• samorządy zawodowe i gospodarcze, w szczególności ich organizacja, zadania i praktyczna działalność,
  • struktura, kompetencje i działalność wybranych organów administracji publicznej, w szczególności organów odpowiedzialnych bezpośrednio lub pośrednio za obsługę obrotu gospodarczego,
  • prawa konsumentów, w tym poszczególne uprawnienia, zasady ich dochodzenia i związane z tym problemy praktyczne,
  • metody pomiaru efektywności prawa, np. analiza orzeczeń sądowych, danych statystycznych dotyczących funkcjonowania systemu prawnego, badania na temat realnego funkcjonowania regulacji prawnych.