2019

 1. M. KALCZYŃSKA, M. JĘDRZEJEWSKA: Polish media in Lithuania in the process of social integration [w:] Prawo, biznes i zarządzanie w otoczeniu nauk społecznych i humanistycznych; L. Karczewski, H. Kretek (RED.), STR. 199-211; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; ISBN 978-83-66033-55-9; OPOLE 2019
 2. KALCZYŃSKA M., RAJCHEL A., JĘDRZEJEWSKA M. (RED.): Spoleczenstwo internautow a kultura globalna. Nowe media w edukacji wyzwaniem dla XXI w.; ISBN 978-83-66033-54-2; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2019
 3. KALCZYŃSKA M.: Edukacja a nowe kierunki promocji na przykładzie dzialalnosci Instytutu Polonika Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego [w:] Spoleczenstwo internautow a kultura globalna. Nowe media w edukacji wyzwaniem dla XXI w.; M. Kalczyńska, A. Rajchel, M. Jędsrzejewska (RED.); ISBN 978-83-66033-54-2; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2019
 4. KALCZYŃSKA M., JAŃDZIAK A.: Płaszczyzny wspolpracy Biblioteki Politechniki Opolskiej ze srodowiskiem akademickim uczelni [w:] Bibliotheca Nostra> Slaski kwartalnik naukowy; ISSN 1734-6576 e-ISSN 2084-5464; str. 118-131; Nr 2(56)/2019; Katowice 2019
 5. KALCZYŃSKA M.: Z radością służyć Kościołowi. Arcybiskup Mieczysław Józef Mokrzycki [w:] Z pastorałem przez kontynenty. Referaty sympozjalne pod red. J. Gmitruka, Z. Judyckiego, T. Skoczka, Fundacja Polonia Semper Fidelis; str. 127-130, Warszawa 2019

2018

 1. KALCZYŃSKA M., JĘDRZEJEWSKA M.: Polacy na Islandii - konteksty spoleczno-kulturowe na przykładzie wybranych projektow polonijnych [w:] Socjologiczno-kulturowe i prawno-edykacyjne aspekty zarządzania; L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie; Z. 491; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str.43-58/ a. w. 1 ISBN 978-83-66033-21-4 Politechnika Opolska
 2. KALCZYŃSKA M., ŁUSZCZYK M.; RAJCHEL A.(RED.): Internet a współczesna ekonomia-nowe wyzwania dla społeczeństwa; Seria: Studia i Monografie, Z 498; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018; S. 169/11 a. w. ISBN 978-83-66033-28-3 Politechnika Opolska
 3. KALCZYŃSKA M.: Kresy. Pamięc przeniesiona [w:] Biuletyn IPN; Nr 1/2 (158-159); Instytut Pamięci Narodowej; Warszawa 2018 str. 52-66 ISSN 1641-9561 Politechnika Opolska
 4. KALCZYŃSKA M., RAJCHEL A. (RED.): Społeczeństwo Internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci. Cz. 2; Z. 497, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 240/ 16 a. w. ISBN 978-83-66033-27-6 Politechnika Opolska

2017

 1. KALCZYŃSKA M., MELCZEWSKI P.: Emigracyjne kresowiana prasowe w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej im. ks. Jana Jabłońskiego TChr. Rozeznania badawcze, [w:] Stan badan nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczpospolitej, pod red. W. Walczaka, K. Łopateckiego, t.1, Białystok: 2017 s. 243-273 /KSERO/SKAN Politechnika Opolska 1 5
 2. KALCZYŃSKA M., SZEWCZYK-KŁOS D., JAŃDZIAK A., MELCZEWSKI P. (RED.): Biblioteki w kulturze Kresów, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017 str. 154/ a. w. 10,27 ISBN 978-83-7395-753-4 Politechnika Opolska 1 5
 3. KALCZYŃSKA M.: Bibliografia serii Biblioteka "Wołania z Wołynia" 1997-2007 (wybór) [w:] Biblioteki w kulturze Kresów, M. Kalczyńska, D. Szewczyk-Kłos, A, Jańdziak, P. Melczewski TChr (RED.), Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2017 str. 143-154/ a.w. 1 ISBN 978-83-7395-753-4 Politechnika Opolska 1 5
 4. KALCZYŃSKA M.: Biblioteka "Wołania z Wołynia" i jej twórca ks. Witold Józef Kowalów z Ukrainy [w:] Biblioteki w kulturze Kresów; M. Kalczyńska, D. Szewczyk-Kłos, A. Jańdziak, P. Melczewski TChr (RED.), Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2017 str. 129-142/ a.w. 1 ISBN 978-83-7395-753-4 Politechnika Opolska 1 5
 5. KALCZYŃSKA M.: Katalog poloników emigracyjnych i dipisowskich na podstawie kolekcji Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich z Opola. Literatura edukacyjna dla młodzieży [w:] O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej; T. Wilkoń (RED.), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017 str. 771-789/ a. w. 1/ całość str. 428/ a. w. 41 ISSN 0208-6336 Politechnika Opolska 1 5
 6. KALCZYŃSKA M.: Sybiracy w swiecie dziś - pamięc o Kresach. Na przykładzie losów slaskich i wilenskich sybiraków [w:] Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych. Sybiracy i Młodziez; Wyd. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, H. Chudzio, Z. Kolenda, J. Kulpińska (RED.); Kraków 2017 str. 233-254/ a. w. 1 ISBN 978-83-7676-270-8 Politechnika Opolska 1 5
 7. KALCZYŃSKA M.: Tożsamośc miejsca w przestrzeni lokalnej na Sląsku Opolskim [w:] Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.), Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2017 str. 143-150/ a. w. 1 ISBN 978-83-947623-3-9 Politechnika Opolska 1 5
 8. KALCZYŃSKA M.: Wspomnienia Rzemieślników [w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017 str. 308-366/ a.w. 1,5 ISBN 978-83-61915-61-4 Politechnika Opolska 1 5
 9. KALCZYŃSKA M., MELCZEWSKI P.: Emigracyjne kresowiana prasowe w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej im. ks. Jana Jabłońskiego TChr. Rozeznania badawcze [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rrzeczpospolitej; Seria: Zachowanie Polskiego Dziedzictwa Narodowego; Tom X; W. Walczak, K. Łopatecki (RED.); Wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy; Białystok 2017 str. 499-529/ 1,5 a. w. ISBN 978-83-64103-19-3 Politechnika Opolska
 10. KALCZYŃSKA M.: Pół stulecia Politechniki Opolskiej - na drodze do wiedzy, edukacji i rozwoju, także dla inżyniera z dusza humanisty [w:] Inżynier z dusza humanisty; Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej; J. Sośnicka (RED.); Wyd. Politechniki Łódzkiej; Łódź 2017 str. 303-320/ 2 a. w./ całość 357/ 17 a. w. ISBN 978-83-7283-895-7 Politechnika Opolska
 11. KALCZYŃSKA M.: Promocja polsko-niemieckiej działalności gospodarczej w skali mikro na łamach elektronicznych mediów "polonijnych" (na wybranych przykładach) [w:] Informacja - dobro publiczne czy prawne? Od nadmiaru do umiaru; A. Czerwiński, A. Jańdziak, M. Krzesaja (RED.); Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Opole 2017 str. 109-120/ 1 a. w./całość 236/ 12 a. w. ISBN 978-83-7395-784-8 Politechnika Opolska

2016

 1. KALCZYŃSKA M. (RED.) przy współpracy E. Czerwińskiej i A. Jańdziak: Osiągnięcia gospodarcze, techniczne i naukowe Kresowian; Seria: Studia i Monografie, Nr 460, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 234/ 12 a. w. ISBN 978-83-65235-73-2
 2. KALCZYŃSKA M., ŁAKOMY A.: Materiay źrodłowe do katalogu wzdawnictw emigraczjnych, opracowane na podstawie kolekcji Stowarzyszenia Ochrony Polonikw Niemieckich w Opolu. Cz.1 polonika dipisowskie [w:] Z badan nad ksiązką i księgozbiorami historycznymi; Nr 10 str. 363-380 ISSN 1897-0788
 3. KALCZYŃSKA M.: Cultural Identity of Emigration from the Upper Silesia in Germany [w:] Kultrowe i etyczne aspekty gospodarki, biznesu i zarzadzania; L. Karczewski, H. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 449; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 141-148/0,5 ISBN 978-83-65235-61-9
 4. KALCZYŃSKA M.: Diedzictwo przeniesione. Przrkaz we wspolnocie pamięci na podstawie projketu: Historia mówiona w biografiach Polaków z dawnych Kresow RP [w:] Przestrzenie pamięci, swiat wartosci w przekazie kulturowym, A. Barska, I. Sobieraj, K. Biskupska (RED.), Uniwersytet Opolski, Opole 2016 str. 357-370/1 a.w/ 436 s. - 22 a.w. ISBN 978-83-7395-723-7
 5. KALCZYŃSKA M.: Integracyjna rola mediow polonijnych w komunikacji miedzy- i wielokulturowej na przykladzie Niemiec [w:] Lokalne. Regionalne.Transnarodowe. Rola mediow w ksztaltowaniu wspolnot; K. Kopecka+Piech, K. Wasilewski (RED.); Wyd. Stowarzyszenie naukowe "Polska w świecie", Gorzów Wielkopolski 2016 str. 107-123/ 1 ark. Wyd. ISBN 978-83-946383-0-6
 6. KALCZYŃSKA M.: Kresowi inżynierowie i technicy w Opolskiej Naczelnej Organizacji Technicznej [w:] Osiągnięcia gospodarcze, techniczne i naukowe Kresowian; Seria: Studia i Monografie, Nr 460, M. Kalczyńska (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 113-134/ 1,5 a. w./str. 234/ 12 a. w. ISBN 978-83-65235-73-2

2015

[1] KALCZYŃSKA M., GLOMBIK K. (RED.): Kościół w internecie - internet w Kościele. Społeczeństwo internautów a kultura globalna; Seria: Opolska Biblioteka Teologiczna Nr 151; Uniwersytete Opolski. Wydzial Teologiczny, Opole 2015 str. 270/ 15 ark. Wyd. 978-83-63950-59-0
[2] KALCZYŃSKA M.: Grenzenüberschreitung. Oberschlesier in Deutschland ind ihre Verbindungen zur Region. Kulturelle Identität in der gegenwärtigen sozialen Komunikation auf der Grundlage der Biographien von Personen aus Kultur, Literatur, Wissenschaft und Kunst [w:] Grenzüberquerungen und Migrationsbewegungen. Fremdheits- und Integrationserfahrungen in der österreichischen, deutschen, schweizerischen und polnischen Literatur und Lebenswelt, G. Jelitto-Piechulik, M. Jokiel, M. Wójcik-Bednarz (RED.), LIT Verlag Wien, 2015 str. 71-98/ 2 ark. Wyd. 978-3-643-50715-0
[3] KALCZYŃSKA M.: Media polonijne w Niemczech [w:] Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego. Tom 1; A. Gall, J. Grębowiec, J. Kalicińska, K. Kończal, I. Surynt (RED.); Uniwewrsytet Wroclawski, Wrocław 2015 str. 63-73/ 2 ark. Wyd. 978-83-7977-054-0
[4] KALCZYŃSKA M.: Zarzadzanie wielokulturowe w relacjach spolecznych. Przykład polonijnych mediow w Niemczech [w:] Spoleczne i kulturowe determinanty biznesu, gospodarki i zarzadzania; L. Karczewski, H. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 421; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015 str. 63-73/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-65235-17-6

2014

[1] KALCZYŃSKA M.: Polonika niemieckie w kontekście ochrony dziedzictwa narodowego, [w:] Przegląd Polsko-Polonijny, 2013, nr 5/6 19 stron, 2 arkusze, s. 365-384, ISSN 2083-3121

[2] KALCZYŃSKA M.: Czy wielokulturowość bogactwem Europy? Na przykładzie relacji społecznych polsko ( kresowo) – śląsko-niemieckich, [w:] Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy" R. 2014, t. 13/14, Wilno 2014, 14 stron, 1 arkusz; s. 166-180, ISSN1822-3915

[3] KALCZYŃSKA M.: Agora sieci. Nowe media w komunikowaniu kulturowo-społecznym, [w:] Organizacja Kultura. Komunikacja, L. Karczewski i M. Kalczyńska (RED.), Seria: Studia i Monografie, z. 372, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013 nie wykazano w wykazie za 2013 r., 10 stron, 1 arkusz, s. 43-50/całość 9,5 ark. wyd. (str. 145) ISBN 978-83-64-56-45-1

[4] KALCZYŃSKA M.: Z problematyki społecznej edukacji w zarządzaniu wielokulturowością i międzykulturowością w relacjach śląskich, [w:] Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania, L. Karczewski, H. Kretek (RED.), Oficyna Politechniki Opolskiej, Opole 2014, 8 stron, 0, 5 arkusza; s. 307-315/całość 29 ark. wyd., ISBN 978-83-64056-79-6

[5] KALCZYŃSKA M.: O potrzebie dokumentacji dziedzictwa kulturowego regionu, w kontekście obecności Kresowian na Śląsku Opolskim [w:] Z Kresów do Opola. Kresowe wspomnienia pracowników opolskiej uczelni technicznej w esejach Teresy Zielińskiej, pod redakcją Elżbiety Czerwińskiej i Anny Jańdziak, przy współpracy naukowej Marii Kalczyńskiej, Oficyna Politechniki Opolskiej, Opole 2014, 14 stron, 1 arkusz, s., 9-21/całość 12 ark. wyd.; str. 162, ISBN978-83-64056-74-1

[6] KALCZYŃSKA M.: Dziedzictwo i współczesność polskiej diaspory kulturowej w Niemczech. Genius Loci Berlina, [w:] Wielokulturowość w relacjach polsko-niemieckich, Maria Kalczyńska i Zygfryd Smolka (RED.), Oficyna Politechniki Opolskiej, Opole 2014, 16 stron, 1, 5 arkusza, s. 11-25/ całość 8,3 a. w., ISBN 978-83-64056-83-3

[7] KALCZYŃSKA M., KARCZEWSKI L. (RED.): Organizacja Kultura. Komunikacja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013 nie wykazano w wykazie za 2013 r., 145 stron, 9, 5 arkusza, ISBN 978-83-64056-45-1

[8] KALCZYŃSKA M., RAJCHEL A. (RED.): Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci, pod red. naukową M. Kalczyńskiej i A. Rajchel, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, 188 stron, 12, 5 arkusza, ISBN 978-83-64056-81-9

[9] KALCZYŃSKA M.: Z Kresów do Opola. Kresowe wspomnienia pracowników opolskiej uczelni technicznej w esejach Teresy Zielińskiej, pod redakcją Elżbiety Czerwińskiej i Anny Jańdziak, przy współpracy naukowej Marii Kalczyńskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, s.162 i 20 nlb., ISBN 978-83-64056-74-1

[10] KALCZYŃSKA M., SMOLKA Z. (RED.): Wielokulturowość w relacjach polsko-niemieckich, pod red. naukową Marii Kalczyńskiej i Zygfryda Smolki, Opole: Oficyna Politechniki Opolskiej, 2014, całość 8,3 a. w., ISBN 978-83-64056-83-3

[11] KALCZYŃSKA M.: Redakcja naukowa tekstu: Janusz Bogdan Naruszewicz, Wspomnienia zesłańca do Kazachstanu, „Zesłaniec", 2014, nr 60, s. 51-72, ISSN 1426-2126

[12] KALCZYŃSKA M.: Berlin- Centrum kultury polskiej i ośrodek mediów polonijnych na tle rozwoju mediów polskich w Niemczech, [w:] Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, 2014, R. 10, 17 stron, 1, 5 arkusza; s. 19-35, ISSN 1506-588X

2013

 1. KALCZYŃSKA M. (RED.): Kresowianie na świecie , Polonia-Kresy, Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne, str. 240, Opole 2013 16, 50 ark. wyd. ISBN 978-83-7511-179-8
 2. KALCZYŃSKA M., MAJOS M., MALINOWSKI P. (RED.): Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Prawno-kulturowe aspekty funkcjonowania człowieka w wirtualnej rzeczywistości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 262, Opole 2013 17, 1 ark. wyd. ISBN 978-83-64056-06-2
 3. KALCZYŃSKA M.: Dziedzictwo kulturowe Kresowian na Śląsku Opolskim. Procesy przemian i postulaty badawcze [w:] Dziedzictwo Kresów, I. Kozimala (RED.), Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, str. 101-116, Kraków 2013 1 ark. wyd./ 14,8 ark. wyd. 297 str. ISBN 978-83-7614-154-1
 4. KALCZYŃSKA M.: Ludzie kultury i Sztuki o rodowodzie kresowym osiedleni w świecie po 1945 r. [w:] Kresowianie na świecie, Maria Kalczyńska (RED.), Polonia-Kresy, Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne, str. 119-133, Opole 2013 1 ark. wyd./16,50 ark. wyd. ISBN 978-83-7511-179-8
 5. KALCZYŃSKA M.: Specyfika europejskich uwarunkowań ochrony dóbr kultury w kontekście Polonii niemieckiej [dok. elektr.] [w:] Biuletyn EBIB, nr 142, 2013 – wersja elektroniczna http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/82 1 ark. wydaw. ISSN 1507-7187

2012

[1] KALCZYŃSKA M.: Działalność Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego oraz promocji kontaktów polsko-niemieckich w Europie, [w:] Wielokulturowość – bogactwem Europy. Materiały z międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Opolu w dn. 19-20.X.2011 r. pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Kultury, Sportu i Turystyki, str. 73-86, Opole 2012    ISBN 978-83-60455-51-7
[2] KALCZYŃSKA M.: Kresowianie na świecie. Tomasz Niewodniczański – wileńsko-bitburgski bibliofil, [w:] K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (RED.), Studia i rozprawy bibliologiczne, Uniwersytet Śląski w Katowicach, str. 70-80, Katowice 2012    ISBN 978-83-60071-57-1
[3] KALCZYŃSKA M.: Rola książki w dialogu kultur. Rozważania nad śląską książką literacko-historyczną na przykładzie kolekcji Gabinetu Książki i Prasy Polskiej w Niemczech PIN- Instytut Śląski w Opolu, [w:]  E. Gondek (RED.), Przestrzenie kultury i literatury, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, str. 380-388, Katowice 2012    ISSN 0208-6336 - ISBN 978-83-226-2007-6
[4] KALCZYŃSKA M.: Wolontariat jako krok ku karierze. Na podstawie projektu „Studenci Wydziału Zarządza  Politechniki Opolskiej a znajomość wolontariatu, [w:] A. Zagórowska (RED.), Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region-Polska-Europa-Świat. Część I. Młodzież a edukacja i rynek pracy, str. 245-266, Opole  2012    ISBN 978-83-62736-77-5
[5] KALCZYŃSKA M.: Z historii i współczesności Polaków w wielokulturowym Dyneburgu, w krainie Łatgalii, [w:] R. Nira, M. Szczerbiński, K. Wasilewski (RED.), Nieustannej trosce o Polską Diasporę, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, str. 389-396, Gorzów Wielkopolski 2012 - ISBN 978-83-933510-1-5

2011

[1] KALCZYŃSKA M.: Tradycje pielgrzymkowe Kresowian. Wyprawa na Kresy Południowo-Wschodnie (czerwiec-lipiec 2010) [w:] Kresowianie na Śląsku Opolskim, M. Kalczyńska (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011, s. 289-304. ISBN 978-83-62736-12-6
[2] KALCZYŃSKA M.: Kategorie wykluczenia społecznego młodych Polaków. W opinii studentów  europeistyki Politechniki Opolskiej  [w:] Agata Zagórowska, Marta Rostropowicz-Miśko (RED.), Zróżnicowane problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Studia i Monografie, Z. 300, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011, str. Opole 2011, s. 159-170. ISBN 978-83-62736-34-8
[3] KALCZYŃSKA M.: Kazimierz Woźnicki ( 1878-1949)- literat, publicysta, dziennikarz, polityk i bibliofil oraz jeden z bibliotekarzy donatorów Muzeum Narodowego w Rapperswilu [w:] Z dziejów emigracji polskiej XVIII-XX w.,  J. Dziwoki i B. Urbanowicz (RED.), Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie/2010, Z. XI, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2010,  s. 223-239. (wyszło 2011), ISBN – 978-83-7456-153-3
[4] KALCZYŃSKA M.: Rola polskich duchownych katolickich w organizacji instytucji polskiej książki  i mediów w Niemczech w latach 1980-2010 [w:] Polski Misjonarz na Ziemi Argentyńskiej. Studia historyczne i politologiczne, M. Szczerbińskiego i K. Wasylewskiego (RED.),  Kolegium Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Naukowe „Polska w świecie” w Gorzowie Wielkopolskim, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie w Londynie, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 369-386.    ISBN - 978-83-933510-0-8
[5] KALCZYŃSKA M. (RED.): przy współpracy Rostockiej Krystyny, Treli-Mazur Elżbiety    Kresowianie na Śląsku Opolskim, Opole 2011, Studia i Monografie Z. 284, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 383, 49,4 arkuszy    ISSSN 1429-6063, ISBN 978-83-62736-12-6

2010

[1] KALCZYŃSKA M.: Wizerunek Polski e Europie w opinii studentów europeistyki Politechniki Opolskiej (koniec pierwszej dekady XXI w.) [w:] Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.  Studia i Monografie, Z. 268, Redakcja naukowa Agata Zagórowska, Opole 2010, str. 155-168. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063, 3
[2] KALCZYŃSKA M.: Władysław Dąbrowski (1884-1970) – mistrz sztuki książki, społecznik i patriota w Paryżu [w:] Red. naukowa Andrzej Pelczar, Kraków 2010, str. 241-252. Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Historii Nauki PAU, Politechnika Opolska, 3
2009

[1]  KALCZYŃSKA  M.: Wstęp do monografii: Ślązacy w Niemczech po 1945 r., Biografie Ślązaków: Józef Kurzeja i jego życiowe pasje ; Piotr Siegfanz – Polak ze Śląska. Zasłużony dla miasta Wuppertal. Bibliografia, streszczenia [w:] Ślązacy w Niemczech po 1945 roku. Pod redakcją naukową Marii Kalczyńskiej. Przy współpracy Gregora Plocha i Sebastiana Fikusa.  Studia i Monografie. Z. 250. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2009. 1 Ark. Wyd.  Politechnika Opolska    

[2] KALCZYŃSKA M.: przy współpracy S. FIKUSA i G. PLOCHA: Ślązacy w Niemczech po 1945 roku. Pod red. naukową Marii Kalczyńskiej przy współpracy Gregora Plocha i Sebastiana Fikusa. Studia i Monografie. Z. 250. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2009. Str. 168. (11, 9 Ark. Wyd.). Politechnika Opolska.

2008
[1]    KALCZYŃSKA M.: Paradygmaty tożsamości narodowej autorów polskich w Niemczech (w świetle badań nad kulturą książki polonijnej w latach 1980-2000) [w:] Colloquium Opole 2007. Mniejszości narodowe i etniczne-edukacja i kultura. Pod red. Stanisława Senfta i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus. PIN-Instytut Śląski w Opolu, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania  i Inżynierii Produkcji Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Hochschule Zittau/Görlitz. Opole 2008. Str. 150-162.