2020

 1. DYMEK Ł.: Rozwój regionu a krajowe dokumenty strategiczne, w: Województwo opolskie 1989-2019. Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne oraz wyzwania rozwojowe / Solga Brygida ( red. ), Studia i Monografie /Politechnika Opolska, nr 535, 2020, ISBN 978-83-66033-75-7, ss. 15-30

2018

 1. DYMEK Ł., ADAMSKA M.: Kadra dydaktyczna jako czynnik warunkujący zarządzanie wizerunkiem uczelni publicznej [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie; Wyd. Politechnika Śląska w Gliwicach; Nr 124/2018 str. 7-18 ISSN 1641-3466 Politechnika Opolska

2017

 1. DYMEK Ł.: Uwarunkowania decyzyjne inwestycji w obszarze sportu i rekreacji na przykładzie gminy Głuchołazy [w:] Barometr Regionalny; Tom 15, Nr 4/2017Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zamość 2017 str. 133-138 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska 1 14

2016

 1. DYMEK Ł., ADAMSKA M.; SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Partnerski model budowy strategii w praktyce programowania lokalnego - "Nic o nas bez nas" [w:] Projekty regionalne i lokalne - sukces projektu. (RED.) H. Brandenburg, P. Sekuła; Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Katowice 2016 str. 25-37; 0,5 ark. Wyd./ całość: str. 353; 18 ark. Wyd. ISBN 978-83-7875-295-0
 2. DYMEK Ł., ADAMSKA M.; SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Uwarunkowania sukcesu projektu w obszarze transferu wiedzy - studia przypadku [w:] Projekty regionalne i lokalne - sukces projektu. (RED.) H. Brandenburg, P. Sekuła; Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Katowice 2016 str. 11-24; 0,5 ark. Wyd./ całość: str. 353; 18 ark. Wyd. ISBN 978-83-7875-295-0
 3. DYMEK Ł., BEDRUNKA K.: Ekonomia regionu [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych, K. Malik (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 99-117/ 1,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-58-9
 4. DYMEK Ł.: Działanie praktyczne, a myślenie strategiczne. Głos w dyskusji nad rozwojem lokalnym [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 4 (14)/2016 str. 73-80 ISSN 1644-9398
 5. DYMEK Ł.: Uwarunkowania decyzyjne inwestycji w obszarze sportu i rekreacji na przykładzie gminy Głuchołazy [w:] Barometr Regionalny; Tom 15, Nr 4/2017Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zamość 2017 str. 133-138 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska

2015

[1] DYMEK Ł., ADAMSKA M. : Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship – Synthesis of the Project Action Plan [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation; Krzysztof Malik, Łukasz Dymek (EDIT.); Wyd. Difin, Warszawa 2015 str. 15-25; 0,5 ark. wyd. (50%) 978-83-7930-785-2
[2] DYMEK Ł., MALIK K. (EDIT.): Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship – Synthesis of the Project Action Plan, Difin, Warszawa 2015 str. 229/ 13 ark. Wyd. 978-83-7930-785-2
[3] DYMEK Ł., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M. (RED.): TRANS-fair. Trwała współpraca i rozwój kooperacji nauki z gospodarką, Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2015 str. 180/ 9 ark. Wyd. 978-83-63023-06-5
[4] DYMEK Ł., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Uwarunkowania współpracy gospodarczej- możliwości adaptacji wybranych modeli [w:] Projekty lokalne i regionalne – rola kompetencji, H. Brandenburg, P. Sekuła (RED.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015 str. 102-110/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-7875-244-8

2014

[1] DYMEK Ł., MALIK K.: Inteligentne specjalizacje jako efekt transferu wiedzy w regionie, w: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, A. Klasik (RED.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 0,5 a. w./ Całość ok. 10 a. w., ISBN 978-84-7875-187-8
[2] DYMEK Ł., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M. (RED.): Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki. Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2014, 213 str./11 a. w., ISBN 978-83-63023-05-8
[3] DYMEK Ł.: Wykorzystanie uniwersalnego modelu partnerstwa na rzecz wzrostu efektywności transferu wiedzy [w:] Scientia Iuventa 2014. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Banská Bystrica 2014 – wersja elektroniczna, Str. 71-77 (7)/ Całość ok. 20 a. w. CD, ISBN 978-80-557-0700-6

2013

 1. DYMEK Ł., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., ADAMSKA M.: Stymulowanie współpracy pomiędzy nauką i biznesem przy współfinansowaniu europejskim – przykłady, rezultaty i rekomendacje [w:] Projekty lokalne i regionalne – współpraca: Nauka-Biznes-Samorząd. Przykłady i studia przypadków, H. Brandenburg, P. Sekuła (RED.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013 19 str. 1 ark. wyd./176 str./ 7 arkuszy ISBN 978-83-7875-152-6
 2. DYMEK Ł., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., ADAMSKA M.: Wsparcie regionalnego transferu wiedzy. Obraz województwa opolskiego na podstawie przeprowadzonych badań [w:] Projekty lokalne i regionalne – współpraca: Nauka-Biznes-Samorząd. Przykłady i studia przypadków, H. Brandenburg, P. Sekuła (RED.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013 19 str. 1 ark. wyd./176 str./ 7 arkuszy ISBN 978-83-7875-152-6
 3. DYMEK Ł., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., MAJ M. (AUT.): Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy – transfer wiedzy w województwie lubelskim. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2013 s. 206/13 ark. wyd. ISBN 978-83-63023-04-01

2012

[1] DYMEK Ł., ADAMSKA M. (RED.): Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, Tom II, Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, str. 265, Opole 2012 - ISBN 978-83-62736-93-5
[2] DYMEK Ł., BEDRUNKA K. (RED.): Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, Tom I, Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, str. 222, Opole 2012  - 978-83-62736-92-8
[3] DYMEK Ł., MACH Ł., KOTERAS D.: Wykorzystanie foresightu regionalnego do zwiększania efektywności komunikowania się interesariuszy regionalnego transferu wiedzy [w:] M. Szewczuk-Stępień, M. Adamska (RED.),  Know how – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Rozwinięcie i synteza wyników. Wydawnictwo Instytutu Trwałego Rozwoju, str. 235-258, Opole 2012 - ISBN 978-83-63023-02-7
[4] DYMEK Ł., MALIK K. (RED.): Know how – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Diagnoza i wprowadzenie do badań. Wydawnictwo Instytutu Trwałego Rozwoju, str. 229, Opole 2012 - ISBN 978-83-63023-02-7
[5] DYMEK Ł.: Specjalizacja kluczem do rozwoju zrównoważonego w regionie, [w:] Handel wewnętrzny,   lipiec- sierpień 2012, Tom II, Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, str. 39-46, Warszawa 2012 - ISDN 0438-5403
[6] DYMEK Ł.: Wykorzystanie foresightu regionalnego do zwiększania efektywności komunikowania się interesariuszy regionalnego transferu wiedzy [w:] Ł. Dymek, K. Malik (RED.),  Know how – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Diagnoza i wprowadzenie do badań. Wydawnictwo Instytutu Trwałego Rozwoju, str. 11-20, Opole 2012 - ISBN 978-83-63023-01-0

2011

[1] DYMEK Ł. (EDIT.): Regional Development Management and Administration: Concepts, Methods and Implementation, Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, s. 215. ISBN 978-83-62736-48-5

[2] DYMEK Ł., BEDRUNKA K. (RED.): Bariery i możliwości rozwoju regionów. Wybrane aspekty metodologiczne i praktyczne, Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, Opole 2011, str. 264, ISBN 978-83-62736-47-8

[3] DYMEK Ł., BEDRUNKA K. (RED.): Uwarunkowania instytucjonalno-polityczne i ekonomiczne rozwoju regionalnego w Polsce, Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, Opole 2011, str. 198, ISBN 978-83-62736-46-1

[4] DYMEK Ł., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: (RED.): Podręcznik wsparcia spin-off , Wydawca Uniwersytet Opolski, Opole 2011, str. 152, 7 arkuszy, ISBN 978-83-931698-4-9

[5] DYMEK Ł.: Obszary przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstw w regionie – przykład województwa opolskiego [w:] Budowanie przewag konkurencyjnych w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym, Krzysztof Malik (RED.), str. 7-32, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2011, 6 arkuszy, ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-62736-25-6

2010

[1] DYMEK Ł., MALIK K.: Wymiar społeczny foresightu regionalnego [w:] Międzynarodowa polityka społeczna. Aspekty porównawcze. Redakcja naukowa Bożena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek, Warszawa-Katowice 2010, str. 391-398. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-61125-24-2

2009

[1] DYMEK Ł., MALIK K.: Wpływ wyników foresightu regionalnego na restrukturyzację województwa opolskiego [w:] Pyka J. (red.) Nowoczesność przemysłu i usług.  Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług, TNOiK, Katowice 2009, s.507-515   
[2] DYMEK Ł.: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju poprzez Foresight, 2009, Problemy ekologii, Tom 5, s. 277   
[3] DYMEK Ł.: Informacje o kierunku europeistyka na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji [w:] Kalczyńska M. (red.) przy współpracy Gregora Plocha i Sebastiana Fikusa, Ślązacy w Niemczech po 1945 roku,  Studia i monografie, Z. 250, Politechnika Opolska, Opole 2009, s.159-160   
[4] DYMEK Ł.: Przegląd dokumentów strategicznych rozwoju jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego- podejście systemowe [w:] Malik K. (red.) Przedsiębiorstwa Jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze, Pro Media sp. z o.o., Opole 2009, s.105-122.

[5] MALIK K., DYMEK Ł.: Wpływ wyników foresightu regionalnego na restrukturyzację województwa opolskiego [w:] Nowoczesność przemysłu i usług.  Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. Praca zbiorowa pod red. Jana Pyki, TNOiK Katowice, Katowice 2009, str. 507-515.

2008
[1]    DYMEK Ł., MALIK K., MACH Ł.: Istota foresightu  [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 15-25.

[2]    DYMEK Ł.: Etapy badań foresightowych w województwie opolskim [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 68-72.

[3]    DYMEK Ł.: Foresight a monitorowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 65-67.

[4]    DYMEK Ł.: Prognoza dynamiki zmienności sytuacji województwa opolskiego [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Kluczowe obszary badawcze i opisy scenariuszowe. Pod red. nauk. Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 58-80.

[5]    DYMEK Ł., MACH Ł., HEFFNER K., MALIK K.: Etapy badań foresightowych [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 73-96.

[6]    DYMEK Ł., MALIK K., HEFFNER K., MACH Ł.: Harmonogram prac Panelu Ekspertów i metodologia badawcza [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu.  Opole 2008. Str. 73-79.

[7]    DYMEK Ł., MALIK K., MACH Ł.: Metodologia badań foresightowych [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 29-47.

[8]    DYMEK Ł., MALIK K.: Operacjonalizacja foresightów regionalnych (na przykładzie województwa opolskiego) [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 61-64.

[9]    DYMEK Ł., MALIK K.: Wpływ foresightu na rozwój regionu [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 56-60.

2007

 [1]    DYMEK Ł., MALIK K.: Programowanie i monitorowanie rozwoju województwa opolskiego w aspekcie foresightu rozwoju zrównoważonego [w:] Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 214-223.

2006

[1]    DYMEK Ł., DYTCZAK M.: Wspomaganie zarządzania innowacjami w regionie. Przykład wykorzystania AHP [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Praca zbiorowa pod red. Ryszarda Knosali, Tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, Str. 317-326.

2004

[1]    Dymek Łukasz: Wydawnictwo Naukowo Techniczne w Warszawie, Schemat organizacyjny- problem złożonej struktury [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Red. naukowa Ryszard Knosala, Warszawa 2004. Str. 307- 313.