Zainteresowania naukowe:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Innowacje i przedsiębiorczość (w szczególności akademicka)
  • Transfer wiedzy – współpraca nauki z biznesem
  • Gospodarka regionalna
  • Sieci współpracy (klastry)
  • Rozwój lokalny i regionalny w szczególności przy współfinansowaniu europejskim
  • Fundusze Unii Europejskiej

Przykładowe tematy prac dyplomowych:
1. Prawne i finansowe aspekty zakładania działalności gospodarczej. Autorski pomysł na biznes.
2. Wspieranie przedsiębiorczości priorytetem Unii Europejskiej - wymiar praktyczny realizowany w ...
3. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw ze środków UE- możliwości, zasady, przykłady.
4. System ocen pracowników i jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Analiza na wybranym przykładzie.
5. Satysfakcja pracowników i jej wpływ na motywację do pracy na przykładzie ...
6. Ocena pracownicza jako forma motywacji do pracy.
7. Metody rekrutacji i selekcji pracowników na wybranym przykładzie.
8. Motywacja pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie ...
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie wybranej organizacji.
10. Wzrost konkurencyjności dzięki funduszom europejskim na przykładzie przedsiębiorstwa ...
11. Inwestycje w kapitał ludzki - dbałość o aktywa firmy. Doświadczenia ... na tle możliwości oferowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.
12. Fundusze unijne dla rozwoju kompetencji-idea, zasady, najlepsze praktyki powiatu ...
13. Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach ....Studium przypadku ...
14. Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w kształtowaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na przykładzie projektów zrealizowanych przez ...
15. Równość szans kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej. Wymiar praktyczny w realizowanych projektach
16. Rola funduszy strukturalnych w polityce regionalnej Unii Europejskiej – Wykorzystanie wybranych programów pomocowych wdrażanych w ...
17. Odnowa wsi jako skuteczna metoda rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wsi ...
18. Wzrost lokalnego potencjału turystycznego poprzez realizację działań współfinansowanych ze środków UE-studium przypadku Gminy ...
19. Cele i działania polityki UE w zakresie wspierania rozwoju lokalnego. Charakterystyka wybranych typów interwencji zrealizowanych w gminie ...
20. Wykorzystanie środków unijnych w aspekcie ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Analiza na przykładzie ...
21. Możliwości finansowania rozwoju lokalnego wynikające z przystąpienia Polski do UE. Dotacje na inwestycje na wybranym przykładzie
22. Kreowanie rozwoju lokalnego miasta ... wsparte środkami unijnymi.
23. Gmina ... jako beneficjent funduszy strukturalnych w okresie ...
24. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gminy ...