• Metodyka badań procesów innowacyjnych w MŚP, projektowanie przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwie, modele organizacji innowacyjnej, czynniki determinujących przekształcanie małych i średnich przedsiębiorstw w organizacje innowacyjne,
  • Pojęcie i istota outsourcingu, geneza i rozwój usług outsourcingowych, różnorodność usług outsourcingowych we współczesnym zarządzaniu, działalność przedsiębiorstw outsourcingowych w Polsce i Świecie, możliwości i perspektywy rozwoju outsourcingu w przedsiębiorstwach i rolnictwie
  • Istota i problemy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, a w tym zarządzanie rozwojem zrównoważonym, zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego, narzędzia zarządzania i marketingu, rozwój na szczeblu regionalnym i lokalnym, w tym poprzez politykę rozwoju, programy pomocowe i bezpośrednie inwestycje w warunkach integracji europejskiej oraz poprzez produkty regionalne i lokalne, czynnik ludzki i przemiany społeczno-kulturowe w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, skuteczne stymulowanie rozwoju lokalnego