2020

 1. MAGDZIARCZYK M., KOTERAS A., CHEĆKO J., URYCH T., SMOLINSKI A.: An Assessment of the Formations and Structures Suitable for Safe CO2 Geological Storage in the Upper Silesia Coal Basin in Polnd in the Context of the Regulation Relating to the CCS [w:] ENERGIES; nr 13,195; 2020

2019

 1. MAGDZIARCZYK M.: Prawne spojrzenie na działalność gospodarczą w Polsce po 1988 roku [W:] STUDIA EKONOMICZNE. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; ISSN 2083-8611, Nr 378/2019
 2. MAGDZIARCZYK M.: RIGHT TO BE FORGOTTEN IN LIGHT OF REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF TJE COUNCIL OF 27 APRIL 2016 ON THE PROTECTION OF NATURAL PERSONS WITH REGARD TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA AND ON THE FREE MOVEMENT OF SUCH DATA AND REPEALING DIRECTIVE 95/46/EC [W:] 6 TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINSRY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ART SGEM 2019. MODERN SCIENCE ISSUE 1.1 POLITICAL SCIENCES LAW FINANCE INTERNATIONAL RELATIONS; ISSN 2367-5659; Vienna, Austria 2019
 3. MAGDZIARCZYK M.: Konstytucja RP z 1997 r. jako gwarant ochrony wolności działalności gospodarczej [w:] OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE; ISSN 1731-8297; str. 163-172, Nr XVII/1/2019

2018

 1. MAGDZIARCZYK M.: Nadzór nad działalnością samorządu gminnego w oparciu o kryterium legalności [w:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym; B. Dolnicki (RED.); Wolters Kluwer Polska S.A.; Warszawa 2018 str. 473-485/ 0,5 a. w. ISBN 978-83-8107-714-9 Politechnika Opolska
 2. MAGDZIARCZYK M.: Personal data protection in the law of European Union – on the threshold of change (Ochrona danych osobowych w prawie Unii Europejskiej - u progu zmian) [w:] Political Sciences, Law Finance, International Relations; STEF92 Technology Ltd; Vienna, Austria 2018 str. 245-252/0,5 a. w. ISBN 978-619-7408-30-0 Politechnika Opolska
 3. MAGDZIARCZYK M.: Wolność działalności gospodarczej - od idei do zasady ustrojowej [w:] Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Nr 349/2018 str. 135-143 ISSN 2083-8611 Politechnika Opolska
 4. MAGDZIARCZYK M.: Aglomeracja miejska - środowisko dla dziłalności gospodarczej [w:] Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich; B. Dolnicki (RED.); Wyd. Wolters Kluwer; Warszawa 2018 str. 208 -2019/ a. w. 0,5 ISBN 978-83-8124-900-3 Politechnika Opolska
 5. MAGDZIARCZYK M.: Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej w obliczu dwóch dekad przemian społeczno-ekonomicznych [w:] Dwie dekady konstytucji RP. Doświadczenia i wyzwania; M. Haczkowska, H. Duszko-Jakimko (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 79 -92/ a. w. 0,5 ISBN 978-83-66033-16-0 Politechnika Opolska
 6. M. MAGDZIARCZYK: Pozycja ustojowa wójta jako organu gminy w kontekście dokonanych w 2018 r. zmian ustawodastwa samorządowego [w:] POZYCJA USTROJOWA ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO; Wyd. Wolters Kluwer, str. 309-321; Warszawa 2019
 7. MAGDZIARCZYK M.: Konsekwencje opieszałości w wykonywaniu orzeczeń trybunału konstytucyjnego przez organy państwa - na przykładzie orzeczenia K 34/97 z 3 czerwca 1998 roku [W:] Państwo i jego instytucje. Konstytucja - sądownictwo - samorząd terytorialny; ISBN 978-83-229-3632-0; str. 315-324; Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.; Wrocław 2018

2017

 1. MAGDZIARCZYK M.: Gmina jako uczestnik obrotu gospodarczego w aspekcie realizacji zadań publicznych, [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2017, Wydawnictwo Wolters Kluwer str. 446-458 ISBN: 978-83-8092-770-4 Politechnika Opolska
 2. MAGDZIARCZYK M.: podmioty wolności działalności gospodarczej [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Bartoszewicz, F. Tereszkiewicz (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Nr 17/2017  str. 57-64 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska

2016

 1. MAGDZIARCZYK M.: Protokół nr 12 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w kontekście realizacji wolności pracy w Polsce. Analiza wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego [w:] Europejska konwencja o ochronie praw człowieka- praktyka stosowania i funkcjonowania w przestrzenie europejskiej; M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 441; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 167-176; 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-43-5

2015

[1] MAGDZIARCZYK M., PERZYNA A.: Przesłanki dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych [w:] Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. P. Zamelski, Opole 2015, s. 57-68. ISBN 978-83-65235-22-0, ISSN 1429-6063, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej,
[2] MAGDZIARCZYK M.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy podmiotów prywatnych z administracją publiczną [w:] Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. P. Zamelski, Opole 2015, s. 141-150. ISBN 978-83-65235-22-0, ISSN 1429-6063, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej,

2011

[1] MAGDZIARCZYK M.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument oddziaływania na rozwój lokalny i regionalny przez organy władzy publicznej [w:] Uwarunkowania instytucjonalno-polityczne i ekonomiczne rozwoju regionalnego w Polsce, Karina Bedrunka, Łukasz Dymek (RED.), Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, Opole 2011, str. 27-42.    ISBN 978-83-62736-46-1

2009

[1] MAGDZIARCZYK M.: Glosa do uchwały NSA z dnia 30 października 2007 r., sygn. akt II GPS 2/07, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2009, nr 1, s. 163-170   

[2] MAGDZIARCZYK M.: Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej jako determinanta rozwoju gospodarczego regionu [w:] Wybrane aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Opole 2009, str. 67-80. Politechnika Opolska   

[3] MAGDZIARCZYK M.: Spojrzenie na wolność działalności gospodarczej jako na prawo podmiotowe, Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, 2009, nr 1