2020

 1. KLEMENS B.: Obszary wiejskie w województwie opolskim w okresie przemian, w: Województwo opolskie 1989-2019. Przemiany społecznogospodarcze i przestrzenne oraz wyzwania rozwojowe / Solga Brygida ( red. ), Studia i Monografie / Politechnika Opolska, nr 535, 2020, ISBN 978-83-66033-75-7, ss. 75-95

2019

 1. KLEMENS B., SOLGA B., HEFFNER K.: Challenges of regional development in the context of population ageing. Analysis based on the example of Opolskie voivodeship [w:] Sustainablity; No 11,5207, str. 1-23; 2019
 2. KLEMENS B., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Essence and role of co-operation in regional development. RIS3 study [w:] Quality-Access to Success, 20 (SI), Rumunia, Petrosani 2019; str. 463-468; ISSN 1582-2559
 3. KLEMENS B., DERLUKIEWICZ N.: Tourist clusters and their significance for the economy of cities [w:] International Business Information Management Association (IBIMA); Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage; ISBN:978-0-9998551-3-3; str. 10331-10343; 2019

2018

 1. KLEMENS B.: Cluster development policy in Poland [w:] Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA).Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020; K. S. Soliman (EDIT.); International Business Information Management Association (IBIMA); Milan, Italy 2018 str. 6600-6610 ISBN 978-0-9998551-0-2 Politechnika Opolska
 2. KLEMENS B., DERLUKIEWICZ N., MEMPEL-ŚNIEŻYK A.: Boosting innovation and entrepreneurship in Polish economy [w:] Biblioteka Regionalisty; Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Nr 17/2017 str. 55-65 ISSN 2081-4461 Politechnika Opolska

 3. KLEMENS B., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Essence and role of co-operation in regional development. RIS3 case study [w:] 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium SIMPRO Conference Proceedings, Universitaria SIMPRO 2018; R. I. Moraru (EDIT.); Rumunia, Petrosani 2018 str.927-932/0,5 a. w. ISSN 2344-4754 Politechnika Opolska

 4. KLEMENS B., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Zarządzanie kompetencjami w zespole projektowym - przegląd naukowy i doświadczenia własne [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie; Wyd. Politechnika Śląska w Gliwicach; Nr 124/2018 str. 43-57 ISSN 1641-3466 Politechnika Opolska
 5. KLEMENS B., WOŁCZAŃSKA M.: Znaczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych dla rozwoju gmin - case study Gminy Skarbimierz [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, B. Klemens, A. Zygmunt (RED.); Nr 20/2018 str. 55-68 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska

2017

 1. KLEMENS B., ADAMSKA M., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Kapitał ludzki - zasoby wiedzy, umiejętności i kompetencji - oczekiwania interesariuszy projektu [w:] Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, H. Brandenburg, G. Tobor (RED.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Katowice 2017 str. 13-27 ISBN 978-83-7875-365-0 Politechnika Opolska 0 2,5
 2. KLEMENS B., ADAMSKA M., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Strategie oddziaływania na interesariuszy rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność [w:] Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, H. Brandenburg, G. Tobor (RED.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Katowice 2017 str. 340-353 ISBN 978-83-7875-365-0 Politechnika Opolska 0 2,5
 3. KLEMENS B., HEFFNER K.: Czynniki innowacyjności polskich regionów [w:] Prace Naukowe Uniwerstytetu we Wrocławiu; Nr 467/2017 str. 189-201 ISSN 1899-3192 Politechnika Opolska 1 10
 4. KLEMENS B., HEFFNER K.: Koprodukcja usług publicznych na obszarach wiejskich w Polsce [w:] Studia Obszarów Wiejskich; Tom 47; Wyd. Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 2017 str. 7-20 issn 1642-4689 Politechnika Opolska 1 12
 5. KLEMENS B.: Benefits from cluster initiatives for entrepreneurs and other actors of cluster structures, [in:] Ekonomikos Vystymasis: Procesai ir Tendencijos, IV-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2017 m. balandžio 26 d., medžiaga, Vilnius 2017, pp. 154-162 ISSN 2538-6700 Politechnika Opolska 1 5
 6. KLEMENS B.: Inicjatywy i klastry turystyczne i ich wpływ na rozwój regionu [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, B. Solga (RED.), Nr 12/2016 str. 41-53/ a.w. 0,5 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5

2016

 1. KLEMENS B., EJSMONT A., MOCZAŁA A. (AUT.): Klastry. Kooperujące i konkurujące organizacje sieciowe, Wydawnictwo Texter; Warszawa 2016 str. 122/6 ark. Wyd. ISBN 978-83-7790-425-1
 2. KLEMENS B., HEFFNER K.: Finansowanie struktur klastrowych na obszarach wiejskich w perspektywie 2014-2020 [w:] Studia Obszarów Wiejskich, Tom 41 Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. Komisja Obszarów Wiejskich, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2016 str. 83-96 ISSN 1642-4689
 3. KLEMENS B., HEFFNER K.: Wpływ polityki miejskiej i miejskich obszarów funkcjonalnych na rozwój obszarów wiejskich. Ocena problemu na podstawie badań literaturowych [w:] Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; Obszary wiejskie. Wiejska przestrzeń i ludność. Aktywność społeczna i przedsiębiorczość. K. Heffner, B. Klemens (RED.); Tom CLXVII; Warszawa 2016 str. 28-44 ISSN 0079-3507\
 4. KLEMENS B.: Funkcjonowanie inicjatyw klastrowych - korzyści dla przedsiębiorców w zmiennym otoczeniu [w:] Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego; A. Zygmunt, J. Zygmunt (RED.), Seria: Studia i Monografie, z. 451, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 79-90/ 0,5 a.w./str. str. 156/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-65235-63-3
 5. KLEMENS B.: Potencjały i strefy probelmowe w zakresie świadczenia usług publicznych na obszarach wiejskich w skali regionalne [w:] Studia Obszarów Wiejskich; Nr 42/2016 str. 23-35 ISSN 1642-4689

2015

[1] KLEMENS B., HEFFNER K.: Wiejskie obszary funkcjonalne w kontekście dostępu do usług publicznych (na przykładzie województwa opolskiego) [w:] Studia Obszarów Wiejskich, t. 37/2015, str. 51-70 1642-4689
[2] KLEMENS B.: Impact of Social Capital and Networking on the Development of Innovation in Enterprises [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for an Effective Cooperation, K. Malik, Ł. Dymek (EDIT.), Difin, Warszawa 2015 str. 46-60, 1 ark. Wyd. 978-83-7930-785-2
[3] KLEMENS B.: Klastry turystyczne i ich rola w rozwoju obszarów wiejskich [w:] Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 256, Warszawa 2015 str. 27-52 0079-3493
[4] KLEMENS B.: Znaczenie transferu wiedzy i edukacji dla rozwoju obszarów wiejskich [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 20, M. Wójcik, K. Czapiewski (RED.), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015 str. 5-23 1508-1117

2014

[1] KLEMENS B.: Aktywność społeczności wiejskich w województwie opolskim, a nowa perspektywa strategiczna, [w:] Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002-2012, K. Polek-Duraj (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, s. 133-146, 14 stron, 0,5 arkusza wyd., 100%/całość 10,4 a. w., ISSN 1429-6063; ISBN 978-83-64056-63-5
[2] KLEMENS B.: Jakość życia na obszarach wiejskich Śląska ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, [w:] „Studia Śląskie”, Wyd. Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole 2014, s. 99-114, 15 stron, 0,5 arkusza, 100%, ISSN 0039-3355
[3] KLEMENS B.: Koncepcja klastrów a zagadnienia transferu wiedzy w perspektywie 2014-2020, [w:] Barometr Regionalny, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, tom 12, nr 2, 2014, s. 41-48, 8 stron; 0,5 arkusza, ISSN 1644-9398
[4] KLEMENS B.: Wzmacnianie kapitału społecznego, rola lidera i praktyczne zastosowanie idei CSR w przedsiębiorstwie z sektora MSP – doświadczenia stażowe, [w:] Kooperacja świata nauki i biznesu. Studium sektora meblarskiego w województwie opolskim, M. Szewczuk-Stępień (RED.), Wydawca Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Opole 2014, s. 75-87 13 stron, 1 arkusz wyd., 100%/całość 7 a. w. ISBN 978-83-60760-96-3

2013

 1. KLEMENS B., HEFFNER K.: Koncepcje zmian i nowe procesy przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych, S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk (RED.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, str. 90-101, Wrocław 2013 11 stron, (30%) ISSN 1899-3192 ISBN 978-83-7695-318-2
 2. KLEMENS B.: Dostęp do usług publicznych na obszarach wiejskich województwa opolskiego [w:] Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych, S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk (RED.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, str. 151-163, Wrocław 2013 13 stron, (100%) ISSN 1899-3192 ISBN 978-83-7695-318-2
 3. KLEMENS B.: Problematyka rozwoju obszarów wiejskich w dokumentach strategicznych w perspektywie 2020 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego) [w:] Procesy transformacji obszarów wiejskich, K. Heffner (RED.), Studia KPZK PAN, str. 151-170, Warszawa 2013 (100%) ISSN 0079-3507
 4. KLEMENS B.: Współpraca przedsiębiorców z sektorem B+R oraz instytucjami otoczenia biznesu – doświadczenia stażowe, [w:] Wspomaganie działalności przedsiębiorczej i innowacyjnej – przykłady i doświadczenia, M. Szewczuk-Stępień (RED.), Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Opole 2013 10 stron, 1 ark. wyd. (100%)/7 ark. wyd. 978-83-60760-82-6

2012

[1] KLEMENS B., HEFFNER K.: Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), [w:] Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 4 (30) 2012,  str. 81-88, Zamość 2012 - ISSN 1644-9398
[2] KLEMENS B.: Możliwości i ograniczenia współpracy gospodarczej polskich i czeskich przedsiębiorstw w świetle wybranych dokumentów strategicznych (na przykładzie województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego), [w:] Ł. Dymek, M. Szewczuk-Stępień (RED.), Identyfikacja szans, barier i ograniczeń współpracy gospodarczej polskich i czeskich przedsiębiorstw, Instytut Trwałego Rozwoju, str. 53-66, Opole 2012 - ISBN 978-83-63023-00-3
[3] KLEMENS B.: Polityka wspierania struktur klastrowych na poziomie Unii Europejskiej i Polski, [w:] Barometr Regionalny, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 2 (28) 2012, str. 25-32, Zamość 2012 - ISSN 1644-9398

2011

[1] KLEMENS B.: Współpraca władz samorządowych z przedsiębiorcami – na przykładzie wybranych inicjatyw klastrowych, [w:] Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania, S. Korenik, Z. Przybyła (RED.), Wrocław 2011, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 210-221. ISSN 1899-3192 , ISBN 978-83-7695-075-4
[2] KLEMENS B., HEFFNER K.: Klastry – bariery i możliwości rozwoju w regionalnej przestrzeni [w:] Bariery i możliwości rozwoju regionów. Wybrane aspekty metodologiczne i praktyczne, Karina Bedrunka, Łukasz Dymek (RED.), Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, Opole 2011, str. 193-208. ISBN 978-83-62736-47-8
[3] KLEMENS B., HEFFNER K.: Możliwości współfinansowania struktur klastrowych w teorii i praktyce [w:] Możliwości finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, A. Łuczyszyn (RED.), Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Zeszyty Naukowe nr 31, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Zeszyty Naukowe nr 31,     Wrocław 2011, s. 111-129. ISSN 1641-4225; ISBN 978-83-88680-37-3
[4] KLEMENS B., HEFFNER K.: Zasoby ludzkie w stymulowaniu rozwoju klastrów w województwie opolskim. Ocena ekspercka, [w:] Uwarunkowania i możliwości rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Ocena ekspercka, W. Duczmal i W. Potwora (RED.), Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, Tom 3, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2011, s. 43?133. ISBN 978-83-62683-04-8, 978-83-62105-66-3

2010

[1]    KLEMENS B.: Tradycja wytwarzania jako determinanta rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych, [w:] Wdrażanie polityki rozwoju regionu. Wybrane programy i projekty. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Opole 2010, str. 107-126. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-73-5, 3

2009

[1] KLEMENS B.: Działania promocyjne władz gminnych wspierające rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim [w:] Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, pod red. K. Malika, Politechnika Opolska, Opole 2009, s. 357-369   

[2] KLEMENS B.:, Współpraca władz samorządowych i przedsiębiorców a tworzenie podstaw inicjatyw klastrowych, [w:] Nowoczesna administracja publiczna, pod red. M. Lisieckiego, K. Machowicz, A. Sokół, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług nr 45, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 287-297.

[3] HEFFNER K., KLEMENS B.: Czynniki zachęcające i zniechęcające inwestorów do lokalizacji inwestycji w aglomeracji opolskiej [w:] Gospodarka Przestrzenna XII, Tom I. Red. Stanisław Korenik, Zbigniew Przybyła, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław 2009, str. 110-129.

2008
[1]    KLEMENS B.: Czynniki zwiększające możliwości inwestycyjne regionu opolskiego zależne od administracji samorządowej [w:] Opolskie atrakcyjne dla inwestorów – atuty regionu. Pod red. Romualda Niedzielskiego. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu Opole 2008. Str. 98–111.
[2]    KLEMENS B.: Tereny inwestycyjne jako instrument wspierania przedsiębiorczości i struktur klastrowych w ujęciu regionalnym [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Tom II. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 80-93.
[3]    KLEMENS B., HEFFNER K.: Education and innovativeness as a factors increasing investment possibilities and creating grounds for clusters emerging in rural areas. Hanne W. Tanvig (ed.). Bulletin of Geography. Socio – economic series Innovation Systems and Rural Development. Proceedings from 10th Annual Conference No. 27/2008. University of Copenhagen, Denmark 2008. p. 139-155.
[4]    KLEMENS B., HEFFNER K.: Funkcjonowanie inicjatyw klastrowych jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w regionie [w:] Współczesne Problemy Polityki Ekonomicznej. pod red. S. Korenika i Z. Przybyły. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydziału Nauk Ekonomicznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej oraz Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jelenia Góra 2008. Str. 147-156.
[5]    KLEMENS B., HEFFNER K.: Powstawanie klastrów – szanse i zagrożenia. Inicjatywy oddolne a inicjatywy odgórne [w:] Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy. Pod red. E. Bojar i J. Stachowicza. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. Lublin 2008. Str. 5-18.

2007

[1]    KLEMENS B.: Infrastruktura informacyjna i informatyczna a zwiększanie przez samorząd terytorialny atrakcyjności inwestycyjnej regionu (na przykładzie wybranych gmin województwa opolskiego) [w:] Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 141-151.
[2]    KLEMENS B., HEFFNER K.: Edukacja i innowacyjność jako czynniki zwiększające możliwości inwestycyjne i tworzące podstawy do powstania klastrów na obszarach wiejskich [w:] Wieś i Rolnictwo Wyd. Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Nr 2 (135)/2007. Str. 70-86.
[3]    KLEMENS B., HEFFNER K.: Klastry jako czynnik zwiększający szanse rozwoju regionów (na przykładzie województwa opolskiego) [w:] Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera i Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Regional Studies Association, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Opole. 2007. Str. 351-374.
2006

[1]    KLEMENS B., HEFFNER K.: Koncepcja klastrów wśród czynników zwiększających atrakcyjność inwestycyjną regionu (na przykładzie województwa opolskiego) [w:] Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Red. naukowa Ewa Bojar, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Opole 2006, Str. 237-252.


2005

[1]    CZECH B., HEFFNER K.: Gminy wiejskie powiatu opolskiego a proces wejścia w struktury Unii Europejskiej. „Śląsk Opolski”. Nr 1. Opole 2005. Str. 116-125