Zakres tematyczny prac dyplomowych licencjackich i magisterskich

 • Prawo administracyjne
 • Prawo postępowania administracyjnego
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Prawo postępowania cywilnego
 • Prawo spółek handlowych

Przykładowe tematy:

 • Akty prawa miejscowego jako źródła prawa powszechnie obowiązującego w polskim systemie prawa.
 • Wojewoda jako organ terenowy administracji rządowej.
 • Decyzja administracyjna.
 • Wybrane zasady polskiego postępowania administracyjnego.
 • Rola i znaczenie Trybunału Konstytucyjnego.
 • Stosunek pracy.
 • Równouprawnienie mężczyzn i kobiet na płaszczyźnie prawa pracy.
 • Umowy cywilnoprawne w administracji publicznej.
 • Umowa o dzieło.
 • Organy spółki z ograniczona odpowiedzialnością