2019

 1. HACZKOWSKA M.: Kwestia konstytucyjności art. 1 pkt 4 i 2 ustawy z 13.12.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach – glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16.03.2017 r. (Kp 1/17) [w:] Palestra; ISNN 0031-0344; 119-131; Nr 9/2019
 2. HACZKOWSKA M.: Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego jako organ samorządu sądownictwa administracyjnego we Włoszech [W:] Przegląd Prawa i Administracji; Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego; Tom CXIX; ISSN 0239-6661 (AUWr), 0137-1134 (PPiA); str. 227 - 240; Wrocław 2019
 3. HACZKOWSKA M.: ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [W:] Przegląd Nauk Stosowanych, Nr 22 (1), M. Zieliński (RED.); ISSN 2353-8899; str. 49-63; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2019

2018

 1. HACZKOWSKA M., DUSZKO-JAKIMKO H. (RED.): Dwie dekady Konstytucji RP - doświadczenia i wyzwania; Seria: Studia i Materiały, Nr 487; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 300/ a. w. 19 ISBN 978-83-66033-16-0 Politechnika Opolska
 2. HACZKOWSKA M.: Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego Kp 1/17 dla konstytucyjnej wolności zgromadzeń [w:] Wolność zgromadzeń; R. Balicki, M. Jabłoński (RED.); Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław 2018 str. ISBN 978-83-65653-39-0 Politechnika Opolska
 3. HACZKOWSKA M.: Zasady Fundamentalne Konstytucji RP. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez sądy "po nowemu" [w:] Dwie dekady Konstytucji RP - doświadczenia i wyzwania; M. Haczkowska, H. Duszko-Jakimko (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 21-39/ a. w. 1 ISBN 978-83-66033-16-0 Politechnika Opolska
 4. HACZKOWSKA M.: Zawieszenie stosowania prawa jako zabezpieczenie postępowania w świetle orzecznictwa TSUE - dopuszczalna procedura czy przekroczenie kompetencji sądu krajowego [w:] Palestra; Naczelna Rada Adwokacka Warszawa; Rok LXIII nr 733; Nr 11/2018 str. 69-80 ISBN 0031-0344 Politechnika Opolska
 5. HACZKOWSKA M.: Odpowiedzialność organów władzy publicznej za naruszenie Konstytucji RP. Państwo a obywatel [w:] Państwo i jego instytucje. Konstytucja – sądownictwo –samorząd terytorialny; R. Balicki, M. Jabłoński (RED.); Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław 2018 str. 141-154 ISBN 978-83- 229-3632-0 Politechnika Opolska

2017

 1. HACZKOWSKA M., DUSZKA-JAKIMKO H.: Niezależność władzy sądowniczej – realna czy iluzoryczna? Rozważania teoretyczno-prawne [w:] Idea wolności niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie – Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowe; M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko (RED.), Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2017 str. 51-72 ISBN 978-83-7996-432-1 Politechnika Opolska 1 5
 2. HACZKOWSKA M., DUSZKA-JAKIMKO H.: Wartość bezpieczeństwa prawnego jako podstawa demokratycznego państwa prawa, [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, 2017 nr 17 TABELA; SKAN ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 3. HACZKOWSKA M.: La mediazione come strumento di risoluzione delle controversie alla luce Della legge polacca dell’1 gennaio 2016 [w:] JUDICIUM Il processo civile in Italia e in Europa; 2017 str. 1-7/0,5 a. w. ISSN 2533-0632 Politechnika Opolska 1 5
 4. HACZKOWSKA M.: Jurysdykcja Trybunału konstytucyjnego z perspektywy członkostwa Polski w strukturach europejskich [w:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, Wyd. Adam Marszałek, J. Jaskiernia, K. Spryszak (RED.), Toruń 2017 str. 614-631/ a.w. 0,5 ISBN 978-83-8119-713-8 Politechnika Opolska 1 5
 5. HACZKOWSKA M.: Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów po 1 stycznia 2016 roku [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Zieliński (RED.), Nr 11/2016 str. 88-101 ISSN 2353-8900 Politechnika Opolska 1 5

2016

 1. HACZKOWSKA M., DUSZKA-JAKIMKO H.: Konsensualny charakter procedury jako konstytutywna cecha ADR [w:] Przegląd Prawa i Administracji; Tom XCIV, No 3542, Red. M. Jabłoński, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław 2013 (nie wykazano wcześniej) str. 57-77 ISSN 0137-1134
 2. HACZKOWSKA M., TERESZKIEWICZ F. (RED.): Europejska konwencja o ochronie praw człowieka- praktyka stosowania i funkcjonowania w przestrzenie europejskiej; Seria: Studia i Monografie, Z. 441; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 293, 18,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-43-5
 3. HACZKOWSKA M.: Rodzina-małżeństwo-partnerstwo. Ewolucja pojęć w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] Europejska konwencja o ochronie praw człowieka- praktyka stosowania i funkcjonowania w przestrzenie europejskiej; M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 441; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 178-189, 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-43-5

 

2015

[1] HACZKOWSKA M., DOMARADZKI S.: (RED.) Ku przyszłości – rozważania o Polsce za 25 lat; Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2015 str. 160/ 8 ark. Wyd. 978-83-64626-14-2
[2] HACZKOWSKA M., JABŁOŃSKI M.: Proceduralno-prawne aspekty stanowienia ustaw przez polskiego prawodawcę w świetle zasady pierwszeństwa prawa unijnego [w:] Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP; M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (RED.); Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2015 str. 149/170/ 1 ark. Wyd. 978-83-61370-35-2
[3] HACZKOWSKA M.: "Otwarty" czy "zamknięty" system źródeł prawa? [w:] 25 lat przemian ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej, H. Duszka-Jakimko, E. Kozerska (RED.); Wolters Kluwer; Warszawa 2015 str. 88-108/ 1 ark. Wyd. 978-83-264-9425-3
[4] HACZKOWSKA M.: Wyzwania i zagrożenia dla systemu prawnego Polski w dobie globalizacji [w:] Ku przyszłości – rozważania o Polsce za 25 lat; S. Domaradzki, M. Haczkowska (RED.); Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2015 str. 65-89/ 1 ark. Wyd. 978-83-64626-14-2
[5] HACZKOWSKA M.: Partycypacja społeczna w procesie stanowienia prawa – wnioski de lege ferenda [w:] Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji; Zamelski P. (RED.); ISBN 978-83-65235-22-0, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 27-38, Opole 2015

2014

[1] HACZKOWSKA M. (RED.): Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2014, Całość 632 strony (30 a. w.), ISBN 978-83-278-0812-7
[2] HACZKOWSKA M.: Koncepcja odpowiedzialności za szkodę z tytułu wrongful conception i wrongful birth w orzecznictwie polskim i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, tom 3, Jerzy Jaskiernia (RED.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, 22 strony (1 arkusz), Całość 810 stron (38 a. w.) ISBN 978-83-7666-292-3
[3] HACZKOWSKA M.: Obowiązki, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Monika Haczkowska (RED.), Wyd. LexisNexis, Warszawa 2014, 18 stron (1 a. w.), Całość 632 strony (30 a. w.), ISBN 978-83-278-0812-7
[4] HACZKOWSKA M.: Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Monika Haczkowska (RED.), Wyd. LexisNexis, Warszawa 2014, 36 stron (2 a. w.), Całość 632 (30 a. w.), ISBN 978-83-278-0812-7
[5] HACZKOWSKA M.: Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i prawa jednostki w polskim porządku prawnym, pod red. Mariusza Jabłońskiego, Wrocław 2014 oraz seria e-Monografie Nr 45, Prace Naukowe WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, 22 strony (1 a. w.), Całość 916 stron (44 a. w.), ISBN 978-83-61370-74-1
[6] HACZKOWSKA M.: Sądy i trybunały (art. 184-187), [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Monika Haczkowska (RED.), Wyd. LexisNexis, Warszawa 2014, - jako współautorka 14 stron (1/2 arkusza) Całość 632 strony (30 arkuszy), ISBN 978-83-278-0812-7
[7] HACZKOWSKA M.: Środki ochrony wolności i praw, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Monika Haczkowska (RED.), Wyd. LexisNexis, Warszawa 2014 39 stron (2 arkusze), Całość 632 strony (30 arkuszy), ISBN 978-83-278-0812-7
[8] HACZKOWSKA M.: Zmiana Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Monika Haczkowska (RED.), Wyd. LexisNexis, Warszawa 2014 12 stron (1/2 arkusza), Całość 632 (30 arkuszy), ISBN 978-83-278-0812-7
[9] HACZKOWSKA M.: Źródła prawa, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Monika Haczkowska (RED.), Wyd. LexisNexis, Warszawa 2014, 38 stron (2 arkusze), Całość 632 (30 arkuszy), ISBN 978-83-278-0812-7

2013

 1. HACZKOWSKA M.: Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa [w:] Odpowiedzialność administracji i w administracji, Małgorzaty Stahl i Zofii Duniewskiej (RED.), Wyd. Wloters Kluwer Polska, str. 158-185, Warszawa 2013 28 stron, 1 1 ark. wyd./str. 646/ 30 ark. wyd. ISBN 978-83-264-4424-1
 2. HACZKOWSKA M.: Wybrane aspekty odpowiedzialności administracji publicznej [w:] Administracja dóbr i usług publicznych, M. Woźniak (RED.), Wyd. Difin, str. 185-203, Warszawa 2013 23 strony, 1 ark. wyd./str. 207/10 ark. wyd. ISBN 978-83-7641-781-3
 3. HACZKOWSKA M.: Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa (Konferencja naukowa, Wrocław, 27.XI.2012), Państwo i Prawo, z. 5, 2013 12 stron (0,5 ar. wyd.) ISSN 0031-0980HAWRYSZ L., HYS K.: CSR in Poland as a important foundations of modern societies [w:] Management Study, No. 1/2013 str. 27-33 ISSN 2328-2185

2012

[1] HACZKOWSKA M.: Miejsce prawa unijnego w polskim porządku (systemie) prawnym”, [w:] B. Banaszak, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (RED.), Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Prof. Kazimierzowi Działosze z okazji 80-tych urodzin”, str. 237–253, Wrocław 2012 - ISBN 978-83-229-3262-9
[2] HACZKOWSKA M.: Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa, [w:] A. Szewc (RED.), Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Nr 11(2011), Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, str. 48-74, (nie uwzględnione w wykazie za 2011 r.), Bytom 2011 - ISSN 1734-7017

2011

[1] HACZKOWSKA M.: La responsabilita del Presidente della Repubblica Polacca. Problematiche di diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato ed europeo 2011, nr 4 (Włochy), 2011, nr 4 - 16 stron    
[2] HACZKOWSKA M.: Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Gaskor, Wrocław 2011, 392 strony, ISBN 978-83-931781-8-6
[3] HACZKOWSKA M.: Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Tom II – Charakter, zakres realizacji oraz ochrona wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, M. Jabłoński (RED.), Wyd. C.H. Beck, 2011, 30 stron
[4] HACZKOWSKA M.: Konstytucyjna zasada niezawisłości sędziowskiej na tle zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego [w:] Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Tom II – Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości, pod red. J. Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek , Toruń 2011, 27 stron (od 569 do 595)    ISBN: 978-83-7611-900-7
[5] HACZKOWSKA M.: Zagadnienie dostępu do informacji publicznej na przykładzie wybranych instytucji wspólnotowych [w:] Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienia prawne. Ewa Pierzchała, Marta Woźniak (RED.), Opole 2010, Uniwersytet Opolski, str. 171-, ISBN 978-83-7395-439-7

2010

[1]    BARTOSZEWICZ M., HACZKOWSKA M.: System organów państwowych według konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Opole 2010, str. 223 (udział współautora 9,18 ark.) Podręcznik akademicki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60691-95-3, 12

[2] HACZKOWSKA M: Zagadnienie dostępu do informacji publicznej na przykładzie wybranych instytucji Unii Europejskiej, [w:] Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienia prawne, pod red. M. Woźniak i E. Pierzchały, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010 – publikacja naukowa 20 s.

2009

[1] HACZKOWSKA M., DUSZKO-JAKIMKO H.: Odpowiedzialność Prezydenta RP. Kategorie prawne i pozaprawne, [w:] Pozycja ustrojowa Prezydenta na przykładzie wybranych państw Europy środkowo-wschodniej i Niemiec, pod redakcją naukową A. Frankiewicz i S. L. Stadniczeńki, Opole 2009, s. 35-56.

2008
[1]    HACZKOWSKA M.: ADR a zasada prawa sądu w perspektywie teoretycznej i konstytucyjnej [w:] Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia.  Redakcja Hanna Duszka-Jakimko, Stanisław Leszek Stadniczeńko. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2008. Str. 25-38.

2007

[1] HACZKOWSKA M.: Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa według Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007 – ISBN 978-83-7059-827-3- publikacja naukowa 282 ss.
[2] HACZKOWSKA M.: Legislative Lawlessness as the Manifestations of Harm in the Meaning of Article 77 (1) of Poland's Constitution, The Sejm Reviev (Przegląd Sejmowy),  Third Special Edition 2007 – publikacja naukowa 22 s. (od 123 do 144)

2005

[1] HACZKOWSKA M.: Zasada bezpośredniego stosowania konstytucji w działalności orzeczniczej sądów, Przegląd Sejmowy 2005 nr 1 – publikacja naukowa 18 s. (od 57 do 74)
[2] HACZKOWSKA M.: Bezprawie legislacyjne jako przejaw szkody w rozumieniu art.77 ust.1 Konstytucji RP, Przegląd Sejmowy 2005 nr 3 – publikacja naukowa 21 s. (od 67 do 87)
[3] HACZKOWSKA M.: Odpowiedzialność odszkodowawcza funkcjonariusza publicznego (uwagi de lege lata i de lege ferenda), Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji nr 66, Wrocław 2005 (jako współautorka 57%) – publikacja naukowa 23 s. (od 303 do 325)
2002

[1] HACZKOWSKA M.: Glosa do orzeczenia TK z 4 XII 2001 r., SK 18/00, Państwo i Prawo 2002 nr 8  - publikacja naukowa, 6 s. (od 100 do 105)

2001

[1] HACZKOWSKA M.: Spór wokół art.77 ust.1 Konstytucji RP, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2329, Przegląd Prawa i Administracji nr 48, Wrocław 2001 – publikacja naukowa, 14 s. (od 233 do 246)