1. Tradycyjne źródła pozyskania kapitału do prowadzonej działalności (np. kredyty bankowe, obligacje, akcje, pożyczki).
2. Alternatywne źródła pozyskiwania kapitału(np. leasing).
3. Pozyskiwanie kapitału na finansowanie działalności innowacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem kapitałów wysokiego ryzyka (private equity/venture capital, anioły biznesu).
4. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa za pomocą funduszy Unii Europejskiej.
5. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w długim i krótkim okresie czasu.
6. Analiza wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (np. zasobów ludzkich, zasobów rzeczowych, działalności B+R, działalności marketingowej, gospodarki materiałowej).
7. Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa.
8. Strategie kosztowe i cenowe przedsiębiorstw.
9. Benchmarking jako instrument controllingu strategicznego.
10. Praktyczne zastosowanie narzędzi controllingu funkcyjnego w obszarze produkcji, gospodarki materiałowej, marketingu i logistyki, zasobów ludzkich i ochrony środowiska.
11. Analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa.
12. Instrumenty rynku kapitałowego.
13. Zrównoważony rozwój lokalny i regionalny.
14. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego.
15. Inwestycje infrastrukturalne i źródła ich finansowania.
16. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego za pomocą funduszy Unii Europejskiej