Tematyka Prac Magisterskich:

  • Analiza atrakcyjności inwestycyjnej wybranych regionów, miast
  • Konkurencyjność Polski jako biorcy bezpośrednich inwestycji zagranicznych
  • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy wybranych regionów, gmin
  • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy, postęp technologiczny, innowacyjność gospodarki
  • Oddziaływanie kapitału zagranicznego na rozwój przemysłu na przykładzie wybranej gałęzi
  • Uwarunkowania ekonomiczne i kulturowe przepływów kapitałowych w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie wybranych krajów
  • Kapitał zagraniczny w wybranej specjalnej strefie ekonomicznej – analiza korzyści
  • Motywy i konsekwencje internacjonalizacji przedsiębiorstw polskich
  • Zmiany w strukturze handlu zagranicznego wybranego kraju , regionu
  • Bariery rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych na wybranych przykładach
  • Specyfika zarządzania i strategie firm rodzinnych na wybranych przykładach
  • Internacjonalizacja firm rodzinnych
  • Wpływ migracji zagranicznych na rozwój gospodarczy na przykładzie wybranego regionu, gminy