Tematyka Prac Magisterskich:

 • Analiza atrakcyjności inwestycyjnej wybranych regionów, miast
 • Konkurencyjność Polski jako biorcy bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy wybranych regionów, gmin
 • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy, postęp technologiczny, innowacyjność gospodarki
 • Oddziaływanie kapitału zagranicznego na rozwój przemysłu na przykładzie wybranej gałęzi
 • Uwarunkowania ekonomiczne i kulturowe przepływów kapitałowych w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie wybranych krajów
 • Kapitał zagraniczny w wybranej specjalnej strefie ekonomicznej – analiza korzyści
 • Motywy i konsekwencje internacjonalizacji przedsiębiorstw polskich
 • Zmiany w strukturze handlu zagranicznego wybranego kraju , regionu
 • Bariery rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych na wybranych przykładach
 • Specyfika zarządzania i strategie firm rodzinnych na wybranych przykładach
 • Internacjonalizacja firm rodzinnych
 • Wpływ migracji zagranicznych na rozwój gospodarczy na przykładzie wybranego regionu, gminy