2020

 1. ZAMELSKI P., STADNICZEŃKO L., (RED.); Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego; ISBN 978-83-66552-09-8; Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (AEH); str. 330, Warszawa 2020
 2. ZAMELSKI P.: Święci Wojciech, Stanisław i Jacek. Strażnicy ładu moralnego i dobra wspólnego [w:] Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego; S. L. Stadniczeńko, P. Zamelski (RED.); ISBN 978-83-66552-09-8; Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (AEH); str. 149-159, Warszawa 2020\
 3. ZAMELSKI P.: Wolność ludzka wobec ładu moralnego i prawnego [w:] Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego; S. L. Stadniczeńko, P. Zamelski (RED.); ISBN 978-83-66552-09-8; Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (AEH); str. 105-115, Warszawa 2020
 4. ZAMELSKI P.: Dobro wspólne w świetle katolickiej nauki społecznej. Rozważania na tle sytuacji Trzeciej Rzeczypospolitej [W:] W poszukiwaniu dobra wspólnego Polaków. Część 1.; str. 29-50; ISBN 978-83-946105-1-7; Wyd. Art. Foto Robert Bogudziński, Lublin 2020

2019

 1. ZAMELSKI P., JANIK J., SENFT S.: Sądownictwo na Śląsku Opolskim 1945–2013 [w:] Środowisko prawnicze Opola i Śląska Opolskiego; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, Fundacja dla Wydziału Praw i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; ISBN 978-83-64938-04-7; str. 9-28; Opole 2019
 2. ZAMELSKI P., ZAMELSKA U.: Legal and medical problems of health care in Poland in the field of cardiology [w:] Romanian Journal of Legal Medicin; ISSN 1221-8618, eISSN 1844-8585; str. 149-155; Nr (2)2019, vol. XXVII;
 3. ZAMELSKI P.: Pedagogika prawa: paternalizmu normodawcy czy relatywizm normy?; Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; ISSN 1896-8333, e-ISSN 2449-9013; Nr 32(3)/2019
 4. ZAMELSKI P.: Prawa i obowiązki w rodzinie - władza, odpowiedzialność, równość [w:] Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD; str. 39-46; M. Buchla (RED.); Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy; ISBN 978-83-61389-87-3; Legnica 2019

2018

 1. ZAMELSKI P.: Komunikacyjne działanie prawa w sferze gospodarczo-społecznej [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, K. Mazur-Kajta (RED.); Nr 18/2018 str. 77-86/ a. w. 0,5/ całość str. 108/a. w. 6,7 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska
 2. ZAMELSKI P.: Mortal acute coronary syndromes in selected rulings of common courts in Poland [w:] Romanian Journal of Legal Medicine; Wyd. Romanian Society of Legal Medicine; Tom XXVI; Nr 3/2018 str. 229-234 ISSN 1221-8618 Politechnika Opolska
 3. ZAMELSKI P.: Norma prawna jako nośnik postaw etycznych w społeczeństwie [w:] Socjologiczno-kulturowe i prawno-edykacyjne aspekty zarządzania; L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie; Z. 491; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 165-173/ a. w. 0,56 ISBN 978-83-66033-21-4 Politechnika Opolska
 4. ZAMELSKI P.: Zasady gospodarki leśnej w kontekście troski o dobro wspólne i zdrowie publiczne w Polsce [W:] Sylwan; Wyd. Instytut Badawczy Leśnictwa; Nr 162/2018 str. 658−663 ISSN 0039-7660 Politechnika Opolska
 5. ZAMELSKI P.: Prawo do prywatności. Aspekty kulturowe i historyczno-prawne wobec wyzwań Internetu [w:] Społeczeństwo Internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci. Cz. 2; Z. 497, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 133-144 ISBN 978-83-66033-27-6 Politechnika Opolska
 6. ZAMELSKI P.: Priorytet dobra wspólnego osią równowagi rozwoju społeczno-gospodarczego regionu [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, B. Klemens, A. Zygmunt (RED.); Nr 20/2018 str. 7-15 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska

2017

 1. ZAMELSKI P.: Odpowiedzialność komercyjnych podmiotów leczniczych za dobro wspólne [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tom XII, numer 14 (2), Lublin 2017 str. 99-114 ISSN 1896-8406 Politechnika Opolska 1 10
 2. ZAMELSKI P.: Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu leczniczego w związku z leczeniem chorób układu krążenia na przykładzie wybranych spraw cywilnych [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Zieliński (RED.), Nr 11/2016 str. 78-87 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 3. ZAMELSKI P.: Odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych z lat 1989-2015 [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tom XII, numer 14 (1), Lublin 2017 str. 103-124 ISSN 1896-8406 Politechnika Opolska 1 10
 4. ZAMELSKI P.: Stanisława Leszka Stadniczeńki wizja pedagogiki prawa [w:] Człowiek - Prawo - Państwo. Księga jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko; J. Jeżewski, A. Pawlak (RED.); Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Vizja Press; Warszawa 2017 str. 1109-1117/ a.w. 0,5/ całość s. 1118/ a.w. 69 ISBN 978-83-88-953-27-9 Politechnika Opolska 1 5
 5. ZAMELSKI P.: The common good as a tool allowing the adjustment of the awareness of human rights. The need for development [w:] Law and Forensic Science; Nr 2017 (1) STR. 142-148 ISSN 2080-9670 Politechnika Opolska 1 4
 6. ZAMELSKI P.: Między wartością i normą. Rozważania inspirowane pedagogiką prawa [w:] Правничий вісник Університету «КРОК»; Wyd. Університет економіки та права «КРОК»; Nr26/2017 str. 258-268 ISSN 1896-8406 Politechnika Opolska
 7. ZAMELSKI P.: Odpowiedzialność komercyjnych podmiotów leczniczych za dobro wspólne [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Tom XII, numer 14(2)/2017 str. 103-124 ISSN 1896-8406 Politechnika Opolska

2016

 1. ZAMELSKI P., STADNICZEŃKO S. (AUT.): Pedagogika prawa. Vade mecum! Pójdź ze mną!; Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie; Warszawa 2016 str. 2016; 13,6 ark. Wyd. ISBN 978-83-940025-4-1
 2. ZAMELSKI P.: Filozoficzno-prawne i aksjologiczne aspekty mediacji [w:] Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji; P. Malinowski, H. Duszka-Jakimko; A. Suchorska; AT Wydawnictwo Kraków, Kraków 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 37-46/ 0,61 ISBN 978-83-63910-55-6
 3. ZAMELSKI P.: Ochrona domu i korespondencji w standardach strasburskich - wybrane zagadnienia [w:] Europejska konwencja o ochronie praw człowieka- praktyka stosowania i funkcjonowania w przestrzenie europejskiej; M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 441; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 43-53; 0,85 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-43-5
 4. ZAMELSKI P.: Prawo do ochrony życia prywatnego [w:] Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze); S. Stadniczeńko (RED.); Wyd. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 119-133, 0,85 ark. Wyd./ całość: str. 448 ISBN 978-83-89658-09-8
 5. ZAMELSKI P.: Prawo do życia i ochrony zdrowia [w:] Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze); S. Stadniczeńko (RED.); Wyd. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 63-83, 0,85 ark. Wyd./ całość: str. 448 ISBN 978-83-89658-09-8
 6. ZAMELSKI P.: Prawo wychowawcą do dobra wspólnego [w:] Horyzonty Wychowania; Tom 15, Zeszyt Nr 36/2016 str. 141-151 ISSN 1643-9171
 7. ZAMELSKI P.: Społeczne aspekty prawa do dobrej legislacji [w:] Roczniki Nauk Społecznych; Tom 7(43); Nr 4/2015; Wyd. TN KUL str. 107-121 ISSN 0137-4176
 8. ZAMELSKI P.: Udział organizacji pozarządowych w systemie ratownictwa [w:] System ratownictwa w Polsce; M. Ciecierski, M. Czuryk, M. Karpiuk (RED.); Wyd. Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie; Warszawa 2016 str. 169-177, 0,61 ark. Wyd./ całość: str. 206 ISBN 978-83-61296-05-8
 9. ZAMELSKI P.: Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne; K. Głąbicka, P. Śwital (RED.); Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", 2016 str. 239-250; 0,75 ark. Wyd. ISBN 978-83-62805-15-0
 10. ZAMELSKI P.: Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu leczniczego w związku z leczeniem chorób układu krążenia na przykładzie wybranych spraw cywilnych [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Zieliński (RED.), Nr 11/2016str. 78-87ISSN 2353-8904

2015

[1] ZAMELSKI P.: Edukacja seksualna w perspektywie urzeczywistniania praw dziecka [w:] Ius et Administratio, Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytet Rzeszowski, Nr 1/2015, Rzeszów 2015 wersja elektroniczna str. 97-112 Politechnika Opolska e-issn 2300-4797
[2] ZAMELSKI P.: Karta praw rodziny w urzeczywistnianiu praw człowieka [w:] Teologia i człowiek, Nr 29(2015)1, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015 str. 271-291 Politechnika Opolska 1731-5638
[3] ZAMELSKI P.: Świadomość prawna w kościele czy świadomość [w:] Kościół i Prawo, Nr 4(17)2015, nr 1, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015 str. 21-36 Politechnika Opolska 0208-7928
[4] ZAMELSKI P.: Zasada pacta sunt servanda w działalności ustawodawczej. Wybrane zagadnienia ustrojowe [w:] Pacta sunt servanda – nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (RED.), AT Wydawnictwo, Kraków 2015 str. 235-246, ark. Wyd. 0,76 Politechnika Opolska 978-83-63910-48-8
[5] ZAMESLKI P.: Ochrona godności osoby ludzkiej w art.. 5 Kodeksu cywilnego [w:] Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych. Zagadnienia wybrane. A. Frankiewicz-Bodynek, A. Pawlak (RED.), AT Wydawnictwo, Kraków, Kraków 2015 str. 333-345, ark. Wyd. 1,03 Politechnika Opolska 978-83-63910-47-1
[6] ZAMELSKI P., Partycypacja społeczna i ekonomiczna. Zagadnienia podstawowe, [w:] Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. P. Zamelski, Opole 2015, s. 11-18. ISBN 978-83-65235-22-0, ISSN 1429-6063.Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej,
[7] ZAMELSKI P. (RED.), Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015, ss. 180. ISBN 978-83-65235-22-0, ISSN 1429-6063.

2014

[1] ZAMELSKI P. (AUT.): Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2014, 366 s., 17,8 a.w., ISBN 978-83-7306-670-0
[2] ZAMELSKI P., CHMIELEWSKI G.: (RED.), Wybrane aspekty nauki prawa administracyjnego i europejskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Seria: Studia i Monografie, z. 368, Opole 2013 (nie wykazana w wykazie za 2013 r.) 115 s., 7 a.w., ISBN 978-83-64056-41-3, ISSN 1429-6063
[3] ZAMELSKI P., STADNICZEŃKO S. L.: Sumienie w międzyludzkim współżyciu, „Medyczna Wokanda”, Nr 5, Poznań 2013, s. 53-85 (nie wykazano w wykazie za 2013 r.), 40 s., 2,27 a.w. /18 s., 0,97 a.w. (43%), ISSN 2081-4143
[4] ZAMELSKI P., STADNICZEŃKO S. L.: Values in Europe - the past and the future [w:] Europe of Founding Fathers: Investment in common future, M. Sitek, G. Dammacco, A. Uklej, M. Wójcicka (EDIT.), Olsztyn 2013, s. 19-27 (nie wykazano w wykazie za 2013 r.), 12 str. (0,5 aw), (80%), ISBN 978-83-62383-40-5
[5] ZAMELSKI P.: Obowiązki administracji publicznej wobec osób starszych. Wybrane zagadnienia [w:] Propedeutyka praw człowieka c.d. Prawa osób niepełnosprawnych, wykluczonych i starszych, S. L. Stadniczeńko (REDS.), Opole 2013, s. 319-338 (nie wykazano w wykazie za 2013 r.) 21 s., 1,12 a.w., ISBN 978-83-63793-16-6
[6] ZAMELSKI P.: Wolność działalności gospodarczej w prawie gospodarczym publicznym i prawie handlowym, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, Nr XII/3, Opole 2014, 29 s., 1,63 a.w. (str. 151-180), ISSN 1731-8297

2013

 1. ZAMELSKI P.: Podmioty prawa i stosunki prawne. Elementy propedeutyki prawa dla szkół ponadgimnazjalnych, "Modelowe nauczanie. Opolski Przegląd Edukacyjny", Nr 3-4/2012, str. 10-20 11 str. (0,63 aw) całość: 136 str. (ok. 7,8 a.w.) ISSN 978-83-926121-4-8
 2. ZAMELSKI P.: The Determinants of The Respect for Human Rights in The Ideas of Paul VI [w:] Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights. Collection of Papers from 12th International Conference on Human Rights held on June 1-2, 2012 in Bratislava, str. 62-70, Bratislava 2012 (nie wykazano wcześniej) 9 stron 0,86 ark. wyd./str. 661, 63 ark. wyd. ISBN 978-80-7160-345-0

2012

[1] ZAMELSKI P.: Ochrona prawa dziecka do życia - wybrane zagadnienia, [w:] S. L. Stadniczeńko (RED.), Propedeutyka praw człowieka. Prawa dziecka w rodzinie i oświacie, str. 79-107, Opole 2012 - ISBN 978-83-934605-5-7
[2] ZAMELSKI P.: Ochrona wolności religijnej dzieci w Unii Europejskiej, [w:] S. L. Stadniczeńko, S. Rabiej (RED.), Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających, Wydawnictwo: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, str. 291-320, Opole 2012 - ISBN 978-83-61756-82-8
[3] ZAMELSKI P.: Wychowanie do poszanowania praw człowieka w kontekście problemów współczesności [w:] B. Sitek, G. Dammacco, D. Barańska, K. Naumowicz, K. Zaworska (RED.), Wykorzystywanie człowieka w XX i XXI wieku, Wydawnictwo: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, str. 55-77 (1 arkusz wydawniczy), Olsztyn 2012 - ISBN 978-83-62383-18-4
[4] ZAMELSKI P.: Wybrane koncepcje dobra wspólnego w ujęciu prawnonaturalnym i normatywnym, [w:] J. Jaskiernia (RED.), Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i warunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Część I: Współczesne rozumienie praw człowieka. Wydawnictwo: Adam Marszałek, str. 180-205 (1 arkusz wydawniczy), Warszawa 2012 - ISBN 978-83-7780-235-9

2011

[1] ZAMELSKI P.: Wybrane zagadnienia z aksjologii praw człowieka – wskazania propedeutyczne dla nauczycieli[w:] Propedeutyka praw człowieka. Człowiek a jego prawa i obowiązki, S. L. Stadniczeńko (RED.), Wydawnictwo: Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego, Opole 2011, s. 195-220    ISBN 978-83-930333-2-4
[2] ZAMELSKI P.: Rozwój regionalny inspiracją do nauczania praw człowieka [w:] Uwarunkowania instytucjonalno-polityczne rozwoju regionalnego w Polsce, Karina Bedrunka, Łukasz Dymek (RED.), Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, Opole 2011, str. 71-92.    ISBN 978-83-62736-46-1

2010

[1]    ZAMELSKI P., STADNICZEŃKO – SINICA J.: Zadania samorządu regionalnego w urzeczywistnianiu praw człowieka [w:] Polityka rozwoju regionu. Koncepcja. Procedury administracyjne. Finansowanie. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Opole 2010, str. 75-96. Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, ISBN 978-83-60958-70-4, 3