2018

 1. BARTOSZEWICZ M.: Definicje legalne w świetle zasady określoności prawa [W:] Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi; R. Balicki, M. Jabłoński (RED.); Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław 2018 str. 355-364 ISBN 978-83-66066-00-7 Politechnika Opolska
 2. BARTOSZEWICZ M.: Ewolucja niektórych instytucji prawa wyborczego w kontekście zasady reprezentacji politycznej [w:] Dwie dekady Konstytucji – doświadczenia i wyzwania; M. Haczkowska, H. Duszko-Jakimko (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 289-299 ISBN 978-83-66033-16-0 Politechnika Opolska
 3. BARTOSZEWICZ M.: Liczba uczestników zgromadzenia i jej znaczenie prawne w obecnym i dawnym prawie o zgromadzeniach [w:] Wolność zgromadzeń; R. Balicki, M. Jabłoński (RED.); Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław 2018 str. 95-104 ISBN 978-83-65653-39-0 Politechnika Opolska
 4. BARTOSZEWICZ M.: Nowe przejawy aktywizmu sędziowskiego? Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 września 2017 roku, K 10/17 [w:] Państwo i jego instytucje. Konstytucja - sądownictwo - samorząd terytorialny; R. Balicki, M. Jabłoński (RED.); Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław 2018 str. 287-298 ISBN 978-83-229-3632-0 Politechnika Opolska

2017

 1. BARTOSZEWICZ M.: Terminy załatwiania spraw według kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Zieliński (RED.), Nr 11/2016 str. 114-121 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 2. BARTOSZEWICZ M.: Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej; Wyd. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017 STR. 373; ISBN 978-83-7666-503-0 Politechnika Opolska

 3. BARTOSZEWICZ M.: Wybrane konstytucyjne gwarancje ciągłości władzy państwowej [w:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP . Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne; Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017 str. 750-764 ISBN 978-83-8019-713-8 Politechnika Opolska

 4. BARTOSZEWICZ M.: Recenzja: Grzegorz Wierczyński, Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawodawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017 nr 2 229-235 ISSN 2082-1212 Politechnika Opolska

 5. BARTOSZEWICZ M.: The Polish Language and Law [w:] Central and Eastern European Legal Studies; 2017 nr 2 str. 239-266/ 1,5 a. w. ISSN 2310-2705 Politechnika Opolska

2016

 1. BARTOSZEWICZ M.: Wybrane aktualne sfery zagrożeń dla wolności i praw człowieka. Szkic do rozważań [w:] Europejska konwencja o ochronie praw człowieka- praktyka stosowania i funkcjonowania w przestrzenie europejskiej; M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 441; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 201-210; 0,63 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-43-5
 2. BARTOSZEWICZ M.: Wykonywanie inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Stan istniejący i próba poszukiwania zmian [w:] Legislacja czasu przemian, przemian w legislacji. Księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, M. Kłodawski, M. Lachowski, A. Witorska (RED.), Wydawnictwo Sejmowe; 2016 str. 143-151 ISBN 978-83-7666-444-6

 3. BARTOSZEWICZ M.: Terminy załatwiania spraw według kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Zieliński (RED.), Nr 11/2016 str. 114-121 ISSN 2353-8899

2015

[1] BARTOSZEWICZ M.: Kilka uwag o ciszy wyborczej [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego; Acta Iuridica Lebusana Vol. 1; B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Jeja-Paszkiewicz (RED.); Uniwersytet Zielonogórski; Zielona Góra 2015 str. 19-24/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-7842-206-8

2014

[1] BARTOSZEWICZ M.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2014. Komentarz do artykułów: 39 tezy 1-7, 43, 44, 48, 49, 56, art. 64-76, 92, 217-220, 222, 224-227, 236-243, M. Haczkowska (RED.), Warszawa 2014, Stron 105, ISBN 878-83-278-0921-6
[2] BARTOSZEWICZ M.: Zakres znajomości języka polskiego przez osoby publiczne i obywateli. Rozważania na tle polskiego prawa, Przegląd Legislacyjny 2014, nr 1, Stron 22, ISSN 1426-6989

2012

[1] BARTOSZEWICZ M.: Działalność marszałka Sejmu w zakresie arbitrażu i mediacji na forum Sejmu [w:]  M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Gaskor (RED.), Mediacje w społeczeństwie otwartym, str. 223-235, Wrocław 2012 - 978-83-933431-5-7
[2] BARTOSZEWICZ M.: Działalność rozjemcza Prezydenta RP [w:] M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (RED.), Arbitraż i Mediacje, Mediacje w społeczeństwie otwartym. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych. Materiały z konferencji Wrocław 21-22.10.2011r., ADR Arbitraż i Mediacje, Nr 2, str. 25-31, Warszawa 2012 - ISSN 1898-942X
[3] BARTOSZEWICZ M.: Glosa do postanowienia  Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2011,(sygn. akt Ts 256/09), [w:] Przegląd Sejmowy, Nr 2/2012, str. 192-202, Warszawa 2012 - ISSN 1230-5502
[4] BARTOSZEWICZ M.: kilka uwag o funkcjach konstytucji ze szczególnym uwzględnieniem funkcji stabilizacji i dynamicznej, [w:] R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, W służbie dobru wspólnemu, Wydawnictwo Sejmowe, str. 56-65, Warszawa 2012 - ISBN 978-83-7666-164-3

2011

[1]    BARTOSZEWICZ M.: Instrumenty kontroli nad rządem opozycji parlamentarnej, Kontrola Państwowa , 2011, 6, str. 22

2010

[1]    BARTOSZEWICZ M., HACZKOWSKA M.: System organów państwowych według konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Opole 2010, str. 223 (udział współautora 9,18 ark.) Podręcznik akademicki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60691-95-3, 12
[2]    BARTOSZEWICZ M.: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2010 r. (sygn. akt Kp 6/09), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, Dwumiesięcznik Rok XVIII, Nr 5(100)/2010, Przegląd Sejmowy , str. 220-225, 9
[3]    BARTOSZEWICZ M.: Kilka uwag o neutralności politycznej urzędników [w:] Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej. Pod redakcją Magdaleny Tabernackiej, Renaty Raszewskiej-Skałeckiej, Oficyna a Wolters Kluwer business Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010, str. 272-283. Wydział Zarządzania na Politechnice Opolskiej, 1897-4392, 3
[4]    BARTOSZEWICZ M.: Prawne i pozaprawne determinanty zatrudniania w służbie cywilnej, NIK, Kontrola Państwowa, Warszawa 2010, Nr 5(334), str. 46-62 . Politechnika Opolska, 9
[5]    BARTOSZEWICZ M.: Przemiany w świecie współczesnym a funkcja legitymizacyjna konstytucji strony od 267 do 272, Beta-druk, Politechnika Opolska, 978-83-931390-1-9 ISBN, 3
2009

[1] BARTOSZEWICZ M.: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 maja 2008 r., sygn. akt  IV SA/Po 403/07, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2009, nr 4, s. 155-160.
[2] BARTOSZEWICZ M.: Pozycja prawna regionu w wybranych państwach Unii Europejskiej, [w:] Wybrane aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, pod redakcją naukową K. Heffnera, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Opole 2009, s. 34-46   
[3] BARTOSZEWICZ M.: Społeczeństwo obywatelskie a pluralizm polityczny i  udział obywateli w życiu politycznym, [w:] Prawna działalność instytucji  społeczeństwa obywatelskiego, pod redakcją naukową J. Blicharz i J. Bocia, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 43-50.8.    BARTOSZEWICZ M.: Zasada równości w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2009, nr 1, s. 34-47.