Zakres tematyczny prac dyplomowych:

  • Finanse publiczne w Polsce i Unii Europejskiej
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • Rozwój zrównoważony i trwały, jakość życia
  • Finansowanie ochrony środowiska

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

1. Ocena bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach .....
2. Analiza konkurencyjność polskiego eksportu
3. Stan i perspektywa stosunków gospodarczych Polski i ....
4. Polska emigracja zarobkowa w UE
5. Koszty i korzyści integracji Polski z UE
6. Koszty i korzyści przyjęcia przez Polskę euro
7. Perspektywy przyjęcia euro przez Polskę
8. Analiza wypełniania kryteriów konwergencji przez Polskę
9. Wymiana handlowa Polski z ......
10. Funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej
11. Rola przemysłu wysokiej techniki w wymianie międzynarodowej / eksporcie na przykładzie ......
12. Wpływ globalizacji na wymianę handlową Polski
13. Możliwości dalszego poszerzenia Unii Europejskiej
14. Wybór strategii rozwojowej z wykorzystaniem analizy SWOT
15. Finanse jednostek samorządu terytorialnego
16. Ocena funkcjonowania NFOŚiGW w latach ......
17. Analiza funkcjonowania Funduszu Leśnego
18. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce
19. Skutki kryzysu finansowego 2007 -2010
20. Analiza koniunktury gospodarczej w Polce
21. Analiza deficytu finansów sektora publicznego w Polsce
22. Analiza państwowego długu publicznego w Polsce
23. Ocena polityki pieniężnej NBP w Polsce
24. Determinanty warunków i jakości życia społeczeństwa