Zagadnienia realizowane w ramach prac dyplomowych

  • klastry i struktury klastrowe, sieci współpracy, kooperacja, trójkąt współpracy: biznes-nauka-sfera publiczna, kapitał społeczny;
  • zagadnienia dotyczące rozwoju regionalnego, m.in. rola i znaczenie kapitału społecznego w rozwoju regionalnym, strategie rozwoju regionalnego, projekty rozwoju regionalnego, dysproporcje w rozwoju regionalnym, konkurencyjność regionów, rozwój regionów, rola i znaczenie władz regionalnych dla rozwoju obszaru, dostęp do usług publicznych, marketing terytorialny, innowacje w gospodarce regionalnej, atrakcyjność inwestycyjna obszaru;
  • zagadnienia dotyczące rozwoju lokalnego i funkcjonowania samorządu terytorialnego, m.in.: strategie rozwoju lokalnego, projekty rozwoju lokalnego, rola i znaczenie władz lokalnych dla rozwoju obszaru, marketing terytorialny;
  • szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich, m.in.: programy i projekty rozwoju, strategie rozwoju, strategiczne partnerstwa dla rozwoju obszarów wiejskich, dostęp do usług publicznych, przedsiębiorczość i aktywizacja gospodarcza na obszarach wiejskich, aktywność społeczna, atrakcyjność do zamieszkania/ inwestycyjna/ turystyczna.