Tytuły prac proponowanych (2012/2013):

1-      Rola zagranicznych inwestorów w rozwoju gospodarczym.

Każda zmiana ekonomiczna uzależniona jest od inicjatywy człowieka i możliwości finansowych. Inwestycje zagraniczne odgrywają szczególną rolę w rozwoju regionalnym.

Zadaniem samorządu terytorialnego jest jak najatrakcyjniejsze przedstawienie swego regionu.

2-      Wpływ czynnika ludzkiego w rozwoju regionalnym.

Człowiek od zawsze był najważniejszym kapitałem w rozwoju gospodarczym.

Wiedza, nauka, inicjatywa prywatna i kapitał pozwalają na realizację wszelkiego rodzaju projektów.

3-      Inicjatywy sektora prywatnego w rozwoju regionalnym.

Inicjatywa człowieka jest źródłem rozwoju technicznego i ekonomicznego. Ekonomia usług oferuje nowe możliwości bogactwa i rozwoju regionalnego.

4-      Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są lokomotywą ekonomii i rozwoju gospodarczego.

W dużym stopniu aktywność tego sektora zależy od kapitału publicznego i prywatnego oraz systemu podatkowego.

5-      Ekonomiczne prawa dziecka między prawem a potrzebami rzeczywistymi.

Zdefiniowanie praw dziecka, jako kategoria specyficzna nie było dla jurystów łatwym zadaniem. Wedle prawa nie istnieje żaden budżet(oprócz pomocy społecznej) przeznaczony dla nieletniego bez dochodu.

6-      Ochrona pracy a nowe zasady rynku pracy.

Ochrona pracy jest podstawową zasadą prawa pracy. Nowa organizacja rynku pracy nakazuje zmiany nawiązywania stosunku pracy coraz bardziej niekorzystne dla pracownika.

7-      Proces integracji imigrantów w Europie bez granic.

Zjawisko emigracji jest jednym z najstarszych cech środowiska człowieka. Ekonomia globalna rozszerzyła czynniki i możliwości emigracji. Proces zjednoczenia Europy, jako przyczyna nowej formy emigracji.

8-      Rola samorząd terytorialnego a stymulacja inwestycji.

W systemie decentralizacji samorząd terytorialny posiada wiele kompetencji. Jednym z jego głównych zadań jest zaspokojenie potrzeb ludności. Aby zrealizować tą misję stymulacja inwestycji jest niezbędna.

9-      Organizacja konkurencji w systemie bankowym w Unii Europejskiej.

Kryzys systemu bankowego w Europie sprowokował nową wizję legislacyjną i polityczną. Zasady konkurencji nie zapewniają stabilizacji finansowej obywatelom Unii Europejskiej, zagrażają dzisiejszej ekonomii.

10-   Skutki gospodarki wirtualnej.

Koncepcja wirtualnej gospodarki wciąż się popularyzuje. Konfrontacja między ekonomią wirtualną i tą realną odbywa się kosztem człowieka. Więcej renowacji, więcej relokacji, więcej bezrobocia.

11-   Dotacje a promocje zatrudnienia młodzieży.

Kwestia zatrudnienia, w szczególności zatrudnienia młodzieży stanowi dla Unii Europejskiej prawdziwe wyzwanie. Dotacje publiczne grają znaczącą rolę w rozwiązaniu tego problemu. Procedury organizujące i warunki korzystania z takich dotacji są dla większości skomplikowane i nieznane.

12-   Warunki sprzedaży nieruchomości gminnej.

Nieruchomości gminne są źródłem dochodu i równocześnie ciężarem. Koszty utrzymania takich nieruchomości w większości przekraczają możliwości gmin. Ich sprzedaż mogłaby być rozwianiem. Warunki takich transakcji i ich stosunek z rynkiem nieruchomości.

13-   Osobista odpowiedzialność w gospodarowaniu i sprzedaży nieruchomości gminnej.

Natura prawna sprzedaży nieruchomości gminnych obarcza urzędnika dużą odpowiedzialnością. Odpowiedzialność wobec gminy oczekującej korzyści. Odpowiedzialność wobec potencjalnego kupca, który korzysta z bonifikat i innych ułatwień sprzedaży.

14-   Spekulacje na rynku nieruchomości.

Rynek nieruchomości oferuje wielkie i korzystne możliwości ekonomiczne. Spekulacja zagraża stabilności tego rynku, zagraża jego trwałości.

15-   Zatrudnienie kobiet w ciąży a zakaz dyskryminacji.

Ochrona pracy kobiet jest zasadą prawa pracy, lecz w rzeczywistości nikt nie zatrudnia kobiety ciężarnej. Zakaz dyskryminacji referuje dyskryminacje przez płeć, ale nie uwzględnia przypadku kobiety ciężarnej.      

 

Tytuły prac zrealizowanych (2011/2012):

1- Modele Zatrudnienia (prawo pracy).

Analiza ta ma na celu przedstawienie stanu prawnego w naszym państwie prawa. W części teoretycznej zawarte są podstawowe pojęcia dotyczące stosunku pracy i modeli zatrudnienia.

2- Struktury organizacyjne Unii Europejskiej (prawo europejskie).

Unię Europejską należy uznać za jedną z unikatowych form międzynarodowych organizacji.

Praca ma na celu zaprezentowanie struktury organizacyjnej i rolę, jaką spełniają poszczególne organy Unii Europejskiej.

3- Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływ funkcjonowania samorządu gminnego na administrację publiczną i związek z rozwojem regionalnym.

4-Komunikacja interpersonalna w jednostkach administracji rządowej.

Zbadanie procesu komunikowania się w jednostkach administracji rządowej.

Zbadanie jej, jakości, wskazanie istniejących barier i zdefiniowanie istniejących zagrożeń.

5-Rola gminy w procesie rozwoju gospodarczego.

Za cel każdej gminy w Polsce trzeba uznać rozwój gospodarczy. Jest on najważniejszy, a kształtuje się dzięki działaniom pewnych obszarów. Do tych obszarów zaliczamy: gospodarkę, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo, edukację, kulturę… . Każda z tych dziedzin wpływa na rozwój gminy.