2018

  1. JANETA A., ŁUSZCZYK M.: An Impact of Business Cycles on Revenues and Expenditures of Communes in Poland [W:] Barometr regionalny; Tom 16; Nr 4; Zamość 2018 str. 53-60 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska

2016

  1. JANETA A.: Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w kontekście aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa opolskiego [w:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw, E. Sobczak (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016 str. 72-83/ 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-7814-554-7
  2. JANETA A.: Rynek instrumentów dłużnych a rozwój przedsiębiorstw [w:] Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego; A. Zygmunt, J. Zygmunt (RED.), Seria: Studia i Monografie, z. 451, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 55-68/ 0,5 a.w./str. str. 156/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-65235-63-3

2013

  1. JANETA A.: Financial situation of local government units and the development of municipal bond market in Poland [w:] Challenges, Research and Perspectives: 2013, Uni-edition, Berlin 2013, ss.227-237. 2nd International Congress of Young Scientists, Department of Banking And Financial Markets University of Economics in Katowice, Poland 11 stron – ok. 0,5 arkusza wydawniczego ISBN 978-3-944072-20-3
  2. JANETA A.: Obligacje komunalne jako instrument finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska (RED.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 271, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, ss. 236-246 (artykuł został uwzględniony w wykazie za 2012 r. jako publikacja w druku) 11 stron – ok. 0,5 arkusza wydawniczego ISSN 1899-3192
  3. JANETA A.: Rynkowe wskaźniki oceny stanu finansów publicznych na przykładzie wybranych krajów strefy EURO [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska (RED.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 271, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, ss. 226-235(artykuł został uwzględniony w wykazie za 2012 r. jako publikacja w druku) 10 stron – ok. 0,5 arkusza wydawniczego ISSN 1899-3192

2012

[1] JANETA A.: Wpływ ewentualnego wstąpienia Polski do strefy euro na sytuację przedsiębiorstw w kontekście współczesnego kryzysu [w:] J. Stacharska-Targosz, J. Szostak (RED.), Wyzwania dla uczestników rynków finansowych obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, str. 427-438. (nie zgłoszona w 2011 r. – publikacja ukazała się w roku 2012), Poznań 2011 - ISSN 1426-9724

2011

[1] JANETA A.: Proces konwergencji a konkurencyjność gospodarki w kontekście przystąpienia Polski do strefy euro [w:] Budowanie przewag konkurencyjnych w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym, Krzysztof Malik (RED.), Seria: Studia i Monografie Z. 292, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Opole 2011, s. 55-67, 0,5 arkusza wydawniczego, ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-62736-25-6
[2] JANETA A.: Uwarunkowania i perspektywy wstąpienia Polski do strefy euro [w:] Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego, Zbigniew Mikołajewicz (RED.), Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu, Opole 2011, s. 147-165, 1 arkusz wydawniczy    ISBN 978-83-7395-457-1

2009

[1] JANETA A., Wpływ czynników branżowych na  płynność finansową przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48. Red. nauk. B. Bernaś, wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, str. 360 - 367   

[2] JANETA A., Wykorzystanie środowiska Matlab/Simulink do oceny strategii płynności finansowej [w:] Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Red. nauk. P. Chrzan, T. Czernik, wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009, str. 283-290.

2007
[1]    BARTKIEWICZ A., KORNIAK J.: Zastosowanie logiki rozmytej do poprawy efektywności metody wyboru strategii płynności finansowej przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Red. nauk. W. Pluta. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2007. Str. 66-77.
[2]    BARTKIEWICZ A.: Krótkoterminowe papiery wartościowe w procesie zasilania kapitałowego  przedsiębiorstw w Polsce  [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod red. I. Pyki. Seria: Studia i Monografie z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 245-273.
[3]    BARTKIEWICZ A.: Warunki finansowania polskich przedsiębiorstw kredytem bankowym [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod red. I. Pyki. Seria: Studia i Monografie z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 197-231.

2006

[1]    BARTKIEWICZ A.: Możliwości i ograniczenia wykorzystania krótkoterminowych papierów dłużnych w zarządzaniu płynnością finansową, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Nr 1109, Red. nauk. Wiesław Pluta, Wrocław 2006, str. 45-53.

2005

[1]    BARTKIEWICZ A.: Strategie płynności finansowej a teoria zbiorów rozmytych [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zbiór prac pod redakcją Ryszarda Knosali, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne w Warszawie, Warszawa 2005, Tom I. Str. 31-39
[2]    BARTKIEWICZ A.: Upadłość przedsiębiorstw w kontekście intensyfikacji procesów globalizacji i integracji gospodarczej [w:] Procesy transformacji i integracji z Unią Europejską a zachowania podmiotów gospodarujących, Redakcja naukowa: Agata Zagórowska, Krzysztof Malik, Maciej Miszewski, Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2005. Str. 211-220.