2020

 • ADAMSKA M., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Practical Application of Selected Methods of Intellectual Capital Valuation: A Research Study [w:] European Research Studies Journal; vol. 23, nr 2; ss. 714-727, DOI:10.35808/ersj/1617
 • ADAMSKA M.: Practical application of forms and tools of marketing communication in the SME sector [W:] E&M Economics and Management; ISSN (Print) 1212-3609, ISSN (Online) 2336-5604; STR. 193-209; No 2, XXIII/2020

2019

 1. ADAMSKA M. (AUT.): Zarządzanie kapitałem intelektualnym w erze gospodarki cyfrowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. 8 ark. wyd.; ISBN 978-83-66033-57-3; Opole 2019

2018

 1. ADAMSKA M., KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ A.: Kreowanie wartości klienta w kontekście jakości procesu obsługi [w:] Marketing i Rynek; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Nr 9/2018 str. 10-25 ISSN 1231-7853 Politechnika Opolska
 2. ADAMSKA M., KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ A.: Zdolność do doskonalenia jako atrybut przedsiebiorstwa XXI wieku - analiza wymagań i barier [w:] Marketing i Rynek; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Nr 9/2018 str. 487-499 ISSN 1231-7853 Politechnika Opolska
 3. ADAMSKA M., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Cooperation between science and business in the Opolskie voivodship - based on results of regional research [w:] Proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banska Bystrica; Volume I. Economic Theory and Practice 2017; Banska Bystrica 2018 str. 1-11/ a. w. 0,5 ISBN 978-80-557-1277-2 Politechnika Opolska
 4. ADAMSKA M.: Oczekiwania studentów wobec kadry dydaktycznej jako czynniki warunkujące poprawę kapitału relacyjnego uczelni [w:] Marketing Instytucji naukowych i badawczych; Instytut Lotnictwa w Warszawie; Nr 4(30)/2018 str. 36-55 ISSN 2353-8414 Politechnika Opolska
 5. ADAMSKA M.: Sales Personnel and Service Process Quality as Factors Driving Consumer Behaviour [w:] Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth; K. Soliman (EDIT.); International Business Information Management Association (IBIMA); str. 467-477/ a. w. 1 ISBN 978-0-9998551-1-9 Politechnika Opolska
 6. ADAMSKA M.: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PROCESU OBSŁUGI JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY ZACHOWANIA KONSUMENCKIE NA RYNKU B2B [w:] Studia i Prace WNEiZ US; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; Nr 52/1/2018 str. 21-32 ISSN 2450-7733; 2080-4881 2300-4096 9 Politechnika Opolska
 7. ADAMSKA M., DYMEK Ł.: Kadra dydaktyczna jako czynnik warunkujący zarządzanie wizerunkiem uczelni publicznej [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie; Wyd. Politechnika Śląska w Gliwicach; Nr 124/2018 str. 7-18 ISSN 1641-3466 Politechnika Opolska
 8. ADAMSKA M.: Czynniki motywacji personelu sprzedażowego w małych i średnich przedsiębiorstwach [w:] Polityki Europejskie, Finanse i Marketing; Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wyd. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; NR 20 (69) 2018 str. 7-19 ISSN 2081-3430 Politechnika Opolska

2017

 1. ADAMSKA M. (RED.): Przegląd Nauk Stosowanych; Nr 13/2016 str. 128/ ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 0

 2. ADAMSKA M., KLEMENS B., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Kapitał ludzki - zasoby wiedzy, umiejętności i kompetencji - oczekiwania interesariuszy projektu [w:] Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, H. Brandenburg, G. Tobor (RED.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Katowice 2017 str. 13-27 ISBN 978-83-7875-365-0 Politechnika Opolska 1 1,25

 3. ADAMSKA M., KLEMENS B., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Strategie oddziaływania na interesariuszy rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność [w:] Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, H. Brandenburg, G. Tobor (RED.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Katowice 2017 str. 340-353 ISBN 978-83-7875-365-0 Politechnika Opolska 1 1,25

 4. ADAMSKA M., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ A.: Assumptions for accomplishing purposes of development projects: factors affecting involvement of external participants [w:] Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos; Liučvaitienė A. (EDIT.), Wyd. Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2017; str. 138-145/ a.w. 0,5/całość str. 218, a.w. 10,5 ISSN 2538-6700 Politechnika Opolska 1 2,5

 5. ADAMSKA M.: Badanie zapotrzebowania na usługi oparte na wiedzy w przedsiębiorstwach województwa opolskiego [w:] Barometr Regionalny; Tom 15, Nr 4/2017Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zamość 2017 str. 155-162/ 0,5 a. w. ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska 1 14

 6. ADAMSKA M.: Marketing mobilny jako nowoczesna forma komunikacji z klientem [w:] Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej; Seria: Studia i Monografie, Z. 475; J. Wielki (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 113-122/ 0,5 a.w./całość: str. 179/ 12 a. w. ISBN 978-83-65235-96-2 Politechnika Opolska 1 5

 7. ADAMSKA M.: Techniki identyfikacji problemów jako etap procesu wprowadzania innowacji organizacyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa. Seria "Zarządzanie procesami w teorii i praktyce"; Zeszyt nr 9; Szczecin 2017 str. 111-122/ 0,5 a. w./ ISBN 978-83-7867-752-9 Politechnika Opolska 1 5

 8. ADAMSKA M.: Zastosowanie monitora aktywów niematerialnych w analizie kapitału ludzkiego [w:] Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, H. Brandenburg, G. Tobor (RED.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Katowice 2017 str. 28-41 ISBN 978-83-7875-365-0 Politechnika Opolska 1 5

2016

 1. ADAMSKA M.: Analiza przesunięć udziałów – struktura, potencjał i konkurencyjność województwa opolskiego w latach 1995-2015 [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Ł. Mach (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 9-22/ 0,5 a.w./str. 169/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-62235-64-0
 2. ADAMSKA M.: Ewolucja koncepcji kapitału intelektualnego [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Nr 9/2015 str. 10-22 ISSN 2353-8899
 3. ADAMSKA M.: Rola personelu sprzedażowego w zarządzaniu relacjami z klientem – wyniki badań regionalnych w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa opolskiego [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 4 (14)/2016 str. 156-161 ISSN 1644-9398
 4. ADAMSKA M.: Zarządzanie zaufaniem konsumenckim w czasie cyklu życia konsumenta [w:] Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego; A. Zygmunt, J. Zygmunt (RED.), Seria: Studia i Monografie, z. 451, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 69-78/ 0,5 a.w./str. str. 156/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-65235-63-3
 5. ADAMSKA M.; SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł.: Partnerski model budowy strategii w praktyce programowania lokalnego - "Nic o nas bez nas" [w:] Projekty regionalne i lokalne - sukces projektu. (RED.) H. Brandenburg, P. Sekuła; Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Katowice 2016 str. 25-37; 0,5 ark. Wyd./ całość: str. 353; 18 ark. Wyd. ISBN 978-83-7875-295-0
 6. ADAMSKA M.; SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł.: Uwarunkowania sukcesu projektu w obszarze transferu wiedzy - studia przypadku [w:] Projekty regionalne i lokalne - sukces projektu. (RED.) H. Brandenburg, P. Sekuła; Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Katowice 2016 str. 11-24; 0,5 ark. Wyd./ całość: str. 353; 18 ark. Wyd. ISBN 978-83-7875-295-0

2015

[1] ADAMSKA M., CIESIELSKA M., SZEWCZYK M.: Podstawy statystyczne badań marketingowych. Skrypt 302; Wyd. II - poszerzone; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2015 str. 239; 15,5 ark. wyd. (całość) 978-83-65235-07-7
[2] ADAMSKA M., DYMEK Ł.: Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship – Synthesis of the Project Action Plan [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation; Krzysztof Malik, Łukasz Dymek (EDIT.); Wyd. Difin, Warszawa 2015 str. 15-25; 0,5 ark. wyd. (50%) 978-83-7930-785-2
[3] ADAMSKA M., KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ A.: Importance of and Pre-requisites for the Implementation of Innovation in Small and Medium Enterprises [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation; Krzysztof Malik, Łukasz Dymek (EDIT.); Wyd. Difin, Warszawa 2015 str. 109-120; 0,5 ark. Wyd. 978-83-7930-785-2
[4] ADAMSKA M.: Świadomość przedsiębiorców w zakresie zarządzania relacjami z klientami - wyniki badań regionalnych na przykładzie województwa opolskiego [w:] Zarządzanie marketingowe współczesnymi organizacjami - determinanty, funkcje, strategie; Oleksandr Gugnin, Hanna Hall, Lucyna Witek (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej; Rzeszów 2015 7-16; 16,12 a. w. (całość); 0,5 ark. wyd. (autor) 978-83-7199-994-1

2014

[1] ADAMSKA M., FOLTYS J.: Identyfikacja współczesnych wybranych wyzwań w zarządzaniu organizacjami w środowisku realnym i cyfrowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, 13 a. w., ISBN 978-83-64056-72-7
[2] ADAMSKA M., MARKOVA V., FOLTYS J., HIADLOVSKI V. (EDIT.): Management of organization In Real and virtual environment: opportunities and challenges. Zarządzanie organizacją w realnym i wirtualnym środowisku: szanse i wyzwania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, 18 a. w., ISBN 978-83-64056-53-6
[3] ADAMSKA M., MINAROVA M.: Role of Learning Organization in Building Consumer Confidence/Uloha uaiacej sa organizacie pri budovani zakaznickej dovery. E&M Ekonomie a Management (Economics&Management E+M), 2014, XVII, 1, Business Administration and Management, p. 62 www.ekonomie-management.cz/, 12 str. 0,7 a. w. (ss. 62-72), ISSN 1212-3609
[4] ADAMSKA M., SILIN A., ARKHIPOVA N., SADOVNICOVA L.: Słownik menadżera zasobów ludzkich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, SKRYPT nr 299, Opole 2014, 11,4 a. w., ISBN 978-83-64056-70-3, ISSN 1427-9932
[5] ADAMSKA M.: Kapitał intelektualny i wybrane uwarunkowania rynku jako czynniki determinujące rozwój przedsiębiorczości. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław Nr 2(40)/2014, ss.11-26 (16 str.) 1 a. w., ISSN 1643-7772
[6] ADAMSKA M.: Managing methods of consumer trust in the consumer life cycle. 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Scientia Iuventa 2014, Bańska Bystrzyca, 2014 – wersja elektroniczna, 6 str. 0,5a. w. Całość ok. 20 a. w., CD ISBN 978-80-557-0700-6
[7] ADAMSKA M.: Zarządzanie kapitałem klienckim w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa opolskiego — wyniki badań regionalnych. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. Nr 2 (12)/2014, ss. 133-139, 7 str. 0,5 a. w., ISSN 1644-9398
[8] ADAMSKA M.: Zastosowanie monitora aktywów niematerialnych w analizie kapitału ludzkiego. MKN: [w:] projekty regionalne i lokalne – rola kompetencji, H. Brandenburg, P. Sekuła (RED.), Radzionków 10-11 czerwca 2014, Katowice 2014, 0,5 a. w., ISBN 978-83-7875-189-2
[9] ADAMSKA M.: Znaczenie programów lojalnościowych w budowaniu kapitału klienckiego [w:] Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges. Zarządzanie organizacją w realnym i wirtualnym środowisku: szanse i wyzwania. Viera Markova, Joachim Foltys, Małgorzata Adamska, Vladimir Hiadlovski (RED.). Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, 0,5a. w. (str. 9-20) Całość 18 a. w., ISBN 978-83-64056-53-6
[10] ADAMSKA M.: Zarządzanie wiedzą o kapitale klienckim w ocenie małych i średnich przedsiębiorców województwa opolskiego [w:] Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges VI, V. Hiadlovsky, J. Foltys, L. Lesakova (EDIT.), Banska Bystrica 2014, 0,5 a. w., ISBN 978-80-557-0847-8

2013

 1. ADAMSKA M., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M. (RED.): Od naukowej inspiracji do innowacji w przedsiębiorstwie. Praktyczna aplikacja wiedzy Asystentów Innowacji, Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2013 s. 225/ ark. wyd. 9 ISBN 978-83-63023-03-4
 2. ADAMSKA M., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł.: Stymulowanie współpracy pomiędzy nauką i biznesem przy współfinansowaniu europejskim – przykłady, rezultaty i rekomendacje [w:] Projekty lokalne i regionalne – współpraca: Nauka-Biznes-Samorząd. Przykłady i studia przypadków, H. Brandenburg, P. Sekuła (RED.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013 19 str. 1 ark. wyd./całość 9 ark. wyd. ISBN 978-83-7875-152-6
 3. ADAMSKA M.: Diagnoza czynników warunkujących rozwój małych i średnich przedsiębiorstw [w:] M. Szewczuk-Stępień i M. Adamska (RED.) Od naukowej inspiracji do innowacji w przedsiębiorstwie. Praktyczna aplikacja wiedzy Asystentów innowacji, Instytut Trwałego Rozwoju, str. 33-50, Opole 2013 17str, 1,1ark. wyd./całość 9 ark. wyd. ISBN 978-83-63023-03-4
 4. ADAMSKA M.: Innovation capital in small and medium enterprises of opolskie voivodeship 7 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt."Rozpočet EÚ, inovácie a ekonomický rast" Bańska Bystrzyca 2013 6str. 0,5ark. wyd. Całość ok. 24 ark. wyd. CD ISBN 978-80-970959-2-5
 5. ADAMSKA M.: Modern predispositions of the market as a determining factor In an enterprise?s development [w:] Management of Organizations in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challenges IV, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012 (nie wykazano wcześniej) 8 str. 0,5ark. wyd./ Całość ok. 50 ark. wyd. CD ISBN 978-80-557-0477-7
 6. ADAMSKA M.: Zarządzanie zaufaniem klienta w cyklu życia kapitału klienckiego [w:] HANDEL WEWNĘTRZNY, rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing. Nr indeksu 360007 dwumiesięcznik. Tom II Czas jako determinanta zachowań konsumenckich – aspekty marketingowe, Lipiec-sierpień (A) 2013 9 str. 0,6 ark. wyd. 353str. ISDN 0438-5403

2012

[1] ADAMSKA M., DYMEK Ł. (RED.): Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, Tom II, Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, str. 265, Opole 2012 - ISBN 978-83-62736-93-5
[2] ADAMSKA M., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M. (RED.): Know How – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Rozwinięcie i synteza wyników, Instytut Trwałego Rozwoju, str. 258, Opole 2012 ISBN 978-83-63023-02-7
[3] ADAMSKA M., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Badania jakościowe jako narzędzie pozyskiwania, analizy i interpretacji wiedzy eksperckiej – wymiar praktyczny, [w:] M. Adamska, M. Szewczuki-Stępień (RED.), Know How – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Rozwinięcie i synteza wyników, Instytut Trwałego Rozwoju, str. 161-180, Opole 2012 - ISBN 978-83-63023-02-7
[4] ADAMSKA M.: Analyse der verschiebung der beteiligung - struktur, potenzial und konkurrenzfähigkeit der woiwodschaft Opole, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Herausforderungen, forschung und perspecktiven. 1st International Congress of Young Scientists, Department of Banking And Financial Markets University of Economics in Katowice, Poland, str. 241-256, 18-20 June Sunny Beach Bulgaria, Berlin 2012 - ISBN 978-3-942171-86-1
[5] ADAMSKA M.: Kapitał innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego, [w:] H. Brandenburg (RED.), Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne i gospodarcze, Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, str. 44-61, Katowice 2012 - ISBN 978-83-7246-778-2
[6] ADAMSKA M.: Regionalny transfer wiedzy - perspektywa województwa opolskiego, [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. Nr 2(28)/2012, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ss. 93-100, Zamość 2012 - ISSN 1644-9398
[7] ADAMSKA M.: Selected market conditions as determinants of entrepreneurship. Stowarzyszenie Akademickie MAGNANIMITAS Hradec Králové The Czech Republic. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS - ISBN 978-80-905243-3-0, ETTN 042-12-12017-12-5
[8] ADAMSKA M.: Skuteczna prezentacja wiedzy istotnym czynnikiem jej transferu w organizacjach funkcjonujących w otoczeniu gospodarczym, [w:] K. Malik, Ł. Dymek (RED.), Know How – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Diagnoza i wprowadzenie do badań, Instytut Trwałego Rozwoju, str. 21-33, Opole 2012 - ISBN 978-83-63023-01-0
[9] ADAMSKA M.: Struktura, potencjał i konkurencyjność podmiotów gospodarczych województwa opolskiego, [w:] M. Adamska, Ł. Dymek (RED.), Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, Tom II, Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, str. 9-26, Opole 2012 - ISBN 978-83-62736-93-5
[10] ADAMSKA M.: Znaczenie kapitału rynkowego w rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw – determinanty, pomiar, narzędzia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 27/2011, str. 79-96, (nie ujęte w wykazie za 2011 r.) Poznań 2011 - ISSN 1643-7772

2011

[1]    ADAMSKA M.: Wybrane aspekty zarządzania kapitałem innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa opolskiego [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. Nr 4 (26)/ 2011, ss. 123-130. (0,5 arkusza wydawniczego). ISSN 1644-9398.
[2]    ADAMSKA M.: Customer capital of modern business and its impact on efficiency. Stowarzyszenie Akademickie MAGNANIMITAS Hradec Králové The Czech Republic. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. Ss. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 2. vyd. ISBN 978-80-904877-7-2, ETTN 042-11-11010-12-5
[3]    ADAMSKA M.:  Wskaźniki oceny kapitału ludzkiego jako podstawa jego analizy w strukturze kapitału intelektualnego – na wybranym przykładzie [w:]Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach. Jan Pyka (RED.), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach. Katowice 2011, ss. 399-413. (1 arkusz wydawniczy). ISBN 978-83-85587-28-6
[4]    ADAMSKA M.: Analiza kapitału rynkowego i jego wpływ na funkcjonowanie organizacji [w:] Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Anna Adamik (RED.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2011, ss. 43-54. (1 arkusz wydawniczy). ISBN 978-83-255-2749-5, ISBN ebook 978-83-255-2750-1
[5]    ADAMSKA M.: Kapitał rynkowy organizacji jako istotny czynnik przewagi konkurencyjnej [w:] Budowanie przewag konkurencyjnych w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Krzysztof Malik (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Wydział Zarządzania, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Opole 2011. ss.7-32, (1 arkusz wydawniczy), ISSN 1429-6063, ISNB 978-83-62736-25-6

2010

[1]    ADAMSKA M., MALIK K.:  Shift-share Analysis of Industrial Branches of the Opolskie Voivodship [w:] Paths of Regional Development: the Policy and Infrastructure, Edit by Krzysztof Malik, Opole 2010, ss. 19-42. Faculty of Management of the Opole University of Technology, Self-government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning, of the Polish Academy of Sciences Committee of Labor and Social Policy Sciences of the Polish Academy of Sciences – Regional Social Policy Department,  Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-75-9, 7
[2]    ADAMSKA M.: Metoda wyceny kapitału intelektualnego nowoczesnych organizacji –Skandia Intellectual Capital Navigator. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Opole 2010, str. 7-14., Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Politechnika Opolska, 3
[3]    MALIK K., ADAMSKA M.: Przedsiębiorstwa kluczowe dla rozwoju województwa opolskiego – ocena z wykorzystaniem analizy przesunięć udziałów oraz kryteriów ważności i pilności [w:] Kierunki rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego. Podsumowanie wyników badań pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Opole 2010, str. 25-48. Pro Media Sp. z o.o. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-905654-6-0, 3
[4]    MALIK K., ADAMSKA M.: Z badań nad metodami identyfikacji przedsiębiorstw kluczowych dla rozwoju województwa opolskiego [w:] Zarządzanie rozwojem regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Opole 2010, str. 251-268. Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-74-2, 3
2009

[1] ADAMSKA M, MALIK K.: Analiza przesunięć udziałów branż gospodarki województwa opolskiego (shift-share analysis) [w:] Przedsiębiortswa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzedzia badawcze pod red. Krzysztofa Malika. Wydawca: Pro Media Sp. z o. o. Opole 2009. Str. 135-156.

[2] ADAMSKA M.: Skuteczne zarządzanie marketingowe z wykorzystaniem nowoczesnych form i narzędzi komunikacji [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Pod redakcją Ryszarda Knosali. Tom I. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Opole 2009, str. 14-22. Politechnika Opolska   
[3] ADAMSKA M.: Znaczenie kształcenia na odległość w dobie globalnych rynków pracy i migracji ludności [w:] Wybrane aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN Opole 2009, str. 140-149.  Politechnika Opolska

2008
[1]    ADAMSKA M.: Kapitał ludzki w strategii marketingowej współczesnej organizacji [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO 2008. Informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Pańkowskiej, Teresy Porębskiej-Miąc, Henryka Sroki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice 2008. str. 49-67.
[2]    ADAMSKA M.: Wykorzystanie kapitału ludzkiego w planowaniu strategii merketingowej nowoczesnych organizacji [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu Tom I. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 275-282.
[3]    ADAMSKA M.: Znaczenie i reprezentacja wiedzy zasobów ludzkich w dobie gospodarki opartej na wiedzy [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie.  Pod redakcją Ryszarda Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Tom I. Opole 2008, ss. 7-14.

2007

[1]    ADAMSKA M.: Zarządzanie informacjami o wiedzy zasobów ludzkich w organizacjach opartych na wiedzy oraz propozycja komputerowych narzędzi wspomagania [w:] Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 334-341.

2006

 [1]    ADAMSKA M.: Wsparcie procesu projektowania i wdrażania systemów informatycznych poprzez efektywne wykorzystanie wiedzy organizacji, Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2006, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Praca zbiorowa pod red. Teresy Porębskiej-Miąc i Henryka Sroki, Katowice 2006, str. 27-34.
[2]    ADAMSKA M.: Zarządzanie wiedzą - konieczność czy moda w procesie podnoszenia efektywności finansowej organizacji? [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, Str. 23-30.
[3]    ADAMSKA M.: Zarządzanie wiedzą w procesie projektowania systemów informatycznych [w:] Systemy informatyczne zarządzania – od teorii do praktyki, Pod red. Marka Miłosza, PW Mikom, Warszawa 2006, Str. 175-188.

2005

[1]    ADAMSKA M.: Efektywność metody zarządzania kosztami działań w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym, Zbiór prac pod red. R. Knosali, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, WNT, Warszawa, 2005, s. 7-14.
[2]    ADAMSKA M.: Zarządzanie kosztami działań – propozycją rozwiązań dla małych przedsiębiorstw, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Nr 2/2005, str. 2-14.  

2004

[1]    Adamska Małgorzata: Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2004, Analiza procesów gospodarczych – wstęp do zarządzania kosztami działań. Praca zbiorowa pod redakcją Teresy Porębskiej - Miąc i Henryka Sroki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Zbiór referatów. Katowice 2004, s. 461-468.
[2]    Adamska Małgorzata: Wydawnictwo Naukowo Techniczne w Warszawie, Praktyczne aspekty wdrożenia metody ABM w struktury małego przedsiębiorstwa produkcyjnego, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Zbiór prac pod redakcją Ryszarda Knosali. Warszawa 2004, Tom I, s. 15-22.