• Zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi a w szczególności:
  • Rekrutacja pracowników
  • Systemy motywacji pracowników
  • Systemy ocen okresowych
  • Wartościowanie i wynagradzanie pracowników
  • Szkolenie pracowników
  • Outplacement
 • Zarzadzanie różnorodnością i inkluzja pracowników oraz przeciwdziałanie dyskryminacji m.in ze względu płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientację seksualną w organizacji i na rynku pracy.
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • Proces starzenia się społeczeństwa i jego wpływ na rynek pracy i funkcjonowanie organizacji. Zarządzanie wiekiem.
 • Etyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi
 • Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania organizacją
 • Style kierowania zasobami ludzkimi