2020

 1. BOHDAN A.: Funkcjonowanie organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych gmin na przykładzie wybranych gmin województwa opolskiego [w:] Samorząd terytorialny: organy, zadania, finanse i aspekt międzynarodowy, J. Podgórska-Rykała, B. Pawlica, P. Ostachowski (RED.); str. 39-54, AT Wydawnictwo, Kraków 2020

2019

 1. BOHDAN A.: Pozycja ustrojowa rady sołeckiej w systemie organów sołectwa [w:] Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, B. Dolnicki (RED.); Wyd. Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8160-808-4; Warszawa 2019
 2. BOHDAN A.: Rozwój lokalny w zakresie informatyzacji urzędów gmin na przykładzie gmin miejskich województwa opolskiego [w:] Humanistyczne i społeczne aspekty biznesu i zarządzania; L. Karczewski, H. Kretek (RED.); Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; ISBN 978-83-66033-55-9; OPOLE 2019

2018

 1. BOHDAN A.: Formy jednostronnej komunikacji elektronicznej urzędów gmin z mieszkańcami na przykładzie gmin województwa opolskiego [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, K. Mazur-Kajta (RED.); Nr 18/2018 str. 62-76 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska
 2. BOHDAN A.: Przepisy gminne porządkowe jako szczególne akty prawa miejscowego [w:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym; B. Dolnicki (RED.); Wyd. Wolters Kluwer; Warszawa 2018 str. 96-106/ a. w. 0,5 ISBN 978-83-8107-714-9 Politechnika Opolska
 3. BOHDAN A.: Bezpieczeństwo teleinformatyczne urzędów gmin w zakresie zarządzania bezpieczeństwm informacji [w:] Biznes i zarządzanie a bezpieczeństwo w Polsce i na świecie; L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 490, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 91-98/a. w. 0,5 ISBN 978-83-66033-20-7 Politechnika Opolska
 4. BOHDAN A.: Tryb tworzenia związku metrololitalnego na przykładzie związku metropolitalnego w województwie śląskim [w:] Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich; B. Dolnicki (RED.); Warszawa 2018 str. 25-34/ a. w. 1 ISBN 978-83-8124-900-3 Politechnika Opolska
 5. BOHDAN A.: Zagadnienie e-administracji w strategiach rozwoju gmin województwa opolskiego [W:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce; ISSN 2391-9167; str. 9-20; Nr 2/2018(29)

2017

 1. BOHDAN A.: Ewolucja regulacji prawnych dotyczących e-administracji gminnej w 2016 r., Law Forensic Science 2017, nr 1 (13)/2017 s. 149-157 ISSN 2080-9670 Politechnika Opolska 1 4
 2. BOHDAN A.: Kodeksy etyczne urzędów gmin [w:] Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.), Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2017 str. 39-45/ a. w. 0,5 ISBN 978-83-947623-3-9 Politechnika Opolska 1 5
 3. BOHDAN A.: Statut gminy jako podstawa prawna funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy [w:] Człowiek, Państwo, Prawo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko; Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2017 str. 161-173/ a.w. 0,5 /całość s. 1118/ a. w. 65 ISBN 978-83-88953-27-9 Politechnika Opolska 1 5
 4. BOHDAN A.: Zadania dzielnic i ich organów na przykładzie dzielnic miasta Opole [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, B. Dolnicki (RED.), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017 str. 89-101/ a. w. 0,5/ całość s. 809/ a. w. 45 ISBN 978-83-8092-770-4 Politechnika Opolska 1 5

2016

 1. BOHDAN A.: Wpływ ustaw deregulacyjnych na warunki prowadzenia działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw w latach 2011-2016 [w:] Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego; A. Zygmunt, J. Zygmunt (RED.), Seria: Studia i Monografie, z. 451, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 21-31/ 0,5 a.w./str. str. 156/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-65235-63-3
 2. BOHDAN A.: Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i wyroki Europejskiego Trybunału praw Człowieka w orzecznictwie sądów administracyjnych w 2015 r. [w:] Europejska konwencja o ochronie praw człowieka- praktyka stosowania i funkcjonowania w przestrzenie europejskiej; M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 441; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 101-110, 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-8365235-43-5

2015

[1] BOHDAN A., PRZYBYLSKA M. (AUT.): Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2015 str. 149; 9 ark. Wyd. 978-83-255-7566-3
[2] BOHDAN A.: Rozwój e-administarcji w gminach w dobie globalizacji [w:] Internacjonalizacja administarcji publicznej, Z. Czerniak, J. Posłuszny, L. Żukowski (RED.), Wyd. Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015 str. 213-227, 1 ark. Wyd. 978-83-264-8088-1
[3] BOHDAN A.: Sposób określania zasad dostepu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy gminy w aktach prawa miejscowego na przykładzie statutów gmin województwa opolskiego [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, B. Dolnicki (RED.), Wyd. Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015 str. 84-96, 1 ark. Wyd. 978-83-264-3482-2
[4] BOHDAN A.: Partycypacja społeczna mieszkańców miasta Opola na przykładzie konsultacji społecznych w sprawie tworzenia dzielnic i przyjęcia ich statutów[w:] Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, P. Zamelski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 85-93, Opole 2015, ISBN 978-83-65235-22-0.

2014

[1] BOHDAN A.: E-demokracja w gminie na przykładzie internetowych konsultacji z mieszkańcami [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 305-322, (1 a. w.)/całość 51 a. w., ISBN 978-83-264-4464-7
[2] BOHDAN A.: Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę odpadami w Polsce [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawno administracyjne, J. Sługocki (RED.), PRESSCOM, Wrocław 2014, s. 319-332, (1 a. w.)/całość 39 a. w., ISBN 978-83-64512-07

2013

[1] BOHDAN A.: Partycypacja społeczna w tworzeniu jednostek pomocniczych gminy – kryzys czy rozwój w dobie przemian cywilizacyjnych? [w:] Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, J. Zimmermann, P. J. Suwaj (RED.), Wyd. Lex a Wolters Kluwer Business, str. 399-417, Warszawa 2013 1 ark. wyd./55 ARK. WYD. ISBN 978-83-264-4037-3

2012

[1] BOHDAN A: Normatywne podstawy funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy – prawo dobre czy złe?, [w:] D. R. Kijowski, A. Miruć, A. Suwałko – Karetko, Jakość prawa administracyjnego, LEX a Wolters Kluwer business, str. 275–296, Warszawa 2012 - ISBN 978-83-264-3846-2
[2] BOHDAN A: Partycypacja społeczna w tworzeniu jednostek pomocniczych gminy – kryzys czy rozwój w dobie przemian cywilizacyjnych? [w:] P. J. Suwaj, J. Zimmermann (RED.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

2011

[1]    BOHDAN A.: Zadania samorządu województwa o charakterze regionalnym [w:] Uwarunkowania instytucjonalno-polityczne i ekonomiczne rozwoju regionalnego w Polsce, Karina Bedrunka, Łukasz Dymek (RED.), Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/KatowiceOpole 2011, str. 9-26. ISBN 978-83-62736-46-1
[2]    BOHDAN A.: Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych gminy w świetle ustawy o samorządzie gminnym oraz badań własnych, [w:] Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011, 261-292
[3]    BOHDAN A.: Prawo dostępu do posiedzeń kolegialnych organów jednostek pomocniczych gminy pochodzących z wyborów powszechnych [w:] Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienia prawne, Ewa Pierzchała, Marta Woźniak (RED.), s. 101-112
[4]        BOHDAN A., MALIK K.: Z badań ekonomicznych, humanistycznych i społecznych pracowników Wydziału Zarządzania. 45 lat Politechniki Opolskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011, str. 114. ISBN 978-83-62736-10-2

2010

[1] BOHDAN A.: Zasada subsydiarności jako zasada polityki regionalnej w Polsce I Unii Europejskiej [w:] Polityka rozwoju regionu. Koncepcja. Procedury administracyjne. Finansowanie. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Opole 2010, str. 97-116. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-70-4, 3

2008
[1]    BOHDAN A.: Budżet gminy jako podstawa działalności finansowej gmin [w:] Opolskie Studia Administracyjno – Prawne. V. Red. W. Kaczorowski, S. L. Stadniczeńko. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2008. s. 147–162.