Zagadnienia na prace dyplomowe magisterskie i licencjackie:

 • Zarządzanie zasobami ludzki i jego etyczny wymiar na przykładzie wybranej/ych organizacji.
 • Kulturowe i religijne uwarunkowania biznesu i etyki biznesu.
 • Kulturowe uwarunkowania zarządzania.
 • Etyka marketingu, reklamy, PR.
 • Etyczne standardy firm i pracowników.
 • Kodeksy i programy etyczne firm.
 • Społeczna odpowiedzialność firm – CRS firm województwa opolskiego, firm polskich, firm światowych.
 • Prawa i obowiązki konsumentów, organizacje konsumenckie w Polsce, Europie i na świecie.
 • Komunikacja społeczna i jej kulturowe uwarunkowania.
 • Inteligencje różne- emocjonalne, moralna, ekologiczna i inne w praktyce zarządzania.
 • Etyczne przywództwo w organizacjach.
 • Koncepcje człowieka w biznesie i zarządzaniu.
 • Etyczne modele decyzyjne.
 • Etyka biznesu na świecie, w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich, w Polsce.
 • Kultura organizacyjna wybranych firm i organizacji.