2018

  1. MAGDZIARCZYK M.: Nadzór nad działalnością samorządu gminnego w oparciu o kryterium legalności [w:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym; B. Dolnicki (RED.); Wolters Kluwer Polska S.A.; Warszawa 2018 str. 473-485/ 0,5 a. w. ISBN 978-83-8107-714-9 Politechnika Opolska
  2. MAGDZIARCZYK M.: Personal data protection in the law of European Union – on the threshold of change (Ochrona danych osobowych w prawie Unii Europejskiej - u progu zmian) [w:] Political Sciences, Law Finance, International Relations; STEF92 Technology Ltd; Vienna, Austria 2018 str. 245-252/0,5 a. w. ISBN 978-619-7408-30-0 Politechnika Opolska
  3. MAGDZIARCZYK M.: Wolność działalności gospodarczej - od idei do zasady ustrojowej [w:] Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Nr 349/2018 str. 135-143 ISSN 2083-8611 Politechnika Opolska

2017

  1. MAGDZIARCZYK M.: Gmina jako uczestnik obrotu gospodarczego w aspekcie realizacji zadań publicznych, [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2017, Wydawnictwo Wolters Kluwer str. 446-458 ISBN: 978-83-8092-770-4 Politechnika Opolska
  2. MAGDZIARCZYK M.: podmioty wolności działalności gospodarczej [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Bartoszewicz, F. Tereszkiewicz (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Nr 17/2017  str. 57-64 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska

2016

  1. MAGDZIARCZYK M.: Protokół nr 12 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w kontekście realizacji wolności pracy w Polsce. Analiza wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego [w:] Europejska konwencja o ochronie praw człowieka- praktyka stosowania i funkcjonowania w przestrzenie europejskiej; M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 441; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 167-176; 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-43-5

2015

[1] MAGDZIARCZYK M., PERZYNA A.: Przesłanki dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych [w:] Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. P. Zamelski, Opole 2015, s. 57-68. ISBN 978-83-65235-22-0, ISSN 1429-6063, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej,
[2] MAGDZIARCZYK M.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy podmiotów prywatnych z administracją publiczną [w:] Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. P. Zamelski, Opole 2015, s. 141-150. ISBN 978-83-65235-22-0, ISSN 1429-6063, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej,

2011

[1] MAGDZIARCZYK M.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument oddziaływania na rozwój lokalny i regionalny przez organy władzy publicznej [w:] Uwarunkowania instytucjonalno-polityczne i ekonomiczne rozwoju regionalnego w Polsce, Karina Bedrunka, Łukasz Dymek (RED.), Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, Opole 2011, str. 27-42.    ISBN 978-83-62736-46-1

2009

[1] MAGDZIARCZYK M.: Glosa do uchwały NSA z dnia 30 października 2007 r., sygn. akt II GPS 2/07, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2009, nr 1, s. 163-170   

[2] MAGDZIARCZYK M.: Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej jako determinanta rozwoju gospodarczego regionu [w:] Wybrane aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Opole 2009, str. 67-80. Politechnika Opolska   

[3] MAGDZIARCZYK M.: Spojrzenie na wolność działalności gospodarczej jako na prawo podmiotowe, Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, 2009, nr 1