych) [w:] Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, A. Zagórowska (RED.), Wydawnictwo KWANT, Opole 2014, str. 191-202 /0,5 a. w./całość 14 a. w., ISBN 978-83-940936-0-0
[8] KUBICIEL–LODZIŃSKA S., PAWLIŃSKA–CHMARA R.: Możliwości nawiązania współpracy pomiędzy szkołami a firmami – diagnoza potrzeb opolskich pracodawców, [w:] Adaptacja rozwiązań wypracowanych w warunkach systemu szkolenia dualnego w Niemczech do wymagań opolskich przedsiębiorców, S. Kubiciel– Lodzińska (RED.), Opole 2014, s.77-86/0,5 a. w./całość 8 a. w., ISBN 978-83-937369-0-4

2013

 1. KUBICIEL-LODZIŃSKA S., USTRZYCKI A. (AUT.): Imigracja do Polski obywateli państw trzecich w świetle wybranych danych statystycznych [w:] Systemy zaradcze ułatwiające integrację obywateli państw trzecich jako wynik kompleksowych badań w województwie opolskim. Skala napływu, problemy integracji oraz perspektywy pobytu, W. Duczmala i S. Kubiciel– Lodzińska (RED.), ss. 148, Opole 2013 s. 148/ 7 ark. wyd. ISBN 978-83-62683-38-3
 2. KUBICIEL–LODZIŃSKA S.: Czynniki blokujące i stymulujące zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w opinii pracodawców oraz zagranicznych pracowników (w świetle badań przeprowadzonych w woj. opolskim) [w:] Regionalne i lokalne problemy rynku pracy, D. Kotlorz (RED.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 134, str. 103- 112, Katowice 2013 10 stron, 0,5 arkusza ISBN 2083-8611
 3. KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Ewaluacja barier integracji cudzoziemców z państw trzecich w kontekście systemowym i propozycje rozwiązań, [w:] Systemy zaradcze ułatwiające integrację obywateli państw trzecich jako wynik kompleksowych badań w województwie opolskim. Skala napływu, problemy integracji oraz perspektywy pobytu, W. Duczmala i S. Kubiciel–Lodzińska (RED.), str. 94 -118, Opole 2013 24 strony, 1 ark./ całość 7 ark. wyd. ISBN 978-83-62683-38-3
 4. KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Imigracja do Polski obywateli państw trzecich w świetle wybranych danych statystycznych [w:] Systemy zaradcze ułatwiające integrację obywateli państw trzecich jako wynik kompleksowych badań w województwie opolskim. Skala napływu, problemy integracji oraz perspektywy pobytu, W. Duczmala i S. Kubiciel–Lodzińska (RED.), str. 11 -37, Opole 2013 26 stron, 1 ark. /całość 7 ark. wyd. ISBN 978-83-62683-38-3
 5. KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Obecność obywateli państw trzecich w Polsce – determinanty napływu z perspektywy kraju przyjmującego, [w:] Systemy zaradcze ułatwiające integrację obywateli państw trzecich jako wynik kompleksowych badań w województwie opolskim. Skala napływu, problemy integracji oraz perspektywy pobytu, W. Duczmala i S. Kubiciel–Lodzińska (RED.), str. 38 -61, Opole 2013 23 strony, 1 ark./ całość 7 ark. wyd. ISBN 978-83-62683-38-3
 6. KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Obecność zagranicznej siły roboczej w rolnictwie w Polsce jako konsekwencja zmian następujących na wsi (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego) [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego), Krystian Heffner (RED.), Studia KPZK PAN, T. 154, Warszawa 2013 str. 138-150 ISBN 978-83-63563-56-1 ISSN 0079-3507
 7. KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Polska jako kraj imigracji zarobkowej. Warunki zatrudnienia i przyjęcia oferowane cudzoziemskim pracownikom (w świetle badań przeprowadzonych w woj. opolskim) [w:] Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, J. Balicki i M. Chamarczuk (RED.), II Kongres Demograficzny 2012, str. 155- 172, Warszawa 2013 17 stron, 1 arkusz/całość 20 ark. wyd. (402 s.) ISBN 978-83-7027-529-7
 8. KUBICIEL–LODZIŃSKA S.: Regionalna polityka (i)migracyjna jako narzędzie stymulowania rozwoju społeczno – gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego) [w:] Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, Nr 3 (11)/ 2013, str. 25-32, Zamość 2013 8 stron, 0,5 arkusza ISSN 1644-9398
 9. KUBICIEL–LODZIŃSKA S.: Wynagrodzenia cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce (na przykładzie badań województwa opolskiego) [w:] Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy – ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe, D. Kotlorz (RED.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 160, Katowice 2013 str. 92-101 ISSN 2083-8611

2012

[1] KUBICIEL – LODZIŃSKA S.: Cudzoziemcy na polskim rynku pracy. Czy obcokrajowiec to tańszy pracownik? – wyniki badań przeprowadzonych w województwie opolskim, [w:] A. Rączaszek (RED.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 103, str. 245-254, Katowice 2012 - ISBN 978-83-7246-796-6, ISSN 2083-8611
[2] KUBICIEL – LODZIŃSKA S.: Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego. Skala, warunki i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej,  ss.178, Opole 2012    ISBN 978-83-62736-57-7, ISSN 1429-6063
[3] KUBICIEL – LODZIŃSKA S.: Możliwości pozyskiwania studentów spoza Unii Europejskiej w kontekście przemian następujących w szkolnictwie wyższym województwa opolskiego – wyniki badań, [w:] Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, nr 2 (28) 2012, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, str. 101-105, Zamość 2012 - ISSN 1644-9398
[4] KUBICIEL – LODZIŃSKA S.: Zatrudnienie cudzoziemców w województwie opolskim – wyniki badań empirycznych, [w:] Polityka Społeczna, nr 8/2012, str. 21-25, Warszawa 2012 - ISSN 0137-4729
[5] KUBICIEL – LODZIŃSKA S.: Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego) a polska polityka migracyjna, [w:] A. Organiściak–Krzykowska (RED.), Regionalne uwarunkowania rynku pracy, str. 255-271, Warszawa–Olsztyn 2012 - ISBN 978-83-61125-71-6
[6] KUBICIEL - LODZIŃSKA S.: Czynniki przesądzające o wyborze przez cudzoziemców studiów w Polsce i w województwie opolskim (na podstawie wyników przeprowadzonych badań, [w:] K. Bedrunka, Ł. Dymek (RED.), Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, Tom I, Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, str. 67-86, Opole 2012 - 978-83-62736-92-8
[7] KUBICIEL - LODZIŃSKA S.: The inflow of foreigners into the Opolskie voivodeship in the years 2000-2010 in the context of demographic changes in the region, [w:] K. Malik (EDIT.), Towards Structuring Regional Economy: Policy & Practice, Faculty of Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, ss. 55-76, Opole 2012 - 978-83-62736-94-2
[8] KUBICIEL - LODZIŃSKA S.: The Wage-Earning Immigration Into Opole Province. The Scale, Conditions and Prospects, pp. 180 (uwaga: jest to tłumaczenie polskiej książki), Opole 2012    ISBN 978-83-62736-84-3 - ISSN 1429-6063

2011

[1] KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Zatrudnienie cudzoziemców w województwie opolskim jako konsekwencja przemian następujących na regionalnym rynku pracy. Stan obecny i perspektywy , Barometr Regionalny. Analizy i prognozy Nr 4(26)2011, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu,  Zamość 2011, str. 31-39. ISSN 1644-9398
[2] KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce jako skutek otwarcia rynków pracy krajów Unii Europejskiej oraz dualizacji polskiego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego) – aspekty teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych [w:] Regionalne aspekty rynku pracy, A. Organiściak-Krzykowska (RED.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Warszawa – Olsztyn 2011, str. 310-328. 978-83-61125-54-9
[3] KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Opolszczyzna regionem imigracji zarobkowej? Obecność zagranicznej siły roboczej w województwie opolskim w kontekście przemian następujących na lokalnym rynku [w:] Bariery i możliwości rozwoju regionów. Wybrane aspekty metodologiczne i praktyczne, Karina Bedrunka, Łukasz Dymek (RED.), Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, Opole 2011, str. 119-138.     ISBN 978-83-62736-47-8

2010

[1]    KUBICIEL - LODZIŃSKA S., Budowanie wizerunku firmy poprzez przekazy medialne ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości akademickiej [w:] Przedsiębiorczość akademicka – nauka i gospodarka. Część I, pod red. M. Duczmala i J. Żurawskiej, Opole 2010, s. 206 – 228
[2]    KUBICIEL S.: Charakterystyka badanych pracodawców. Powody i formy zatrudnienia obcokrajowców, [w:] Jończy R. (red.), S. Kubiciel, Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Politechnika Opolska, Pro Media Sp. z o.o., Opole 2010, s. 73-93. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-905654-7-7, 3
[3]    KUBICIEL S.: Cudzoziemscy pracownicy w województwie opolskim na tle Polski w świetle dostępnych danych, [w:] Jończy R. (red.), S. Kubiciel, Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Politechnika Opolska, Pro Media Sp. z o.o., Opole 2010, s. 34-67, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-905654-7-7, 3
[4]    KUBICIEL S.: Korzyści związane z zatrudnieniem cudzoziemców, bariery je utrudniające oraz zgłaszane przez badanych pracodawców postulaty zmian, [w:] Jończy R. (red.), S. Kubiciel, Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Politechnika Opolska, Pro Media Sp. z o.o., Opole 2010, s. 99-107. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-905654-7-7, 3
[5]    KUBICIEL S.: Opis metodyki przeprowadzonych badań kwestionariuszowych, [w:] Jończy R. (red.), S. Kubiciel, Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Politechnika Opolska, Pro Media Sp. z o.o., Opole 2010, s. 68-72. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-905654-7-7, 3
[5]    KUBICIEL S.: Warunki formalnoprawne dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce po 1989 roku, [w:] Jończy R. (red.), S. Kubiciel, Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Politechnika Opolska, Pro Media Sp. z o.o. Opole 2010, s. 21-33.  Politechnika Opolska, ISBN 978-83-905654-7-7, 3
[6]    KUBICIEL S.: Warunki zatrudnienia oferowane obcokrajowcom, [w:] Jończy R. (red.), S. Kubiciel, Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Politechnika Opolska, Pro Media Sp. z o.o., Opole 2010, s. 94-98. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-905654-7-7, 3
[7]    JOŃCZY R. (RED.),  KUBICIEL S.: Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy, Politechnika Opolska, Pro Media Sp. z o.o., Opole 2010, str. 126 . Politechnika Opolska, ISBN 978-83-905654-7-7, 12
[8]    JOŃCZY R. , KUBICIEL S.: Podsumowanie, wnioski i rekomendacje [w] Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Politechnika Opolska, Pro Media Sp. z o.o., Opole 2010, s. 113 –122. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-905654-7-7, 3
[9]    JOŃCZY R., KUBICIEL S.: Czy imigranci zarobkowi uzupełniają niedobory pracowników powstałe na skutek emigracji Polaków? – przykład województwa opolskiego, [w:] Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne za szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy, pod red. D. Kotlorz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010, str. 239-248. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-7246-575-7, 3
[10]    JOŃCZY R., KUBICIEL S.: Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy) – wnioski z badań [w:] Zarządzanie rozwojem regionu  – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Opole 2010, str. 103-126. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-74-2, 3
[11]    JOŃCZY R., KUBICIEL S.: Związek pomiędzy emigracją zarobkową i zatrudnieniem cudzoziemców w regionie,  [w:] Jończy R. (red.), S. Kubiciel, Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Politechnika Opolska, Pro Media Sp. z o.o., Opole 2010, s.108-113. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-905654-7-7, 3
[12]    JOŃCZY R., KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Employment of Foreigners in Opolskie Voivodship (in the Context of Structural Mismatches in the Labour Market in Opole Voivodship) – Findings from Research [w:] Paths of Regional Development: the Policy and Infrastructure, Edit by Krzysztof Malik, Faculty of Management of the Opole University of Technology, Self-government of the Opole Voivodeship Committee of Spatial Economy and Regional Planning, of the Polish Academy of Sciences, Committee of Labor and Social Policy Sciences of the Polish Academy of Sciences – Regional Social Policy Department, Opole 2010, ss. 157-174. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-75-9, 7
2009

[1] KUBICIEL S.: Czy imigranci zarobkowi zastąpią emigrantów? Zatrudnienie cudzoziemskiej siły roboczej w segmencie wtórnym rynku pracy w województwie opolskim z perspektywy pracodawców – wyniki badań [w:] Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym. Pod redakcją naukową Brygidy Solgi, Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN-Instytut Śląski w Opolu, Centrum Badań Migracji zagranicznych, Opole 2009, str. 132-142. Politechnika Opolska   

[2] KUBICIEL S.: Legalne zatrudnienie cudzoziemców w województwie opolskim po akcesji Polski do Unii Europejskiej – skala i branże (na przykładzie obcokrajowców korzystających z indywidualnych zezwoleń na pracę, [w:] Colloquium Opole 2008. Otwarta Europa -otwarte regiony – nowy wymiar migracji, pod red. K. Heffnera i A. Trzcielińskiej-Polus, Państwowy Instytut Naukowy- Instytut Śląski w Opolu, Osteuropa – Instytut, Regensburg, Opole 2009, str. 88-99. Politechnika Opolska   

[3] KUBICIEL S.: Powody migracji zarobkowej do Polski oraz województwa opolskiego cudzoziemców zatrudnionych legalnie w sektorze wtórnym rynku pracy. Wyniki badań empirycznych, [w:] Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, 10 lecie Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Opole 2009, str. 277-284. Politechnika Opolska

2008
[1]    KUBICIEL S.: Legalne zatrudnienie cudzoziemców na wsi jako alternatywa dla braku siły roboczej w rolnictwie – na przykładzie województwa opolskiego [w:] Rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia. Pod redakcją Romualda Jończego. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Wrocław-Opole 2008. Str. 109-120.
[2]    KUBICIEL S.: Skala i branże zatrudnienia obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji w województwie opolskim po wprowadzeniu przepisów umożliwiających im podejmowanie legalnej pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę, [w:] Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco – edukacyjnych, pod red. M. Duczmala i W. Potwory, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole 2008, s. 210–217.
[3]    KUBICIEL S., JOŃCZY R.: Branże  zatrudnienia migrujących zarobkowo i zgodność ich pracy z posiadanymi kwalifikacjami, [w:] Migracje zarobkowe z województwa opolskiego. Przyczyny i charakterystyka pracy za granicą oraz warunki powrotu, pod red. R. Jończego, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Katedra Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem. Opole 2007 (publikacja ukazała się w 2008 r.).  Str. 25-43.
[4]    KUBICIEL S., JOŃCZY R.: Motywy podejmowania pracy za granicą i wybory kraju zatrudnienia, [w:] Migracje zarobkowe z województwa opolskiego. Przyczyny i charakterystyka pracy za granicą oraz warunki powrotu, pod red. R. Jończego, Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Katedra Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem. Opole 2007 (publikacja ukazała się w 2008 r.).  Str. 23–34.
[5]    KUBICIEL S., JOŃCZY R.: Problemy związane z ewidencją zatrudnienia cudzoziemców (na przykładzie województwa opolskiego) [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom I. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 237-243.

2007

[1]    KUBICIEL S., JOŃCZY R.: Nierejstrowana emigracja stała – emigracja zawieszona – jako element utrudniający diagnozy i analizy demograficzne, społeczne oraz gospodarcze w ujęciu regionalnym [w:] Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 305-310.