2019

 1. KARCZEWSKI L. KRETEK H. (RED.): Humanistyczne i społeczne aspekty biznesu i zarządzania; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; ISBN 978-83-66033-55-9; OPOLE 2019
 2. KARCZEWSKI L. KRETEK H. (RED.): Prawo, biznes i zarządzanie w otoczeniu nauk społecznych i humanistycznych; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; ISBN 978-83-66033-55-9; OPOLE 2019
 3. KARCZEWSKI L., KARCZEWSKA K.: Ethical challenges of the revolution 4.0 [w:] Prawo, biznes i zarządzanie w otoczeniu nauk społecznych i humanistycznych; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; ISBN 978-83-66033-55-9; OPOLE 2019
 4. KARCZEWSKI L.: Rzemiosło i jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w percepcji rzemieślników opolskich [w:] Rzemiosło w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym; W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; ISBN 978-83-66033-68-9; str. 71-83; Opole 2019

2018

 1. KARCZEWSKI L., KARCZEWSKA K.: Corporate Social Responsibility (CSR) of Tata Group. Introduction to the Poblematics [w:] Biznes i zarządzanie a bezpieczeństwo w Polsce i na świecie; L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 490, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 157-172/ 1 a. w./ całość s. 307/ a. w. 20 ISBN 978-83-66033-20-7 Politechnika Opolska
 2. KARCZEWSKI L., KRETEK H. A.: Biznes i zarządzanie a bezpieczeństwo w Polsce i na świecie; L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 490, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 s. 307/ a. w. 20 ISBN 978-83-66033-20-7 Politechnika Opolska
 3. KARCZEWSKI L., KRETEK H. A.: Socjologiczno-kulturowe i prawno-edukacyjne aspekty zarządzania; L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 491, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2019 s. 173/ a. w. 12 ISBN 978-83-66033-21-4 Politechnika Opolska
 4. KARCZEWSKI L.: INTRAPERSONAL COMMUNICATION AS A BASIS OF COMMUNICATION IN ORGANIZATION [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, K. Mazur-Kajta (RED.); Nr 18/2018 str. 9-18/ a. w. 0,73/ całość str. 108/a. w. 6,7 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska
 5. KARCZEWSKI L.: Rzemioło fotograficzne w Opolu [w:] Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym; W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Związek Pracodawców w Opolu; Opole 2018 str. 290-310 ISBN 978-83-950063-1-9 Politechnika Opolska
 6. KARCZEWSKI L.: Wprowadzenie do badań nad kulturą gospodarcą Chin i jej wpływem na gospodarkę [W:] Człowiek i Społeczeństwo; e-ISSN 0239-3271; str. 85-102; Poznań 2018

2017

 1. KARCZEWSKI L.: Self Management: Individual and Organizational Levels [w:] Twetlfth Bennial Conference on Entrepreneuship Vol.1.; S. Mishra, S. Shukla, G. Batthini (EDIT.), Wyd. EDII Ahmedaba India oraz Bookwell Delhi India; Bookwell, Delhi 2017 str. 39-47/ 0,5 a. w./ całość a.w. 39, str. 710 ISBN 978-93-80574-93-6 Politechnika Opolska 1 5
 2. KARCZEWSKI L.: Kodesk etyczny w firmie Tata [w:] Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania, L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.), Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2017 str. 147-155/ a. w. 0,62/ całość: str. 260/ a. w. 17,9 ISBN 978-83-947263-2-2 Politechnika Opolska
 3. KARCZEWSKI L.: Kultura chińska a a zarządzanie zasobami psychofizycznej energii jednostki. Wstęp do problematyki [w:] Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.), Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2017 str. 85-96/ a. w. 0,96/ całość: str. 318/ a. w. 21,9 ISBN 978-83-947263-3-9 Politechnika Opolska
 4. KARCZEWSKI L.: Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.), Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2017 str. 318/ a. w. 21,9 ISBN 978-83-947263-3-9 Politechnika Opolska
 5. KARCZEWSKI L.: Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania, L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.), Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2017 str. 260/ a. w. 17,9 ISBN 978-83-947263-2-2 Politechnika Opolska
 6. KARCZEWSKI L.: Kodeks Etyki Zawodowej Cechu Rzemiosła - Związku Pracodawców. Moda czy konieczność? [w:] Rzemiosło. Problemy doby współczesnej i czasów minionych. W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców w Opolu, Opole 2017 str. 15-29/ a. w. 0,95 /CAŁOŚĆ: str. 268/ a. w. 16,75 ISBN 978-83-950063-0-2 Politechnika Opolska
 7. KARCZEWSKI L.: Deficit of ethics and human values as an obstacle to the efficient management of human capital in the organization [w:] NOVÉ PRÍSTUPY V RIADENÍ ĽUDÍ; D. Kmecova, P. Czarnecki (EDIT.); Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ; Warszawa 2017 str. 29-36/ 0,95 a. w. ISBN 978-83-7520-232-8 Politechnika Opolska

2016

 1. KARCZEWSKI L., KRETEK K. (RED.): Kulturowe i etyczne aspekty gospodarki, biznesu i zarzadzania; Seria: Studia i Monografie, Z. 449; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 281/19,4 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-61-9
 2. KARCZEWSKI L., KRETEK K. (RED.): Społeczno-prawne wyzwania gospodarki, biznesu i zarządzania; Seria: Studia i Monografie, Z. 448; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 222/15,6 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-60-2
 3. KARCZEWSKI L.: Bezpieczenstwo narodowe w opiniach studentow i absolwentow Politechniki Opolskiej i PWSZ w Raciborzu w latach 2011-2016 [w:] Społeczno-prawne wyzwania gospodarki, biznesu i zarządzania; L. Karczewski, K. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 448; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 91-112/ 1,51 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-60-2
 4. KARCZEWSKI L.: Bezpieczeństwo państwa a uchodźcy. Zastosowanie dialogu argumentacyjnego Marvina Browna [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; Nr 9/2015; Gliwice 2015 str. 122-132 ISSN 2353-8899
 5. KARCZEWSKI L.: Kultura i etyka biznesu oraz społeczna odpowiedzialnośc firm (CSR) w Indiach. Wprowadzenie do problematyki [w:] Prakseologia, Nr 158/2016, Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii str. 41-63 ISSN 0079-4872
 6. KARCZEWSKI L.: Przywództwo służebne – wybrani opolscy i polscy ekonomiści i socjolodzy o rodowodzie kresowym [w:] Osiągnięcia gospodarcze, techniczne i naukowe Kresowian; Seria: Studia i Monografie, Nr 460, M. Kalczyńska (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016" str. 135-142/0,5 a.w/str. 234/ 12 a. w. ISBN 978-83-65235-73-2
 7. KARCZEWSKI L.: Rola etyki w rozwoju organizacji [w:] Kultrowe i etyczne aspekty gospodarki, biznesu i zarzadzania; L. Karczewski, H. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 449; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 215-223/ 0,62 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-61-9
 8. KARCZEWSKI L.: Rola kultury i etyki w przemianach na rynku prcay [w:] Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku; R. Rauziński, B. Solga (RED.); Wyd. Państwowt Instytut Naukowy Instytut Śląski; Opole 2016 str. 140-151; 0,5 ark. Wyd./ całość: str. 287; 12 ark. Wyd. ISBN 978-83-7126-323-1
 9. Karczewski L., Społeczna odpowiedzialność wyższych uczelni wobec najważniejszych grup interesariuszy. Przykład Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. [w]: Chojecki D., Wróblewska - Jachna J. Pierzchała E., (red.),Tradycje i przyszłość badań nad społecznościami lokalnymi w naukach społecznych, 978-83-60730-87-4, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2016, s. 117 - 135.

2015

[1] KARCZEWSKI L., KRETEK H. (RED.): Etyczne i społęczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania; Seria: Studia i Monografie Z. 422; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; 2015 s. 219; 14 ark. Wyd. 978-83-65235-18-3
[2] KARCZEWSKI L., KRETEK H. (RED.): Społeczne i kulturowe determinanty biznesu, gospodarki i zarządzania; Seria: Studia i Monografie Z. 421; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; 2015 s. 236; 15 ark. Wyd. 978-83-65235-17-3
[3] KARCZEWSKI L.: Kryzys finansowo-gospodarczy a wiara w wolny rynek. Opinie Studentów [w:] Prakseologia, 157, T.2/2015; Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii; 2015 119-135 ISSN 0079-4872
[4] KARCZEWSKI L.: Neohinduizm, biznes i jego etniczny wymiar [w:] Społeczne i kulturowe determinanty biznesu, gospodarki i zarządzania, L. Karczewski, H. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie Z. 421, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015 str. 47-62, 1 ark. Wyd. 978-83-65235-17-3

2014

[1] KARCZEWSKI L., KRETEK H. (RED.): Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania, Studia i Monografie, Z. 396, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, s. 461/29 a. w., ISSN- 1429-60-63, ISBN 978-83-64056-79-6
[2] KARCZEWSKI L.: Chinese philosophy and business ethics [w:] Chinese Economy as a Challenge to Polish Enterprises, M. Bernat (EDIT.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, Całość 10 ark., Autora 0.58 ark. (s. 31-51), ISBN 978-83-64056-75-8
[3] KARCZEWSKI L.: Homo energeticus. Jednostka - organizacja-kultura [w:] Wzory kultury gospodarczej, Człowiek i społeczeństwo, W. Banach (RED.), XXXVIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014, Całość 16 ark. Autora 1,25 ark. (s. 213-232), ISSN 0239-3271, ISBN 978-83-232-2791-5
[4] KARCZEWSKI L.: Przywództwo służebne – Indie [w:] Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania, L. Karczewski, H. Kretek (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, Całość 29 ark. /Autora 0,82 ark., s. 127-139, ISSN- 1429-60-63, ISBN 978-83-64056-79-6

2013

 1. KARCZEWSKI L. (RED.): Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania. Chiny, Seria: Studia i Monografie, z. 329, Politechnika Opolska, str. 201, Opole 2013 13,6 ark. wyd. ISBN 978-83-62736-98-0 ISSN 1429-6063
 2. KARCZEWSKI L., KRETEK H. (RED.): Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji wyzwaniem XXI wieku, Seria: Studia i Monografie, z. 361, Politechnika Opolska, str. 466, Opole 2013 30 ark. wyd. ISBN 978-83-64056-31-4 ISSN 1429-6063
 3. KARCZEWSKI L.: Perspektywy młodzieży – komunikacja - Internet [w:] Społeczeństwo internautów a kultura globalna, M. Kalczyńska (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 105-119, Opole 2013 15 stron, 1 ark. wyd/17,1 ark. wyd. ISBN 978-83-64056-06-2 ISSN 1429-6063
 4. KARCZEWSKI L.: Etyka biznesu w Państwie Środka [w:] Prakseologia, Nr 154/2013, str. 233-252 (20 stron), 2013 1 ark. wyd. ISSN 0079-4872
 5. KARCZEWSKI L.: Odpowiedzialność za kryzys sfery polityki, biznesu i edukacji [w:] Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego, R. Kamiński, J, Sójka (RED.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Poznaniu, str. 121-140, Poznań 2013 20 stron, 1,25 ark. wyd./11,6 ark. wyd. ISBN 978-83-916740-7-9
 6. KARCZEWSKI L.: Społeczna odpowiedzialność uczelni. Etyczne aspekty oceny nauczycieli akademickich przez studentów [w:] Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji wyzwaniem XXI wieku, L. Karczewski, H. Kretek (RED.), Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, str. 211-226, Opole 2013 15 stron, 1 ark. wyd./30 ark. wyd. ISSN 1429-6063 ISBN 978-83-64056-31-4

2012

[1] KARCZEWSKI L., KRETEK H. (RED.): Odpowiedzialność biznesu i konsumentów wyzwaniem XXI wieku, Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu, 1 monografii tj. ok. 100 stron  jest w języku angielskim (26 arkuszy wydawniczych), Racibórz 2012 - ISBN 978-83-60730-62-1
[2] KARCZEWSKI L.: Odpowiedzialność decydentów i pokolenia Y: refleksje nad czynnikami  egzo- i endogennymi warunkującymi wejście młodzieży na rynek pracy [w:] A. Zagórowska (RED.), Perspektywy młodzieży- młodzież w perspektywie. Region – Polska –Europa - Świat, Seria: Studia i Monografie, z. 317, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 25-47, Opole, 2012 - ISBN  978-83-62-723-77-5
[3] KARCZEWSKI L.: Religia i biznes [w:] W. Gasparski (RED.), Biznes, Etyka, Odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, str. 412-423, Warszawa 2012 - ISBN 978-83-01-16890-2

2011

[1] KARCZEWSKI L.: Rozwój etyki gospodarczej w Chinach [w:] Chiny i azjatyckie tygrysy - filozofia i etyka gospodarowania, Leszek Karczewski, Maria Kania (RED.), Krapkowice  2011, Wydawnictwo SADY, str. 14-37, ark. wyd. 1,73. ISBN 978-83-63015-08-4
[2] KARCZEWSKI L., BERNAT M. (RED.).: Chiny i azjatyckie tygrysy - filozofia i etyka gospodarowania, Wydawnictwo SADY Krapkowice  2011, str. 170, ark. wyd. 11. ISBN 978-83-63015-08-4

2010

[1] KARCZEWSKI L. (red.): Tao biznesu. Etyka gospodarcza Orientu, 2010 Opole, całość- 8 arkuszy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 136, Politechnika Opolska, ISSN -1429-6063, 3
[2] KARCZEWSKI L.: Edukacja dla etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności firm – zagrożenia i szanse [w]: Gasparski W., Rok B., (red.), Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, Warszawa 2010, s. 216-228
[3] KARCZEWSKI L.: Infrastruktura i edukacja dla etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu [w:] Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, W. Gasparski, B. Rok (red.), Warszawa 2010, całość 29,5 ark. wyd., części autora –  1 ark. wyd., s. 216-228. Wydawnictwo Poltext, Politechnika Opolska, ISBN - 978-83-7561-160-1, 3
[4] KARCZEWSKI L.: Kulturowe uwarunkowania etyki biznesu w wybranych kulturach Azji [w:] L. Karczewski (red.), Tao biznesu. Etyka gospodarcza Orientu, całość 8 ark. części autora 3,6 ark., s. 5-58. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej,  Politechnika Opolska, ISSN – 1429-6063, 3
[5] KARCZEWSKI L.: Zaufanie – kultura – organizacja [w:] Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.  Studia i Monografie, Z. 268, Redakcja naukowa Agata Zagórowska, Opole 2010,  całość 11,9 ark. wyd., część autora – 1,93 ark. wyd.,  s. 109 - 137. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Politechnika Opolska, ISSN – 1429-6063, 32009

[1] KARCZEWSKI L.: (red. naukowa), Etyka gospodarcza Orientu, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole, 2009 (4,5 ark wyd.)   

[2] KARCZEWSKI L.: , Rola odpowiedzialności w rozwoju jednostki, organizacji i regionu [w]: K. Malik (red.), Ewaluacja regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. Z o.o., Opole 2009, s. 21-31   

[3] KARCZEWSKI L.: Etyczne programy i kodeksy firm – uwarunkowania kulturowe [w:] Spuścizna kulturowa Rosji i perspektywy światowego rozwoju społeczno-kulturowego. Red. O. I. Gan, N. P. Konowałowa, S. N. Niekrasow.  Ekatyrenburg 2009, str. 158-166   

[4] KARCZEWSKI L.: Odpowiedzialność w biznesie i polityce [w]: H. Kretek, R. Riedel (red.), Etyka a polityka, Państwowa Wyższa Szkoła  Zawodowa w Raciborzu, Racibórz – Opole 2009, s. 71-82, całość 19  ark. wyd., autora 0,9 ark. wyd. Politechnika Opolska,  PWSZ w Raciborzu    

[5] KARCZEWSKI L.: Otwietstwiennost’ firm: premier Japonii, „Żurnał ekonomiczeskoj teorii”, nr 2, 2009, Sekcja Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Sekcja Ekonomiki Uralskiego Oddziału RAN, Jekaterynburg, s. 99-103   

[6] KARCZEWSKI L.: Wolność, odpowiedzialność, bogactwo i ubóstwo w perspektywie filozofii indyjskiej [w]:L. Karczewski (red.), Etyka gospodarcza Orientu, s. 25-34.

2008
[1]    KARCZEWSKI L.: Etyka biznesu. Kulturowe uwarunkowania, 12,8 ark. wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
[2]    KARCZEWSKI L.: Gospodarowanie w świetle koncepcji odpowiedzialności Romana Ingardena [w:] Biznes-Etyka-Międzykulturowość. Wybrane zagadnienia etyki biznesu. Redakcja naukowa Janina Kubka. Katedra Nauk Filozoficznych, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2008. Str. 5-12. (0,5 ark. wyd.).
[3]    KARCZEWSKI L.: Religions, Education and Business Biznes-Etyka-Międzykulturowość [w:] Wybrane zagadnienia etyki biznesu. Kubka J. (red.), 0,5 ark. wyd. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
[4]    KARCZEWSKI L.: Wybrane aspekty wewnętrznego PR w firnach japońskich 2008, Prakseologia 148/2008. Str. 107-114.

2007

[1]    KARCZEWSKI L., GOTSELYUK S.: Personal management in Poland and Russia – a comparative research [w:] Corporate Moral Responsibility and Social Intergrity. Kubka J. (red.). Gdańsk 2007. Str. 27-36. Politechnika Opolska.
[2]    KARCZEWSKI L.: Tadeusza Kotarbińskiego ideał opiekuna spolegliwego i orientalny ideał bodhisattwy [w:] Prakseologia. 2006. s. 112- 117. (publikacja wydana w styczniu 2007 z datą 2006, nie uwzględniona w dorobku autora za 2006 r.).
2006

[1]    KARCZEWSKI L.: Podejmowanie decyzji personalnych w świetle badań firm województwa opolskiego. Prakseologia, Nr 146/2006, str. 155–166.
[2]    KARCZEWSKI L.: Twórczość i odpowiedzialność w biznesie i jego otoczeniu [w:] Dylematy teorii i praktyki zarządzania. Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania, Pod red. naukową Mariana Duczmala i Tadeusza Pokusy, Tom 1, Polska Akademia Nauk oddział w Katowicach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, Str. 194-205.
[3]    KARCZEWSKI L., POLEK K.: Społeczna odpowiedzialność firm w kontekście integracji europejskiej [w:] Dylematy teorii i praktyki zarządzania, Tom II. Finansowo-społeczne problemy zarządzania w makro- i mikroskali. Pod red. naukową Mariana Duczmala i Tadeusza Pokusy.  Polska Akademia Nauk oddział w Katowicach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Opole 2006. Str. 177–188.

2005

[1]    KARCZEWSKI L., Odpowiedzialny biznes – uwarunkowania zmian w Europie i w Polsce [w:] Procesy transformacji i integracji z Unią Europejską a zachowania podmiotów gospodarujących. Redakcja naukowa: A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2005, s. 129-142, .ark. wyd. całość – 12, ark. wyd. autora – 0,6
[2]    KARCZEWSKI L., PARTYKA M., Postenronowska etyka biznesu? [w:] Etyka biznesu „po Enronie”, red. nauk. J. Sójka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2005, s. 83-94, ark. wyd. całość – 12, autora – 0,6
[3]    KARCZWSKI L.: Edukacja dla samowiedzy [w:] Prakseologia. Nr 145/2005. Str. 75-84
[4]    KARCZEWSKI L., KOCZETKOWA A.I., GITLING M.: Człowiek – Kultura – Organizacja, Wydawnictwo: Diner, Moskwa 2005, ark. wyd. 12,5

2004
[1]    Karczewski Leszek: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Zarys etyki biznesu, Nr 262, Opole 2004, s. 132. (skrypt).
[2]    Karczewski Leszek: Prakseologia, Nr 144/2004, Perspektywy rozwoju zrównoważonego w Polsce w świetle badań firm województwa opolskiego, 2004, s. 117-126.
[3]    Karczewski Leszek: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Własność intelektualna, z. 5, 296/2004, Ochrona własności intelektualnej w świetle procesu etycznego podejmowania decyzji według M. Browna, Red. nauk. W. Surmiak, Opole 2004, s. 157- 166., ark. wyd. 11,4,. autora 0,5 ark. wyd.