• Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w wybranych instytucjach i organizacjach (miasto, gmina, województwo, instytucje publiczne i niepubliczne itp.) na zróżnicowane cele (projekty infrastrukturalne, projekty w ramach POKL itp.)
 • Migracje międzynarodowe, rola migracji w rozwoju regionalnym.
 • Polityka regionalna, polityka społeczna, polityka lokalna.
 • Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji – przepływ kapitału i siły roboczej.
 • Problemy globalne we współczesnej gospodarce światowej.
 • Rola organizacji (politycznych, gospodarczych, społecznych) we współczesnych stosunkach międzynarodowych.
 • Międzynarodowa integracja gospodarcza- przesłanki, etapy i przykłady ugrupowań integracyjnych na świecie.
 • Euroregiony w Polsce i w Europie.
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie.
 • Problematyka podwójnego obywatelstwa.
 • Powstanie i rozwój gospodarki światowej, międzynarodowy podział pracy.
 • Polityka handlowa i polityka dostosowawcza.
 • Funkcjonowanie europejskich rynków pracy.