Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół:
• zagadnień związanych z procesami migracyjnymi – wewnętrznymi oraz zewnętrznymi oraz związanych z nim szeregiem konsekwencji ekonomicznych oraz społecznych,
• zagadnień związanych z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy, w szczególności z czynnikami decydującymi o zatrudnieniu i pozostawaniu bez pracy,
• zagadnień związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym, w tym czynnikach i barierach rozwoju lokalnego i regionalnego,
• mikro i makroekonomii.


Przykładowe tematy prac licencjackich realizowane na seminarium dyplomowym
• Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zagranicznych migracji zarobkowych z obszarów wiejskich.
• Konsekwencje zagranicznych migracji zarobkowych w sferze lokalnego rynku handlowego i usługowego.
• Migracje wewnętrzne i och wpływ na funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego.
• Wpływ roli akademickiej miast na funkcjonowanie sfery handlu i usług.
• Ekonomiczny aspekt migracji – transfery z zagranicy i ich rola w rozwoju lokalnym i regionalnym.
• Rynek usług związanych z transferem środków pieniężnych pochodzących z pracy zagranicą.
• Absolwent studiów wyższych na rynku pracy.
• Czynniki decydujące o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach absolwentów studiów wyższych.
• Zrównoważony rozwój lokalny i regionalny.
• Zrównoważony rozwój w normach prawnych.
• Zarządzanie miastem, gminą, powiatem i województwem na przykładzie...
• Wpływ wysokości stop procentowych na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw.
• Determinanty rozwoju obszarów wiejskich i peryferyjnych.