Zagadnienia realizowane w ramach prac dyplomowych:

  • rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie, dyskryminacja na rynku pracy, przyczyny i skutki bezrobocia, przeciwdziałanie bezrobociu przez Powiatowe
    Urzędy Pracy,
  • finanse publiczne, system podatkowy, wydatki sektora publicznego, deficyt budżetowy i dług publiczny, finanse sektora samorządowego,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi: pozyskiwanie personelu, rozwój kapitału ludzkiego, motywowanie personelu, oceny personelu, restrukturyzacja zatrudnienia.